Лаборатория “Здраве” – Лаборатория Русе

November 29, 2021
ДОБРЕ ДОШЛИ

logo_zdraveМедико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г. През изминалите години МДЛ Здраве се наложи на пазара на медицински услуги в гр. Русе като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика както за лекари, така и за пациенти. През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен прартньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната- МДЛ Цибалаб– гр. София. Благодарение на това работата ни коренно се обнови. Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност– от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата– се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове. Възможностите за лабораторна диагностика на заболяванията непрекъснато се увеличават. При нас пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории.
Ние в МДЛ Здраве се стремим да дадем най-доброто от нашия и световния опит на Вас– нашите пациенти.

Осигурено е високо качество на обслужване на пациентите с даване на готови резултати всеки ден. Вземането на биологичен материал/ най-често кръв/ се извършва от високо квалифицирани кадри. Резултатите могат да се вземат на място, чрез куриер, по пощата, по e-mail и чрез Интернет. Безопастността и надежността за Вас и медициндския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се постига чрез използване на специална затворена система за вземане на кръв – Vacutainer на Becton Dickenson. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите.

ЗА НАС

Интегриран процес

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредтсвом високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Уникална идентификация

Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаеваемостта на материала и веростта на получените данни.

Методики и апаратура

Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталрира и поддъража от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

Кадри

МДЛ Здраве е монгопрофилна лаборатория с три самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб– София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др.
В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професинализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Лабораторен контрол

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми.
МДЛ Здраве учавства в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

Сертификат на лабораторията

МДЛ Цибалаб е една от първите доболнични лаборатории, включили се в системата за междулабораторен контрол към българското дружество по клинична лаборатория, което за момента осъществява единствената по рода си сертификация на лаборатории в България.

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

Ценоразписът е актуален към дата: 26.6.2018 г.

Продукт Цена
Продукт Цена
Диагностични пакети
CibaLab МАКС 32,70 лв
CibaLab МАКС ЖЕНИ плюс 37,70 лв
CibaLab МАКС МЪЖЕ плюс 37,70 лв
CibaLab СТАНДАРТ 19,70 лв
CibaLab СТАНДАРТ ПЛЮС 29,70 лв
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ 47,90 лв
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА 19,90 лв
ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА-съкратен 11,80 лв
ОСТЕОПОРОЗА – скрининг 35,00 лв
ОСТЕОПОРОЗА – разширен 55,00 лв
Cibalab ЛЕЙДИ ПЛЮС 54,30 лв
CibaLab ЛЕЙДИ 43,70 лв
Хематология
***** ХЕМАТОЛОГИЯ 0,00 лв
СУЕ (РУЕ, ESR) 1,70 лв
ПКК – 20 показателя ( CBC ) 4,50 лв
ПКК + ДКК мануално 8,30 лв
ПКК+Морф.на еритр 8,30 лв
ПКК+ДКК мануално+СУЕ 9,70 лв
ПКК+ДКК+Морф.на еритр 11,70 лв
ПКК+Ретикулоцити+Морф.на еритр 10,70 лв
ПКК+ДКК+Ретикулоцити+Морф.на ер. 12,90 лв
ДКК – мануално 5,50 лв
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване 5,50 лв
Ретикулоцити 5,50 лв
Тромбоцити – мануално 5,50 лв
Намазка от носен секрет за еозинофили 5,50 лв
Натривка ХЕМАТОЛОГ 0,00 лв
*****ДИАГНОСТИКА НА АНЕМИИ 0,00 лв
Таласемия и хемоглобинози HPLC (Thalassemia) 21,70 лв
Фолиева киселина(Фолат, Folate) в серум 19,30 лв
Фолиева киселина(Фолат,Folate) в еритроцити 23,70 лв
Витамин В12 ( VitB12 ) 19,30 лв
Феритин ( Ferritin ) 16,70 лв
***Морф. на еритроцит – мануално 5,50 лв
Електролити
****ЕЛЕКТРОЛИТИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ 0,00 лв
Калий и Натрий ( K;Potassium и Na;Sodium ) 6,70 лв
Калий ( K ; Potassium) 3,90 лв
Натрий ( Na ; Sodium ) 3,90 лв
Хлор ( Cl ; Chloride ) 3,90 лв
Фосфор ( P ; Phosphate ) 2,50 лв
Калций общ ( Ca ; Calcium ) 2,90 лв
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ ) 4,30 лв
Цинк ( Zn ; Zinc ) 12,30 лв
Магнезий ( Mg ; Magnesium ) 4,90 лв
Литий ( Li ; Lithium ) 17,30 лв
Мед ( Cu ; Cupper ) серум 15,30 лв
Fe и ЖСК фракции ( Fe, UIBC, TIBC ) 6,90 лв
Желязо (Fe) 5,50 лв
TSAT (% на насищане на трансферина) 10,70 лв
Биохимия
Продукт
*****ИЗСЛ. ЗА ДИАБЕТ 0,00 лв
Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 12,70 лв
Глюкоза-3 кратен профил 6,70 лв
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose ) 6,70 лв
Микроалбуминурия ( Microalbumin) 11,70 лв
С- пептид ( C-peptide ) 15,70 лв
Лактат ( Lactate ) 7,90 лв
Бикарбонат ( Bicarbonate ) 7,90 лв
Insulin ( Серумен Инсулин ) 15,70 лв
Insulin (60 мin post 75g glucose) 15,70 лв
Insulin (120 мin post 75g glucose) 15,70 лв
HOMA – IR 16,30 лв
HOMA – IR ( 0 min ) 16,30 лв
HOMA – IR ( 60-min ) 16,30 лв
HOMA – IR ( 120 min ) 16,30 лв
Глюкоза – 60та мин 2,70 лв
Глюкоза – 120 та мин 2,70 лв
*****БИОХИМИЧНА ДИАГНОСТИКА 0,00 лв
Глюкоза ( Glucose ) 2,70 лв
Белтък и Албумин( Total Protein+Albumin) 4,50 лв
Общ белтък( Total Proteine) 2,70 лв
Албумин ( Albumine ) 2,70 лв
Урея и Креатинин (Urea+Creatinin) 4,50 лв
Креатинин ( Creatinine) 2,70 лв
Урея ( Urea ) 2,70 лв
Cystatin C 34,70 лв
Пикочна киселина ( Uric acid ) 2,70 лв
Билирубин – общ и директен 4,50 лв
Билирубин – директен ( Direct Bilirubin ) 2,70 лв
Билирубин – общ ( Total Bilirubin ) 2,70 лв
*****ЛИПИДЕН СТАТУС 0,00 лв
Холестерол – общ (Cholesterol total) 2,90 лв
Холестерол профил ( Cholesterol Panel ) 9,70 лв
Холестерол – HDL ( Cholesterol – HDL) 2,90 лв
Холестерол – LDL (Cholesterol – LDL) – calc 2,90 лв
Холестерол VLDL (Cholesterol – VLDL) 2,90 лв
Триглицериди ( Tryglycerides) 2,90 лв
*****ЕНЗИМИ 0,00 лв
Чернодробни ензими ( ASAT+ALAT+GGT+AF) 6,70 лв
АсАТ ( GOT, ASAT ) 2,70 лв
ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ ОНЛАЙН

Можете да проверите вашите резултати ТУК

КОНТАКТИ
Лаборатория “Здраве” -www.zdrave99.com

Лаборатория и централна в нова самостоятелна сграда

Адрес: гр. Русе, ул. Видин 21
Работно време: Понеделник – Петък: oт 7.30ч. – до 18.00 ч.;
Тел.: 082 834 256; 082 826 836;
Mоб. тел.: 0879 811 448
Email: zdraveruse@yahoo.com

Приемна и регистратура Номер

Адрес: гр. Русе, ул. Николаевска 66
Раб. време от 8 до 14:30 ч

Приемна/ Регистратура

Адрес: гр. Русе, Ул. Независимост № 2, до ДКЦ I
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
Тел.: 0885 681 793

Приемна/ Регистратура

Адрес: гр. Русе, Кв. Дружба 3, срещу бл. 10

Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
Тел.: 0885 352 278

Приемна/ Регистратура

Адрес: гр. Русе, ул.Рига No35 (в сградата на ДКЦ 2),2 етаж, каб.55
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
Тел.: 0885 071 830

Приемна/ Регистратура

Адрес: Русе, ул. Петър Берон 5
Тел.: 08850880122
Раб.време: 08:00 ч. – 13:00 ч.

 

Адрес: гр. Русе, бул. Липник 123, МЦ Ситимед (в сградата ма Медицински коплекс СИТИМЕД)

Моб. тел.: 0879 537 152
Тел. 0879537152
Работно време: 08:00-14:30

Адрес: гр. Русе, Възраждане 80 (Практиката на д-р Грозданова )
Работно време: 08:00 ч – 12:00 ч.

Приемна/ Регистратура

Адрес: Гр. Сливо поле, област Русе, Ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.
Тел.: 0885 681 792

Приемна/ Регистратура

Адрес: Гр. Тутракан, област Силистра, Ул. Трансмариска № 81, в сградата на бившата поликлиника
Работно време: Понеделник – Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.
Тел.: 0885 681 794

Текст и изображения: www.zdrave99.com

Comments are closed.