“ЛОТ ИНС” ЕООД – Трудова медицина София

June 19, 2018
ЗА НАС

лот

“ЛОТ ИНС” ЕООД е регистрирано през 2001 г. От създаването си работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
Към дружеството е Акредитиран орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 със Сертификат за акредитация, преиздаден от ИА “Българска служба за акредитация” № 134/31.01.2013г.
Със системата по качество, ръководството на Органа за контрол поставя във фокуса целите за бързо и качествено обслужване на своите клиенти.

Органът за контрол от вида С, при “ЛОТ ИНС” ЕООД разполага с отлично подготвени и висококвалифицирани специалисти в областта на физичните и химични фактори на средата, електробезопасността и физическо натоварване, съвременна апаратура за контрола на всички параметри на работната и битова среда, ел. безопасност и физиологичен контрол.

Към “ЛОТ ИНС” ЕООД е пререгистрирана Служба по трудова медицина с Удостоверение № 016-1/01.04.2008 г.

За дейността на дружеството са присъщи, стил за качество и собствен начин на поведение, произтичащ от добрата практика, екипност и умение за синхронизация на действията на принципа партньорство и сътрудничество.

Компанията притежава сертификат за система за управление на качеството, отговарящ на изискванията на международния стандарт  EN ISO 9001:2008.

Стремеж в работата на “ЛОТ ИНС”, ЕООД е да се отнася с отговорност към всеки клиент и да поддържа коректни бизнес взаимоотношения.
Доказателство за това е богатият опит в обслужването на държавни организации, малки, средни и големи компании, действащи на територията на цялата страна.

УСЛУГИ

 

 • ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА (РАБОТНА И БИТОВА):

1. Микроклимат;

2. Шум;

3. Изкуствено осветление;

4. Гореща заобикаляща среда въз основа на индекс WBGT;

 • ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА:

1. Прах;

2. Химични агенти;

 • ФИЗИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ:

1.Физическо натоварване;

 • ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ:

1. Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

 • Съпротивление на изолация;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • Електрическо съпротивление;

2. Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

 • Импеданс Zs на контура “фаза-защитен проводник”;
 • Дефектнотокови защити;

 

 • ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ:

1. Контрол на вентилационни инсталации;

2. Контрол на климатични инсталации;

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина регистрирана към “ЛОТ ИНС” ЕООД извършва следните услуги:

 • Оценява професионалния риск за здравето и безопасността при работа;
 • Подпомага работодателите;
 • Разработва физиологични режими на труд и почивка;
 • Изготвя становища във връзка с действащи и новоиздадени нормативни документи и консултира работодателите по тяхното приложение;
 • Извършва одит на документацията, свързана със защитата от професионалните рискове;
 • Изготвя обобщен анализ на резултатите от профилактичните медицински прегледи;
 • Анализира показателите на временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с факторите на работната среда и условията на трудовия процес;
 • Извършва скрининг на работниците и служителите, подлежащи на периодични медицински прегледи и определя екипа от специалисти, съобразно въздействието на факторите на работната среда;
 • Изготвя и поддържа здравни досиета за работниците в актуално състояние;
 • Дава заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа;
 • Организира и участва в изпълнението на програми за следните видове обучения:
 • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
 • Обучение на длъжностни лица/органи по БЗР;
 • Обучение на ръководен персонал и лицата, провеждащи инструктажите;
 • Обучение на длъжностни лица за придобиване/потвърждаване на квалификационни групи по електробезопасност с напрежение до и над 1000 V.
 • Обучение по безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.
 • Обучение за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите;
 • Обучение на работници и служители по правилата за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Консултира и подпомага дейността на комитетите и групите по условия на труд;

 

Други дейности:

 • Проектира и извършва ремонт на ел. инсталации и съоръжения до и над 1000 V;
 • Изготвя декларации на фирмите по чл.15 от ЗЗБУТ.
 • Разработване на НАССР системи и процедури, основаващи се на принципите на НАССР
ГАЛЕРИЯ

00022000331
КОНТАКТИ

“ЛОТ ИНС” ЕООД – lotins.com

Адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 62, вх. А, ет. 2
Моб. тел.: 0888 62 48 61; 0879 53 80 80; 0875 11 54 36
E-mail: lotins@ mail.bg; lotins@ abv.bg

Адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран” № 65, ет. 2, офис 201
Моб. тел.: 0888 62 48 61; 0879 53 80 80
Тел.: 064 807 987
Факс: 064 80 17 17
Е-mail: lotins@mail.bg; lotins@abv.bg

Текст и изображения: lotins.com

Comments are closed.