”МЕДИК КОНСУЛТ” ООД – Служба по Трудова Медицина

May 30, 2014
ЗА НАС

medic”МЕДИК КОНСУЛТ” ООД е частно дружество, създадено през 2002 год. На основание Удостоверение №349 от 22.05.2002г. и Удостоверение №349-1 от 31.5.2005г.

Новото Удостоверение № 051-1/10.04.2008г. издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба №3 за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 14 от 25.01.2008 год.

Служба по трудова медицина “Медик- Консулт” ООД консултира и подпомага работодателите при изпълнение на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Чл.25 от ЗЗБУТ /ДВ, бр.124/1997 г./ и Наредба №3 на МЗ и МТСП /ДВ, бр.14/2008 г./

Работодателят е длъжен да направи оценка на риска на здравето и безопасните условия на труд/ и подлежи на санкции по чл.55 от ЗЗБУТ/.Лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по този закон, носят отговорност по чл.413, 414, 415 и 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове/.Контролът по изпълнението се осъществява от Министерство на труда и респективно от Главна инспекция на труда

УСЛУГИ

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ТРУДА ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ
Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а/ предварителни медицински прегледи и изследвания. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите при постъпване на работа;
б/ периодични медицински прегледи и изследвания. Предлага вида на медицинските специалисти, извършващи медицинските прегледи и необходимите изследвания, честота на провеждането им. Изготвя заключение за пригодността на работещия на изпълнява даден вид работа.
Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на:
а/резултати от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б/информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове;
в/информация за трайна неработоспособност по данни от работодателя или работещия;
г/ информация за регистрираните трудови злополуки по данни от работодателя или работещия;
д/информация за регистрирани професионални болести.
Уведомяване общопрактикуващия лекар на работещия за заболяване или отклонения във физиологичните му показатели.
Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване.
Изработване и водене на лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител.
Консултиране на работодателя при определяне местата за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност. Разработване на препоръки към работодателя за преустройство на работното място, организацията на труда на работещи, които ес нуждаят от специална закрила.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Стойността на пълния пакет на предлагани услуги от СТМ включително извършване на оценка/ преоценка/ на рисковете при работа за всички категории труд, се определя съобразно броят на персонала и извършените дейности.

Стойността за направа на пълната пълна документация касаеща ЗБУТ се договаря , като на тази цена не се начислява ДДС и същата се заплаща еднократно за календарната година.

Цената за схема за евакуация на обект формат А4 се договаря.

Не си изисква допълнително заплащане на транспортни разходи, свързани с дейността на обслужващата фирма.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка.
Организиране извършването на специализирани измервания на фактори на работната среда. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.
Разработване на програми за управление на професионалните рискове.
Разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес. Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на получените данни.
Предложения за въвеждане и оценка на ефективността на работата на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
Участие при ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
Даване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.
Оценка на условията на санитарно-битовото обслужване и предложение за подобряването му.
Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа /съгл. Наредба № 15 от 31. 05. 1999 г./.

КОНТАКТИ

”МЕДИК КОНСУЛТ” ООД – Служба по Трудова Медицина – medic-consult.24bg.eu

Адрес: гр.Горна Оряховица, ул. “Хан Крум” №1, ет.3.
Тел./факс: 0618 64 51 2
Моб. тел.: 0887 836 267

Адрес: гр. София
Моб. тел.: 0887 836 267 (Йолко Рашев)
Е-mail: stm_consult@ abv.bg

Адрес: гр. Варна, ул. Панайот Волов №32
Моб. тел.: 0887 099 015 (Иглика Витанова )
Е-mail: iglika0905@ abv.bg

Адрес: гр. Варна, ул. Бозвели 50
Моб. тел.: 0899 834 810 (д-р Тодор Иванов); 0889 570 055 (д-р Ния Рашева)

Текст и изображения: medic-consult.24bg.eu

Comments are closed.