Асоциация “Мария Кюри”

December 2, 2014
ЗА НАС

kuriАсоциация “Мария Кюри” е нестопанска, неправителствена организация със седалище в гр. Пловдив. Основната дейност на Асоциацията е насочена към хора с увреждания, възрастни над 55 години и други лица в неравностойно положение.
Ние притежаваме експертиза в сферата на:
• създаване, управление, координация и външна оценка на национални и международни проекти и инициативи;
• разработване и прилагане на програми в областта на менторинга, коучинга, дистанционно и електронно обучение;
• кариерно консултиране;
• обучения за преквалификация и ключови компетенции;
• създаване на уеб ресурси и платформи за достъпно учене в интегрирана учебна среда;
• разработване и прилагане на стратегии в помощ на обучители и преподаватели в сферата на формалното и неформалното обучение;
• разработване на инструменти за подобряване на умения за търсене на работа и активно поведение на пазара на труда;
• консултации и обучения за работодатели в областта на достъпната среда и взаимодействие и активна комуникация със служители и клиенти с увреждания;
• създаване на електронни обучителни игри;
• психологически инструментариум за професионалисти работещи с деца и младежи от уязвими групи;
• разработване на инструментариум за уеб и мобилна достъпност на сайтове и услуги;

Ние работим и в сферата на валидирането на неформални учебни практики и обучението за безработни лица (главно хора с увреждания) със специален акцент върху информационните технологии, интернет и мобилни приложения.

Екипът ни многократно е награждаван от държавни и Европейски институции със “Сертификат за качество”.

УСЛУГИ

Менторинг програми за придобиване на трудови умения и нови професионални компетенции;
* Коучинг за оптимизиране на професионалното представяне на работното място;
* Електронни обучителни игри за създаване на социални умения и трудови навици за хора с увреждания;
* Обучение за придобиване на 8-те ключови компетенции за учене през целия живот:
- Комуникиране на майчин език
- Комуникиране на чужди езици
- Математически умения и основни познания в науката и технологиите
- Компютърни умения
- Обучение как да учим
- Социални и граждански компетенции
- Инициативност и предприемчивост
- Културни познания
* Модули и програми за самообучение и себеосъвършестване в следните области:
- Предприемачество
- Бизнес Английски
- Социална работа
- Психологическа адаптация за хора с увреждания
- Информираност за уврежданията
- Основни компютърни умения
- Умения за независим начин на живот
- Обучение за социално значими заболявания
- Адаптация на работното място (физическа и поведенческа)
- Обучение в меки умения;
- Самооценка на умения за работа в Туризма.
* Тренинги за търсене на работа по метода “ВИЗАЖ”
* Тренинги на обучители и кариерни съветници по метода “ВИЗАЖ”
* Тренинги на създатели на уеб сайтове по отношение на достъпността за хора с различни видове увреждания.
* Тренинги на хора от третата възраст по отношение на:
- Здравословно хранене
- Лечение и профилактика при Диабет
- Общ здравен мониторинг
* Онлайн ресурси и стратегии за достъпно преподаване и достъпно учене в интегрирана учебна среда
* Тренинги за работодатели на тема “Ефективно общуване и взаимодействие с хора с увреждания – колеги и клиенти”

ЕКИП

Екипът ни се състои от квалифицирани, амбициозни и мотивирани хора, експерти и специалисти в различни сфери:
* Психология
* Социални дейности
* Филология
* Маркетинг и мениджмънт
* Връзки с обществеността
* Финанси
* Информационни и комуникационни технологии
* Развлекателен бизнес
* Медицина
* Педагогика
* Международни отношения

Структура и капацитет на организацията:

Управленски екип:
* Притежава опит и широк капацитет в разработването на различни проекти:
• програма „Леонардо да Винчи”:
1. Разработване на иновации
2. Трансфер на иновации
3. Партньорства
• програма “Грундвиг”
1. Многостранни проекти
2. Партньорства за познание
• Ключови дейности 3 и 4: “ИКТ” и “Разпространение и експлоатация на резултати”
• VI и VII Рамкови програми
• Програма “ФАР”
• Програма “Младежта в действие”
• ОП “Развитие на човешките ресурси”

* Работни планове и програми;
* Дисеминационни и експлоатационни стратегии;
* Разработване на модели за управление на качеството.
* Външни консултации и оценка на проекти.

Финансов мениджмънт и счетоводство:
* Експертен опит и капацитет в сферата на бюджетното планиране и отчитане на проекти;
* Управление на финансови ресурси, предоставени по различни Европейски и национални програми;
* Оперативен финансов мениджмънт и счетоводство.

Връзки с обществеността:
* Опит в организацията на публични кампании;
* Установяване и поддържане на контакти с ключови фигури, структури и заинтересовани лица;
* Планиране и реализация на семинари и конференции в България и чужбина;
* Подготвяне и издаване на дисеминационни/рекламни материали;
* Изграждане на партньорски и работодателски мрежи

Изследователски екип:
* Опит в проучване и изследвания за идентифициране и анализ на потребностите на целевите групи;
* Проучване на специализирана литература, научни и експертни материали, както и онлайн ресурси;
* Разработване на въпросници и методики за провеждане на специализирани изследвания у нас и в чужбина;

Обучители:
* Филолози;
* Педагози;
* Психолози;
* Икономисти.

Екип по Информационните и комуникационни технологии:
* Създаване и поддръжка на интернет страници и електронни обучителни платформи;
* Създаване на електронни обучителни игри и уеб базирани ресурси;
* Специализирани познания и инструментариум за оценка и валидиране на достъпността на електронни услуги и продукти за хора с увреждания и лица от третата възраст.

Технически персонал:
* Превод и адаптиране на материали от и на Български език;
* Въвеждане на база данни;
* Дизайн на промоционални продукти;

Здравен персонал:
* Здравни консултации и профилактика от ендокринолози, невролози, уролози, онколози, гастроентеролози, хирурзи и фармацевти.

КОНТАКТИ

Асоциация “Мария Кюри” – marie-curie-bg.org

Адрес: гр. Пловдив, ул. Найден Геров 6
Тел.: 032 68 53 66
E-mail: info@ marie-curie-bg.org

Текст и изображения: marie-curie-bg.org

Comments are closed.