“Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД

October 24, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_42840 Aug. 09 20.32Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от есента на 1968 г. В настоящата сграда – бул. „Столетов“ № 67 (бившата“ Климентинска болница“), Окръжният онкологичен диспансер, обслужващ три окръга – Пернишки, Кюстендилски и Софийскисе премества в края на 1971 г.

От 1984г. Окръжен онкологичен диспансер се преименува в Диспансер за онкологични заболявания.

На основание чл. 101, ал. 1 и ал.6 от Закона за лечебните заведения Диспансерът се преобразува в „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД

От октомври 2010 г., с Решение на Министерство на здравеопазването „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД се преименува в „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област „ ЕООД.

“Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД

Комплексна многопрофилна онкологична дейност – профилактика, диагностика и лечение на онкологични и неонкологични (доброкачествени) заболявания – химиотерапия, хирургия, гинекология, урология и дерматология. Обслужва населението от цялата страна с приоритет Софийска, Пернишка и Кюстендилска област. Разполага с консултативно-диагностичен блок – приемно-консултативни кабинети, клинична лаборатория със съвременна нова апаратура, отделение по образна диагностика с качествен мамограф и видеотехника (2014 г.) – ехограф, видеофиброгастрокоп, колоноскоп и лапароскоп, отделение с клинична патология с имунохистохимия и нов ембеден център и микротом (2014 г.). В стационарния блок функционират клинични отделения по: Медицинска онкология – системна химиотерапия на всички локализации, вкл. кожни тумори – малигнен меланом. Провеждат се международни програми и клинични проучвания на различни медикаменти. Хирургичен блок, онкологична хирургия с урология и Онкологична гинекология, в които работят водещи специалисти, включително хабилитирани лица – доказани професионалисти в страната и международен план. РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК – КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ПРОЦЕДУРИ.

ДЕЙНОСТ

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

3. Диспансеризация;

4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;

5. Учебна и научна дейност.

по следните медицински специалности: Медицинска онкология; Хирургия, Акушерство и гинекология; Вътрешни болести; Кожни и венерически болести; Образна диагностика; Клинична лаборатория; Обща и клинична патология; Лъчелечение; Урология; Кардиология; Анестезиология и интензивно лечение.

лечебната дейност се осъществява в следните структури с нива на компетентност, както следва:

Отделения с легла:

Отделение по медицинска онкология – ІІ ниво на компетентност
Отделение по онкологична хирургия – ІІ ниво на компетентност
Отделение по анастезия и интензивно лечение (ОАИЛ) – І-во ниво на компетентност
Отделение по онкологична гинекология – ІІ ниво на компетентност
Отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика – ІІ ниво на компетентност

2. Отделение по клинична патология

Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория – ІІ ниво на компетентност

РЪКОВОДСТВО

Управител :

Д-р Диана Йорданова – Специалист Вътрешни болести и Онкология

тел. 02/801-39-22

факс: 02/ 832-11-56

Главен счетоводител :

Лилия Дикова – Магистър по Икономика

тел.: 02/801-39-28

Главна медицинска сестра :

Росица Стоянова

тел.: 02/801-39-58

КОНТАКТИ

“Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД – sbaloz-sofobl.com
Адрес: гр. София, бул.“Столетов“ № 67
Тел.: 02 801 39 23
Факс: 02 832 11 56

Текст и изображения: sbaloz-sofobl.com

Comments are closed.