“Медико – диагностична лаборатория – Валжан”

February 11, 2020
ЗА НАС

Valjan_220x110Патоморфологична лаборатория

“Медико – диагностична лаборатория – Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

МДЛ е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г.
“Медико – диагностична лаборатория – Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ.

МДЛ се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.

МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЦЗ- гр. Стара Загора, РЦЗ- гр. Кърджали, РИОКОЗ, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.

ДЕЙНОСТИ

Оценка на цитологичен материал от:

     Гинекологична цитонамазка

10 лв.

     Плеврален пунктат

15 лв.

     Перитонеален пунктат

15 лв.

     Храчка

15 лв.

     ТАБ от гърда

15 лв.

Хистологично изследване:

     от амбулаторна биопсия

30 лв.

     от хирургичен материал

40 лв.

     Хистохимично изследване

15 лв.

     Имунохистохимична диагностика за 1 маркер

75 лв

     Имунохистохимична диагностика за ЕСТРОГЕН

75 лв

     Имунохистохимична диагностика за ПРОГЕСТЕРОН

75 лв

     Имунохистохимична диагностика за HER 2

110 лв

     Спермограма

30 лв.

     Гефрирно изследване

40 лв.

     Консултация на готови препарати

15 лв.

СТРУКТУРА
 • В съответствие с предмета на дейност МДЛ има следната структура:
  • ”МДЛ – Валжан” – Стара Загора – регистрирано в РЦЗ – Стара Загора, ИК 2431141003,
   • Местонахождението лабораторията е гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” 84, тел/факс: 60 20 23 ;
   • Съставът на лабораторията включва:
    • 2.1. Ръководител – лекар със специалност ”Патологоанатомия и цитопатология”.
    • 2.2. Лекар със специалност “Патологоанатомия и цитопатология”, сертификат за цитодиагностика
    • 2.3. Медицински лаборант .
  • ”МДЛ – Валжан” – Кърджали – регистрирано в РЦЗ – Кърджали, ИК 0916141007,
   • Местонахождението лабораторията е гр. Кърджали, бул.”Тракия” 19
   • Съставът на лабораторията включва:
    • Ръководител – лекар със специалност”Патологоанатомия и цитопатология”.
    • Медицински лаборант.

 

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Учредител на лечебното заведение е едноличният собственик – д-р Жанета Велева.
Седалището на дружеството е в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №84, където се намира и управлението му.
Управител на търговското дружество е д-р Валентин Велев – лекар със специалност “Патологоанатомия и цитопатология” и със сертификат по “Цитопатология”.
Всеки клон на МДЛ се ръководи от лекар със призната специалност “Патологоанатомия и цитопатология”.
Управителят организира и ръководи цялостната дейността на МДЛ съобразно закона и договора с НЗОК:
Стопанисва имуществото на дружеството.
Представлява МДЛ пред всички ведомства, организации, фирми, лечебни заведения, физически и юридически лица в страната и чужбина.
Разработва и утвърждава бизнес-план.
Предоставя при поискване на финансиращия орган, РЦЗ, МЗ информация за медицинските дейности, изразходваните ресурси. Анализира и отчита дейността на лечебното заведение.
Управлява средствата, получени от собствена медицинска дейност, дарения.
Изпълнява функциите на работодател по отношение на всички служители на МДЛ и определя размера на трудовите възнаграждения и др. материални стимули в съответствие с наличните фондове и законодателство.
Изготвя Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на МДЛ.
Извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение

Организация на диагностичната дейност.
Диагностичният процес в МДЛ се основава на постиженията на мед. наука и практика и е съобразен с изискванията на здравното законодателство, правилата за добра медицинска практика, НРД, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.
Обемът на медицинската дейност в МДЛ се определя от потребността на населението от специализирана медицинска помощ, както и от договорените с НЗОК обеми изследвания.
Достъпът до МДЛ на здравноосигурените лица е регламентиран в ПМС № 206 от 17.11.99г.
Условията и реда за оказване на специализирана извънболнична помощ на здравноосигурените лица се определят от НРД, договора между МДЛ и НЗОК и Организационните правила за координация и взаимодействие между МДЛ и всички структури, назначили патоморфологични изследвания.
МДЛ извършва специализирана извънболнична медицинска помощ:
• по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни дружества за здравноосигурените лица;
• директно на здравнонеосигурени лица;
• по договор с други финансови източници;
Лабораторните лекари оказват специализирана консултативна помощ на пациенти, насочени от общопрактикуващите лекари и специалисти с медицински направления за медико-диагностична дейност /бл. МЗ-НЗОК № 4/.
Здравнонеосигурените лица получават специализирана мед. помощ срещу заплащане по ценоразпис, обявен на видно място в МДЛ.
Ценоразписът се актуализира периодично, съобразно промените в пазарните цени на материалите и консумативите, използвани в МДЛ за целите на диагностичния процес.
Потребителската такса в размер на 1% от МРЗ се заплаща от здравноосигурените лица.
МДЛ освобождава от потребителска такса:
• деца от 0 до 18год.възраст
• хронично болни и инвалиди, включени в списъка на заболяванията, освободени от такса
• лица, осигурени от здравноосигурителни компании или фирми ,с които МДЛ е сключил договор за медицинско обслужване.
Лекарите в МДЛ участвуват в общите и специализирани програми за управление на здравни приоритети:
Онкологични заболявания:
• Карцином на млечната жлеза
• Рак на женски полови органи

Организация на санитарно-хигиенния режим
Санитарно-хигиенната дейност в МДЛ се организира съгласно действуващите в страната хигиенно-противоепидемични правила и норми.
Използуваните средства и методи за дезинфекция са съобразени с изискванията на съвременната асептика и антисептика.

ПЕРСОНАЛ

Персонал
Персоналът в МДЛ се състои от :
а/.Лекари, участвуващи в диагностичния процес с призната специалност.
б/ Специалисти по здравни грижи /медицински лаборанти/
в/ Други лица, извършващи административни и помощни дейности
Стопанските и обслужващи дейности или част от тях, могат да се възлагат на външни лица чрез договори за услуги.

Основни задължения на персонала
Своевременно, добросъвестно и качествено изпълнение на трудовите задължения, конкретизирани в длъжностните характеристики.
Спазване “Правила за добра медицинска практика” в диагностичната дейност.
Спазване на вътрешния трудов ред, приет в лечебното заведение.
Съобразяване с екипния характер на труда в лечебното заведение.
Съдействие и съгласуваност при изпълнение на трудовите задължения на всички служители.
Строго спазване на работното време, като го използва само за служебни задължения и задачи.
При отсъствие от работа – ползване на отпуск за временна нетрудоспособност , платен отпуск по семейни причини – да уведомява управителя още от първия ден на отсъствието.
Своевременно подаване на точна и вярна информация за извършената дейност.
Спазване на етичните норми на поведение, висока култура на медицинско обслужване на пациентите
Изпълнение на законните нареждания на работодателя.
Спазване на трудовата дисциплина, рационално използуване на работното време.
Спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд .
Опазване на повереното имущество. Пестене на предоставените консумативи, материали, енергия, финансови средства и др.
Лоялност към работодателя, като спазва фирмената политика, не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни сведения, не извършва самостоятелни медийни изяви, уронващи престижа на дружеството.
Опазване на лекарската тайна, като не коментира и цените на медицинските услуги с пациентите и не получава пари директно от тях. Заплащането се извършва единствено на регистратурата и по определения ред. При доказано нарушение от такъв характер, трудовият договор се прекратява незабавно.
Съдействие за утвърждаване авторитета на дружеството, като не извършва конкурентна дейност в други търговски дружества със същия предмет на дейност и умишлено не отклонява пациенти . Нарушението се наказва с уволнение.
Изпълнение на всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от трудовия договор и от характера на работата.

ЗА ПАЦИЕНТА

Права и задължения на пациента Права
Всеки пациент, изпратен в МДЛ има право на най-добрата специализирана медицинска помощ , в съответствие с действуващото в страната законодателство и НРД.
Пациентът има право на свободен избор на специалист .
Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на специалиста.
Пациентът има право на добро сътрудничество между личния лекар и специалиста, които поемат лечението му.
Пациентът има право на зачитане на поверителния характер на всички медицински и лични данни, известни на лекаря и други медицински специалисти.
Пациентът има право на информация относно диагнозата, хода на заболяването, прогнозата, необходимостта от допълнително изследване, рисковете свързани с предлаганите изследвания и лечение .
Пациентът има право да получи медицинска информация относно здравословното си състояние своевременно и на достъпен език.
Пациентът има право да бъде изследван чрез предлагане на подходящи средства разрешени в страната.
Пациентът има право да прави оплаквания при нарушаване на правата му.

Права и задължения на пациента Задължения
Да съдейства на специалистите и останалия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане изследванията.
Да съблюдава правата на другите пациенти.
Да спазва правилата за вътрешния ред в лечебното заведение и се отнася с необходимото уважение към медицинския персонал.
Да се явява на контролни изследвания, планирани от лекуващия специалист.

Персонал МДЛ
Д-р Валентин Ангелов Велев – Управител
Д-р Иван Стефанов Василев – Патологоанатом
Д-р Димитър Макаков – Патологоанатом
Ирена Ганева Ганчева – Лаборант
Валентина Славкова – Лаборант
Пенка Александрова Желева – Лаборант

КОНТАКТИ

“Медико-Диагностична Лаборатория -Валжан” ЕООД – valzhan.com

Адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 84, ет. 1, ап. 1
Тел: 042 91 94 92
Тел./Факс: 042 60 20 23
Моб. тел.: 0888 749 017; 0888 749 016
Е-mail:velev_at_sz.inetg.bg


Вижте по-голяма карта

Адрес: МДЛ- клон Кърджали, бул. “Тракия” 19,
Моб. тел.: 0886 857 930

Вижте по-голяма карта

Текст и изображение: valzhan.com

Comments are closed.