Комплексен Онкологичен Център – Русе ЕООД

February 28, 2019
НАЧАЛО

kuruse220x110

Началото на онкологичната помощ в Русе се поставя през 1952 г. с разкриването на онкологичен кабинет за регистриране и наблюдение, а през 1953 г. е обособен стационар с 20 хирургични легла. Това са и първите структури на Онкологичен диспансер в гр. Русе. През 1958-1959 г. се закупуват апарати за дълбока и повърхностна рентгенова терапия и започва лъчево лечение на болни със злокачествени новообразувания. През периода от 1962 г. до 1965 г. в новопостроения основен корпус на настоящата сграда се разкриват отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети.

С разкритата през 1981 г. Цитологична лаборатория се поставя начало на масов цитологичен, профилактичен скрининг в района. През периода 1979-1981 г. се разкриват Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.Развитието на управлението на противораковата борба настъпва с въвеждане на АСУДОД (Автоматизирана система за управление) и изграждане на първата в страната “Регионална база данни по онкология” и канцер регистър.

Периодът 1985-2002 г. е свързан с разкриване на радиоимунология, урологичен сектор, САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети , пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека. Понастоящем “КОЦ – Русе” ЕООД обслужва областите Русе, Разград и Силистра, с население общо 600 000 души.

Основна задача на специализираното лечебно заведение е активно да издирва, диагностицира, регистрира, лекува и наблюдава болните с предрак и рак.„КОЦ – Русе” ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.Основната цел е удовлетворяване на потребностите на населението в обслужвания район с онкологична помощ, съгласно официалната онкологична доктрина за комплекснолечение в рамките на добрата онкологична практика.


ОНКОДИСПАНСЕРЪТ ЩЕ ОБСЛУЖВА ПАЦИЕНТИ НА ДОМАШНО-АМБУЛАТОРЕН РЕЖИМ

Започна работа ново социално предприятие за обслужване на пациенти на домашно-амбулаторен режим. То е част от Комплексния онкологичен център. Целта е да бъдат обхванати трудноподвижни пациенти, които нямат достъп до лечебни заведения поради различни причини. За да отговорят на този социален проблем, служители на КОЦ Русе започват домашни посещения, където те ще извършват сестрински и медицински манипулации от типа на превръзки в различен обем. На място екипите ще имат възможност да използват и медицинска и санитарна апаратура. За пациентите, на които тези дейности не могат да бъдат направени в домашни условия, ще се търси вариант на хоспитализация.

Екипите, които ще обслужват пациентите на домашно-амбулаторен режим се състоят от медицинска сестра, санитар и административен секретар. Всички дейности на новото социално предприятие са платени и има обявен ценоразпис.

Кабинетът се намира на ул. Стоян Заимов 2а .
Екипът включва 4 медицински сестри , 4 санитари, 4 технически секретари и един организатор на дейността. Също така на разположение на екипа са двама лекари. Кабинетът работи на две смени и е мобилен, за да може да обслужва пациенти по домовете.
Работно време на кабинета: Понеделник – Неделя от 08:00 до 20:00 часа.
Телефони за контакт с кабинета: 0883224578, 0883224579

Дългосрочна цел е намаляване на смъртността от злокачествени новообразувания в обслужвания район. Подцели – свързани са с подобряване качеството на диагностичната и лечебна дейност:

- Поддържане на висока квалификация на персонала, колегиалност и добра репутация в обществото;

- Интензификация на медицинските дейности чрез по-ефективно използване на работното време на персонала, въвеждане на съвременна медицинска апаратура и медикаменти;

- Максимално използване на легловия фонд чрез скъсяване на болничния престой;

- Предоставяне на информация на пациента за заболяването и лечението му и осигуряване на максимален комфорт по време на престоя;

- Ориентиране на медицинските дейности към потребностите на пациента и парите на Здравната каса чрез договаряне на максимален брой дейности и клинични пътеки, с оглед поддържане на лечебното заведение без дългове.

- Постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството чрез активна дейност в системата на здравното осигуряване, по-нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.

- Разработване и прилагане в действие на инвестиционна програма за осигуряване на необходимото медицинско оборудване, изискуемо по Националните рамкови договори за болнична помощ и за нуждите на съвременното и качествено болнично лечение.

Реализирането на мисията си „КОЦ-Русе” ЕООД постига с помощта на основни цели, декомпозирани на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и задачи. Постигането на тези цели се осигурява при спазване на изискванията за добрата медицинска практика и медицинските стандарти за лечение, съблюдаване правата на пациентите, непрекъснат мониторинг на качеството на предлаганите медицински услуги, професионално развитие на човешките ресурси и изпълнение на акредитационната програма.

На диспансерно наблюдение се водят около 16 000 пациенти. Ежегодно се регистрират около 2000 нови болни. Броят им нараства, което кореспондира с демографското застаряване на населението и увеличаване на рисковите фактори.

“Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД се развива като единствено специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград, Силистра, разполагащо с уникална техника и кадри, осигуряващи квалифицирано комплексно лечение на пациенти със злокачествени новообразувания.

СТРУКТУРА
ДИАГНОСТИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ
 
*Клинична лаборатория
Медико-диагностична клинична лаборатория е оборудвана с модерна диагностична апаратура.

Работи в съответствие с изискванията на медицински стандарт и участва във програма за Национална система за Външна оценка на качеството /НСВОК/ и разполага със съответните сертификати.

ДЕЙНОСТ

В Клинична лаборатория се изследват:

• Хематологични показатели;

• Клинично-химични показатели:

 • белтъци;
 • липиди, субстрати, ензими;
 • електролити, олигоелементи

• Високпспециализирани изследвания – хормони, туморни маркери;

• Хемостазни показатели;

• Изследване на урина;

• Тест за окултно кървене и др.

Гамата от предлаганите изследвания се допълва постоянно.

Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура, като хематологични броячи, селективни автоматични клинико-химични анализатори и анализатори за високо-специализирани клинико-химични изследвания.

 

Началник клинична лаборатория:

Д-р Димитрина СТАНЕВА тел.: +359 82 819 914

Д-р Красимира МАРКОВА

 

*Отделение по клинична патология

Всяка добра терапия започва с навременна и правилно поставена от патолога диагноза.Отделението по Клинична патология е незаменима част от екипа, осъществяващ диагнозата, стадирането и лечението на пациентите чрез:

 1. Спешна интраоперативна диагностика /Гефрир/

 2. Цитологични изследвания от кухи органи, повърхностни кожни лезии, материали взети чрез тънкоиглена биопсия, от лаважна течност или отделении спонтанно. Гинекологични цитонамазки

 3. Хистологични изследвания на широк диапазон от заболявания – хирургични, гинекологични, гастроентерологични, бронхобелодробни, дерматологични, оториноларингични, урологични и др.

 4. Имунохистохимични изследвания – HER 2 статус при карцином на гърдата и стомаха, Естроген и Прогестерон рецептори.

 5. Патологоанатомични аутопсии

Началник отделение – д-р Бистра ЙОРДАНОВА Тел.: +359 82 819 930

Старши лаборант – Елена ДИМИТРОВА Тел.: +359 82 819 969
 

Отделение по нуклеарна медицина
В Отделение по нуклеарна медицина се извършват функционално-морфологични диагностични изследвания (нямащи аналози) на органи и системи, количествени параметри – чрез инвиво и инвитро методи , а също и метаболитната радионуклидна терапия:

 • костна система –целотелесна костна сцинтиграфия ; прицелна сцинтиграфия на кости
 • отделителна система – бъбречна функция; динамична , статична и прицелна сцинтиграфия на бъбреци
 • сцинтиграфия на щитовидна жлеза
 • перфузионна сцинтиграфия на бели дробове
 • радиоимунология – изследване на туморни маркери
 • метаболитна брахитерапия

Отделението разполага със СПЕКТ гама камера, даваща триизмерен образ и функция на изследваните органи и системи. С висока прецизност на РИА методика се изследват туморни маркери.

ОНМ обслужва диспансеризирани пациенти с онкологични заболявания и пациенти с неонкологични заболявания, насочени от специалисти от извънболничната медицинска помощ, по договор със НЗОК и други здравни заведения.

Отделението по нуклеарна медицина извършва високо специализирани дейности по клинични пътеки по договор със Здравноосигурителната каса и по желание на пациента – срещу заплащане.

Дейността в отделението се осъществява от персонал с висока професионална квалификация:

 

Началник отделение - Д-р Антоанета ЦВЕТКОВА

 

Д-р Валентина МИТЕВА

 

Д-р Нели АСЕНОВА – специализант по нуклеарна медицина

Д-р Халил АШИМОВ- специализант по нуклеарна медицина

 

Старши лаборант – Галина ДАРАКЕВА Тел. +359 82 819 923

*Отделение по образна диагностика
Намира се на първи етаж в поликлиничната част, кабинети 20, 21, 22, 27 • Извършва всички видове конвенционални рентгенологични изследвания, мамографии, ехографии на млечна жлеза. • Отделението разполага с конвенционален рентгенов апарат с графичен и скопичен пост; мобилни рентгенови апарати за рентгенографии при леглото на пациента и в операционна зала, мамограф, ултразвуков апарат В отделението работят двама лекари  със специалност Образна диагностика и Рентгенология, преминали  редица курсове за повишаване на квалификацията: Д-р Десислава ГЕНОВА- НИКОЛАЕВА   -  началник отделение  Д-р Емил ПАРАШКЕВОВ  – лекар ординатор. Лаб. Милена Харизанова  Лаб. Дориана Стоянова. Като част от структурата на КОЦ- Русе  ние обслужваме както  диспансеризирани пациенти , така и стационарни пациенти.  Работим  предимно в областта на раковите заболявания, от вторичната профилактика за ранно откриване, до етапите на лечение и проследяване на заболелите пациенти.  Изключително важна е профилактиката на млечната жлеза, затова нашата дейност е насочена и към амбулаторни пациенти. Отделението отговаря на всички законови изисквания за контрол на качеството, наредби за безопасно използване на ИЙЛ, притежава лиценз за работа с ИЙЛ от АЯР. Tелефон +359 82 819 922

 

ОТДЕЛЕНИЯ
 

*Отделение по медицинска онкология

СТРУКТУРА

 

Отделение по медицинска онкология, в т.ч. легла за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой (до 12 часа) и легла за палиативни грижи – с второ ниво на компетентност, разполага с общо 72 легла, от които 60 терапевтични легла, в т.ч. 6 легла за краткосрочен престой (до 12 часа) и 12 легла за палиативни грижи, извършва дейности в изпълнение на медицински стандарт „Медицинска онкология”

 

 

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 

В отделението се извършва диагностика и лекарственно лечение на солидни тумори по най-модерни и утвърдени в България и Европейския съюз диагностични и терапевтични схеми.

 

При лекарственото лечение се използват различни медикаменти. Някои от тях могат да бъдат химиотерапевтични лекарства (цитотоксични), създадени да премахнат туморните клетки, други да подтиснат развитието на тумора и неговото разпространение (целеви агенти, цитостатици). Има и такива, които включват хормони и поддържащи терапии.

 

В най-общ смисъл, химиотерапията представлява лечение на туморите с химически вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, химиотерапията формира един от основните сегменти в лечението на туморите. Прилага се много стриктно, взависимост от вида на тумора и анамнестичните дани на пациента. При определении видове тумори, химиотерапията е единственият възможен метод за лечение. Някои тумори изискват последователно или едновременно провеждане на химиотерапия и лъчетерапия, докато има и такива, които изискват провеждането на химиотерапия преди или след операция. Цялостното времетраене и честотата на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната схема, избрана съобразно състоянието на отделния пациент.

 

Химиотерапевтичните процедури се прилагат под наблюдението на специалисти, квалифицирани медицински сестри, обучении да се справят с психологичните и физическите потребности на заболелите от рак пациенти.

 

Лечение на пациенти с онкологични заболявания в терминален стадий, т.е. периода, в който независимо от известните и приложени терапевтични действия състоянието на болния се влошава, прогресиращия ход на болестта не може да бъде преустановен и ще доведе до смъртта на болния по-скоро или по-късно, но в рамките на един ограничен период от време. Това е периодът, в който прилаганото активно лечение няма за цел излекуването на болния, а само контрол на болката и другите симптоми изпитвани от пациента с цел повишаване на качеството на живот.

 

Работят общо седем лекари, двама от които с две специалности – Вътрешни болести и Онкология и един със специалности Обща хирургия и Детска хирургия. Преминали са обучение по диагностика и лечение на основните диагностични групи онкологични заболявания.

 

Извършват се регламентирани дейности по провеждане на клинични и терапевтични изпитания в областта на медицинската онкология.

 

 

Началник отделение – д-р Катерина ГЕНОВА тел: +359 82 819 941

 

 Лекари: +359 82 819 917 +359 82 840 391, 0893 381599

 

д-р Иван ИВАНОВ д-р Пламен КОЖУХАРОВ

 

д-р Валерий ЙОРДАНОВ д-р Иван КЬОСЕВ

 

д-р Орлин КОРАБОВ

 

д-р Людмил СТАНЕВ

 

 Старша мед. сестра – Цветомира НИКОЛОВА

 

 

Телефони за връзка

 

Мед. сестри 082/819 944, 082/819 943

 

Мед. секретар 082/819 962

*Отделение по анестезиология и интензивно лечение ( ОАИЛ )

Анестезиологична и интензивно-лечебна дейност съгласно приетия „Национален стандарт по Анестезиология и интензивно лечение“.

 • Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.

 • Оперативните интервенции се обезпечават с анестезии осъществени въз основа на принципите на медицинската специалност “Анестезиология и интензивно лечение” за безопасност и адекватност.

 • В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане, съзнание и хомеостаза както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове.

 • Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват денонощни дежурства.

 

Началник отделение – д-р Ирена Малчева

Лекари д-р Светлозар Фучиджиев д-р Владимир Сърталански

д-р Ирина Вълчева д-р Теодора Шербанова

д-р Елена Ладева

 Тел.: 082/819 960

*ОЛЛ
Отделението разполага с 54 легла. Към него действа и Отделение по лъчелечение за престой до 12 часа (дневен стационар).

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания. В днешно време технологията, която се използва за провеждане на лъчелечение е вече толкова напреднала, че снопа лъчи могат да бъдат адаптирани към формата на тумора и доставени до облъчваната област с много висока степен на прецизност и интензивност. Лъчелечението представлява използване на йонизиращо лъчение с цел унищожаване на злокачествените клетки и е част от формите за лечение на рака, като осъществява контрол върху развитието на туморните клетки.

Приблизително 60 до 80% от всички раковоболни пациенти се подлагат на лъчелечение поне веднъж в хода на лечението. Лъчелечението се използва с лечеб-на цел, в адювантна среда (засилваща ефикасността на други лечения), с палиативна цел (там, където лечението е невъзможно и целта му е свързана симптоматично облекчение).Отделението по лъчелечение се грижи за своите пациенти с помоща на висококвалифицирания си екип от специалисти, които боравят изключително прецизно с апаратура, отговаряща на световните стандарти. В това отделение са ангажирани специалисти лъчетерапевти, специалисти по медицинска физика, рентгенови лаборанти и медицински сестри, с практически опит от национален мащаб. В програмата за планиране на лечение са включени и процедури, свързани с образно изследване и диагностика. Използва се най-модерната технология за определяне границите на тумора, именно чрез образно изследване и трансфериране на данните.

Извършват се основните видове дейности:

1. Участие в екипното обсъждание на лечебния план на всеки болен.

2. Извършва се целия обем лечебна дейност на злокачествени заболявания, а също така и при доброкачествени тумори: предоперативна, дифинитивна, следоперативна, палиативна лъчетерапия.

Задължително тази дейност преминава през регламентираните от практиката етапи: Клинико-биологично планиране, Анатомо-топографско планиране, Дозиметрично планиране, Изпълнение на облъчването, Контрол на лъчелечебния план, Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции, Оценка на лечебните резултати, Проследяване на болните.

3. Извършва трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност.

От месец юни 2014 година в центъра функционирамултимодален, напълно дигитален медицински линеен ускорител с многолистов колиматорсъс ширина на листа 2 мм за максимално точно насочване на лъчевия сноп.Апарата разполага с широк спектър от технологични възможности за лъчелечение, включващи триизмерно конформно лъчелечение(3D-CRT); модулирано по интензитет статично и динамично лъчелечение(IMRT), модулирано по интензитет и обем динамично, ротационно лъчелечение(VMAT); стереотактична радиохирургия(RS; SBRT). По преценка на лекуващият екип, се избира лъчелечебната техника, с най голяма терапевтична полза за пациента и едновременно с това най щадяща здравите тъкани и органи. В отделението се провежда съчетано лъче-химиолечение.Апаратът разполага с възможност за избор на фотонни снопове с набор от 3 енергии и на високоенергийни електронни снопове с набор от 5 енергии. Медицинският линеен ускорител е универсален терапевтичен апарат за лечение на всички туморни локализации, подлежащи на лъчелечение според световните стандарти за добра медицинска практика в онкологията, и на някои нетуморни заболявания, при максимално предпазване на намиращите се в непосредствена близост здрави тъкани и органи.Апаратурата включва комплексна система за верификация на позиционирането на пациента и обема подлежащ на лъчелечение, при облъчване, с възможност за автоматична корекция с точност до 1 mm, която гарантира на пациентите максимална прецизност на лечението. В отделението работи мултидисциплинарен екип от специалисти с богат и дългогодишен опит в областта на онкологията и лъчелечението. Лъчелечението на здравноосигурените пациенти се финансира изцяло от НЗОК.

В отделението се провеждат:

Телегаматерапия – при нея се използва гамалъчението на радиоактивния източник кобалт. В момента се работи с телегаматерапевтичен апарат ”ТЕРАБАЛТ 80/ACS”, комплектован с компютър-томограф, компютърна планираща система и виртуален стимулатор. Това е един от най-добрите апарати в своя клас за лъчелечение на злокачествени новообразувания на: млечна жлеза, маточното тяло, маточната шийка, бял дроб, ректум, меките тъкани, устната кухина, пикочния мехур.

Дълбока рентгенова терапия, която се провежда с апарат ТЕРАПИКС С-250.

Повърхностна рентгенова терапия, провеждана с аппарат ТЕРАПАКС 150-Т.

Клинична дозиметрия – изработват се индивидуалните дозиметрични планове на пациентите лекувани в двата сектора на Радиологично отделение.

Началник отделение: д-р Никола БИЛДИРЕВ, тел: +359 82 819 965

Лекари: тел: +359 82 819 924

Проф. д-р Лена МАРИНОВА-БРАЙНОВА, д.м.н.

Д-р Биляна КОРАБОВА

Д-р Антоанета ДИМИТРОВА

Старша мед. сестра – Веселина РАЙЧЕВА

Мед. сестри: +359 82 819 929

Рентгенови лаборанти: +359 82 819 926

*Отделение по онкологична урология
В отделението се извършва профилактика, диагностика и комплексно лечение на пациенти с онкологични заболявания в изпълнение на медицински стандарт „Урология”, както и се осъществява необходимия диспансерен постлечебен контрол на всички диспансеризирани.

 СТРУКТУРА

Отделението разполага с 10 легла.

 ДЕЙНОСТ

Урологично отделение предлага възможност за пълна диагностика и комплексно лечение чрез съвременна апаратура и индивидуален подход.

 • профилактика и съвременно оперативно лечение на онкологични заболявания и преканцерози на бъбреци, простата, пикочен мехур.

 • трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочен мехур, трансуретрална простатектомия.

 • отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения.

 • оперативни процедури върху мъжка полова система.

 • оперативни процедури на долните пикочни пътища и при инконтиненция на урината.

 • оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и с много голям обем и сложност /нефростомия и нефректомия/.

 • оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност.

 • ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища /цистоскопия/.

Началник отделение – д-р Пламен ПОПОВ

 Лекари:

д-р Атанас ПАРАПАНОВ

д-р Анил САХА

д-р Николай ПЕТРОВ

            Ст. мед. сестра: Ренета СИМЕОНОВА

Телефони за контакт

Началник отделение: +359 82 819 934 

Мед. сестри: +359 82 819 935

 

*Отделение по онкологична хирургия
СТРУКТУРА

Отделението разполага с 20 легла.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Извършват се операции с различен обем и сложност, включително с много голям обем и сложност на злокачествени и доброкачествени тумори и преканцерози.

Оборудването отговаря на изискванията на хирургичните стандарти, персоналът е висококвалифициран.

Отделението осъществява предоперативна подготовка и следоперативно лечение и грижи за пациентите.

Предоперативно се извършват:

 • лабораторни и инструментални изследвания;
 • консултации с кардиолог;
 • консултации с анестезиолог.

При необходимост се извършва консултация с други специалисти: невролог, ендокринолог и др.

Цел – преценка на необходимостта от операция и нейния обем.

Следоперативно пациентите се превеждат в Отделението по анестезиология и интензивно лечение.

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

В него се извършват в планов и спешен порядък конвенционални оперативни интервенции върху заболяване на:

 • щитовидна жлеза;
 • млечна жлеза;
 • хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва;
 • черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища, далак, перинеум и анус;
 • кожни тумори;

При оперативното лечение на злокачествените тумори се спазват стриктно принципите на мултидисциплинарния подход в борбата с рака.

Началник отделение: д-р Бисер НАЧЕВ

Лекари:

Д-р Галина ПЕТРОВА; Д-р Албена АЛКУШЕВА;

Д-р Бисер НАЧЕВ; Д-р Красимир ФИЛЕВ;

Д-р Александър ЙОВЧЕВ;Д-р Атанас ПАРАПАНОВ;

 Старша мед. сестра на отделението – Анелия ГЕОРГИЕВА

Старша мед. сестра на операционна – Пенка ВЕЛИКОВА

Телефони

Началник отделение: +359 82 819 931

Лекари: +359 82 819 968

Старша мед. сестра: +359 82 819 951

Мед. сестри: +359 82 819 933

ДКБ- ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Специализирани диагностично-консултативни кабинети

В тази част от структурата на лечебното заведение се извършва диагностично-лечебна дейност, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени образования и експертиза на нетрудоспособността. В кабинетите по локации се издават болнични листи за временна нетрудоспособност и ЛКК протоколи за представяне пред ТЕЛК.

 

*Хирургичен кабинет
Прегледи, консултации и диагностициране на пациенти с онкологични заболявания, които подлежат на операция или оперирани такива, както и с уточнении диагнози в други центрове и насочени за оперативно лечение в КОЦ – Русе ЕООД. В приемните хирургични кабинети се извършват и превръзки, пункции.

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на следните органи:

 • ендокринни жлези;
 • храносмилателна система;
 • млечни жлези;
 • съединителна тъкан;
 • кости.

Специалисти:

Д-р Галина ПЕТРОВА

Д-р Бисер НАЧЕВ

Д-р Александър ЙОВЧЕВ

Лекарите, обслужващи кабинета са с придобита специалност по хирургия.

 

Телефон кабинет: +359 82 819 915

*Гинекологичен кабинет
В гинекологичния кабинет се извършват първични прегледи, при които се преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания и хоспитализации.

При необходимост се извършват следните изследвания:

 • колпоскопия;
 • биопсия;
 • вземане на материал за цитонамазка.

 

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на женските полови органи.

 

Специалисти:

Д-р Евгений НАЗЪРОВ

Д-р Николай ПЕТРОВ

Лекарите, обслужващи кабинета са с придобита специалност по Акушерство и гинекология.

Телефон кабинет: +359 82 819 916

*Кабинети по медицинска онкология
В кабинетите по медицинска онкология се определя и проследява лекарствената терапия на онкологично болни пациенти (с цитостатици, хормони и имуномодулатори). Планира се и се подготвят документи за прием в стационара. Извършва се също така и диагностика на първични тумори и метастази. Кабинетите водят диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на дихателната система, нервната система и вторичните заболявания.

Специалисти:
Д-р Катерина ГЕНОВА, тел.: +359 82 819 941
Д-р Генова е с придобити специалности по Вътрешни болести и Онкология и е Началник отделение по медицинска онкология.

Д-р Иван ИВАНОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Иванов е с придобити специалности по Вътрешни болести и Онкология.

Д-р Валерий ЙОРДАНОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Йорданов е с придобити специалности  по Вътрешни болести и Онкология.

Д-р Орлин КОРАБОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Корабов е с придобита специалност по Вътрешни болести.

Д-р Людмил СТАНЕВ, тел.: +359 82 819 941
Д-р Станев е с придобита специалност по Медицинска онкология.

*Кабинет по лъчеление
В кабинета се извършва преценка за назначаване на лъчелечение, планиране в „лист на чакащи” за лъчелечение и оформяне на документи за прием в стационара. Извършва се  планиране на лъчелечението и проследяване на пациенти, провели лъчелечение. Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на ларинкс, епифарикс, назофаринкс, тонзили, синуси.

Специалисти:
Д-р Никола БИЛДИРЕВ
, тел.: +359 82 819 965
Специалности: Лъчелечение и Медицинска Онкология;
Началник на отделението по лъчелечение

Проф. д-р Лена МАРИНОВА-БРАЙНОВА, д.м.н., тел.: +359 82 819 924

Специалности: Медицинска радиология и Онкология; Професор по Онкология

Д-р Биляна КОРАБОВА, тел.: +359 82 819 924
Специалност: Лъчелечение

Д-р Антоанета ДИМИТРОВА, тел.: +359 82 819 924

Специалност: Лъчелечение

*Дерматологичен кабинет
В кабинета се извършва диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози, първични и вторични консултативни прегледи, планиране в „лист на чакащи” и оформяне на документи за прием в стационара.

 

Лечебно-диагностична дейност за комплексно лечение, включващи:

 

 • имунотерапия с БЦЖ ваксина /всяка сряда 11-12ч./;
 • вземане на цитонамазки и биопсии;
 • електрокоагулация;

 

Консултативни прегледи на пациенти, насочени от специалисти и ОПЛ. Трудова експертиза. Профилактични прегледи по желание на пациентите /по утвърден ценоразпис/.

 

В кабинета работи лекар, който е с висока квалификация и тясно специализирана професионална насоченост по онкология и дерматология.

 

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на кожата, устните и пениса, малигнен меланом, сарком на Капожи.

 

Завеждащ дерматологичен кабинет

 

Д-р Никола КУЛИНСКИ

 

Д-р Кулински е с придобита специалност по Дерматология.

 

Телефон: +359 82 819 918

*УНГ кабинет
Специализирана диагностика на туморни заболявания на ушите, носа и гърлото чрез отоскопия, предна и задна риноскопия, фарингоскопия и индиректна ларингоскопия. При необходимост се извършват параклинични изследвания /клинична лаборатория, рентген/. Завеждащ кабинет УНГ

 

Д-р Станимир РУСЕВ

 

Д-р Русев е с придобита специалност по УНГ.

 

Телефон:+359 82 819 918

*Урологичен кабинет
В кабинета се извършва:

 

 • диагностика и лечение на онкологични заболявания и преканцерози на урогениталната система;
 • цистоскопии на регистрирани диспансерно болни; 
 • урологични консултации.

 

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на пикочната система.

 

Специалисти:
Д-р Атанас ПАРАПАНОВ

Д-р Парапанов е с придобити специалности по Урология и Хирургия.

 

Д-р Пламен ПОПОВ
Д-р Попов е с придобита специалност по Урология.

 

Телефон кабинет: +359 82 819 913

*Хематологичен кабинет
Хематологиятя е област в медицината, която се занимава с диагностика и лечение на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи, лимфната тъкан и кръвосъсирването. Голяма част от хематологичните заболявания са онкологични и изискват постоянно наблюдение.

 

В кабинета се извършват:

 

 • Прегледи

 • Консултации

 • Назначава се терапия

 

Специалисти:

 

Д-р Галина Димитрова Хвърчилкова е с придобити специалности по Вътрешни болести и Клинична хематология.

 

 

 

Телефон кабинет: +359 82 819 959

 

Местоположение: ет. 1, кабинет № 3

 

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.

*Кабинет по долна и горна ендоскопия
Извършват се неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на модерна апаратура и квалифицирани специалисти.

 

Това осигурява точна, бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии по време на изследването.

 

В кабинета се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, колоноскопии, сигмоидоскопии и ректо-скопии.

 

 

 

Д-р Йосиф НОВАКОВ

 

Д-р Новаков е с придобита специалност по Вътрешни болести.

 

тел.: +359 82 819 912

*Кабинет по електрокардиографии
В кабинета се извършват електрокардиографии, като част от подготовката на пациентите за прием в стационара.

*Кабинет по ултразвукова диагностика
В кабинета се извършва ултразвукова диагностика на абдоминални органи, щитовидна жлеза и други повърхностни структури.

*Кабинет по болката

Правилното и индивидуално подбрано обезболяване в онкологията подобрява качеството на живот. Един от най-важните проблеми за населението с онкологични заболявания е борбата с болката. Тя е може би основният фактор, който създава образа на онкологичното заболяване, като „страшно” и „нелечимо”. Доброто обезболяване дава възможност на пациента да мобилизира целия си психически и физически ресурс и да участва отговорно и активно в процеса на лечение.

Първата и най-важна стъпка към ефективното и индивидуализирано лечение е правилната и редовна самооценка, извършвана от болния и докладвана на лекуващия лекар за интензивност и характер, както и ефективност от провежданото лечение.

Лекарственото лечение на онкологичната болка се извършва по аналгетичната стълба на СЗО, според интензивността й.

Дейности, които се извършват в кабинет по болката:

 • Преценка и назначаване на обезболяваща терапия

 • Изписване на симптоматично лечение

 • Проследяване терапевтичния ефект на назначената терапия

Телефон за връзка: +359 82 819 945

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа медицинската дейност на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД.Състои се от следните административно–стопански и обслужващи звена, които не участват пряко в диагностично–лечебната дейност:

 1. Финансово-счетоводен сектор

 • Главен счетоводител;

 • Счетоводител-касиер;

 • Отчетник, начисляване ТРЗ и ОСД;

 • Експерт по ОП и Европейски проекти;

 • Деловодител

 • Електротехник, поддръжка на сгради;

2. Административно – правен сектор

 • Главна медицинска сестра;

 • Юрисконсулт;

 • Технически секретар

 

Всички сектори в структурата на АСБ са оборудвани по начин, позволяващ на служителите максимално ефективно да извършват своята дейност.

ЗВЕНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯТА И ИНФ. ОСИГУРЯВАНЕ

ДЕЙНОСТ

• Провежда контрол и оказва методично помощ по организацията на онкологичната помощ.

• Организира събирането на информация за злокачествените заболявания и участва в нейното използване за управленчески и научни цели.

• Организира, планира и контролира методичната помощ по онкология от водещи специалисти на центъра за профилактика, диагностика, лечение, диспансеризация, рехабилитация, борба с болката.

• Организира и отговаря за създаването на методични материали по онкология.

• Организира и участва в провеждането на здравно-просветна дейност по онкология.

• Организира съвместно с други институции изготвянето на национални програми и провеждането на скрининг при определени локализации на рака.

• Организира събирането, обработката и преобразуването на информация от бързи известия за новооткритите болни.

• Събира информация за проведеното лечение в рамките на първата година след регистрацията на болните със злокачествени заболявания.

• Участва и ръководи разработването на методични указания относно точността, пълнотата, обхвата и функционирането на болничните регистри.

• Анализира данните за преживяемостта на онкоболните общо, по отделни локализации и методи на лечение.

Мед. сестра Ивелина СТАНЕВА

Тел.: +359 82 819 925

АПТЕКА

Болничната аптека е разполага с необходимата материална база, оборудване и обучен персонал. Създадени са подходящи условия за извършване на следните дейности:

 • Координиране разработването, актуализирането и използването на списък с основни лекарствени продукти на лечебното заведение
 • Поръчка и доставка въз основа на принципите на безопасност, качество и терапевтична ефективност на лекарствените продукти
 • Съхранение, приготвяне, разпределение и отпускане на всички лекарствени продукти и медицински изделия
 • Събиране и унищожаване на използваните опаковки от лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания
 • Информиране на пациентите и техните близки относно използването на лекарствените продукти според показанията в кратката характеристика и разрешението за употреба.

 

 Управител аптека – Mагистър фармацевт Марияна ГАЙДАРОВА

 Тел. +359 82 819 955

 

КОНТАКТИ

Комплексен Онкологичен Център – Русе ЕООД – kocruse.com

Адрес: гр. Русе, ул. Независимост 2
Тел.: 082 819911
Факс: 082 834339


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: kocruse.com

Comments are closed.