“Авалон СТМ” ООД

October 28, 2013
ЗА НАС

AvalonSTMНаша цел е подпомагането на работодателите при изграждане и внедряване на стройна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно чл.4, чл.14 и чл.25 ЗЗБУТ работодателят е длъжен да осигури на работещите здравословни и безопасни условия на труд, както и да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по този закон носят отговорност по чл. 413, 414, 415 и 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове. Контролът по изпълнението се осъществява от МТСП и респективно Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.

Комплексното обслужване от Служба по трудова медицина, съгласно ЗЗБУТ и Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, включва:
- Всички дейности по Оценката на риска за здравето и безопасността на работещите;
- Съдействие за извършване измервания на факторите на работната среда;
- Организиране провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи;
- Създаване и поддържане на лични Здравни досиета на всеки работещ на електронен и хартиен носител;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа при започване на работа;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа след преминаване през задължителен периодичен медицински преглед;
- Ежегоден Анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на болничните листи и на проведените периодични прегледи през годината;

Сред основните ни дейности са още:
- Консултации за опазване на професионалното здраве, безопасността при работа и подобряване на трудоспособността;
- Консултации при изготвянето на инструкции за безопасна работа и длъжностни характеристики;
- Разработване на физиологичен рационален режим на труд и почивка съобразно с натоварването на труда и вредностите на работната среда;
- Извършване на първоначално и ежегодно обучение по ЗБУТ на членовете на КУТ (ГУТ) и на лицата, провеждащи инструктажите;
- Консултации при учредяване на КУТ (ГУТ);
- Консултиране и подпомагане дейността на КУТ (ГУТ);

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Групова практика за първична медицинска помощ “Авалон ГППМП” ООД

Периодичните и предварителните медицински прегледи заемат основно място в сферата на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Много заболявания биват откриват именно при провеждането на периодичен преглед, а ранното откриване на заболяванията е важно за успешното им лечение.
Дейността на “Авалон ГППМП” ООД е специализирана в провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи с професионална насоченост, с цел издаване Заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие с Наредба № 3 на МЗ/ 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и с Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Прегледите се обобщават в ежегодни Анализи на здравословното състояние на работещите .
Лечебното заведение разполага със специалисти и техника за експресно и качествено извършване на периодичните медицински прегледи.
При необходимост се работи и с медицински специалисти от следните области:
- УНГ (индиректна ларингоскопия);
- Офталмология;
- Стоматология;
- Образна диагностика (ехография на вътрешни органи);
- Неврология;
- Хирургия и ортопедия;
- Клинична лаборатория;

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

Измерването на факторите на работната среда e от изключително значение за оценяването на риска по работни места и играе голяма роля при подобряването условията на труд и оздравяването на работната среда.
Орган за контрол от вид С “Дименс” ООД извършва измервания на факторите на работната среда в съответствие с всички нормативни документи – ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г., Нар. № 13 ДВ бр. 81/1992 г., Нар. № 7 ДВ бр.88/1999 г. Издават се Сертификати и Протоколи за съответствие на обекта или работното място. Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.
Измерванията на факторите на работната среда, извършвани от ОКС “Дименс” ООД, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, са следните:

- Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
- Измерване стойностите на изкуствената осветеност;
- Измерване Импеданса “Zs” на контура “Фаза-защитен проводник”;
- Измерване на шум;
- Измерване на параметрите на мълниезащитна заземителна инсталация;
- Измерване на параметрите на защитна заземителна инсталация;
- Контрол на параметрите на вентилационни инсталации.

ДОКУМЕНТИ
Ние работим в съответствие с българското и европейското законодателство в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
Основните документи в тази област са следните:
- Конвенция №161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда (в сила от 01.03.2013г.)
- Кодекс на труда;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за здравето;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина;
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- Наредба № 3 от 28.02.1987 г. на МЗ за задължителните и периодични медицински прегледи на работниците;
Списък на основните документи в тази област може да видите тук.
Допълнителни документи, за чието изработване съдействаме (списъкът не е окончателен):
Правилник за вътрешния трудов ред;
Длъжностни характеристики с допълнения на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд;
Инструкции за безопасна работа с машина или съоръжение;
Заповед за документите, необходими при сключване на трудов договор;
Заповед за работно време;
Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве;
Заповед координатор при пожар:
Заповед за определяне на видовете инструктаж;
Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;
заповед за медицинско свидетелство при постъпване на работа;
заповед за провеждане на профилактични прегледи;
заповед – място за оказване на първа помощ, аптечка;
заповед – място за пушене;
заповед – ЛПС;
Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;
Програма за провеждане на начален инструктаж;
Правила за безопасни и здравословни условия на труд;
Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец;
Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО;
Програма за провеждане на инструктаж на работното място;
Програма за провеждане на периодичен инструктаж;
Програма за провеждане на инструктаж по противопожарна охрана;
заповед за учредяване на Група по условия на труд (ГУТ);
заповед за обучение на представителите от ГУТ;
Правилник за устройството и дейността на ГУТ;
Организация за изграждане на Комитет/група по условия на труд – протоколи за учредяване на ГУТ, протоколи за работата на ГУТ;
Програма за провеждане обучение на Комитета/Групата по условия на труд;
План за ликвидиране и предотвратяване на пожари и действие при бедствия, аварии и катастрофи;
Противопожарни инструкции;
Инструкция по електробезопасност;
План-схема за аварийни изходи;
Книга за начален инструктаж
Знаци, табели и сигнали по безопасност на труда и противопожарна охрана;
Регистър за регистриране на трудовите злополуки. Декларация за трудова злополука – образец
Програма за намаляване или премахване на професионалния риск;
Списък на специалното облекло и лични предпазни средства. Осигуреност и контрол за носене.
Разработване на физиологичен режим на труд и почивка
Опис на медикаментите, необходими за зареждане на аптечка;
Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето на работното място;

КОНТАКТИ

“Авалон СТМ” ООД – avalon-stm.com

Адрес: гр. Варна ул. Найден Геров 1
Тел.: 052 61 06 94
Моб. тел.: 0897 921 648
E-mail: ivanova.denitsa_at_gmail.com


Вижте по-голяма карта

“Дименс” ООД
Моб. тел.: 0878 518 386
E-mail: dimensltd_at_abv.bg

Текст и изображения: avalon-stm.com

Comments are closed.