Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД

January 7, 2017
ЗА НАС

sbЕдно от основните природно курортни богатства на нашата страна са нейните обилни хидротермални ресурси. Много от тези минерални води са били използвани още в далечното минало, за което свидетелстват многобройни археологични находки от и писмени сведения от тракийско, римско, византийско и старобългарско време – Хисаря, Кюстендил и др.

През 1966 г. се създава организационна структура към Министерство на здравеопазването – Санаторно курортно управление /СКУ/, в чиито състав са включени санаториуми в курорти с национално значение / които сега са в състава на “СБР-НК” ЕАД/. С това развитието на балнеологията се поставя на научни основи – извършва се специализация на санаториумите в съответствие с физикохимичната характеристика на минералната вода /или лечебна кал/ и природно- климатичните фактори; във всеки санаториум се изграждат модерни балнеолечебни звена, оборудват се с физиотерапевтична апаратура, въвеждат се нови методики на лечение, провежда се непрекъснат процес на квалификация и обучение на медицинските и не медицински кадри, участващи пряко в лечебно-рехабилитационния процес. Създава се инфраструктура за провеждане на физиопрофилактика, полагат се усилия за подобряване уюта на хотелската част.

В съответствие със Закона за лечебните заведения, през 2000 г. СКУ е преобразувано в търговско дружество – специализирана болница с филиали в цялата страна, устройството на които отговаря напълно на нормативните изисквания за лечебни заведения.

В последните години се влагат значителни инвестиции във всички филиали по подобряване на инфраструктурата, реконструкция на сградите, които в миналото не са строени с достатъчно комфорт, подмяна съществуващата със съвременна медицинска апаратура. Всичко това, заедно с наличието на висококвалифициран персонал и добра организация на дейността са фактори за развитие на специализираните болници като високоефективни звена, както за лечение и рехабилитация на различни видове заболявания, така и за провеждане на първична и вторична физиопрофилактика.

СВОБОДЕН ПРИЕМ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДЕН ПРИЕМ – КЗУ*
> Медицинско направление /бланка на МЗ № 119/ издадено от лекуващия лекар /или специалист – срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;
> Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;
> Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;
> За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

* КЗУ – Комплексна здравна услуга, която включва – нощувка, храна (закуска, обяд, вечеря) и до 4 рехабилитационни процедури на ден.

УВРЕЖДАНИЯ

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ – 90% и НАД 90 %
> Според условията на Закона за интеграция на хората с увреждания – хората с трайни увреждания имат право на добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитационни услуги. Според приложението на правилника към същия закон – добавката по чл. 42 ал. 2 т. 4 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им.
> На основание чл.28 ал.1 т.4 от Правилника за прилагане на същия Закон, добавката се изплаща от съответните териториални служби към Социално подпомагане, след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер на трикратния размер на гарантирания минимален доход който в момента е 195лв., но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.
> Лицата имащи права на придружител на пациент с увреждания ползват същото основание за добавка.
> Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
> Медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ издадено от лекуващия лекар /или специалист – срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;
> Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;
> Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;
> За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/

ВЕТЕРАНИ

ПРИЕМ НА ВОЕННОИНВАЛИДИ. ВОЕННОПОСТРАДАЛИ И ВЕТЕРАНИ
> Във филиалите на “СБР-НК” ЕАД, за отдих, профилактика и рехабилитация се приемат ветерани. На същите престоя е безплатен, като не трябва да надвишава сумата от 570лв.
> Съгласно Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, държавния бюджет осигурява 75% от стойността на престоя им, а 25% са за сметка на лицето /190 лв./. Престоят на тези пациенти в зависимост от категорията стая може да бъде на обща стойност не повече от 760 лв.

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА:
> лична карта;
> медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ с диагноза по профила на заболяванията за съответния филиал /за пациенти над 70-годишна възраст и кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/;
> удостоверение на ветеран от войната;
> книжка за военноинвалид или военнопострадал.

ФИЛИАЛИ
КОНТАКТИ

Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД – rehabilitation.bg

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 54
Тел.: 02 980 35 52; 02 987 31 76
Моб. тел.: 0887 30 31 00; 0885 34 50 50
Факс: 02 987 61 21
E-mail: sbrnk@ rehabilitation.bg

Текст и изображения: rehabilitation.bg

Comments are closed.