“СТМ 2002″ ООД

February 14, 2014
ЗА НАС

stm2020СТМ 2002 ООД гр. Кюстендил е регистрирана, сертифицирана и лицензирана за дейностите по трудова медицина и измерване на факторите за работната среда.
Службата по трудова медицина при СТМ2002 ООД е регистрирана в Регистър на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (19 юни 2008 г.) на Министерство на здравеопазването – Удостоверение № 011-1 от 1.4.2008 г. – “ СТМ – 2002 ” ООД гр. Кюстендил.

Българска агенция за акредитация акредитира ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С при “СТМ 2002″ ООД – Кюстендил

Номер на сертификата:235-ОКС
Отрасъл:Химия и здравеопазване
Валиден:от 2007-01-05 до 2011-01-31

Обхват:Микроклимат
Изкуствено осветление
Шум
Прах – във въздуха на работната среда
Химични агенти във въздуха на работната среда
Вентилационни инсталации
Климатични инсталации

КОМПЛЕКСТНО ОБСЛУЖВАНЕ

А. Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, която обхваща:

- Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
- Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка.
- Идентифициране, анализ и оценка на психосоциалните фактори от психолог, специалист по организационна психология, психотоксикология и психология на труда.

Б. Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес:
- Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му.
- Разработка на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.
- Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
- Предложения за въвеждане на средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
- Разработване на физиологични режими на труд и почивка.
- Разработване на препоръки за овладяване на стреса на работното място въз основа на анализа и оценката на психосоциалните фактори.

В. Консултативна помощ:
- Препоръки по отношение избора на средства за индивидуална и колективна защита.
- Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
- Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане.
- Консултиране на Ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на новоназначени работници и служители.
- Консултиране на Работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.
- Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители.
- Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания и оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труда.
- Предоставяне на наръчник с нормативната база по осигуряване на здраве и безопасност при работа и периодична актуализация за срока на Договора.

Г. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа:
- Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба.
- Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период.
- Анализ на резултатите от проведени профилактични прегледи.
- Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите.
- Изготвяне на заключение за годността на работниците и служителите при изпълнение на конкретен вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения.

Д. Oбучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа:
- Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Групата по условия на труд.
- Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
- Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на представители на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
- Предоставяне на информация на работниците или служителите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведени профилактични прегледи и изследвания.
- Разработване на информационни материали за начините и средствата за отстраняване/намаляване на риска от отделни идентифицирани опасности по работни места.

ГАЛЕРИЯ

DSC02575DSC02593DSC02592DSC02583DSC02581DSC02580DSC02579DSC02577DSC02576
КОНТАКТИ

“СТМ 2002″ ООД – ctm2002kyustendil.com

Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Раковски” 22,бл.4
Моб. тел.: 0887 980 531
E-mail: ctm2002@ abv.bg

‘СТМ-2002 В’ ООД – офис София Печат

Адрес: гр. София, ул. ‘Г. М. Димитров’ No 50
Mоб. тел.: 0885 452 582
E-mail ctm2002@abv.bg

Текст и изображения: ctm2002kyustendil.com

Comments are closed.