УМБАЛ „Св. Иван Рилски”

July 23, 2017
ЗА НАС

rilskiУМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е единствената българска болница, избрана и наградена на 39-тото издание на международната награда за качество – New Millennium Award за 2011г., връчвана от издателска къща Editorial Ofice – Мадрид в сътрудничество с Клуба на търговските лидери – Trade Leaders’ Club  с награда  за качество  (New Millennium Award 2011) и златен медал за работа на изпълнителния директор като бизнес отличие и лично признание.

Университетска болница “Св. Иван Рилски” ЕАД – гр. София е правоприемник на Държавна институтска болница “Св. Иван Рилски”- гр. София, след преобразуването й в търговско дружество със Заповед № РД 18-79/31.08.2000г. на Министъра на здравеопазването.
Към настоящия момент дейността на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД е съсредоточена в три основни направления:

Осъществяване на високоспециализирана, висококачествена и достъпна болнична помощ – диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания при спазване правилата за добра медицинска практика и зачитане правата на пациентите;

Провеждане на научна и научно-приложна дейност в областта на медицината;

Провеждане на учебна дейност – подготовка на студенти, специализанти и докторанти по медицина и здравни грижи, на медицински специалисти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “специалист”.

Болницата си е поставила амбициозната задача да се утвърди като съвременна университетска база на национално равнище с провеждане на учебно-преподавателската и научно-изследователската дейност на високо професионално ниво, отговарящо на нормите и стандартите, действащи в Европейския съюз. В нея работят 138 лекари, от които 9 професори, 13 доценти и 38 асистенти. 90% от лекарите са с призната специалност, 50% от тях имат и втора специалност, а 36% са с 3 специалности. Броят на медицинските специалисти е 195, от които 146 специалисти по здравни грижи, 24 мед. лаборанти, 13 рентгенови лаборанти и 7 рехабилитатори.

Целият лекарски състав, заедно с медицинските специалисти се отличава със своя висок професионализъм и всеотдайност.
Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена. Разкритите 263 легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел. На болничните легла е инсталирана уникална енергоефективна компютърна информационно-комуникационна система “Smart module”, предоставяща възможност за връзка с информационната система на болницата и повишаваща комфорта на пациентите чрез персонален достъп до кабелна телевизия, интернет, филми по избор, скайп, телефон, закупуване на вестник или списание от леглото.

УМБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕАД гр. София разполага със съвременна висококачествена апаратура за:

 • Образна диагностика:
  - ЯМР – GE модел 2009г., 16 мултидетекторен компютър-томограф-GE (мултислайс, с възможности за навигация и симулация, вкл. 3D КТ ангиография);
  - Съвременен бипланов ангиограф GE – 2010г. с възможности за ендоваскуларна неврохирургия, ултразвукова диагностика с доплер, дензитометрия, радиоизотопни изследвания;
 • Лабораторна диагностика /кл.лаборатория, кл.имунология, кл.патология, определяне на тежки метали/, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк набор от изследвания;
 • Физикална терапия и рехабилитация;
 • Модерна и съвременна апаратура за изследване на нервната система, включително и вегетативната – ехо и доплер сонограф с възможности за транскраниална доплер-сонография и интраоперативен микроваскуларен доплер-сонограф и магистрали; модерен ЕЕГ апарат с възможност за холтер и видео ЕЕГ; апарат за съвременна електрофизиологична диагностика, вкл. евокирани потенциали и мозъчна картография, вкл. интраоперативно мониториране, ЕМГ и други.

С издаденото на 10.01.2011г. от МЗ Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-112, на болницата се определя трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти по Вътрешни болести, Нефрология, Диализно лечение, Ревматология, Гастроентерология, Професионални болести, Неврохирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

Лечебното заведение е с акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност и за практическо обучение “Отлична” за срок от пет години, съгласно заповед № РД-01-36/13.02.2013г. на Министъра на здравеопазването.

КЛИНИКИ

В консултативно-диагностичния блок се приемат пациенти, насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти от здравната мрежа на страната, както и такива, които желаят преглед и консултация срещу заплащане.

 • Приемно-консултативни кабинетиВ двете бази функционират приемно-консултативни кабинети по: вътрешни болести, нефрология, гастроентерология, неврохирургия, нервни болести, ревматология, професионални болести – белодробни, нервни, УНГ.
 • Диагностично-консултативни кабинети:
  o Кардиологичен кабинет
  o Кабинет очни болести
  o Неврологичен ЕЕГ кабинет
 • Медико-диагностични лаборатории:
  o Клинична лаборатория
  o Клинична имунология
  o Лаборатория за определяне на тежки метали, олигоелементи и метаболити на токсични съединения
  o Лаборатория по клинична патология
 • Отделение по образна диагностика:
  o Направление “Конвенционална образна диагностика”
  o Направление “Компютърна и магнитно-резонансна томография”
  o Направление “Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология”
 • Отделение Нуклеарна медицина с Гама-камера

Клиники

МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД разполага с шест специализирани клиники и три отделения със следните медицински профили:

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Директор – д-р Дечо Дечев
 • Гл. сестра – Биляна Огнянова
 • Гл. счетоводител – Светла Коцева
 • Юрисконсулт – Йорданка Балканджиева
 • Обществени поръчки – Весела Динева
ДРУГИ ЗВЕНА

В помощ на ранната диагностика на уврежданията се извършва широка гама от общи и специализирани изследвания, като се използва най-съвременна апаратура. Болницата разполага с 200 болнични легла и над 20 диагностични сектора и лаборатории, с разкрити приемни амбулаторни кабинети:

Очен кабинет

Отделение Компютърна и Магнитно резонансна томография ръководител д-р Марин Пенков

Медико-диагностична лаборатория, ръководена от д-р Ирена Иванова: клинична лаборатория ; лаборатория за определяне на тежки метали и метаболити на токсични вещества; лаборатория по клинична имунология

Отделение по нуклеарна медицина, ръководител д-р Палашев

КОНТАКТИ

МБАЛ “Свети Иван Рилски” – rilski.com

Адрес: гр. София, бул. “Академик Иван Гешов” № 15
Тел: 851 08 14; 952 20 18
Работно време от 8:00 до 16:00
Е-mail: rilski@rilski.com

ДКЦ “Свети Иван Рилски”
Тел: 952 58 78


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: rilski.com

Comments are closed.