Службата по трудова медицина “АПИ ВИП – 2007 – 1″ ЕООД

August 24, 2017
ЗА НАС

avipСлужбата по трудова медицина “АПИ ВИП – 2007 – 1″ ЕООД – Пловдив е регистрирана през 2012 г. с удостоверение № 528/03.05.2012 г. на Министерство на здравеопазването. Дейността на службата изцяло е съобразена с Наредба 3/2008г. за СТМ, обнародвана в ДВ бр. 14/12.02.2008 г.

В СТМ работят :
лекар със специалност трудова медицина и тясна специалност физиология на труда с дългогодишен стаж в РИОКОЗ (ХЕИ), а впоследствие в СТМ;
2-ма инженери (машинен и електроинженер) с достатъчно натрупан опит в областта на безопасността на труда – ИОТ Пловдив и СТМ;
здравен инспектор с много голям опит в Хигиена на труда (РИОКОЗ) и СТМ;
лекар със специалност Обща медицина и Вътрешни болести.

При необходимост се наемат допълнително специалисти като психолози, здравни инспектори и др.

УСЛЛУГИ

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

- Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите : оценка на работните места, оборудване, помещения, факторите на работната среда и при специфични дейности.
- Организира специализираните измервания на факторите на работната среда (шум, вибрации, токсични вещества, запрашеност, осветление, микроклимат, електробезопасност, вентилационни съоръжения и др.) от лицензирана лаборатория на преференциални цени.
- Разработва и предлага програма за превенция на риска.
- Разработва препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещите.
- Разработва физиологичен режим на труд и почивка на работни места и професии съгласно Наредба 15/99 г.
- Прави психологична оценка и анализ на работната среда.
Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите:
  • създава и поддържа електронни здравни досиета като се използва специално разработен за целта софтуер.
  • изготвя списъци за предварителни и периодични прегледи и изследвания съгласно Наредба 3/1987 г.
  • консултира и подпомага работодателя при организирането на:
    • предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
    • периодични медицински прегледи и изследвания;
  • изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
  • изготвя анализи на проведените медицински прегледи и временна нетрудоспособност, професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм за изтеклата година;
  • изготвя обобщен анализ на здравното състояние на работещите и ежегодно до 30 юли го представя на ръководството на фирмата и РИОКОЗ.
Организиране на обучение:
обучение на работници и служители за оказване на първа долекарска помощ;
- първоначално и/или ежегодно обучение на КУТ (ГУТ) по нормативните документи, свързани с безопасността и здравето при работа (наредба 4/1998 г.);
- обучение за повишаване на знанията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, включително и определените лица за провеждане на инструктажите съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/2009 г. за инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- участия в изпълнението на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.
Информация и консултация по проблемите на безопасността и здравето при работа:
- дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
- дава индивидуални съвети във връзка с резултатите от профилактичните прегледи;
- методична помощ и консултация на ръководството и специалистите на фирмата за изработване правила и документи по безопасност и здраве;
информира за съществуващата нормативна база, изменения и нови наредби;
- методична помощ и консултация при разследване на трудови злополуки и инциденти;
консултации при регистриране на професионални заболявания, трудоустрояване и др.;
- подпомагане ръководството за определяне на местата за трудоустрояване до 30 януари на текущата година съгласно Наредба № 8/1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност;
- Задължителна застраховка трудова злополука:Застраховката се сключва в съответствие с приетата с ПМС № 24/06.02.2006 г. Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука”. Работодателят сключва застраховка за всички работници и служители на рискови длъжности, съответно за всички икономически дейности, определени със Заповед на МТСП като подлежащи на задължително застраховане.
Други дейности

Службата разполага със специалисти за изработване на:

НАССР системи за управление и обучение:

Наличието на внедрена система, отговаряща на изискванията на НАССР спесификацията, е задължително за всички производители и търговци на храни, включително и заведенията за обществено хранене, съгласно чл. 18 от Закона за Храните (ДВ, бр. 90/1999 г.). НАССР е съкращение, което в превод означава “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки”. Това са точки от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химични и физични опасности за човешкия организъм. Ако контрола в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите. Изградена и внедрена система НАССР осигурява това да не се случи.

- Разработване на ОВОС – оценка за въздействие върху околна среда.
- Разработване на програма за управление на отпадъците.
- Разработване на екологична оценка на околна среда.

КОНТАКТИ

Службата по трудова медицина “АПИ ВИП – 2007 – 1″ ЕООД – apivip.com

Адрес: гр. Пловдив, бул. “6-ти Септември” №57
Тел./факс: 032 64 13 37
Моб. тел.: 0892 355 229
Е-mail: mail@ apivip.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: apivip.com

Comments are closed.