СБАЛО “Свети Мина” ЕООД – Благоевград

November 13, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_18077 May. 13 07.49„СБАЛО”СВЕТИ МИНА”” ЕООД – Благоевград е лечебно заведение за болнична помощ съгласно ЗЛЗ. Болницата е правоприемник на „ОДОЗС – Благоевград” ЕООД и е пререгистрирана като такава съгласно Решение на Общински съвет – Благоевград. № 232/24.09.2010 година.
“ОДОЗС” ЕООД е преобразувано от публично здравно заведение в лечебно заведение по чл. 10, т.3 от ЗЛЗ със Заповед №РД 20-62 от 10.08.2000 година на Министъра на здравеопазването. Последваща е съдебната регистрация със съдебно решение № 3424 от 30.08.2000 година по фирмено дело № 1604 от 2000 година по описа на Благоевградски окръжен съд.
Собственик на капитала на дружеството е Община Благоевград – 100%.
Дружеството е регистрирано с основен капитал 126 650 /хилади лева/ разпределен на 12 665 дяла, всеки от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

СТРУКТУРА
ечебното заведение е структурно обособено по следния начин:
1.Консултативно – диагностичен блок
А.Приемно – консултативни кабинети:
• химиотерапевтичен кабинет
• гинекологичен кабинет
• Хирургичен кабинет
• Радиологичен кабинет
• Кабинет по болката
• Ендоскопски кабинет
Б.Отделение по образна диагностика
• Ехографски кабинет
• Рентгенов кабинет с два поста
• Мамографски кабинет
В.Медико – диагностична лаборатория:
• Клинична лаборатория
Г.Отделение по обща и клинична патология
• Цитолаборагория
• Патологична лаборатория
• Секционна зала
Д.Регистър за диспансеризираните болни / ОМО/
2.Стационарен блок – 81 легла
А.Отделение по медицинска онкология- 38 легла, в това число:
• Дневен стационар – 4 легла
Б.Отделение по лъчелечение – 13 легла, в това число:
• Дневен стационар – 5 легла
В.Хирургично отделение – 14 легла, в това число:
• Операционен блок – 2 операционни маси
Г.Гинекологично отделение – 10 легла
Д.Отделение по анастезиология и интензивно лечение – 6 легла
3.Аптека
4.Административно – стопански блок
• “Финансово – счетоводен отдел”
• сектор “Автотранспорт”
• сектор “Поддръжка и ремонт”
• Централна стерилизация
Числеността на персонала, към края на 2011 година, с който лечебното заведение осъществява дейността си е 113 души, и е разпределен по категории, както следва:
• Висш медицински персонал – 29
• Висш не медицински персонал – 4
• Медицински специалисти – 56
• Друг персонал в здравеопазването – 24
Формата на управление – еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството се управлява от управител – Д-р Христина Йончева Кузманова, след сключен договор за възлагане на управлението с Кмета на Община Благоевград .
Болницата е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие.
Общото събрание на съдружниците е Общински съвет – Благоевград.
Оперативното ръководство на болницата се осъществява от Управител, назначен след проведен конкурс съгласно ЗЛЗ и сключен договор с Кмета на Община – Благоевград за възлагане на управлението.
В лечебното заведение има създаден Медицински съвет, включващ всички началници на лечебните структурите, главния счетоводител и главната медицинска сестра. От неговата компетенция са въпросите засягащи осъществяването и управлението на медицинските и финансовите дейности.
Освен това в лечебното заведение има изградени следните комисии и съвети с цел подобряване качеството на оказваната медицинска дейност и засилване на контрола:
Комисия по лекарствена политика
Етичина комисия
Комисия за рационална употреба на кръв и кръвни съставки
Съвет по здравни грижи

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_18070 May. 13 07.34ScreenHunter_18071 May. 13 07.34ScreenHunter_18072 May. 13 07.34ScreenHunter_18073 May. 13 07.34ScreenHunter_18074 May. 13 07.34ScreenHunter_18075 May. 13 07.35
КОНТАКТИ

СБАЛО “Свети Мина” ЕООД – Благоевград – sbalo-svetimina.com
Адрес: гр. Благоевград, ул. васил Левски 62
Тел.: 073 882 857
E-mail: sbalo_blgrad@ abv.bg

Текст и изображения: sbalo-svetimina.com

Comments are closed.