„Медико Инженеринг” ООД

April 9, 2014
ЗА НАС
MEDДружеството „Медико Инженеринг” ООД е учредено през 2003 година от специалисти с дългодишен опит в управлението на здравето и безопасността при работа. Основният предмет на дейност е обслужване на работещите в предприятията като служба по трудова медицина (СТМ), консултиране и обучение на работодатели, длъжностни лица и работещи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Водещата идея при реализиране на дейността е инициативата за изграждане и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа, като инструмент за овладяване на съществуващите рискове и непрекъснато намаляване на инцидентите, злополуките и професионалните заболявания в обслужваните предприятия.

За постигането на поставените цели дружеството разполага с екипи от квалифицирани специалисти – сертифицирани водещи одитори по „Системи за управление на здравето и безопасността при работа”, сертифицирани експерти по „Здравословни и безопасни условия на труд” (ЗБУТ), лекари специалисти по Трудова медицина, медицински фелдшер със следдипломна квалификация по “Провеждане на здравно наблюдение в дейността на СТМ”, специалисти със следдипломно образование по “Физични фактори на работната среда. Измервания, оценка и нормативни документи”.

Към „Медико Инженеринг” ООД e създаден Орган за контрол от вида С, Акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2005 Сертификат за акредитация № 305 ОКС и Заповед № 02 от 04.01.2010 г. на ИА “БСА”. Органът извършва контрол и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения, физични фактори на работната среда, прах и химични агенти.

С Разрешително № 2600/0192 от 22.10.2003 год. на ИА „ГИТ” и Заповед № РД 14-243 от 07.07.2005 год. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси „Медико Инженеринг” ООД извършва обучение и изпити за квалификационни групи по безопасност при работа.

От Юли 2010 година към дружеството е създаден и Орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, лицензиран с Лицензия № 635/20.07.2010 год. от ДАМТН при МС. С лицензирането на органът за технически надзор на СПО дружеството следва своята политика за разширяване във всички сфери, които са пряко свързани с безопасните условия на труд.

Дружеството работи в тясно сътрудничество със сродни организации, външни експерти, длъжностни лица и специализирани служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.

“Медико Инженеринг” ООД е член на “Сдружение на службите по трудова медицина” и е сред учредителите на “Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”

ДЕЙНОСТ

ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина организира своята работа въз основа на утвърден от Управителя “Правилник за устройството и дейността на СТМ”

При осъществяване на функциите по чл.25, ал.2 ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл.25а ЗЗБУТ службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
Наблюдението и анализа на здравното състояние обхваща:
- Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка пригодността на работещите при постъпване на работа; периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
- Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
- Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа: трите имена на работещия; месторабота на работещия – наименование и адрес на предприятието; длъжност и / или професия на работещия; описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени; описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;
- Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
Организиране на медицинските прегледи и изследвания:
– предварителни медицински прегледи и изследвания, Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.
– периодични медицински прегледи и изследвания, Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
 1. списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 2. вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 3. честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

СТМ изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания и го предоставя на работодателя и на работещия.

Медицинските прегледи се извършват в медицински центрове, регистрирани по закона за лечебните заведения, по сключен договор между тях и предприятието.

Ограничителни условия произтичащи от Закона!
Съгласно чл.25б, ал.3 от ЗЗБУТ, в състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи не могат да се включват:

 1. лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи;
 2. медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето;
 3. лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване.

Съгласно Чл.5 от Наредба № 3 от 25.01.2008г. За условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, на службата по трудова медицина не могат да се възлагат задачи и дейности, които да възпрепятстват качественото изпълнение на дейностите и по тази наредба.
Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд във всяко от обслужваните предприятия въз основа на:

 1. резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
 2. информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
 3. информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и / или от работещия;
 4. информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и / или от работещия;
 5. информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и / или работещия.
 • Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд и ги предоставя до 30 юли на съответната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве , на територията на която се намира обслужваното предприятие.
 • За проследяване на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета за всеки един работещ от обслужваните предприятия.
 • Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, решенията на експертните лекарски комисии ТЕЛК/НЕЛК, разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова и др. документи, когато такива са налични.
 • Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска, специалистите от СТМ:

 1. разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 2. предлагат степенуване по приоритети на мерките по т.1, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
 3. оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки.
 • СТМ разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
 • Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 • Организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 • Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 • Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 • Участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 • Подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 • Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;
 • Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл.29 ЗЗБУТ.
ЛАБОРАТОРИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАЩИТИ

(нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения)

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

Импеданса на контура “фаза – защитен проводник”;
Защитни прекъсвачи ЗП – допирно напрежение, съпротивление на заземител, време на изключване и ток на задействане;
Съпротивление на изолацията.
Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

Съпротивление на заземителите в защитни заземителни уредби;
Съпротивление на заземителите в мълниезащитни заземителни уредби.
Електрохимична защита на подземни метални съоръжения

Съпротивление на анодното заземление;
Стационарен потенциал;
Поляризационен потенциал.
>> ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА / ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

(нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения)

 • Изкуствено осветление – измерване и оценка на осветеност;
 • Шум – еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция, дневно ниво, вечерно ниво, нощно ниво;
 • Химични агенти – концентрация на химични агенти във въздуха;
 • Прах – концентрация на инхалабилна фракция прах;
 • Вибрации предавани на цялото тяло и предавани на системата ръка-рамо;
 • Микроклимат – температура на въздуха, влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха;
 • Климатични инсталации – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха;
 • Вентилационни инсталации – скорост на въздушния поток, дебит на инсталацията.
КОНТАКТИ

„Медико Инженеринг” ООД – mengineer-bg.com

Адрес: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски” № 41, Етаж 1-ви, Офис № 3
Тел./факс: 092 66 66 51
Моб. тел.: 0897 830 098
Е-mail: mengineer@ abv.bg; stm@ mengineer-bg.com

Текст и изображения: mengineer-bg.com

Comments are closed.