Трудова медицина София – Лорамед

November 25, 2014
ЗА НАС

LoramedНа основание Удостоверение № 355-I от 28.01.09г, издадено от Министерство на здравеопазването, Служба по трудова медицина ЛОРАМЕД ООД с ръководител проф. д-р Тодор Попов д.м.н. е създадена и развива своята дейност от 2004г.

СТМ Лорамед е с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ ЛОРАМЕД ООД организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка, графици за работа и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи.
Системата за управление на качеството е приложима за обучение по безопасност и здраве; организиране, анализ и оценка на резултатите от профилактичните прегледи; промоция на здравето; консултации по безопасност и здраве при работа; оценка на риска и необходими програми за превенция. Услугите, които предлага Дружеството се проверяват за актуалности съответствие към съществуващата нормативна база и са съобразени с препоръките на Националния и Европейски центрове по опазване на общественото здраве.

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Служба по трудова медицина Лорамед осигурява комплесно обслужване за срок от 1  и повече години, съгласно Наредба 3 / 25.01.2008г. СТМ Лорамед организира профилактични медицински прегледи. На всеки клиент се изготвя индивидуално техническо и ценово предложение, съгласно изискаванията. СТМ Лорамед се намира в гр. София, на ул. Света София 8.

Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяватвътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.
Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.
СТМ Лорамед ООД предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:

 • Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;
 • Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа;
 • Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим;
 • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
 • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
 • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
 • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видоветеинструктажи и програмите, които те обхващат.
 • Длъжностни характеристики;
 • Графици за работа;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.

Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им.

 • Анализ /одит/ на проведените дейности и съществуващата документация по трудова медицина на Възложителя, в съответствие с изискванията на Наредба N3/25.01.08г за Условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и ЗЗБУТ
 • Анализ /одит/ на съществуващата документация по оценка на риска на здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно Наредба N5/99г на МТСП и МЗ
 • Методическа помощ и участие в заседанията на Комитета по условия на труд
 • Консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита
 • Изготвяне на лични здравни досиета на служителите и работниците, а при наличие на такава документация – периодично отразяване в нея на болнични листове, резултати от медицински прегледи и др.
 • Консултации за здравното състояние на служителите и работниците при постъпване на работа и при прекратяване на трудовите им правоотношения – при поискване
 • Ежегоден анализ на здравосл. състояние на персонала въз основа на резултатите от извършени профил. прегледи и изследвания на показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд и данните за професионална заболеваемост
 • Определяне обема на задължителните профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба N3/87г и последвалите изменения и допълнения на МЗ
 • Обучение на лицата, определени за оказване на първа долекарска помощ и самопомощ
 • Консултации при изпълнение на предписанията, извършени от контролните органи по труда
 • Участие в комисията за ежегодно определяне на местата за трудоустроени лица
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка
 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно Наредба N5/99г на МТСП и МЗ. За изготвяне на Оценка на Риска СТМ Лорамед ООД има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Процес
ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Имаме удоволствието да Ви предложим услугите на Службата по трудова медицина Лорамед, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008г. за задължителни профилактични медицински прегледи. Нашите клиенти получават безупречно обслужване. СТМ Лорамед предлага организирани прегледи с водещи специалисти в областта на здравеопазването.
Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.
Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

ОБУЧЕНИЯ С ПСИХОЛОГ

Служба по трудова медицина Лорамед съвместно с  лекар-психолог организира и провежда за оптимизация на Вашия бизнес обучения на следните теми:

 1. Управление на времето
  • контрол върху времето
  • поставяне на приoритети
 2. Креативно решаване на проблеми
  • 6-стъпков процес за идентифициране на проблеми
  • иновативни техники за решаване на проблеми
 3. Управление на конфликти
  • същност и разпознаване на конфликтите
  • справяне и предотвратяване на конфликтите
 4. Управление на стреса
  • признаци на стреса
  • мускулна релаксация за предотвратяване на стреса
 5. “Ефективна комуникация”
  • същност на комуникативния процес
  • техники за ефективна комуникация
 6. Методи за повишаване на личната продуктивност
  • организираност, ефективност и умения за балансирано общуване
  • пет специфични техники за повишаване на творческото начало в работата и постигане на повече хармония в личния живот
 7. Специализирана програма за обучение на мениджъри Развиване и усъвършенстване на лидерски умения
  • Първи модул - теория
  • Втори модул - практика
ИГРИ ТИМ БИЛДИНГ

Програма за сплотяване на екипи и развиване на лидерски умения.
Интерактивни обучения с фокус върху игровите елементи, в атмосфера на съпреживяване и творчество.

За кого е предназначен игровия тим билдинг?
За малки и големи екипи от всички бизнес сфери.

Ползите за Вас и Вашата организация:

 • Опознаване и изграждане на доверие между членовете на екипа
 • Ясно и оптимално разпределение на ролите в екипа
 • Ефективни групови процеси на вземане на решение
 • Развитие на умения за водене на преговори
 • Открита и ползотворна комуникация
 • Преодоляване на напрежението в екипа
 • Дефиниране на проблеми и разрешаване на конфликти
 • Съпрочастност и мотивация на служителите
 • Възможност за обективна оценка на всеки участник, включващ психологически профил и препоръки за нуждите от обучение и развитие

Програми за обучение, представени под формата на:

 • 40% презентация и информация по темата
 • 25% ролеви игри; ситуации, приложими в реални бизнес условия
 • 20% упражнения; решаване на казуси
 • 10% дискусии, допринасящи за развиване на умения за анализ и разрешаване на проблеми
 • 5% тестове и даване на обратна връзка
КОНТАКТИ

“Лорамед” – loramed.com
Адрес: гр. София, ул. Света София 8
Тел.: 02 958 40 03;
Моб. тел.: 0879 826 374
E-mail: loramed_stm_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: loramed.com

Comments are closed.