МБАЛ – Мездра

May 30, 2016
ЗА НАС

ScreenHunter_12714 Mar. 23 14.40„Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра“ ЕООД

изпълнява ролята на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания.

Болницата обслужва пряко населението на общините посочени на картата

В община Мездра функционират 1 многопрофилна болница, 1 специализирана болница 1 медицински център и една медико-техническа лаборатория.

Данните показват, че населението е обезпечено с болнична помощ с над средните показатели за областта, региона и страната.

Предметът на дейност на лечебното заведение е определен при спазване правилата на чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от ЗЛЗ, както следва:

Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
вътрешни болести;
детски болести;
акушерство и гинекология;
хирургия;
неврология;
анестезия и интензивно лечение;
лабораторна диагностика;
ехографска диагностика;
рентгенова диагностика;
родилна помощ;
диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.
Собственик на капитала на нововъзникналото еднолично дружество с ограничена отговорност е община Мездра, като правата на собственост на общината се упражняват от общинския съвет

Спазени са разпоредбите на търговския закон относно реда за регистрация със заповед на Министъра на здравеопазването издадена въз основа на чл.101 от ЗЛЗ, общинската болница като публично здравно заведение е преобразувано в МБАЛ Мездра ЕООД.

Управлението на лечебното заведение се осъществява в съответствие със Закона за лечебните заведения и Търговския закон. Оперативният мениджмънт се осъществява от Управителят, който се подпомага от Медицински съвет, Съвет по здравни грижи и Специализирани комисии.

В МБАЛ Мездра ЕООД се осъществяват:

Диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания,
изострени, хронични заболявания,
състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия,
родилна помощ,
физикална терапия и рехабилитация;
Пълен набор от лабораторни изследвания;
Изследвания в областта на образната диагностика: рентгенография, КАТ,
ултразвукова диагностика.
Болницата разполага със съвременна и модерна апаратура във всички области на медицината: компютърен томограф (скенер) и мамографски апарат, доплеров сонограф, холтер, велоергометър, ЕЕГ, фиброгастродуодентоскоп, ректоскоп и др.

ОТДЕЛЕНИЯ

* МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:
Клинична лаборатория:
Микробиологична лаборатория
Хистологична
лаборатория
Отделение по образна диагностика
Рентген
Мамограф
Скенер
Ехографски кабинет

* СТАЦИОНАР
Вътрешно отделение
Детско отделение
Акушеро-гинекологично отделение (АГО)
Хирургично отделение
Неврологично отделение
Отделение за анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАИЛ)

* ДРУГИ
Отделение по обща и клинична патология
Болнична аптека
ОКП
Кухня
Друго

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_12709 Mar. 23 14.26ScreenHunter_12710 Mar. 23 14.26
КОНТАКТИ

МБАЛ – Мездра – mbal-mezdra.com
Адрес: гр. Мездра, ул. Янко Сакъзов 33
Тел.: 0910 924 15; 0910 926 00; 0910 927 63; 0910 928 34; 0910 923 42
Е-mail: mbalmz@ abv.bg

Текст и изображения: mbal-mezdra.com

Comments are closed.