Медигрей – Рентгеновата диагностика

April 12, 2020

ЗА НАС

image (20)

МЕДИГРЕЙ е създадена през 2005г. от специалисти, работили дълго в областта на радиологията и рентгеновата диагностика, с богат практически опит и индивидуален подход към всеки въпрос свързан с контрола на облъчването и защитата на лицата при използване на ИЙЛ в медицината. През годините сме били свидетели на израстването и надграждането на зравеопазването в България. Работили сме и работим с много лечебни заведения, като проявяваме разбиране и съпричастност към пролемите им. Ние се чувстваме част от системата на здравеопазването и работим за нейното изграждане.
Дейността ни е в няколко основни направления:
- Контрол на качеството на рентгеновата диагностична апаратура и диагностичния процес
- Измерване на радиационните параметри на работната и околната среда /общ дозиметричен контрол/
- Консултации и услуги от медицински физик-експерт
- Определяне на типичната пациентна доза/ТПД/ и калибровъчен коефициент на DAP-метър; КАР-метър
- Доставка на лъчезащитни средства и съоръжения
През 2018г. дейността на фирма Медигрей се разраства още в няколко направления, в резултат на което е създадена дъщерна фирма Медигрей Про. Това е естествен процес на израстване отговарящ на нуждите на клиентите ни.
Медигрей Про се развива основно в следните направления:
- Изготвяне на “Технически проекти и мерки за радиационна защита”
- Изготвяне на “Технологични проекти “
- Консултации в областта на РЗ
- Съдействие за лицензиране и регистрация в АЯР и РЗИ
- Доставка на лъчезащитни средства и съоръжения
УСЛУГИ

ScannerToshiba

1.Контрол на качеството на рентгеновата диагностична апаратура и диагностичния процес.
Извършва се с цел да се получи максимална диагностична информация при минимално облъчване на пациента и персонала.
-пускови изпитвания – проверка и оценка на съответствието на физико-техническите параметри на рентгеновата диагностична апаратура с изискванията на Наредба 2 на МЗ и получаване на базови стойности за тези параметри.
-периодични изпитвания – проверка на физико-техническите параметри по разработена програма за поддържане на добро качество на апаратурата. Обективна оценка на работата на апаратите и на работата на обслужващата сервизна фирма.
-извънпланови изпитвания – проверка на физико-техническите параметри след смяна на рентгенова тръба или други основни възли на рентгенова уредба.
-технически изпитвания – проверка на един или няколко параметъра на рентгеновата уредба при конкретно запитване.
 2.Измерване на радиационните параметри на работната и околната среда /общ дозиметричен контрол/
 
Измерване на радиационните параметри на работната среда в защитаваните помещения, където има присъствие на персонал и население и контрол да не се превишават годишните граници на ефективната доза за персонал и население определени в НРЗ-2018г. Проверка ефективността на лъчезащитни съоръжения.
 3. Консултации и услуги от медицински физик-експерт
-Разработване на програми за контрол на качеството на рентгеновата диагностична апаратура
- Разработване на програма и определяне на типичните пациентни дози /ТПД/
-Консултации за закупуване на рентгенова диагностична апаратура; съвети за клиничната й експлоатация, подобряване на процеса на работа и постигане на по-добри диагностични резултати.
- Проверка на лъчезащитни съоръжения и индивидуалните лъчезащитни принадлежности /престилки, елеци, поли, яки, защитни одеалца и др./
-Провеждане на инструктажи на персонала работещ непосредствено с ИЙЛ и на лицата от персонала, които присъстват в среда на йонизиращи лъчения при изпълнение на служебните си задължения, но не работят пряко с ИЙЛ.
4. Определяне на типичната пациентна доза/ТПД/ и калибровъчен коефициент на DAP-метър; КАР-метър.
Разработена собствена методика утвърдена през годините и натрупания опит.
 5. Доставка на лъчезащитни средства и съоръжения
-защитни престилки, яки, очила и др.
- защитни стъкла
- защитни паравани и други подвижни защитни пана
- оловна ламарина за изграждане на лъчезащитни съоръжения
 6. Изготвяне на “Технически проект и мерки за радиационна защита”
- Изчисляване на лъчзащитни прегради.
- Консултации при избор на помещение и разполане на ИЙЛ.
Консултации в областта на РЗ
- Оценка на очакваните дози при нормални и аварийни условия на работа
- Консултации при избор на лъчезащитни материали.
Съдействие за лицензиране пред АЯР
-Подготовка на необходимите документи за получаване на разрешителни от НЦРРЗ или РЗИ за изграждане на рентгенови диагностични кабинети.
- Подготовка на необходимите документи, необходими за получаване /изменение/ на лиценз от АЯР за извършване на диагностична дейност с рентгенова апаратура.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Всеки клиент /здравно заведение/ има достъп в реално време до всички протоколи и документи. За целта всеки клиент притежава идивидуален код за достъп в уеб базирана платформа ТУК
КОНТАКТИ
Медигрей – medigraybg.com

Адрес: гр.Пловдив, ул. „Архимандрит Евлоги“ 7
Тел.: 032 81 87 40;
Моб. тел.: 0888 573 294; 0888 332 974
E-mail: medigraybg@ gmail.com

Текст и изображения: medigraybg.com

 

Comments are closed.