ГППМП ЗДРАВО И ВЕСЕЛО ДЕТЕ ООД – София

June 19, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_14412 Feb. 04 08.13Групова практика за първична медицинска помощ ЗДРАВО И ВЕСЕЛО ДЕТЕ ООД се намира в град София.

Екип:

  • Вадим Дмитриевич Ангелов Общопрактикуващ лекар
  • Тахира Ибрагим Къзабабаева Общопрактикуващ лекар
  • Теменужка Василева Симова Общопрактикуващ лекар
ДЕЙНОСТ

Лечебни заведения за първична или специализирана извънболнична помощ са амбулатории, в които лекари или лекари по дентална медицина:
1. извършват:
а) диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
б) консултации;
в) профилактика;
г) диспансеризация.
2. предписват:
а) лабораторни и други видове изследвания;
б) извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност;
в) обема, вида домашни грижи и помощ за болни;
г) лекарства, превързочни материали и медицински пособия.
3. извършват експертиза на временна нетрудоспособност;
4. извършват наблюдение и оказват медицинска помощ при бременност и майчинство;
5. наблюдават, контролират и полагат грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години;
6. извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации;
7. издават документи, свързани с тяхната дейност;
8. насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.

КОНТАКТИ

ГППМП ЗДРАВО И ВЕСЕЛО ДЕТЕ ООД – София
Адрес: гр. София, УЛ. КОРЕНЯК №17
Тел.: 02 927 61 37

Comments are closed.