Здравно осигурителен фонд “Медико-21″

June 12, 2013

Mediko21-220x110“ЗОФ Медико-21” АД е акционерно дружество с предмет на дейност за доброволно здравно осигуряване, съгласно Лиценз №1/2003 г. На Комисията за финансов надзор на Република България. Тази лицензия дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети:

 • “Извънболнична медицинска помощ”
 • “Болнична медицинска помощ”
 • “Комбинирана медицинска помощ”

Лицензията е издадена на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 98 от Закона за здравното осигуряване и Решение № 313– ЗОД от 13.08.2003 г. на Комисията за финансов надзор на Република България.

МИСИЯТА на “Здравноосигурителен фонд Медико-21” АД е чрез гъвкава и комплексна организация да предостави висококачествени здравни услуги, най-доброто здравно обслужване, насочено към опазване, своевременно откриване на отклонения в здравното състояние, бърза и ефикасна диагностика, ефективно лечение и рехабилитация на възникнало заболяване по най-съвременни технологии и методи на модерната медицинска наука и практика.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 1. Гарантиране здравната сигурност на всяко доброволно здравноосигурено лице.
 2. Гарантиране на бръз, безусловен и безотказен достъп до договорените здравни услуги и стоки, предоставяни в съответствие с най-добрите стандарти и правилата на добрата медицинска практика.
 3. Гарантиране на висока култура и доказана ефективност при оказване на здравните услуги.
 4. Гарантиране на високоефективна организация, координация и контрол по целия маршрут на движение на доброволно здравноосигуреното лице през периода на сключения договор.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

 1. Първостепенен акцент върху профилактиката, промоцията на здравето и предпазването от заболяване
  Здравните услуги в съответните здравноосигурителни пакети осигуряват откриване във възможно най-ранна фаза на отклоненията в здравното състояние с цел своевременно и ефикасно лечение. Редовната и системна профилактика и нейното съчетаване с мероприятия по промоция на индивидуалното, семейното и груповото здраве е предпоставка за позитивно здравно възпроизводство и поддържане на желаното равнище на здравно състояние.
 2. Ясни правила и опростена организация на достъпа до необходимите специалисти
  По всеки въпрос, независимо от мястото на възникването му, доброволно здравноосигурените лица взаимодействат с лекар-координатор на “ЗОФ МЕДИКО-21” АД, който подпомага неговото решение или организира поведението им за бързо и ефикасно разрешаване на проблема. Друга възможност е осигуреното лице да получи в най-кратък срок по телефон, на място в медицинските центрове на Фонда или в дома си съвет, реално съдействие или необходимата консултация.
 3. Безотказност и висока култура на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност
  На територията на страната “ЗОФ МЕДИКО-21” АД работи по договор с мрежа от изпълнители – лекари и лечебни заведения. Основни изисквания при техния подбор са безупречната и висока професионална репутация. Това е в пряка връзка с изискването за безотказна и качествена медицинска помощ в духа и съгласно Правилата за добра медицинска практика и най-добрите традиции на здравеопазването.
 4. Високо качество на диагностичната и лечебната дейност
  “ЗОФ МЕДИКО-21” АД осъществява диагностика и лечение за осигурените си пациенти във водещите столични и регионални клиники, в които работят най-добрите професионалисти в различните области на медицината. Още при първия преглед те могат да посетят най-добрия специалист по здравния си проблем. В системата на “ЗОФ МЕДИКО-21” АД времето за придвижване на пациента по веригата “личен лекар – специалист – водещ за страната специалист” е сведено до възможния минимум. Това е гарантирано и по отношение на достъпа до най-съвременната диагностична и лечебна апаратура. Тук не съществува проблемът с талоните за изследвания и консултации; не е проблем незабавната смяна на личния лекар или лекаря-координатор при констатирани отклонения в тяхното поведение или по желание на пациента.
 5. Освобождава пациента и неговите близки от деликатния въпрос: “Необходимо и удобно ли е да се заплаща – на кого, колко, как, кога?”
  Наличието на лекар-координатор, присъствието на професионалист по време на консултация, изследване, настаняване на лечение и/или изписване от лечебното заведение в съчетание с договореното изискване за ангажирано и доброжелателно отношение на изпълнителя, паралелният медицински и финансов контрол, както и задължителната обратна връзка с пациента снемат напрежението около този проблем. Отпадат паричните взаимоотношения между Вас и изпълнителите на здравни услуги. “ЗОФ МЕДИКО-21” АД поема и/или възстановява разходите за договорените здравни услуги и стоки.
 6. По-широки възможности за опазване, поддържане и подобряване на здравето
  Главната разлика между “ЗОФ МЕДИКО-21” АД и останалите здравноосигурителни фондове в България е разумното съчетаване на финансови взаимоотношения със съвременна организация при предоставяне на медицински услуги и стоки, гарантиращи ефикасна профилактика, безусловен и своевременен достъп до най-добрите специалисти, ефективно решаване на всеки здравен проблем на индивидуално, семейно и групово равнище. Това не е ограничително условие за доброволно здравноосигурените лица да си осигурят желаните луксозни условия и комфорт.

Към всичко това следва да се прибави и правото, според което лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи дейност срещу възнаграждение за управление и контрол (работещи на граждански договор) – данъчната основа се определя, като облагаемият доход от съответната дейност се намалява с внесените през годината за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване в общ размер до 10% от облагаемия доход.

Mediko21

 

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПАКЕТИ

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
 • Извънболнична медицинска помощ
 • Болнична медицинска помощ
 • Комбинирана медицинска помощ
 • Стоматологична помощ

 

КОНТАКТИ

Здравно осигурителен фонд “Медико-21″ – medico-21.net
Административен офис:
Адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” 92, етаж 4
Телефон: (02)931 04 21
Факс: (02)931 04 37
E-mail: office_at_medico-21.net

 


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: medico-21.net

Comments are closed.