Лаборатория “Рамус” – Медицинска лаборатория

November 25, 2015
ЗА НАС

RamusЛаборатория Рамус е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество. Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите. Измерваните параметри се подлагат на ежедневен лабораторен контрол и се валидират от високо квалифициран персонал. Медико диагностична лаборатория „Рамус” ООД участва във всички системи за външен лабораторен контрол и винаги има отличен резултат за всички контролирани параметри.

Нашата цел е всеки пациент да получи качествена медицинска помощ в удобно за него място и време. В тази връзка лабораторията разполага с над 100 филиала за вземане на проби и първична регистрация на пациенти както в гр. София така и в цялата страна. Всеки спесимен се кодира с индивидуален шифър и се транспортира съгласно изискванията за добра лабораторна практика. Назначените в СМДЛ „Рамус” ООД тестове се изработват в деня на вземане на пробите. Лабораторията осигурява индивидуален достъп до резултати на всеки пациент на своя интернет адрес както и възможност безплатно да се изпрати резултат на e-mail или да се предостави парола и ID като sms за достъп на посочен от пациента телефон. Готовите резултати са достъпни в деня на вземане на материала за изследване.

В медицинска лаборатория Рамус работят повече от тридесет специалиста с висше медицинско образование и признати специалности по клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имуно-хематология, клинична патология и медицинска паразитология. В централните лаборатории и във филиалите на СМДЛ „Рамус” ООД пациентите се приемат от отлично подготвени и опитни лаборанти. Лаборатория Рамус дава възможност за безплатна консултация на пациента за избор на подходящи назначения и интерпретация на готовите резултати от лекар със съответна специалност.

СМДЛ „Рамус” ООД има богат опит и успешна работа по различни международни проекти и клинични проучвания, което доказва възможността на лабораторията да работи по специализирани проекти на изключително високо ниво,предоставяйки качествени резултати, съпоставими с тези на водещи лаборатории във Франция, Германия и САЩ. Във връзка с тази дейност лабораторията преминава ежемесечни одити от различни специализирани международни компании.

Повече интересни и полезни новини може да четете в нашия блог на Рамус ООД, както и да се присъедините към нашата страница във Facebook!

Лаборатория Рамус Благодари за Вашия избор и доверие!

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пълна кръвна картина – Hb, Erys, Lks, Thr, Hct, автоматично диференциално броене, морфология на еритроцити, МСV, МСН, МСНС
   СУЕ
   Диференциално микроскопско броене на левкоцити
   Микроскопско изследване на морфология на еритроцити
   Броене на ретикулоцити
   Коагулация
  - аРТТ, ТТ
  - протрoмбиново време, фибриноген
  - време на кървене и време на сьсирване
   D dimer
   Клинична химия
субстрати - общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, директен билирубин, триглицериди 
субстрати - кръвна захар, холестерол 
субстрати - НDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол. 
Глюкоза(профил-3-кратен )
ОГТТ(3-кратен)
ензими - ASAT, ALAT, GGT, AP, LDH, CPK
ензими - α-Amylase, Acid Phosphatase
ензими - Lipase
CPK-MB
аполипопротеини- апо АI, апоВ, липопротеин (а)
електролити - Са, Ca++
   – К, Na, СI, Ph
   – Mg
   – ТIВС
   – желязо
   Липопротеин(а)* (5 работни дни за резултат)
   ApoB* (5 работни дни за резултат)
   ApoA1* (5 работни дни за резултат)
   Гликиран хемаглобин
   АКР
   Окултна кръв
   ХОРМОНИ
  - ТSН, fТ4
  - fТЗ, ТАТ, МАТ, Рrоlасtin, FSН, LН, Estradiol, Progesterone, Testosterone, SHBG
  - Cortisol, ACTH, DHEAS, Thyroglobulin, 4–андростендион,PTH
  - Insulin
  - Somatotropin
  - Остеокалцин
  - Total-b-CHG
   TSH-рецепторни антитела
   17-алфа-ОН-прогестерон* (резултат в деня на взимане на пробата след 17:00)
   Антидиуретичен хормон* (до 10 работни дни за резултат)
   Инхибин Б и антимюлеров хормон* (готови резултати в петък след 17 часа)
   Алдостерон* (до 10 работни дни за резултат)
   Скрининг първи триместър на бременността
   Скрининг втори триместър на бременността
   Туморни маркери:
   Total РSА
   Free PSA, СЕА, AFР, СА 19-9, СА 15-3, СА 125
   Cyfra 21-1
   CA 72-4
   beta-2-микроглобулин
   SCC* (готови резултати в четвъртък след 17 часа)
   S 100
   NSE – невроспецифична енолаза* (резултат в деня на взимане на пробата до 17 часа)
   Тимидинкиназа* (до 10 работни дни за резултат)
   CA 50* (до 10 работни дни за резултат)
   HE 4* (готови резултати в четвъртък след 17 часа)
   МЕТАБОЛИТИ
   Folic асidе, Vit. В12, Fеrгitin, Transferrin
   NT pro-BNP
   Хомоцистеин
   Тропонин I
   Beta crosslaps
   C-peptide
   Урина – химично изследване и седимент
   Микроалбумин
   Уринен тест за бременност
   Комбиниран тест за наркотични вещества в урина (пет параметъра, качествено определяне)
   Тест за никотин в урина (котинин)
   Спермограма
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
  Кръвна група и Rh
   Определяне на антигените C, c, E, e от Rhesus сис. и Kell
   Изследване на еритроантитела (ало- авто) * (готови резултати петък след 17.00 часа)
   Определяне на слаб D-антиген по индиректен тест на Coombs
   Изследване на алоеритроантитела (вкл. Rh), чрез индиректен антиглобулинов (Coombs) метод, ензимен и аглутинационен метод
   **Определяне имуноглобулинова характеристика на автоеритроантителата чрез директен диференциран тест на Coombs (провеждат се след положителен резултат от изследване за ало- и авто- еритроантитела.)
   **Определяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела (провеждат се след положителен резултат от изследване за ало- и авто- еритроантитела.)
   Директен тест на Coombs
   Определяне титър на анти-А и анти-В антитела (АВ0-несъвместимост майка-плод)
   Изследване на студови аглутинини (студови аглутинини)
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ
   Литиий
   Валпроева киселина
   Карбамазепин
MИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  Изследване на стерилна урина с антибиограма
  Антибиограма
  Микоплазма плюс тест вкл. хр.среда
  Влагалищен секрет
  Цервикален секрет
  Уретрален секрет
  Еякулат
  Гонорея – микроскопски тест
  Изследване за гъбички
  Гърлен и назофарингеален секрет
  Очен секрет
  Ушен секрет
  Ранев секрет
  А S Т
  Waler Rose
  Ревматоиден фактор
  Сифилис (RPR)
  Хламидия – директен тест
   Храчка
  Микоплазма – серумен тест IgG или IgM
  Изследване на фецес (носителство за шигела, салмонела и патогени коли)
ВИРУСОЛОГИЯ
  HBsAg
  anti-HBs
  anti-HBc
  anti-HBc- IgM
  anti-HDV-total* (5 работни дни за резултата)
  anti-HAV показател за имунитет срещу хепатит А
  anti-HAV-IgM
  anti-HCV
  anti-HBcor-IgM
  HIV1/2
  HIV1/2, HBsAg,anti-HCV
  EBV IgM
  EBV IgG
  Rubeolla IgG
  Rubeolla IgM
  Rubeolla IgG,Rubeolla IgM
  Херпес симплекс (тип I) IgM * (резултат в деня на взимане на пробата до 17 часа)
  Херпес симплекс (тип I) IgG * (резултат в деня на взимане на пробата до 17 часа)
  Херпес симплекс (тип II) IgM* (резултат в деня на взимане на пробата до 17 часа)
  Херпес симплекс (тип II) IgG * (резултат в деня на взимане на пробата до 17 часа)
  Варицела зостер вирус IgG * (резултат в деня на взимане на пробата до 17 часа)
  Варицела зостер вирус IgM * (резултат в деня на взимане на пробата до 17 часа)
  Цитомегаловирус IgG
  Цитомегаловирус IgM
  Influenca A+B
  Ротавируси
  Лаймска болест IgG * (готови резултати в петък след 17 часа)
  Лаймска болест IgM * (готови резултати в петък след 17 часа)
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
  Ехинококоза ELISA
  Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти включително и перианален отпечатък за ентеробиоза
  Трихинелоза
  Изследване за малария
  Токсоплазмоза IgG
  Токсоплазмоза IgМ
  Токсоплазмоза IgG; IgМ
  Токсокероза IgG (Larva migrans)
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
  Цитонамазка
  Хистологичнос изследване на материал от орган
ИМУНОЛОГИЯ
  ANA – скрининг
  ANA – профил (SS-A, SS-B, anti-Ds; Sm; Sm/RNP) *(готови резултати в петък след 17 часа)
  anti CCP
  Aнтифосфолипидни антитела IgG+IgM * (готови резултати в петък след 17 часа) 
  Aнтифосфолипидни антитела IgG * (готови резултати в петък след 17 часа) 
  Aнтифосфолипидни антитела IgM * (готови резултати в петък след 17 часа) 
  Антимитохондриални антитела * (готови резултати в петък след 17 часа) 
  IgA
  IgM
  IgG
  IgE
  IgA, IgM, IgG
  С3-комплемент
  С4- комплемнт
  Анти-стрептолизинов титър
   Waler Rose/ RF
   Ревматоиден фактор
   Helicobacter pylory (във фецес)
  Helicobacter pylory (IgG в серум) количествен тест
  Helicobacter pylory (IgG в серум) качествен тест
  Ултрасензитивно CRP
  CRP –количествено определяне
   Туберкулоза IgG
  Хламидия трахоматис IgG
  Хламидия трахоматис IgA
  Хламидия трахоматис IgM
  Хламидия трахоматис IgG / IgM
  Хламидия трахоматис Ig A/ IgM
  Хламидия трахоматис Ig A/ IgG
  Хламидия трахоматис IgG / IgM /IgA
  Тест за хранителна непоносимост (тестът включва 46 храни и хранителни групи) *
ЗДРАВНА КНИЖКА
  Пълен набор изследвания – микробиологични и паразитологични
КОНТАКТИ

Лаборатория “Рамус” – ramuslab.com

Адрес: Централна лаборатория, гр. София, ул.”Ангиста” 2-4, /зад пазар “Сточна гара” /
Работно време: понеделник – петък: 7.00 – 18.00 ч.; събота и неделя: 8.00 – 15.30 ч.
Тел.: 02 943 11 96
Тел./факс: 02 944 82 06
Моб. тел.: 0886 372 639
E-mail: info@ramuslab.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: Централна лаборатория гр. Варна, ж.к. Младост, МК “Младост”, тяло А, ет.2, обект №9А, 10 (каб. 201 и 202)
Работно време: понеделник- петък: 7.30 – 18.00 ч.; събота: 8.00 -13.00 ч.
Тел.: 052/983 663
Моб. тел: 0884 645 459; 0886 297 988
E-mail: ramusvn@gmail.com


Вижте по-голяма карта

Централна лаборатория Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, жк Тракия, ул.”Съединение” 43 (с/у 5 ДКЦ)
пон. – петък: 7.30 – 18.00 ч.
събота: 8.00 – 13.00 ч.
Телефони:
0885 049 090
0884 561 086
E-mail: info@ramuslab.com

Aдрес: Централна лаборатория, гр. Ямбол, ул. “Жельо Войвода” 11
Работно време: понеделник – петък 7.30 – 15.30 ч.;
Тел./факс: 046 66 16 30
E-mail: info@ramuslab.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: Централна лаборатория, гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл.4 вх.1 ет.1
Работно време: понеделник- петък 8.00-18.30 ч.;
Тел.: 056 86 66 12
Моб. тел.:0884 760 846
E-mail: info@ramuslab.com


Вижте по-голяма карта

Централна лаборатория ​Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ​ул.”Цар Иван Шишман” 85Б
(срещу ГПЧЕ “РОМЕН РОЛАН”)
пон.- петък 7.30 – 15.30 ч. Телефон:
0882 679 857
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул.”Сан Стефано” 12
партер 12, ет.2, офис 1
пон.- петък 7.30-18.00 ч.
събота: 8.00-13.00 ч.
Телефони: 0884 044 164; 0884 384 727
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. “Н.Габровски” 47
пон.-петък 8.00-17.30
събота: 8.00-13.00
Телефон: 0884 554 197
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория ​Разград
Адрес: гр. Разград, ​ул.”Иван Вазов” 7 (до Доминант)
пон.- петък 7.00-18.00 ч.
събота: 8.00-13.00
Телефон: ​0882 975 744
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Габрово
Адрес: гр. Габрово, ул. “Райчо Каролев” 2-партер
вход към ул. “Юри Венелин” МЦ “Иван Рилски”
пон.- петък 8.00-17.30 ч.
Телефон: 0882 412 459
E-mail: info@ramuslab.com

Текст и изображения: ramuslab.com

Comments are closed.