Комплексен Онкологичен Център – Русе ЕООД

August 27, 2018
ЗА НАС

kuruse220x110Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952 г.  с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение,  а през 1953 г. е бособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959 г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания.

През периода от 1962 г. до 1965 г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети.

С разкритата през 1981 г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района.  През периода 1979-1981 г. се разкриват  Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.

Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър.

Периодът 1985-2002 г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети , пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. Понастоящем “Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД обслужва областите Русе, Разград и Силистра, с население общо 600 000 души.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак.КОЦ – Русе ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.

На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.

“Комплексен онкологичен център – Русе” (КОЦ – РУСЕ) ЕООД се развива като единствено специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград,  Силистра, разполагащо с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.

СТРУКТУРА

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

2. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

АПТЕКА

АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК
Административно-стопанският блок подпомага осъществяването на лечебно-диагностичния процес, извършва планиране и изпълнение на икономическото, бюджетното и финансово управление на центъра.
Общата администрация се състои от 4 отдела:
• Отдел Финансово-счетоводен;
• Отдел Човешки ресурси;
• Отдел Деловодство и Кореспонденция;
• Транспортно-технически сектор.
Информационното осигуряване на дейностите в посочените четири функционални области се осъществява чрез:
• компютъризирана информационна система с база, съдържаща статистически данни за основни количествени и качествени характеристики на извършващите се в болницата медицински и спомагателни дейности;
• компютърна мрежа, обхващаща счетоводството, касовата служба, службите “Личен състав” и ТРЗ;
• наличността на фармацевтични продукти в болничната аптека и тяхното движение; склад.
Оптималното структуриране, доброто информационно осигуряване и високият професионализъм на работещите в административно-стопанският блок:
• допринася за ефикасното функциониране на въведената в болницата система за оперативно програмиране, годишно и стратегическо планиране, математико-икономическо моделиране и управление на необходимите за всички видове болнични дейности ресурси;
• дава възможност за разширяване на икономическата самостоятелност на болницата и за попълно разкриване и ефикасно използване на съществуващите резерви;
• позволява по-нататъшно усъвършенстване на стопанските, обслужващите, социалните и др. дейности и провеждане на взискателен контрол по целесъобразността на извършваните разходи от парично, материално, енергийно и информационно естество;
• е гаранция за поддържане в изправност на апаратурата, техническите и инсталационните съоръжения, сигурността и безопасността на пациентите и на персонала във всички медицински и помощни структури на болницата.

КОНТАКТИ

Комплексен Онкологичен Център – Русе ЕООД – kocruse.com

Адрес: гр. Русе, ул. Независимост 2
Тел.: 082 819911
Факс: 082 834339


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: kocruse.com

Comments are closed.