Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

June 30, 2014
ЗА НАС

SIGРазвитие на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. До 1999 г. Компанията работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като управлява Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”. Доброволното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталов принцип на базата на дефинираните вноски. Този вид пенсионна схема е заложена и в специалния закон, приет по-късно. По това време в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” осигуряват своите работници и служители редица финансови институции, фирми от сферата на производството, както и отделни физически лица с лични вноски. През 1996 год. Компанията е един от учредителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
За периода 1998г. – 1999г. ПОК“Съгласие”АД активно участва в разглеждането на проекта за специален закон за доброволно пенсионно осигуряване. През юли 1999 г. Народното събрание прие Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който регламентира дейността на пенсионноосигурителните дружества, осигуряването във фондовете за допълнително доброволно осигуряване и създаването на Държавната агенция за осигурителен надзор с оглед институционализиране на държавното регулиране в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в страната. В края на 1999 г. се прие Кодекс за задължително обществено осигуряване, който регламентира осигуряването в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества. До средата на 2000 г. бе изградена и започна да функционира Държавната агенция за осигурителен надзор, която осъществяваше функциите по лицензирането и надзора върху дейността на лицензираните пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. На 01.03.2003 год. се създаде Комисията за финансов надзор, в която се съсредоточиха надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава държавни структури за надзор върху небанковите финансови институции в т.ч. и на Държавната агенция за осигурителен надзор.

През юли 2003 год. бяха приети изменения и допълнения в законовата уредба и цялостната дейност по социално осигуряване в т.ч. и по допълнително пенсионно осигуряване е регламентирана в Кодекса за социално осигуряване.
На 21.09.2000 г. с Решение №1 на Съвета по допълнително социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД получи лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. За периода 2000 г. – 2013 г. ПОК“Съгласие” АД изгради мрежа от осигурителни посредници. Развитието на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, осъществявана от ПОК “Съгласие”АД, може да се илюстрира посредством динамиката на нетните активи на фондовете, управлявани от Компанията, и нарастването на броя на осигурените лица през годините.

ОСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА

Системата на пенсионното осигуряване в България се основава на развитието на т.нар. три стълба:

– първи стълб – задължително държавно пенсионно осигуряване като елемент на Държавното обществено осигуряване;
– втори стълб – допълнително задължително пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества;
– трети стълб – допълнително доброволно пенсионно осигуряване в пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Реформи в системата на пенсионното осигуряване се наложиха поради натрупвани в продължениe на години деформации в тази сфера, както и поради изключително неблагоприятната демографска ситуация и негативните тенденции в икономическото развитие на страната.

Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия, получаван от държавната пенсионна система като въведе пряка връзка между размера на допълнителната пенсия и осигурителните вноски през годините на осигуряване. Реализацията на тази цел е възможна чрез допълване на държавната пенсия с допълнителна пенсия, получавана от пенсионни фондове за допълнително задължително и за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Системата на допълнителното пенсионно осигуряване функционира на капиталов принцип, при който средствата от осигурителните вноски се инвестират и заедно с дохода от инвестирането се натрупват по индивидуални осигурителни партиди на лицата.
Основните принципи на системата на пенсионно осигуряване се запазват и с приетите изменения и допълнения от Народното събрание в края на месец юли 2003 г. Кодекс за социално осигуряване. Първият стълб на пенсионната система – държавното пенсионно осигуряване се осъществява от Националния осигурителен институт на базата на задължителни осигурителни вноски във Фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Държавната пенсионна система функционира на разходопокривен принцип, при който от осигурителните вноски на работещото население се изплащат пенсиите на лицата в пенсионна възраст. Осигурителните вноски се плащат от осигурителите и от осигурените лица в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване като за 2007г. това съотношение е 65:35. Вноските за държавните служители и военнослужещите се внасят за сметка на държавния бюджет. Едноличните търговци, лицата, упражняващи свободна професия и частните земеделски стопани се осигуряват изцяло за своя сметка. Правото на придобиване на държавна пенсия и начинът за нейното определяне са регламентирани в Част първа на Кодекса за социално осигуряване. Държавната пенсия се получава от фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване при изпълнение на изискванията за осигурителен стаж и възраст.

Вторият стълб на пенсионната система – допълнително задължително пенсионно осигуряване се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:

- професионален пенсионен фонд – задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд;
- универсален пенсионен фонд – задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване.

Осигурителните вноски в професионалния пенсионен фонд се плащат само от осигурителите като техния размер за І категория труд е 12%, а за втора категория труд – 7% върху осигурителния доход. Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО. В универсалния пенсионен фонд осигурителната вноска се плаща от осигурителите и от лицата в същото съотношение – за 2007г. 65:35, а размерът й се определя в Кодекса за социално осигуряване, като за 2007 год. той е 5% от осигурителния доход. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, получавана отделно и независимо от пенсията от ДОО.

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. До края на 2006 г. дейността по допълнително доброволно осигуряване се осъществява от пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях доброволни пенсионни фондове. С промените в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.57 от 11.07.2006 г.) се регламентира администрирането на професионални схеми в отделен тип фондове – фондове за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми.

Осигурителните вноски в доброволен пенсионен фонд могат да бъдат за сметка на работодателя в качеството му на осигурител, друг осигурител или за лична сметка, като техният размер и периодичност на плащане се посочват в осигурителния договор. Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право за получаване на:
- лична пенсия за старост и инвалидност – пожизнена или срочна,
- наследствена пенсия за наследници на починало осигурено лице или на пенсионер,
- еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида,
- еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследниците на осигурено лице или на пенсионер.

Вноски във фонд за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми могат да правят предприятия-осигурители, създадени съгласно българското законодателство и на всяка друга държава-членка на ЕС или държава-страна по дпоразумението за Европейското икономическо пространство – за осигурените от тях лица в професионална схема, както и физически лица, осигурени по професионална схема.При осигуряване в такива фондове страни по осигурителния договор са пенсионноосигурителното дружество и предприятието-осигурител. При сключването на договора предприятието-осигурител представя на пенсионноосигурителното дружество колективното споразумение (или колективния трудов договор) с условията на професионалната схема и списъка на осигурените лица, включени в тази схема.

Осигуряването във фонд за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми дава право на:

- Срочна пенсия за старост;
- еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида;
- еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер, съгласно уговореното в професионалната схема.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОНД

В Професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд.

Всяко лице има право самостоятелно да избере професионален пенсионен фонд. Това право трябва да бъде упражнено до три месеца от постъпването за първи път на работа при условията на I и II кат. труд. Лицата, които не изберат фонд в посочения срок, се разпределят служебно между регистрираните професионални фондове по ред и начин, определени от Комисията за финансов надзор(КФН) и Националната агенция за приходите(НАП).

Правото на избор се реализира чрез подаване на заявление до избрания професионален фонд и сключване на осигурителен договор.

Осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя.

Осигурителните вноски се внасят едновременно с вноските за държавното обществено осигуряване в НАП, като след това на основание на подаденото заявление се превеждат на съответния професионален пенсионен фонд който лицето е избрало.

Професионалният фонд изплаща срочна пенсия за годините от ранното пенсиониране при условията на първа и втора категория труд до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд съгласно изискванията на Част първа на Кодекса за социално осигуряване.

Натрупаните средства на осигурените лица в професионалния пенсионен фонд, които до 31.12.2014 г. се пенсионират по-рано при условията на първа и втора категория труд се прехвърлят във фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване. В нормативната уредба е предвидено след 1 януари 2015 г. пенсиите за ранно пенсиониране да се изплащат от професионалните пенсионни фондове.

При пожизнено загубена работоспособност над 70,99%, на осигурените лица се изплаща еднократно до 50% от натрупаната сума по индивидуалната им партида.
Натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице в Професионалния пенсионен фонд са лични и се наследяват. При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазва редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството. Осигурените лица имат право на промяна на първоначално избрания професионален фонд две години след сключване на осигурителния договор, а в последствие след една година от извършена промяна на участие от един в друг ППФ.

Предлагаме Ви Вашият избор на професионален пенсионен фонд да е ППФ “СЪГЛАСИЕ” , защото Вие можете да разчитате на:

Стабилността и авторитета на нашите акционери;

Коректността и прозрачността в нашата дейност;

Професионализма и натрупания опит в управлението на Вашите средства;

Стабилността на банката – попечител на пенсионните фондове на “Съгласие” – УниКредит Булбанк;

Такси и удръжки .

КОНТАКТИ

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД – saglasie.bg

Централен офис:
Адрес: гр. София, бул. Тодор Александров №141
Тел.: 02 816 45 65
Факс: 02 816 45 66
Е-mail: headoffice@ saglasie.bg

ВИЖТЕ ВСИЧКИ НАШИ ОФИСИ

Текст и изображения: saglasie.bg

Comments are closed.