“Иса Милениум 3″

November 6, 2013
ЗА НАС

IsaMileniumФирма “ИСА-МИЛЕНИУМ 3″ ООД е пререгистрирана с удостоверение № 153-2/19.06.2008 г., издадено от Министерство на здравеопазването.

Тя развива своята дейност в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25 януари 2008 год. за службите по трудова медицина, обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 год.

СЛУЖБА ЗА ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службите по трудова медицина са нови профилактични структури от експерти, които са в помощ на работодателите както за бързи и непосредствени задачи, така и за дългосрочно проектиране на здраве, безопасност и съхранена работоспособност.
Трудовата медицина датира от дълбока древност, като за неин баща е приет италианският лекар и професор Бернардино Рамацини – 17 век. С развитие на индустриалното общество тази дисциплина непрекъснато се развива, за да придобие в днешни дни европейски облик и да изпревари с десетки години други дисциплини.
Трудовата медицина изучава факторите на работната среда, факторите на трудовия процес, здравния риск, хигиенното нормиране, прогнози за развитие на индустриалното общество – за облекчаване на труда и повишаване на неговата привлекателност.

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Консултиране и подпомагане работодателя за изпълнение на нормативно установените изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
2. Обучение на представителите на работодателя и на работещите в групата по условия на труд за осъществяване на дейностите им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
3. Организиране на обучение на представители на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
4. Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
5. Участие в разработване на нови и актуализиране на съществуващи правила, норми и инструкции за организация и управление на дейностите по безопасност и здраве при работа.
6. Изготвяне на картотека за използваните опасни химични вещества, съгласно изискванията на чл.101(1) от Наредба 7/ДВ бр.88/99 г.
7. Разработване на инструкции за безопасна работа за използваните опасни химични вещества, съгласно изискванията на чл.101(2) от Наредба 7/ДВ бр.88/99 г.
8. Консултиране по отношение избора на средствата за колективна и лична защита.
ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ
9. Извършване на наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите.
10. Консултиране при организирането на предварителни медицински прегледи. Изготвяне на заключение за пригодността на кандидатите за работа, съгласно Приложение № 4 , част А от Наредба № 3/25.01.2008 г.
11. Определяне на периодичността на задължителните медицински прегледи на работещите, въз основа на оценката на риска. Организиране и провеждане на задължителните периодични медицински прегледи. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите, съгласно Приложение № 4, част Б от Наредба № 3/25.01.2008 г.
12. Уведомяване на избрания от работещия общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните му показатели, установени при провеждането на медицинските прегледи.
13. Изготвяне и водене на електронни здравно досие по образец, съгласно Приложение № 6 от Наредба № 3 за СТМ.
14. Изготвяне на анализ на задължителните периодични медицински прегледи.
15. Изготвяне на анализ на заболяемостта с временна неработоспособност на база издадени болнични листове.
16. Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите, съгласно чл. 11, ал. 7 от Наредба № 3/25.01.2008 г.
17. Консултиране при разследване на трудова злополука и/или професионално заболяване.
18. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, с цел осигуряване на устойчива работоспособност, намаляване на умората и опазване здравето на работещите, съгласно Наредба № 15 ДВ, бр.54/31.05.1999 г.
19. Консултиране при необходимост от преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи със специална закрила.
20. Участие при определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, съгласно чл. 315 от КТ и Наредба № 8/87 г.
ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД
21. Класифициране на работните процеси и събиране на необходимата информация за тях. Оценка на работните места и извършване характеристика на сгради, помещения, работна мебел, машини, съоръжения, инструменти, суровини и материали, фактори на работната среда, организация на труд, режим на труд и почивка и др. Открояване приоритетите за видовете дейност.
22. Участие в оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, на основание чл.16 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 /11.05.99г. ДВ бр. 47/99г. Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности и определя елементите на риска, които те създават – тежестта на вредата и вероятността за нанасяне на тази вреда.
23. Организиране на контрол на факторите на работната среда.
Физични фактори:
1) изкуствено осветление
2) микроклимат
3) шум
4) вибрации
Химични агенти:
1) Газове, пари, аерозоли – пробовземане и определяне на ССК в работна среда.
2) Суспендирани частици (прах) – пробовземане и определяне на ССК в работна среда.
24. Организиране на контрол на вентилационни и климатични инсталации.
25. Организиране на контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
1) Организиране на контрол на импеданса на защитния контур “фаза-защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”, съгласно изискванията на чл. 267 (2) т. 3 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането.
2) Организиране на контрол на съпротивлението на заземителната уредба спрямо земя, съгласно изискванията на чл. 261 (1) т.6 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането.
26. Разработване на препоръчителни мерки за отстраняване и намаляване на установените рискове. Предлагане степенуване по приоритети на мерките, съобразно установения риск.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

Орган за контрол вида С “ЕЛЕКТРА” e акредитиран от Българска Служба за Акредитация, сертификат № 126 ОКС, валиден до 28.02.2013 г.
ОКC “ЕЛЕКТРА” при “ИСА-МИЛЕНИУМ 3″ ООД разполага със съвременна апаратура, отговаряща на най-новите изисквания на стандартите и нормативната уредба. Ръководителят на ОКС и ръководител направление “Физични фактори” е Добринка Славчева – експерт с дългогодишен стаж в РИОКОЗ – Пловдив, ръководител направление “Химични агенти” – инж.химик Станислава Александрова, ръководител направление ЕУС – инж. Васил Политов е с дългогодишен стаж в Д “ОИТ” – Пловдив.
Обхват на акредитация:
1. Микроклимат
2. Шум
3. Вибрации
4. Изкуствено осветление
5. Химични агенти
6. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
7. Климатични инсталации
8. Вентилационни инсталации

ЦЕНИ

Уважаеми работодатели,
за предлагане на конкретна оферта за обслужване от служба по трудова медицина е необходимо да ни представите информация за:
1. Име на фирма,
2. Предмет на дейност,
3. Работни площадки и адреси (видове обекти – производствени, търговски, административни, строителни),
4. Длъжности/професии,
5. Брой работещи,
6. Данни от измервания на факторите на работна среда и електробезопасност (ако има такива).
Запитванията си може да отправяте към Десислава Панова, Полина Георгова или Цвета Иванова.

С пожелание за успешен бизнес,
от екипа на “ИСА-МИЛЕНИУМ 3″ ООД!

КОНТАКТИ

“Иса Милениум 3″ – isa-millenium.com

Адрес: гр. Пловдив, ул.”Хаджи Поптилев” №10
Тел: 032 94 24 54
Факс: 032 94 24 84
Моб. тел.: 0885 274 549
Е-mail: office_at_isa-millenium.com; kirilova_stm_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

гр. София – 0887/917-120

гр. Кърджали – 0885/08-20-96, гр. Кюстендил – 0885/29-80-95

гр. Ловеч – 0884/898-708, гр. Габрово – 0884/898-658

Текст и изображения: isa-millenium.com

Comments are closed.