ЗАД Армеец

October 26, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_4668 Oct. 09 08.21Грижа за клиентите – ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците, навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Професионализъм в работата – компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Бизнес етика в отношенията с колеги и партньори – водещи принципи в работата с колеги и партньори са спазване на етичните норми, чувство за отговорност, лоялност и колективен дух, активно присъствие на застрахователния пазар в страната.

Различното, “новото” развитие на Армеец започва през 2002г., когато Химимпорт придобива мажоритарен дял в дружеството. Днес Армеец е вече утвърдена и добре позната марка на българския пазар.

Целите, които Армеец следва през годините, са да се развива с изпреварващи пазара темпове като запазва диверсификацията на портфейла си и поддържа финансовата стабилност на компанията. Нашият принцип е, че всеки проблем има решение, че моралът е задължителен, а формулата за нашия успех е: “Ясно и точно дефиниране на целите и мотивацията на екипа”.

КАСКО НА МПС
Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.
Покрити рискове

ЗАД Армеец обезщетява пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил, причинени от рискове, групирани в следните клаузи:
Клауза „М“ – Минимално каско

Покриват се щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:
Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;
Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм, мълния, удар на МПС от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед.
Клауза „Ч“ – Частично каско

По тази клауза се покриват щети на застрахованото МПС, причинени от следните рискове:
Всички рискове, посочени в клауза „М“;
Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой;
Авария, произлязла от сблъскване на МПС помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела;
Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.
Клауза „К“ – Кражба

По тази клауза Застрахователят покрива:
Кражба на цялото МПС;
Грабеж на цялото МПС;
Противозаконно отнемане на МПС с намерение за ползване;
Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
Кражба чрез взлом на фабрично монтирана аудиотехника.
Клауза „П“ – Пълно каско

По клауза „П“ са покрити ПЪЛНА ЗАГУБА или ЧАСТИЧНА ЩЕТА на застрахованото МПС, причинени от всички рискове в клаузи „М“, „Ч“ и „К“.
КЛАУЗА “А” – Кражба на аудиотехника

По тази клауза Застрахователят покрива кражба на допълнително монтирана и трайно прикрепена аудиотехника срещу заплатена допълнителна премия. Клаузата може да се сключи само в комбинация с клауза „П”.
Автомобилен асистанс за чужбина

За всички застраховани по застраховка „Каско“ леки автомобили (до 9 места, вкл. мястото на водача и с общо тегло до 3,5 т.), с български регистрационни номера, се предоставя безплатно покритие Автомобилен асистанс за чужбина. Покритието „Автомобилен асистанс за чужбина” е включено автоматично във всяка една полица.

ЗАЩИТЕН ДОМ
Обект на застраховане

Застраховка „Защитен дом“ на ЗАД Армеец е специално разработена с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др.
Покрити рискове

Застраховката осигурява защита от:
Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
Земетресение;
Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);
Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
Случайно счупване на стъкла и витрини;
Застраховката се отличава с

широко и гъвкаво застрахователно покритие, обвързано с индивидуалните потребности на клиента;
бързо и коректно обслужване при сключване на застраховката и възникване на застрахователно събитие;
навременно изплащане на щетите в пълен размер;
оказване на съдействие и помощ на застрахованите лица;
отлична презастрахователна програма, позволяваща да се запази нивото на обслужване и при катастрофични рискове.

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ
Застраховката е доброволна.
Обект на застраховане

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.
Териториална валидност

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. ЗАД „Армеец“ носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.
Покрити разходи

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.
Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 5 000 EUR до 200 000 EUR.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Застраховката „Гражданска отговорност на туроператори“ се сключва задължително от лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора.
ЗАД Армеец застрахова професионалната отговорност на лицензирани туроператори за вреди, причинени на потребител(и) на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) вследствие неразплащане от страна на застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.
Настоящата застраховка касае вреди, понесени от потребители на организирани пътувания в цял свят и покрива:
възстановяване на платените суми от потребителя по договора за организирано пътуване преди започване на пътуването;
заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение, разноски за уреждане на претенции.
Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума в зависимост от избраните лимити на обезщетение, оборота от продажби, общата цена на краен потребител, бизнес плана на туроператора и се влияе от териториалния обхват на организираните пътувания и квотата на щетимост от предишен период.
В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

КОНТАКТИ

ЗАД Армеец – armeec.bg
Адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2
Тел.: 02 811 91 00
Факс: 02 811 91 03
E-mail: office@ armeec.bg

Текст и изображения: armeec.bg

Comments are closed.