Комплексен Онкологичен Център – Русе ЕООД

February 28, 2019
НАЧАЛО

kuruse220x110

Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952 г. с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение, а през 1953 г. е обособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959 г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания. През периода от 1962 г. до 1965 г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети.

С разкритата през 1981 г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района. През периода 1979-1981 г. се разкриват Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър.

Периодът 1985-2002 г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети , пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. Понастоящем “КОЦ – Русе” ЕООД обслужва областите Русе, Разград и Силистра, с население общо 600 000 души.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак.„КОЦ – Русе” ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.Основната цел е удовлетворяване на потребностите на населението в обслужвания район с онкологична помощ, съгласно официалната онкологична доктрина за комплекснолечение в рамките на добрата онкологична практика.

Дългосрочна цел е намаляване на смъртността от злокачествени новообразувания в обслужвания район. Подцели – свързани са с подобряване качеството на диагностичната и лечебна дейност:

- Поддържане на висока квалификация на персонала, колегиалност и добра репутация в обществото;

- Интензификация на медицинските дейности чрез по-ефективно използване на работното време на персонала, въвеждане на съвременна медицинска апаратура и медикаменти;

- Максимално използване на легловия фонд чрез скъсяване на болничния престой;

- Предоставяне на информация на пациента за заболяването и лечението му и осигуряване на максимален комфорт по време на престоя;

- Ориентиране на медицинските дейности към потребностите на пациента и парите на Здравната каса чрез договаряне на максимален брой дейности и клинични пътеки, с оглед поддържане на лечебното заведение без дългове.

- Постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството чрез активна дейност в системата на здравното осигуряване, по-нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.

- Разработване и прилагане в действие на инвестиционна програма за осигуряване на необходимото медицинско оборудване, изискуемо по Националните рамкови договори за болнична помощ и за нуждите на съвременното и качествено болнично лечение.

Реализирането на мисията си „КОЦ-Русе” ЕООД постига с помощта на основни цели, декомпозирани на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и задачи. Постигането на тези цели се осигурява при спазване на изискванията за добрата медицинска практика и медицинските стандарти за лечение, съблюдаване правата на пациентите, непрекъснат мониторинг на качеството на предлаганите медицински услуги, професионално развитие на човешките ресурси и изпълнение на акредитационната програма.

На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.

“Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД се развива като единствено специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград, Силистра, разполагащо с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.

СТРУКТУРА
ДИАГНОСТИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ
 
*Клинична лаборатория
Медико-диагностична клинична лаборатория е оборудвана с модерна диагностична апаратура.

Работи в съответствие с изискванията на медицински стандарт и участва във програма за Национална система за Външна оценка на качеството /НСВОК/ и разполага със съответните сертификати.

ДЕЙНОСТ

В Клинична лаборатория се изследват:

• Хематологични показатели;

• Клинично-химични показатели:

 • белтъци;
 • липиди, субстрати, ензими;
 • електролити, олигоелементи

• Високпспециализирани изследвания – хормони, туморни маркери;

• Хемостазни показатели;

• Изследване на урина;

• Тест за окултно кървене и др.

Гамата от предлаганите изследвания се допълва постоянно.

Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура, като хематологични броячи, селективни автоматични клинико-химични анализатори и анализатори за високо-специализирани клинико-химични изследвания.

 

Началник клинична лаборатория:

Д-р Димитрина СТАНЕВА тел.: +359 82 819 914

Д-р Красимира МАРКОВА

 

*Отделение по клинична патология

Всяка добра терапия започва с навременна и правилно поставена от патолога диагноза.Отделението по Клинична патология е незаменима част от екипа, осъществяващ диагнозата, стадирането и лечението на пациентите чрез:

 1. Спешна интраоперативна диагностика /Гефрир/

 2. Цитологични изследвания от кухи органи, повърхностни кожни лезии, материали взети чрез тънкоиглена биопсия, от лаважна течност или отделении спонтанно. Гинекологични цитонамазки

 3. Хистологични изследвания на широк диапазон от заболявания – хирургични, гинекологични, гастроентерологични, бронхобелодробни, дерматологични, оториноларингични, урологични и др.

 4. Имунохистохимични изследвания – HER 2 статус при карцином на гърдата и стомаха, Естроген и Прогестерон рецептори.

 5. Патологоанатомични аутопсии

Началник отделение – д-р Бистра ЙОРДАНОВА Тел.: +359 82 819 930

Старши лаборант – Елена ДИМИТРОВА Тел.: +359 82 819 969
 

Отделение по нуклеарна медицина
В Отделение по нуклеарна медицина се извършват функционално-морфологични диагностични изследвания (нямащи аналози) на органи и системи, количествени параметри – чрез инвиво и инвитро методи , а също и метаболитната радионуклидна терапия:

 • костна система –целотелесна костна сцинтиграфия ; прицелна сцинтиграфия на кости
 • отделителна система – бъбречна функция; динамична , статична и прицелна сцинтиграфия на бъбреци
 • сцинтиграфия на щитовидна жлеза
 • перфузионна сцинтиграфия на бели дробове
 • радиоимунология – изследване на туморни маркери
 • метаболитна брахитерапия

Отделението разполага със СПЕКТ гама камера, даваща триизмерен образ и функция на изследваните органи и системи. С висока прецизност на РИА методика се изследват туморни маркери.

ОНМ обслужва диспансеризирани пациенти с онкологични заболявания и пациенти с неонкологични заболявания, насочени от специалисти от извънболничната медицинска помощ, по договор със НЗОК и други здравни заведения.

Отделението по нуклеарна медицина извършва високо специализирани дейности по клинични пътеки по договор със Здравноосигурителната каса и по желание на пациента – срещу заплащане.

Дейността в отделението се осъществява от персонал с висока професионална квалификация:

 

Началник отделение - Д-р Антоанета ЦВЕТКОВА

 

Д-р Валентина МИТЕВА

 

Д-р Нели АСЕНОВА – специализант по нуклеарна медицина

Д-р Халил АШИМОВ- специализант по нуклеарна медицина

 

Старши лаборант – Галина ДАРАКЕВА Тел. +359 82 819 923

*Отделение по образна диагностика
Намира се на първи етаж в поликлиничната част, кабинети 20, 21, 22, 27 • Извършва всички видове конвенционални рентгенологични изследвания, мамографии, ехографии на млечна жлеза. • Отделението разполага с конвенционален рентгенов апарат с графичен и скопичен пост; мобилни рентгенови апарати за рентгенографии при леглото на пациента и в операционна зала, мамограф, ултразвуков апарат В отделението работят двама лекари  със специалност Образна диагностика и Рентгенология, преминали  редица курсове за повишаване на квалификацията: Д-р Десислава ГЕНОВА- НИКОЛАЕВА   -  началник отделение  Д-р Емил ПАРАШКЕВОВ  – лекар ординатор. Лаб. Милена Харизанова  Лаб. Дориана Стоянова. Като част от структурата на КОЦ- Русе  ние обслужваме както  диспансеризирани пациенти , така и стационарни пациенти.  Работим  предимно в областта на раковите заболявания, от вторичната профилактика за ранно откриване, до етапите на лечение и проследяване на заболелите пациенти.  Изключително важна е профилактиката на млечната жлеза, затова нашата дейност е насочена и към амбулаторни пациенти. Отделението отговаря на всички законови изисквания за контрол на качеството, наредби за безопасно използване на ИЙЛ, притежава лиценз за работа с ИЙЛ от АЯР. Tелефон +359 82 819 922

 

ОТДЕЛЕНИЯ
 

*Отделение по медицинска онкология

СТРУКТУРА

 

Отделение по медицинска онкология, в т.ч. легла за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой (до 12 часа) и легла за палиативни грижи – с второ ниво на компетентност, разполага с общо 72 легла, от които 60 терапевтични легла, в т.ч. 6 легла за краткосрочен престой (до 12 часа) и 12 легла за палиативни грижи, извършва дейности в изпълнение на медицински стандарт „Медицинска онкология”

 

 

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 

В отделението се извършва диагностика и лекарственно лечение на солидни тумори по най-модерни и утвърдени в България и Европейския съюз диагностични и терапевтични схеми.

 

При лекарственото лечение се използват различни медикаменти. Някои от тях могат да бъдат химиотерапевтични лекарства (цитотоксични), създадени да премахнат туморните клетки, други да подтиснат развитието на тумора и неговото разпространение (целеви агенти, цитостатици). Има и такива, които включват хормони и поддържащи терапии.

 

В най-общ смисъл, химиотерапията представлява лечение на туморите с химически вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, химиотерапията формира един от основните сегменти в лечението на туморите. Прилага се много стриктно, взависимост от вида на тумора и анамнестичните дани на пациента. При определении видове тумори, химиотерапията е единственият възможен метод за лечение. Някои тумори изискват последователно или едновременно провеждане на химиотерапия и лъчетерапия, докато има и такива, които изискват провеждането на химиотерапия преди или след операция. Цялостното времетраене и честотата на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната схема, избрана съобразно състоянието на отделния пациент.

 

Химиотерапевтичните процедури се прилагат под наблюдението на специалисти, квалифицирани медицински сестри, обучении да се справят с психологичните и физическите потребности на заболелите от рак пациенти.

 

Лечение на пациенти с онкологични заболявания в терминален стадий, т.е. периода, в който независимо от известните и приложени терапевтични действия състоянието на болния се влошава, прогресиращия ход на болестта не може да бъде преустановен и ще доведе до смъртта на болния по-скоро или по-късно, но в рамките на един ограничен период от време. Това е периодът, в който прилаганото активно лечение няма за цел излекуването на болния, а само контрол на болката и другите симптоми изпитвани от пациента с цел повишаване на качеството на живот.

 

Работят общо седем лекари, двама от които с две специалности – Вътрешни болести и Онкология и един със специалности Обща хирургия и Детска хирургия. Преминали са обучение по диагностика и лечение на основните диагностични групи онкологични заболявания.

 

Извършват се регламентирани дейности по провеждане на клинични и терапевтични изпитания в областта на медицинската онкология.

 

 

Началник отделение – д-р Катерина ГЕНОВА тел: +359 82 819 941

 

 Лекари: +359 82 819 917 +359 82 840 391, 0893 381599

 

д-р Иван ИВАНОВ д-р Пламен КОЖУХАРОВ

 

д-р Валерий ЙОРДАНОВ д-р Иван КЬОСЕВ

 

д-р Орлин КОРАБОВ

 

д-р Людмил СТАНЕВ

 

 Старша мед. сестра – Цветомира НИКОЛОВА

 

 

Телефони за връзка

 

Мед. сестри 082/819 944, 082/819 943

 

Мед. секретар 082/819 962

*Отделение по анестезиология и интензивно лечение ( ОАИЛ )

Анестезиологична и интензивно-лечебна дейност съгласно приетия „Национален стандарт по Анестезиология и интензивно лечение“.

 • Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.

 • Оперативните интервенции се обезпечават с анестезии осъществени въз основа на принципите на медицинската специалност “Анестезиология и интензивно лечение” за безопасност и адекватност.

 • В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане, съзнание и хомеостаза както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове.

 • Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват денонощни дежурства.

 

Началник отделение – д-р Ирена Малчева

Лекари д-р Светлозар Фучиджиев д-р Владимир Сърталански

д-р Ирина Вълчева д-р Теодора Шербанова

д-р Елена Ладева

 Тел.: 082/819 960

*ОЛЛ
Отделението разполага с 54 легла. Към него действа и Отделение по лъчелечение за престой до 12 часа (дневен стационар).

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания. В днешно време технологията, която се използва за провеждане на лъчелечение е вече толкова напреднала, че снопа лъчи могат да бъдат адаптирани към формата на тумора и доставени до облъчваната област с много висока степен на прецизност и интензивност. Лъчелечението представлява използване на йонизиращо лъчение с цел унищожаване на злокачествените клетки и е част от формите за лечение на рака, като осъществява контрол върху развитието на туморните клетки.

Приблизително 60 до 80% от всички раковоболни пациенти се подлагат на лъчелечение поне веднъж в хода на лечението. Лъчелечението се използва с лечеб-на цел, в адювантна среда (засилваща ефикасността на други лечения), с палиативна цел (там, където лечението е невъзможно и целта му е свързана симптоматично облекчение).Отделението по лъчелечение се грижи за своите пациенти с помоща на висококвалифицирания си екип от специалисти, които боравят изключително прецизно с апаратура, отговаряща на световните стандарти. В това отделение са ангажирани специалисти лъчетерапевти, специалисти по медицинска физика, рентгенови лаборанти и медицински сестри, с практически опит от национален мащаб. В програмата за планиране на лечение са включени и процедури, свързани с образно изследване и диагностика. Използва се най-модерната технология за определяне границите на тумора, именно чрез образно изследване и трансфериране на данните.

Извършват се основните видове дейности:

1. Участие в екипното обсъждание на лечебния план на всеки болен.

2. Извършва се целия обем лечебна дейност на злокачествени заболявания, а също така и при доброкачествени тумори: предоперативна, дифинитивна, следоперативна, палиативна лъчетерапия.

Задължително тази дейност преминава през регламентираните от практиката етапи: Клинико-биологично планиране, Анатомо-топографско планиране, Дозиметрично планиране, Изпълнение на облъчването, Контрол на лъчелечебния план, Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции, Оценка на лечебните резултати, Проследяване на болните.

3. Извършва трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност.

От месец юни 2014 година в центъра функционирамултимодален, напълно дигитален медицински линеен ускорител с многолистов колиматорсъс ширина на листа 2 мм за максимално точно насочване на лъчевия сноп.Апарата разполага с широк спектър от технологични възможности за лъчелечение, включващи триизмерно конформно лъчелечение(3D-CRT); модулирано по интензитет статично и динамично лъчелечение(IMRT), модулирано по интензитет и обем динамично, ротационно лъчелечение(VMAT); стереотактична радиохирургия(RS; SBRT). По преценка на лекуващият екип, се избира лъчелечебната техника, с най голяма терапевтична полза за пациента и едновременно с това най щадяща здравите тъкани и органи. В отделението се провежда съчетано лъче-химиолечение.Апаратът разполага с възможност за избор на фотонни снопове с набор от 3 енергии и на високоенергийни електронни снопове с набор от 5 енергии. Медицинският линеен ускорител е универсален терапевтичен апарат за лечение на всички туморни локализации, подлежащи на лъчелечение според световните стандарти за добра медицинска практика в онкологията, и на някои нетуморни заболявания, при максимално предпазване на намиращите се в непосредствена близост здрави тъкани и органи.Апаратурата включва комплексна система за верификация на позиционирането на пациента и обема подлежащ на лъчелечение, при облъчване, с възможност за автоматична корекция с точност до 1 mm, която гарантира на пациентите максимална прецизност на лечението. В отделението работи мултидисциплинарен екип от специалисти с богат и дългогодишен опит в областта на онкологията и лъчелечението. Лъчелечението на здравноосигурените пациенти се финансира изцяло от НЗОК.

В отделението се провеждат:

Телегаматерапия – при нея се използва гамалъчението на радиоактивния източник кобалт. В момента се работи с телегаматерапевтичен апарат ”ТЕРАБАЛТ 80/ACS”, комплектован с компютър-томограф, компютърна планираща система и виртуален стимулатор. Това е един от най-добрите апарати в своя клас за лъчелечение на злокачествени новообразувания на: млечна жлеза, маточното тяло, маточната шийка, бял дроб, ректум, меките тъкани, устната кухина, пикочния мехур.

Дълбока рентгенова терапия, която се провежда с апарат ТЕРАПИКС С-250.

Повърхностна рентгенова терапия, провеждана с аппарат ТЕРАПАКС 150-Т.

Клинична дозиметрия – изработват се индивидуалните дозиметрични планове на пациентите лекувани в двата сектора на Радиологично отделение.

Началник отделение: д-р Никола БИЛДИРЕВ, тел: +359 82 819 965

Лекари: тел: +359 82 819 924

Проф. д-р Лена МАРИНОВА-БРАЙНОВА, д.м.н.

Д-р Биляна КОРАБОВА

Д-р Антоанета ДИМИТРОВА

Старша мед. сестра – Веселина РАЙЧЕВА

Мед. сестри: +359 82 819 929

Рентгенови лаборанти: +359 82 819 926

*Отделение по онкологична урология
В отделението се извършва профилактика, диагностика и комплексно лечение на пациенти с онкологични заболявания в изпълнение на медицински стандарт „Урология”, както и се осъществява необходимия диспансерен постлечебен контрол на всички диспансеризирани.

 СТРУКТУРА

Отделението разполага с 10 легла.

 ДЕЙНОСТ

Урологично отделение предлага възможност за пълна диагностика и комплексно лечение чрез съвременна апаратура и индивидуален подход.

 • профилактика и съвременно оперативно лечение на онкологични заболявания и преканцерози на бъбреци, простата, пикочен мехур.

 • трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочен мехур, трансуретрална простатектомия.

 • отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения.

 • оперативни процедури върху мъжка полова система.

 • оперативни процедури на долните пикочни пътища и при инконтиненция на урината.

 • оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и с много голям обем и сложност /нефростомия и нефректомия/.

 • оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност.

 • ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища /цистоскопия/.

Началник отделение – д-р Пламен ПОПОВ

 Лекари:

д-р Атанас ПАРАПАНОВ

д-р Анил САХА

д-р Николай ПЕТРОВ

            Ст. мед. сестра: Ренета СИМЕОНОВА

Телефони за контакт

Началник отделение: +359 82 819 934 

Мед. сестри: +359 82 819 935

 

*Отделение по онкологична хирургия
СТРУКТУРА

Отделението разполага с 20 легла.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Извършват се операции с различен обем и сложност, включително с много голям обем и сложност на злокачествени и доброкачествени тумори и преканцерози.

Оборудването отговаря на изискванията на хирургичните стандарти, персоналът е висококвалифициран.

Отделението осъществява предоперативна подготовка и следоперативно лечение и грижи за пациентите.

Предоперативно се извършват:

 • лабораторни и инструментални изследвания;
 • консултации с кардиолог;
 • консултации с анестезиолог.

При необходимост се извършва консултация с други специалисти: невролог, ендокринолог и др.

Цел – преценка на необходимостта от операция и нейния обем.

Следоперативно пациентите се превеждат в Отделението по анестезиология и интензивно лечение.

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

В него се извършват в планов и спешен порядък конвенционални оперативни интервенции върху заболяване на:

 • щитовидна жлеза;
 • млечна жлеза;
 • хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва;
 • черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища, далак, перинеум и анус;
 • кожни тумори;

При оперативното лечение на злокачествените тумори се спазват стриктно принципите на мултидисциплинарния подход в борбата с рака.

Началник отделение: д-р Бисер НАЧЕВ

Лекари:

Д-р Галина ПЕТРОВА; Д-р Албена АЛКУШЕВА;

Д-р Бисер НАЧЕВ; Д-р Красимир ФИЛЕВ;

Д-р Александър ЙОВЧЕВ;Д-р Атанас ПАРАПАНОВ;

 Старша мед. сестра на отделението – Анелия ГЕОРГИЕВА

Старша мед. сестра на операционна – Пенка ВЕЛИКОВА

Телефони

Началник отделение: +359 82 819 931

Лекари: +359 82 819 968

Старша мед. сестра: +359 82 819 951

Мед. сестри: +359 82 819 933

ДКБ- ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Специализирани диагностично-консултативни кабинети

В тази част от структурата на лечебното заведение се извършва диагностично-лечебна дейност, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени образования и експертиза на нетрудоспособността. В кабинетите по локации се издават болнични листи за временна нетрудоспособност и ЛКК протоколи за представяне пред ТЕЛК.

 

*Хирургичен кабинет
Прегледи, консултации и диагностициране на пациенти с онкологични заболявания, които подлежат на операция или оперирани такива, както и с уточнении диагнози в други центрове и насочени за оперативно лечение в КОЦ – Русе ЕООД. В приемните хирургични кабинети се извършват и превръзки, пункции.

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на следните органи:

 • ендокринни жлези;
 • храносмилателна система;
 • млечни жлези;
 • съединителна тъкан;
 • кости.

Специалисти:

Д-р Галина ПЕТРОВА

Д-р Бисер НАЧЕВ

Д-р Александър ЙОВЧЕВ

Лекарите, обслужващи кабинета са с придобита специалност по хирургия.

 

Телефон кабинет: +359 82 819 915

*Гинекологичен кабинет
В гинекологичния кабинет се извършват първични прегледи, при които се преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания и хоспитализации.

При необходимост се извършват следните изследвания:

 • колпоскопия;
 • биопсия;
 • вземане на материал за цитонамазка.

 

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на женските полови органи.

 

Специалисти:

Д-р Евгений НАЗЪРОВ

Д-р Николай ПЕТРОВ

Лекарите, обслужващи кабинета са с придобита специалност по Акушерство и гинекология.

Телефон кабинет: +359 82 819 916

*Кабинети по медицинска онкология
В кабинетите по медицинска онкология се определя и проследява лекарствената терапия на онкологично болни пациенти (с цитостатици, хормони и имуномодулатори). Планира се и се подготвят документи за прием в стационара. Извършва се също така и диагностика на първични тумори и метастази. Кабинетите водят диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на дихателната система, нервната система и вторичните заболявания.

Специалисти:
Д-р Катерина ГЕНОВА, тел.: +359 82 819 941
Д-р Генова е с придобити специалности по Вътрешни болести и Онкология и е Началник отделение по медицинска онкология.

Д-р Иван ИВАНОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Иванов е с придобити специалности по Вътрешни болести и Онкология.

Д-р Валерий ЙОРДАНОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Йорданов е с придобити специалности  по Вътрешни болести и Онкология.

Д-р Орлин КОРАБОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Корабов е с придобита специалност по Вътрешни болести.

Д-р Людмил СТАНЕВ, тел.: +359 82 819 941
Д-р Станев е с придобита специалност по Медицинска онкология.

*Кабинет по лъчеление
В кабинета се извършва преценка за назначаване на лъчелечение, планиране в „лист на чакащи” за лъчелечение и оформяне на документи за прием в стационара. Извършва се  планиране на лъчелечението и проследяване на пациенти, провели лъчелечение. Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на ларинкс, епифарикс, назофаринкс, тонзили, синуси.

Специалисти:
Д-р Никола БИЛДИРЕВ
, тел.: +359 82 819 965
Специалности: Лъчелечение и Медицинска Онкология;
Началник на отделението по лъчелечение

Проф. д-р Лена МАРИНОВА-БРАЙНОВА, д.м.н., тел.: +359 82 819 924

Специалности: Медицинска радиология и Онкология; Професор по Онкология

Д-р Биляна КОРАБОВА, тел.: +359 82 819 924
Специалност: Лъчелечение

Д-р Антоанета ДИМИТРОВА, тел.: +359 82 819 924

Специалност: Лъчелечение

*Дерматологичен кабинет
В кабинета се извършва диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози, първични и вторични консултативни прегледи, планиране в „лист на чакащи” и оформяне на документи за прием в стационара.

 

Лечебно-диагностична дейност за комплексно лечение, включващи:

 

 • имунотерапия с БЦЖ ваксина /всяка сряда 11-12ч./;
 • вземане на цитонамазки и биопсии;
 • електрокоагулация;

 

Консултативни прегледи на пациенти, насочени от специалисти и ОПЛ. Трудова експертиза. Профилактични прегледи по желание на пациентите /по утвърден ценоразпис/.

 

В кабинета работи лекар, който е с висока квалификация и тясно специализирана професионална насоченост по онкология и дерматология.

 

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на кожата, устните и пениса, малигнен меланом, сарком на Капожи.

 

Завеждащ дерматологичен кабинет

 

Д-р Никола КУЛИНСКИ

 

Д-р Кулински е с придобита специалност по Дерматология.

 

Телефон: +359 82 819 918

*УНГ кабинет
Специализирана диагностика на туморни заболявания на ушите, носа и гърлото чрез отоскопия, предна и задна риноскопия, фарингоскопия и индиректна ларингоскопия. При необходимост се извършват параклинични изследвания /клинична лаборатория, рентген/. Завеждащ кабинет УНГ

 

Д-р Станимир РУСЕВ

 

Д-р Русев е с придобита специалност по УНГ.

 

Телефон:+359 82 819 918

*Урологичен кабинет
В кабинета се извършва:

 

 • диагностика и лечение на онкологични заболявания и преканцерози на урогениталната система;
 • цистоскопии на регистрирани диспансерно болни; 
 • урологични консултации.

 

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на пикочната система.

 

Специалисти:
Д-р Атанас ПАРАПАНОВ

Д-р Парапанов е с придобити специалности по Урология и Хирургия.

 

Д-р Пламен ПОПОВ
Д-р Попов е с придобита специалност по Урология.

 

Телефон кабинет: +359 82 819 913

*Хематологичен кабинет
Хематологиятя е област в медицината, която се занимава с диагностика и лечение на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи, лимфната тъкан и кръвосъсирването. Голяма част от хематологичните заболявания са онкологични и изискват постоянно наблюдение.

 

В кабинета се извършват:

 

 • Прегледи

 • Консултации

 • Назначава се терапия

 

Специалисти:

 

Д-р Галина Димитрова Хвърчилкова е с придобити специалности по Вътрешни болести и Клинична хематология.

 

 

 

Телефон кабинет: +359 82 819 959

 

Местоположение: ет. 1, кабинет № 3

 

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.

*Кабинет по долна и горна ендоскопия
Извършват се неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на модерна апаратура и квалифицирани специалисти.

 

Това осигурява точна, бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии по време на изследването.

 

В кабинета се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, колоноскопии, сигмоидоскопии и ректо-скопии.

 

 

 

Д-р Йосиф НОВАКОВ

 

Д-р Новаков е с придобита специалност по Вътрешни болести.

 

тел.: +359 82 819 912

*Кабинет по електрокардиографии
В кабинета се извършват електрокардиографии, като част от подготовката на пациентите за прием в стационара.

*Кабинет по ултразвукова диагностика
В кабинета се извършва ултразвукова диагностика на абдоминални органи, щитовидна жлеза и други повърхностни структури.

*Кабинет по болката

Правилното и индивидуално подбрано обезболяване в онкологията подобрява качеството на живот. Един от най-важните проблеми за населението с онкологични заболявания е борбата с болката. Тя е може би основният фактор, който създава образа на онкологичното заболяване, като „страшно” и „нелечимо”. Доброто обезболяване дава възможност на пациента да мобилизира целия си психически и физически ресурс и да участва отговорно и активно в процеса на лечение.

Първата и най-важна стъпка към ефективното и индивидуализирано лечение е правилната и редовна самооценка, извършвана от болния и докладвана на лекуващия лекар за интензивност и характер, както и ефективност от провежданото лечение.

Лекарственото лечение на онкологичната болка се извършва по аналгетичната стълба на СЗО, според интензивността й.

Дейности, които се извършват в кабинет по болката:

 • Преценка и назначаване на обезболяваща терапия

 • Изписване на симптоматично лечение

 • Проследяване терапевтичния ефект на назначената терапия

Телефон за връзка: +359 82 819 945

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа медицинската дейност на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД.Състои се от следните административно–стопански и обслужващи звена, които не участват пряко в диагностично–лечебната дейност:

 1. Финансово-счетоводен сектор

 • Главен счетоводител;

 • Счетоводител-касиер;

 • Отчетник, начисляване ТРЗ и ОСД;

 • Експерт по ОП и Европейски проекти;

 • Деловодител

 • Електротехник, поддръжка на сгради;

2. Административно – правен сектор

 • Главна медицинска сестра;

 • Юрисконсулт;

 • Технически секретар

 

Всички сектори в структурата на АСБ са оборудвани по начин, позволяващ на служителите максимално ефективно да извършват своята дейност.

ЗВЕНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯТА И ИНФ. ОСИГУРЯВАНЕ

ДЕЙНОСТ

• Провежда контрол и оказва методично помощ по организацията на онкологичната помощ.

• Организира събирането на информация за злокачествените заболявания и участва в нейното използване за управленчески и научни цели.

• Организира, планира и контролира методичната помощ по онкология от водещи специалисти на центъра за профилактика, диагностика, лечение, диспансеризация, рехабилитация, борба с болката.

• Организира и отговаря за създаването на методични материали по онкология.

• Организира и участва в провеждането на здравно-просветна дейност по онкология.

• Организира съвместно с други институции изготвянето на национални програми и провеждането на скрининг при определени локализации на рака.

• Организира събирането, обработката и преобразуването на информация от бързи известия за новооткритите болни.

• Събира информация за проведеното лечение в рамките на първата година след регистрацията на болните със злокачествени заболявания.

• Участва и ръководи разработването на методични указания относно точността, пълнотата, обхвата и функционирането на болничните регистри.

• Анализира данните за преживяемостта на онкоболните общо, по отделни локализации и методи на лечение.

Мед. сестра Ивелина СТАНЕВА

Тел.: +359 82 819 925

АПТЕКА

Болничната аптека е разполага с необходимата материална база, оборудване и обучен персонал. Създадени са подходящи условия за извършване на следните дейности:

 • Координиране разработването, актуализирането и използването на списък с основни лекарствени продукти на лечебното заведение
 • Поръчка и доставка въз основа на принципите на безопасност, качество и терапевтична ефективност на лекарствените продукти
 • Съхранение, приготвяне, разпределение и отпускане на всички лекарствени продукти и медицински изделия
 • Събиране и унищожаване на използваните опаковки от лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания
 • Информиране на пациентите и техните близки относно използването на лекарствените продукти според показанията в кратката характеристика и разрешението за употреба.

 

 Управител аптека – Mагистър фармацевт Марияна ГАЙДАРОВА

 Тел. +359 82 819 955

 

КОНТАКТИ

Комплексен Онкологичен Център – Русе ЕООД – kocruse.com

Адрес: гр. Русе, ул. Независимост 2
Тел.: 082 819911
Факс: 082 834339


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: kocruse.com

Comments are closed.