Лаборатория “Здраве” – Лаборатория Русе

January 11, 2016
ДОБРЕ ДОШЛИ

zDRAVEМедико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г. През изминалите години МДЛ Здраве се наложи на пазара на медицински услуги в гр. Русе като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика както за лекари, така и за пациенти. През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен прартньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната- МДЛ Цибалаб– гр. София. Благодарение на това работата ни коренно се обнови. Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност– от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата– се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове. Възможностите за лабораторна диагностика на заболяванията непрекъснато се увеличават. При нас пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории.
Ние в МДЛ Здраве се стремим да дадем най-доброто от нашия и световния опит на Вас– нашите пациенти.

Осигурено е високо качество на обслужване на пациентите с даване на готови резултати всеки ден. Вземането на биологичен материал/ най-често кръв/ се извършва от високо квалифицирани кадри. Резултатите могат да се вземат на място, чрез куриер, по пощата, по e-mail и чрез Интернет. Безопастността и надежността за Вас и медициндския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се постига чрез използване на специална затворена система за вземане на кръв – Vacutainer на Becton Dickenson. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите.

ЗА НАС

Интегриран процес

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредтсвом високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Уникална идентификация

Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаеваемостта на материала и веростта на получените данни.

Методики и апаратура

Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталрира и поддъража от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

Кадри

МДЛ Здраве е монгопрофилна лаборатория с три самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб– София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др.
В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професинализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Лабораторен контрол

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми.
МДЛ Здраве учавства в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

Сертификат на лабораторията

МДЛ Цибалаб е една от първите доболнични лаборатории, включили се в системата за междулабораторен контрол към българското дружество по клинична лаборатория, което за момента осъществява единствената по рода си сертификация на лаборатории в България.

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ
Изследване Цена
CibaLab МАКС 31.70 лв
CibaLab СТАНДАРТ 20.70 лв
CibaLab ЛЕЙДИ 49.70 лв
CibaLab ЛЕЙДИ плюс 61.70 лв
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ 47.70 лв
Предоперативен минимум 35.50 лв
Бъбречна функция 9.70 лв
Хипертония 17.90 лв
Аборт 28.70 лв
Cibalab бременност мониторинг 14.70 лв
Бременност-регистрация съкратен 34.70 лв
Кардио 17.90 лв
Черен дроб – хепатит 64.70 лв
Чернодробна функция – разширен 26.90 лв
Хематология Цена
Пълна кръвна картина – 20 показателя 3.90 лв
ПКК + ДКК + Морфология на еритроцитите мануално 8.90 лв
СУЕ (РУЕ) 1.50 лв
Ретикулоцити + ПКК 20пок. + Морфология на еритроцити 9.30 лв
ПКК-20 показателя + ДКК 6.90 лв
ПКК-20 показателя +Ретикулоцити 6.90 лв
ПКК-20 показателя + ДКК + СУЕ 7.70 лв
ПКК + ДКК + Морфология на еритроцити + Ретикулоцити 12.30 лв
ПКК + Морфология на еритроцити – мануално 6.90 лв
Морфология на еритроцити – мануално
4.90 лв
ДКК (диференциална кръвна картина)-мануално 4.90 лв
Ретикулоцити
4.90 лв
Таласемия (HbA2)-електрофореза на алкални хемоглобини(HbA, F, S, D, G, A2, C, E) 21.70 лв
Ferritin 16.90 лв
Vit B12 19.70 лв
Фолиева киселина в серум
19.70 лв
Фолат в еротроцитите (RBC folate) 23.70 лв
Биохимия Цена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 12.70 лв
Глюкоза 2.10 лв
Глюкоза-3 кратен профил 5.90 лв
Общ белтък
2.10 лв
Албумин 2.10 лв
Общ белтък + Албумин 3.90 лв
Урея
2.10 лв
Креатинин 2.10 лв.
Урея + Креатинин 3.90 лв
Cystatin C 34.70 лв.
Пикочна киселина 2.10 лв
Билирубин – общ + директен 3.90 лв
Микроалбуминурия 16.70 лв
Холестерол – общ 2.10 лв
HDL-холестерол
2.90 лв
Триглицериди 2.10 лв
Холестерол – профил (Триглицериди + Холестерол общ + Холестерол HDL + Холестерол  LDL + Холестерол VLDL) 9.70 лв
C – пептид 14.70 лв
Серумен нсулин (Insulin) 15.70 лв
Глюкозотолеран тест -3 кратен 5.90 лв
Чернодробни ензими AcAT (GOT) + AлАТ (GPT) + Гама – GT 6.30 лв
АСАТ
2.10 лв
АЛАТ
2.10 лв
Гама-GT
2.10 лв
Алкална фосфатаза 2.90 лв
Кисела Фосфатаза 3.90 лв
Холинестераза 4.00 лв.
LDH 3.90 лв
HBDH (LDH1+LDH2) 4.70 лв
Алфа – амилаза 3.90 лв
Липаза 3.90 лв
Електрофореза на LDH изоензими (LDH1,2,3,4,5) 21.70 лв
СРК – Креатин- фосфокиназа 3.90 лв
СРК – МВ фракция 7.90 лв
CK – MB фракция % от CPK 9.90 лв.
CPK изоензими – електрофореза 12.70 лв.
Лактат 7.90 лв
Бикарбонат 7.90 лв
Електрофореза на серумни белтъци 21.70 лв
Електролити Цена
Fe и ЖСК фракции 6.90 лв
Желязо (Fe) 4.90 лв
K и Na 6.70 лв
K 2.90 лв
Na 2.90 лв
Cl 3.10 лв
Ca, Ca++ 4.30 лв
Са 2.90 лв
Р 2.30 лв
Mg 5.70 лв
Li 17.30 лв.
Zn 12.30 лв.
Cu в серум 15.00 лв.
Кръвосъсирване Цена
Протромбинов инд. / INR 3.90 лв
Фибриноген 3.90 лв
аРТТ (ККВ) 3.90 лв
Време на съсирване 2.70 лв
Време на кървене 2.70 лв
Фактор V Leiden 33.70 лв.
D-dimer 19.30 лв.
Мутация MTHFR (A1298C и C677T) 33.70 лв.
Хомоцистеин 29.70 лв.
PAI – 1 4G/5G 33.70 лв.
Мутация Prothrombin G20210A 33.70 лв.
Protein C (PrC) 28.70 лв.
Protein S (PrS) 34.70 лв.
Предразположение към тромбоза (тромбофилия) 116.90 лв.
Антитромбин III 22.70 лв.
Генетична чувтвителност към кумаринови антикоагуланти (PCR) 123.70лв.
Урина Цена
Урина – Общо химическо и седимент 2.70 лв
Урина – седимент 1.50 лв.
Алфа Амилаза в урината 4.30 лв
Ca в диуреза 2.70 лв
P в диуреза 2.70 лв
Cu в диуреза 15.00 лв.
Глюкоза в диуреза 2.70 лв
Белтък в диуреза 2.70 лв
Креатинин в диуреза 2.70 лв
Урея в диуреза 2.70 лв.
Пикочна киселина в диуреза 2.70 лв
Креатининов клирънс по Cockroft – Gault 7.90 лв
Цистин в диуреза ( без консервант ) 29.00 лв
Оксалат в диуреза ( с консервант ) 29.00 лв
Цитрат в диуреза ( с консервант ) 29.00 лв
Имунология Цена
C-реактивен Протеин 4.70 лв
hs CRP 7.90 лв.
AST 4.70 лв
Anti – CCP ( анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ) 29.70 лв
Anti – MCV ( анти Мутирал Цитролиниран Виментин) 27.70 лв.
Ревма фактор (WR) 4.70 лв
RF  Ig A 28.00 лв.
RF  Ig M 28.00 лв.
RF  Ig G 28.00 лв.
Ig G 5.90 лв
Ig A 5.90 лв
Ig M 5.90 лв
Церулоплазмин 18.30 лв
Трансферин 18.30 лв
Ferritin 16.90 лв
Хаптоглобин 19.90 лв.
С 3 комплемент – фракция 5.90 лв
С 4 комплемент – фракция 5.90 лв
ANA скрининг 19.70 лв
ANA профил -дава информация за всеки от панела: (dsDNA, RNP/Sm, Sm, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70, CENT B, J0-1, SS-A, PM-Scl, PCNA, NUC, His., Ribosomal P, AMA-M2) 107.00 лв
anti dsDNA ( анти – двДНК антитела ) 29.70 лв
anti ssDNA (анти – едноверижна ДНК антитела ) 25.90лв.
anti – RNP/Sm ( анти RNP/Sm антитела) колич. 29.70 лв
anti – Sm  (анти Sm антитела) количествен 29.00 лв
anti His. (анти хистонови антитела) количествен 28.00 лв
anti Scl-70 ( анти Scl-70 антитела) количествен 28.00 лв
anti Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен 28.00 лв
anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 28.00 лв
anti SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен 29.00 лв
anti CENT B (анти Центромер В антитела) колич. 28.00 лв
anti Rib-P (анти Рибозомални антитела) колич. 28.00 лв
anti NUC (анти Нуклеозомни антитела) колич. 29.00 лв
anti tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич. 31.00 лв
anti Gliadin IgA (анти глиадин.антитела) колич. 29.00 лв
anti ASCA Ig G (анти сахаромицетни антитела) кол. 34.00 лв
anti Parietal cell (анти париетални антитела) кол. 31.00лв
anti Intrinsic factor (анти интринзик фактор) кол. 28.00 лв
anti DGP (деаминиран протеинов епитоп) скрининг 28.00 лв
anti Prothrombin IgG+IgM (анти протромбин) колич. 29.00 лв
anti Anexin V IgG (анти анексин V) количествен 28.00 лв
anti Anexin V IgМ (анти анексин V) количествен 28.00 лв
anti GMB (анти глумерулобазална мембрана) кол. 29.00 лв
anti Insulin (анти-инсулинови антитела) колич. 22.70 лв
anti GAD 65/IA2 (GAD 65/IA2 скрининг) колич. 48.00 лв
anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен 45.00 лв
anti IA2 (анти IA2 антитела) количествен 45.00 лв
anti cardiolipin ACL (анти кардиолипинови антитела) количествено 23.70 лв
anti cardiolipin ACL – Ig G (анти кардиолипинови антитела) 27.00 лв
anti cardiolipin ACL – Ig M (анти кардиолипинови антитела) 28.00 лв
Анти-неутрофилоцитоплазмени ат. (АНЦА) 23.70 лв
anti MPO ( Myeloperoxidase ) количествен 28.00 лв
anti PR3 ( Proteinase 3) количествен 29.00 лв
anti PR3 hs ( high sensitive Proteinase 3) кол. 32.00 лв
Анти-митохондриални ат. (АМА-М2) количествен 23.70 лв
Анти-гладкомускулни ат. (АГМА) – ИИФ 23.70 лв
anti b2 GP I (анти Бета 2 Гликопротеин I) 25.70 лв
anti b2 GP I – Ig G (анти Бета 2 Гликопротеин I) количествен 28.00 лв
anti b2 GP I – Ig М (анти Бета 2 Гликопротеин I) количествен 28.00 лв
Автоимунни чернодробни болести 67.90 лв
Имунофенотипизиране на лимф.-стaн. пан. 107.00 лв
Фенотипизиране на NK/TNK клетки 58.00 лв
HLA – B27 22.90 лв
Диагносткика на инфекциозни болести Цена
Сифилис (Wass)- RPR, TPHA 5.90 лв
СПИН (HIV 1/2) 12.70 лв
Анти HAV (Хепатит А) – IgM 17.70 лв
Анти HAV total 19.30 лв.
HBsAg (Хепатит B) 9.70 лв
HBsAg количествен 37.30 лв.
Aнти HBs 17.70 лв
Анти HBc – Ig M 17.70 лв
Анти HBc total 17.70 лв.
HBeAg 17.70 лв
Анти HBe 17.70 лв
HBV – DNA количествен PCR 160.00 лв.
Анти HCV (Хепатит C) 17.70 лв
HCV – RNA – качествен 91.70 лв.
HCV количествен RNA 150.00 лв.
anti-HCV westernblot 91.70 лв.
Анти HEV  Ig M 20.00 лв
Анти HDV  Ig M 18.70 лв
Анти HDV total 18.70 лв
Chlamidia Trach – Ig G и Ig M антитела -ELISA 21.90 лв
Chlamidia Trach-IgA антитела -ELISA 15.90 лв
Chlamidia Trachomatis Ig G антитела -ELISA 15.90 лв
Chlamidia Trachomatis  Ig M антитела -ELISA 15.90 лв
Chlamidia Trachomatis ДНК-PCR тест 30.70 лв.
Chlamidia Pneumoniae IgM 31.30 лв
Chlamidia Pneumoniae ДНК-PCR 62.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae Ig M 19.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae Ig G 19.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae – ДНК PCR 62.70 лв.
Legionella Pneumoniae – ДНК PCR 62.70 лв.
Лаймска болест Ig G 21.70 лв
Лаймска болест Ig M 21.70 лв
Лаймска болест  потвърдителен-Westernblot lg M 91.70 лв
Рубеола Ig G-ELISA 17.30 лв
Рубеола Ig M-ELISA 17.30 лв
Варицела Зостер IgM и IgG 39.70 лв
Варицела Зостер Ig G 23.90 лв
Варицела Зостер Ig M 23.90 лв
Херпес Симплекс тип 1 IgM и IgG 39.70 лв
Херпес Симплекс тип 1 Ig G 21.90 лв
Херпес-Симплекс тип 1 Ig M 21.90 лв
Херпес Симплекс тип 2 IgM и IgG 39.70 лв
Херпес Симплекс тип 2 Ig G 21.90 лв
Херпес-Симплекс тип 2 Ig M 21.90 лв
Цитомегаловирус IgG+IgM 29.70 лв
Цитомегаловирус IgG 17.30 лв
Цитомегаловирус IgM 17.30 лв
Инфекциозна мононуклеоза Пол-Бунел 9.00 лв
Инфек. мононукл. ( EBV VCA IgG и IgM ) 36.30 лв
Инфекц. мононуклеоза ( EBV VCA IgG ) 21.70 лв
Инфекц. мононуклеоза ( EBV VCA IgM ) 21.70 лв
Ебщайн-Бар вирус (EBV EA IgM) 19.70 лв
Ебщайн-Бар вирус (EBV EA IgG) 19.70 лв
EBV количествен PCR 197.70
QuantiFERON – CMV 186.30 лв.
Ебщайн-Бар вирус (EBV EBNA Ig G) 21.70 лв
Helicobacter Pylori – IgG антитела 16.30 лв
QuantiFERON TB Gold 97.30 лв
HPV – генотипиране (12 типа ) 90.00 лв
HPV -скрининг нисък онкогенен риск 50.00 лв
HPV -скрининг висок онкогенен риск 60.00 лв
NASBA-RNA E6/E7 5 типа HPV 157.00
Имунохематология Цена
Кръвна група и Rh 10.00 лв
Студови еритроантитела 38.90 лв
Определяне на слаб D антиген 41.70 лв
Пълна антигенна ф-ла на еритр. 147.70 лв
Определяне на M и N антигени 23.70 лв
Ало-Еритроантитела(вкл Rh) 27.70 лв
Изследване за антиеритроцитни антитела – автоеритроантитела/алоеритроантитела 37.70 лв
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела 14.50 лв
Специфичност на еритроантитела 37.70 лв
Опр. на титъра на еритроантитела 37.70 лв
Rh фенотип и Kell антиген 38.50 лв
Титър анти А и анти В 29.30 лв
Изследване на новородено Цена
Кръвна група и Rh 10.30 лв
Директен тест на Coombs 35.00 лв
Хормонална диагностика Цена
Паратхормон (PTH) 27.30 лв
FT3+FT4+TSH 33.30 лв
FT4+TSH 22.30 лв
TSH 11.70 лв
FT3 11.70 лв
FT4 11.70 лв
ТАТ (anti-TG )  и  МАТ ( anti-TPO ) 28.90 лв
ТАТ (anti-TG ) 16.30 лв
МАТ ( anti-TPO ) 16.30 лв
TSH рецепторни антитела 37.90 лв
Тиреоглобулин TG 32.70 лв
TBG (тироксин свързващ глобулин) 24.30 лв.
Калцитонин 32.00 лв
LH + FSH + Prolactin + Estradiol 49.70 лв
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron 61.70 лв
Prolactin 13.70 лв
LH 13.70 лв
FSH 13.70 лв
Estradiol 13.70 лв
Progesteron 13.70 лв
Testosteron 13.70 лв
total Бета ЧХГ 16.90 лв
free Бета ЧХГ 16.90 лв.
DHEA-S 18.70 лв
ACTH 19.90 лв
Cortizol 14.70 лв
Ренин в плазма 37.30 лв.
4 андростендион 21.30 лв
17 алфа ОН progesteron 21.30 лв
Соматотропен хормон (hCG) 18.70 лв
Антимюлеров хормон 37.90 лв.
Инхибин В 45.70 лв.
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF 143.00 лв
Туморни маркери Цена
fPSA (free) / totalPSA 28.70 лв
tPSA (total) 14.70 лв
CEA 16.90 лв
AFP 16.90 лв
CA-19-9 16.90 лв
CA125 19.90 лв
CA 15-3 19.90 лв
CA 72-4 19.70 лв
Cyfra 21-1 23.30 лв
SCC 19.70 лв
NSE (невронспецифична енолаза) 24.70 лв
Бета2 Микроглобулин 24.70 лв
HE4 31.70 лв.
Колоректален карцином M2-PK 70.00 лв.
S-100 63.00 лв.
Риск на Алгор. за овариална малигнизация (ROMA) 72.00 лв
BNP ( мозъчен натриуретичен пептид ) 65.70 лв
Лекарствено мониториране Цена
Карбамазепин 19.70 лв
Валпроева киселина 19.70 лв
Дигоксин 19.70 лв
Vitamin D total (25-OH нитамин D )
24.70 лв.
Диагносткика за алергия Цена
IgE total 21.30 лв
Phadiatop – Деца, Юноши, Възрастни 31.30 лв
INFANT Phadiatop – Малки деца 39.70 лв
ПАНЕЛ 1 (fx5) – Хранителна алергия 39.70 лв
ПАНЕЛ 2 (gx2)- Тревни полени 39.70 лв
ПАНЕЛ 3 (hx2) – Домашен прах 39.70 лв
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) – Регионален 39.70 лв
ПАНЕЛ 5 (Sx 1)- Инхалаторни алергени 39.70 лв
ПАНЕЛ 6 (20 алергена) – Хранителни алергени 115.00 лв
ПАНЕЛ 7 (20 алергена) – Инхалаторни алергени 115.00 лв
ПАНЕЛ 8 – Педиатричен инхалаторен 115.00 лв
ПАНЕЛ 9 – Кръстосани алергии 115.00 лв
ПАНЕЛ 10 – Атопия 115.00 лв
(d1) Dermatophagoides pteronyssinus(d1) 31.30 лв
Dermatophagoides farinae (d2) 31.30 лв
Latex (k82) 31.30 лв
Candida albicans (m5) 31.30 лв
Aternaria alternata (m6) 31.30 лв
Мляко (f2) 31.30 лв
Яйце (белтък) (f1) 31.30 лв
Соя (f14) 31.30 лв
Свинско месо (f26) 31.30 лв
Телешко месо (f27) 31.30 лв
алфа-lactalbumin (f76) 31.30 лв
Бета-lactoglobulin (f77) 31.30 лв
Casein (f78) 31.30 лв
Gluten (f79) 31.30 лв
Amoxicilloyl (c6) 31.30 лв
Ampicilloyl (c5) 31.30 лв
Penicilloyl (c1) 31.30 лв
Cefaclor (Rc7) 31.30 лв
Котка (е1) 31.30 лв
Куче (е5) 31.30 лв
Пчела (i1) 31.30 лв
Оса (i3) 31.30 лв
ECP ( еозинофилен катионен протеин) 37.70 лв
Непоносимост към храни – Комплексно изследване за нежелани реакции към 46 храни и  групи храни 296.70 лв
Други специализирани Цена
Спермограма 14.50 лв
Окултни кръвоизливи 7.70 лв
Антиспермални антитела 19.70 лв
Бъбречни и др. конкременти 25.70 лв
Наркотични в-ва в урина (Комплексна за:Кокаин, Марихуана, Метаамфетамини, Морфин,  Хероин, ) 29.70 лв
Beta-CrossLaps 19.70 лв
N-MID Osteocalcin 19.70 лв
Микробиология Цена
Oчен секрет 16.70 лв
Гърлен секрет 16.70 лв
Носен секрет 16.70 лв
Ушен секрет 16.70 лв
Храчка 16.70 лв
Stroptococcus group A antigen 10.00 лв.
Изследване Фецес еднократно 16.70 лв
Изсл. Фецес трикратно 45.70 лв
Чревно носителство(фецес/анален секр.) 9.70 лв
Изследване за Rota и Adeno virus 10.00 лв.
Стерилна урина-еднокр. 10.30 лв
Стерилилна урина двукр. 17.70 лв
Стерилна урина-трикр. 23.90 лв
Микоплазма и Уреаплазма в урината 31.30 лв
Тривалентна ДНК проба в урина 39.70 лв
Влагалищен секрет 16.70 лв
Тривалентна проба за Candida,Trichomonas vaginalis и Gardnerela -ДНК -анализ -Влаг.секр. 44.90 лв
Само Трихомони Влагалищен секрет 11.70 лв
Цервикален секрет 16.70 лв
Цервикален секрет и Гонорея 31.30 лв
Микоплазма и Уреаплазма Церв.секрет 31.30 лв.
Еякулат 16.70 лв
Еякулат и Гонорея 31.30 лв
Микоплазма и Уреаплазма Еякулат 31.30 лв.
Само Трихомони Еякулат 11.70 лв.
Простатен секрет 16.70 лв.
Простатен секрет и Гонорея 31.30 лв
Само Трихомони Простатен секрет 11.70 лв.
Уретрален секрет 16.70 лв
Уретрален секр. и Гонорея 31.30 лв
Микоплазма и Уреаплазма Уретрален секрет 31.30 лв.
Само Трихомони Уретрален секрет 11.70 лв.
Тривалентна ДНК проба-Уретрален секрет 44.90 лв.
Раневи секрет 16.70 лв
 Друг секрет/материал 16.70 лв
Фунгитест 15.00 лв
ДНК пр. Trichomonas vaginalis Влаг.секрет 35.30 лв
ДНК пр. Trichomonas vaginalis Еякулат 35.30 лв
ДНК пр. Trichomonas vaginalis Уретр.секрет 35.30 лв
ДНК пр. Trichomonas vaginalis Урина 35.30 лв.
3-на ДНК Микоплазма Уретр.секрет 39.70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Влаг.секрет 39.70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Церв.секрет 39.70 лв.
Трихомони – обогатителен метод 5.70  лв.
Хемокултура 17.90 лв
Clostridium difficile toxin A и B 28.30 лв
Пародонтоза – анаероби – PCR 97.30 лв
Паразитология Цена
Паразитологични изледвания за здравна книжка и детска градина 11.00 лв
Острица Ентеробиоза (скочлента) 5.70 лв
Токсоплазмоза Ig A 33.70 лв.
Токсоплазмоза Ig G 17.70 лв
Токсоплазмоза Ig M 17.70 лв
Ехинококоза Ig G 17.70 лв
Трихинелоза Ig G 17.70 лв
Ларва Мигренс Ig G – ELISA
17.70 лв
Фасциолоза Ig G 17.70 лв
Други Цена
Цитонамазка 10.70 лв
Хистология 9.90 лв
Екарисаж, обработка 1.00 лв
Домашно посещение 10.00 лв
Вземане на кръв, епруветки и консумативи 2.00 лв
Резултат по куриер 3.70 лв
ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ОНЛАЙН

Можете да проверите вашите резултати ТУК

КОНТАКТИ
Лаборатория “Здраве” – ruse.cibalab.com

Лаборатория и централна в нова самостоятелна сграда

Адрес: гр. Русе, ул. Видин 21
Работно време: Понеделник – Петък: oт 7.30ч. – до 18.00 ч.;
Тел.: 082 834 256; 082 826 836;
Mоб. тел.: 0879 811 448
Email: zdraveruse@yahoo.com

Приемна и регистратура Номер

Адрес: гр. Русе, ул. Николаевска 66
Раб. време от 8 до 13:00 ч

Приемна/ Регистратура

Адрес: гр. Русе, Ул. Независимост № 2, до ДКЦ I
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Тел.: 0885 681 793

Приемна/ Регистратура

Адрес: гр. Русе, Кв. Дружба 3, срещу бл. 10

Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Тел.: 0885 352 278

Приемна/ Регистратура

Адрес: гр. Русе, ул.Рига No35 (в сградата на ДКЦ 2),2 етаж, каб.55
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Тел.: 0885 071 830

Приемна/ Регистратура

Адрес: гр. Русе, ул.Муткурова No42 (срещу СБА)
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Тел.: 0885 681 795

Адрес: гр. Русе, бул. Липник 123, МЦ Ситимед (в сградата ма Медицински коплекс СИТИМЕД)
Моб. тел.: 0879 537 152
Тел. 0879537152
Работно време: 08:00-14:00

Адрес: гр. Русе, Възраждане 80 (Pрактиката на г-р Грозданова и д-р Калинов)

Приемна/ Регистратура

Адрес: Гр. Сливо поле, област Русе, Ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.
Тел.: 0885 681 792

Приемна/ Регистратура

Адрес: Гр. Тутракан, област Силистра, Ул. Трансмариска № 81, в сградата на бившата поликлиника
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.
Тел.: 0885 681 794

Текст и изображения: ruse.cibalab.com

Comments are closed.