„Лот-консулт” ЕООД

July 17, 2013
ЗА НАС

Lot220x100„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е една от водещите специализирани фирми в България в областта на безопасните и здравословни условия на труд, предлагаща пълния спектър от трудово-медицински дейности и притежаваща една от най-съвременните лабораторно-измервателни апаратури. Тя съществува успешно на пазара вече 18 години.
Към фирмата работят 25 специалисти – лекари, инженери, здравни мениджъри и инспектори, физици, химици, икономисти, eл.техници и други с дългогодишен опит в системата на здравето и безопасността при работа.
Качеството на услугите, които дружеството предлага се гарантира с изградени и сертифицирани Система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 и Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно BS OHSAS 18001:2007. „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е една от първите консултански компании по здраве и безопасност при работа в България, която е внедрила и двата стандарта.

Едно от първите удостоверения за регистриране на Служба по трудова медицина от МЗ принадлежи на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД (Удостоверение № 002/07.12.1998, Удостоверение № 002-1/28.02.2003 от Министерство на здравеопазването).

Извършена е пререгистрация с Удостоверение за промяна на регистрация на Служба по трудова медицина № 091-1/17.04.2008 г. , съгласно изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. /ДВ, бр. 14/12.02.2008г./ за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина на МЗ и МТСП.

Органът за контрол от вида „С” за измерване на параметрите на работната среда (физични фактори и химични агенти) и на електрически уредби и съоръжения до 1000 волта е акредитиран от Българска служба за акредитация /Сертификат за акредитиция рег. № 295 ОКС , съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 г.

Експертен екип във фирмата изготвя доклади за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 на МТСП и МЗ от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Чрез Органа за контрол от вида „С” за измерване на параметрите на работната среда и на електрически уредби и съоръжения до 1000 волта, Службата по трудова медицина и висшия медико-инженерен екип по оценка на риска, досега сме оказвали консултанска помощ, включително и измервания на над 1500 фирми и предприятия в страната от най-различни браншове.

Център за професионално обучение при “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, с Лицензия № 200812597 .
Организира семинари и специализирани фирмени обучения в областта на безопасните условия на труд за:

 • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, длъжностните лица и специализираните служби по член 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа
 • за квалификационни групи по електробезопасност
 • за лица, отговарящи за съоръжения с повишена опасност
 • за координатори по безопасност и здраве в строителството

За провеждане на профилактичните медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите, „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД работи в тясно сътрудничество с Медицински център „МЕДИКЪЛ ЛОТ” ЕООД - гр. София, ул. „Добрила” № 10.

От 2003 г. в „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е създаден отдел „Международно сътрудничество”, чиято основна дейност е свързана с осигуряване на консултации за подготовката и изпълнението на проекти, финансирани по европейски и международни програми. www.efd-solutions.com

В отговор на непрекъснато нарастващата необходимост от въвеждане на европейски стандарти в българските предприятия и вследствие на присъединяването ни към Европейския съюз, ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД предлага услуги за подготовка на фирми за сертификация по международните стандарти  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, HACCP, ISO 27001:2005, SA 8000:2008 и др.).
Ние работим за подобряване условията на труд, съгласно изискванията на ЕС, с цел защита на здравето и безопасността на Вашите служители и Вашите интереси пред контролните органи.

Дългосрочната визия  за развитието на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е свързана с целта на дружеството да доведе на българския пазар европейския опит, добрите европейски практики и да покаже на българските работодатели, че има служба по трудова медицина, има консултант по безопасност на труда, който реално и отговорно изпълнява своите задължения.

Предимствата на “ЛОТ – КОНСУЛТ” ЕООД в конкурентните условия на пазара са:

 • Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, чрез повишаване на качеството на ус­лугите, както и намаляване на тяхната себестойност.
 • Квалифицирани специалисти с дългогодишен опит във всички необходими области
 • Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд.
 • Коректност и стриктно спазване на сроковете на изпълнение;
 • Гъвкавост, мобилни екипи с възможност за обслужване на клиенти на територията на цялата страна.
 • Възможност за извършване на комплексно обслужване, обхващащо целия цикъл от услуги, предвидени в българското законодателство във връзка с безопасните и здравословни условия на труд. ”ЛОТ – КОНСУЛТ” ЕООД не се нуждае от наемане на подизпълнители за определени дейности, защото разполага със специалисти във всички необходими области, обхващащи Направление „Обслужване от Служба по трудова медицина”; „Орган за контрол за измервания на параметрите на работната среда и електробезопасност”; Център за професионално обучение.
 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на ус­лугите и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата, както и търсене на персонална отговорност.
 • Инвестиране в разширяване на бизнеса.
 • Наличие на амбиции и ясно формулирана стратегия за развитие.
СЕРТИФИКАТИ

“ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е тясно специализирана в областта на безопасните и здравословни условия на труд и е сред първите компании в тази област, притежаващи внедрени, интегрирани и сертифицирани Система за управление на качеството и Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Непрекъснато повишаваме качеството на предоставяните от нас консултантски и контролни услуги, което гарантираме чрез:

 • Внедрената и сертифицирана Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС ЕΝ ΙSO 9001:2008 (Сертификат № 21415/10/U от 16.06.2010 г.).
 • Внедрената и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 – (Сертификат № OHS-512/28.10.2010 г.);
 • Удостоверение за промяна на регистрация на Служба по трудова медицина № 091-1/17.04.2008, изд. от Министерство на Здравеопазването.
 • Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида “С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, рег. № 295 ОКС, издаден от Българска служба за акредитация.
 • Лицензия № 200812597/16.07.2008 на Център за професионално обучение, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерство на образованието.
 • Заповед № РП-14-170 от 27.05.2005 г. на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
 • Заповед № РД-16-1242/01.11.2010 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения /ДВ, бр.32 от 20.04.2004 г./.

Виж всички сертификати, удостоверения, заповеди:

 

УСЛУГИ

Служба по трудова медицина при „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е регистрирана от Министерство на Здравеопазването с  Удостоверение № 002/07.12.1998 г. и пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрация № 091-1/17.04.2008 г./.

 

Службата по трудова медицина се създава на основание чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ, бр. 124, 1997 г./ и чл.2, ал.4 от Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /ДВ, бр. 14/2008 г./.

 Трудовата  медицина е дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

 • опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
 • развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
 • повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
 • създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.

Службата по трудова медицина е звено с предимно превантивни функции, което консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
- осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
- укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
- приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Службата по трудова медицина при “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е структура, която, чрез реализиране на основните си дейности, консултира и подпомага работодателите в прилагането на превантивните подходи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност при работа.
Точният обхват на дейностите, извършвани от Службата по трудова медицина, се основава на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и се определя от условията на конкретния договор.

В изпълнение на основните си функции, СТМ при „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД има
следните задачи:

І. Направление “Анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето”.

 • Анализ (одит) на проведените дейности и съществуващата документация по трудова медицина на Възложителя, в съответствие с изискванията на Наредба № 3/2008 г. /ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г./ и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
 • Анализ (одит) на съществуващата документация по оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Наредба № 5/1999 г. на МТСП и МЗ.
 • Разработване мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.
 • Оказване на помощ на работодателите в избора на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали, с оглед намаляване степента на здравния риск.
 • Анализиране организацията на труда с цел по-доброто й приспособяване към отделните индивиди.
 • Оценка на състоянието на санитарно-битовото обслужване на работещите и предложения за подобряването му.

ІІ.Направление «Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и мерки за укрепване и опазване на здравето им».

 • Консултиране и подпомагане на Възложителя при организирането на:

1.1. Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа.

 • Определяне вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания.

1.2. Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.

 • Изготвяне на списък на професиите и длъжностите, подлежащи на задължителен периодичен преглед, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждане.
 • Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
 • Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания да продължи да изпълнява дейността си или да бъде поставен при облекчени условия.

Заключенията се предават на работодателя само под формата на:

 • „може да изпълнява посочената длъжност/професия”
 • „може да изпълнява посочената длъжност/професия при следните условия /посочват се/.
 • „не може да изпълнява посочената длъжност/професия в съответното предприятие”.
 • Изготвяне на анализ от проведени периодични медицински прегледи.
 • Уведомяване на общопрактикуващия лекар за заболяване или отклонение във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, по съставен образец, изготвен на базата на изискванията на Наредба № 3/2008г.
 • Изготвяне на ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите въз основа на:
 • Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, отразени в картите за предварителен и периодичен медицински преглед;
 • Информация за временната нерабоспособност по данни от копия от болнични листове;
 • Информация за трайната нерабоспособност по данни от копия от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Информация за регистрирани професионални болести по данни от копия от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • Информация за регистрирани трудови злополуки;
 • Изготвяне на лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител, съгласно чл. 11, ал. (10) от Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина, а при наличие на такава документация – периодично отразяване в нея на резултати и заключения от проведени предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, фактори на работната среда и др.
 • Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
 • Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.
 • Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, съгласно Наредба № 15 ДВ бр. 54/31.05.1999 г.
 • Участие в Комисията по трудоустрояване и определяне на работните места за лица с намалена работоспособност.
 • Участие в разследване и съдействие при изготвяне на необходимата документация в случай на трудови злополуки.
 • Съдействие при изработване на изискващата се документация при професионални заболявания и при представяне на ТЕЛК.

ІІІ.Направление «Консултации за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условя на труд»

 • Обучение, консултиране и подпомагане на Групата/Комитета по условия на труд при обсъждане на:
 • резултатите от оценките на работните места и оценката на риска;
 • анализите на здравословното състояние на работещите;
 • планиране промените в технологията, организацията на труда и работните места;
 • проблемите, свързани с колективните и лични средства за защита;
 • програмите за профилактика и промоция на здравето и др.;
 • Организиране на обучение на представители на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
 • Информиране при промяна на нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд.
 • Консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита. Изготвяне на списък на личните предпазни средства /съгласно чл.17 от Наредба №3/2001г., ДВ бр.46/2001г. /, включващ:
 • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС
 • видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС
 • конкретните опасности, за които се прилагат ЛПС
 • срок на износване на ЛПС
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети за правилното им прилагане.
 • Консултации при изпълнението на нормативните изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд в условията на компанията.
 • Консултиране и подпомагане на Възложителя за изпълнение на дадените предписания от Регионалната инспекция по труда.
 • Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.

Във всяко предприятие, което Службата по трудова медицина започва да обслужва, се осъществява цялостна оценка (одит) на организацията на дейността за БЗР във всички направления.
На основата на направения анализ на дейността за БЗР, специалистите от СТМ оказват помощ на длъжностните лица от обслужваното предприятие при разработването и прилагането на вътрешните документи за управление на дейността:

 • Политика на дружеството в областта на БЗР.
 • Определяне задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите по безопасните и здравословни условия на труд в длъжностни характеристики, в правилник за вътрешния трудов ред и други.
 • Наличие на органи за безопасност и здраве при работа или възлагане с договор на други физически или юридически лица извършването на тази дейност. Изпълнение на функ­циите и задачите на тези органи.
 • Организация и провеждане на инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Обучение и проверка знанията на лицата, обслужващи съоръжения с повишена опасност, или за които в нормативни актове се изисква това.
 • Наличие на досие, съдържащо одобрените проекти за строителството на обектите, документацията за приемането им, документацията на вентилационните, пречиствателните и други уредби, документацията свързана с безопасните качества на използваното оборудване и технологични процеси, както и на изискванията, свързани с безопасната им експлоатация и ремонти. Наличие на необходимите документи, свързани с електростопанството.
 • Наличие на списък на съоръженията и дейностите с повишена опасност. Спазване на специфичните изисквания по отношение узаконяването, прегледите, състоянието им, документацията и правоспособността на персонала, който ги обслужва.
 • Прилагане на единна обща политика за превантивност на вземаните мерки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, обхващаща технологията, работните места, оборудването и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения.
 • Наличие на данни за безопасните и здравословни условия на труд, оценка на риска, мерки за намаляването или отстраняването му и предоставяне на работниците и служителите на необходимата информация за това.
 • Създаване организация за разследване, регистриране, отчитане и анализиране на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Вземане на мерки за отстраняване на причините, които са ги предизвикали.
 • Определяне места за трудоустрояване на работници и служители в дружества с персонал над 50 служители.
 • Организация на дейността за предотвратяването на последиците от аварии. Наличие на аварийни планове и проиграване на възможните аварийни ситуации.
 • Взаимно информиране за рисковете при работа, координиране на дейността и определяне задълженията на работодателите при използването на един обект, помещение, работно място или оборудване от няколко предприятия или фирми.
 • Наличие на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ и ревизионна книга, заверена в Регионалната инспекция по труда. Съответствие на декларираните данни, рискови фактори и мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд с действителното състояние на предприятието.
 • Наличие на валидни протоколи от лабораторните измервания на параметрите на работната среда (микроклимат, осветеност, шум, прах, вибрации, токсични вещества, ел.магнитни полета и др.).
 • Наличие на валидни протоколи от електролабораторни измервания по безопасността на труда, в т.ч.:
  • измерване съпротивлението на контура „фаза-защитен проводник”;
  • измерване на изолационно съпротивление;
  • измерване съпротивлението на предпазни заземители;
  • измерване импулсното съпротивление на мълниезащити.
 • Създаване на организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на планираните мерки за безопасни и здравословни условия на труд и по спазване изискванията за безопасност при работа.
 • Обозначаване на съществуващите опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори, на пъти­щата за евакуиране, на местата за оказване на първа помощ и на противопожарното оборудване.
 • Спазване на изискванията, свързани с осигуряването на специално работно облекло и лични предпазни средства, техния вид, снабдяването, проверка за годност, ползване­то и съхранението им.
 • Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка при наличие на работи, свързани с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност, принудителна работна поза и други.
 • Изграждане и създаване условия за работа и обучение на комитетите и групите по условия на труд.
 • Обучения и изпити за квалификационни групи по електробезопасност на ръководния и изпълнителския електротехнически персонал.
 • Обучения по здравословни и безопасни условия на труд на лицата, провеждащи инструктажите.
 • Обучения по ЗБУТ за координатори в строителството.
 • Организация и провеждане на обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности.
 • Организация за извършване на предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите.
 • Наличие на задължително застраховане на работещите ако такова се изисква за съответната дейност.

                Методите и подходите, които СТМ прилага в дейността са подчинени на принципа на анализа, оценката, контрола, програмата и прогнозата.
Интердисциплинарният подход е целеопределящият в превантивната дейност на СТМ.
При осъществяване на своята дейност СТМ «ЛОТ-КОНСУЛТ» работи с „TM SYSTEM 1.0” – висок клас уеб базирана система за управление и автоматизация на Служби по трудова медицина. Системата е интуитивна и достъпна за използване от всички служители на СТМ и съдържа следните модули:

 • Модул Фирмен профил
 • Модул Здравно досие
 • Модул Справки
 • Модул Анализи
 • Модул Оценка на риска

С „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД печелите:

 • качествени услуги
 • ниска себестойност
 • опит и професионализъм
 • здраве и безопасност за служителите
 • спазване на нормативните изисквания, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия  на труд.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ С

OРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С”
ЗА КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА И
ЕЛ. УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

На вниманието на нашите клиенти, ОКС при „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД предлага:

І. Контролни дейности в работна среда:
1. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
 • Микроклимат
 • Шум
 • Изкуствено осветление
 • Вибрации, предавани на системата „ръка – рамо”
 • Климатични и вентилационни инсталации

Научи повече!

2. ХИМИЧНИ ФАКТОРИ

 • Химични агенти
 • Прах – инхалабилна фракция, респирабилна фракция

Научи повече!

3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V

 • Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”
 • Съпротивление на изолация
 • Съпротивление на защитни заземителни уреди
 • Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
 • Защитни прекъсвачи

Научи повече!

ОЦЕНКА НА РИСКА

ВИСШ МЕДИКО-ИНЖЕНЕРЕН ЕКИП В „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД ИЗГОТВЯ:

 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите
 • Аварийни и евакуационни планове
 • Досие, съдържащо документите, свързани с осигуряване на ПБС
 • Одит по ЗБУТ, включващ оценка на вътрешнофирмената система, въвеждането на европейските стандарти и добрите практики в тази област (вътрешни проверки по ЗБУТ)
 • Съдействие при изпълнение на предписанията на държавните контролни органи по труда
 • План за безопасност и здраве (отнася се за строителни обекти), съгласно Наредба № 2/22.03.04 г. ДВ бр. 37/04 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.
 • Изготвяне на инструкции за безопасна работа с уреди, машини, съоръжения и др., съгласно чл. 166 от Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
 • Консултации по всички въпроси, свързани със ЗБУТ

ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите се разработва, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г. на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Оценката на риска включва:

 • Оглед на работните места, помещения и работно оборудване;
 • Обяснителна записка – анализ на технологията и дейността на фирмата; местонахождение, тип сграда на обитаване, санитарно-хигиенно състояние, пожаробезопасност (категоризация по пожароопасност; наличие на средства за пожарогасене – пожарогасители, хидрантни кранове; евакуационни схеми; план за бедствия и аварии или инструкция за действие на персонала при пожар; табели указващи пътя и посоката за евакуация; състояние на електрооборудването;
 • Изготвяне на план-програма за оценка на риска по работни места;
 • Методика за оценка на професионалния риск, съобразно дейността на фирмата;
 • Класификатор на работните места и дейности, които ще бъдат обект на оценката – списък на работните места по професии, брой и участъци /цехове, отдели и клонове из страната/;
 • Оценка на работни процеси, оборудване, помещения, работни места, организация на труда, суровини и материали, фактори на работната среда и трудовия процес, нервно-психическо напрежение, неблагоприятни психо-социални фактори, наложен темп и ритъм, монотонност, принудителна работна поза, ръчно вдигане и пренасяне на тежести, нерационални режими на труд и почивка, за което се работи по избрана методика, електрооборудване, възможна опасност от пожари и др. природни бедствия, опасности касаещи външни лица намиращи се на територията на обекта;
 • Резултати от оценката на риска – изготвяне на карти за оценка на риска, включващи класификация на дейностите, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска, предприети мерки или действия от страна на Работодателя за намаляване на риска и препоръки за ликвидиране  или  минимизиране на риска;
 • Обобщени изводи по раздели (психосоциални фактори, работно оборудване, фактори на работната среда и т.н.).
 • Дадени препоръки по раздели;
 • Разработване на мерки за контрол над риска. Изготвяне на проект на приоритетна програма за предотвратяване, отстраняване или намаляване или на риска, включваща препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.

При изготвянето на „Оценка на риска по работните места” участват служби по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията. При необходимост работодателят привлича и други външни организации и специалисти.
Оценителите на риска е необходимо преди стартиране на дейността по изготвяне на „Оценка на риска” добре да познават конкретната нормативна база, спецификата на работното оборудване, реалните и потенциални опасности и рисковете, които се крият в хода на технологичния цикъл и работен процес;

Същите трябва да могат:

1.  да прилагат процедурата за оценяване на риска, като на оценяваните работни места и дейности:
а) да анализират риска за здравето и безопасността при работа;
б) да оценяват риска и да определят приоритетите;
в) да оценяват наличните мерки за защита;
г) да предлагат достъпни мерки за предотвратяване или намаляване на риска, да обосновават/представят техните предимства и оценяват тяхната ефикасност;
2.  да определят случаите, в които е необходима компетентна помощ, и да се обръщат за такава помощ към подходящи специалисти;
3.  когато е необходима количествена оценка на риска, да осигуряват прилагането на подходящи техники и методи;
4.  да работят в екип.

         За протичане на процеса по идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, е необходимо осигуряване на следната изходна информация:

 • правни и други изисквания по ЗБУТ, касаещи дейността на дружеството;
 • информация за средствата, процесите и дейността на дружеството, включително следното:
 • техническа документация на оборудването
 • информационни листове за безопасност
 • списък на опасните материали
 • списък на съоръженията с повишена опасност
 • записи от процесите на измерване и мониторинг на резултатността по отношение на ЗБУТ;
 • данни от проведени наблюдения и измервания на факторите на работната среда и специфичните показатели на безопасност на работните процеси, работно оборудване и работни места;
 • данни от анализ на злополуките и инцидентите;
 • резултати от одити на състоянието на предприятието по ЗБУТ до момента на оценката на риска;
 • становища и оплаквания от работниците и служителите и/или техни представители и резултати от анкети с тях;
 • данни от медицински наблюдения и изследвания;
 • данни, предоставени от производители и доставчици на суровини.

Оценяването на риска включва следните етапи:
1.  класификация на трудовите дейности;
2.  идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;
3.  определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;
4.  определяне елементите на риска;
5.  оценка на риска;
6.  документиране.

      Органът по безопасност и здраве в обслужваното предприятие изготвя списък на работните места /дейности/, който обхваща, както рутинните, така и периодичните или извънредни дейности на всеки един от персонала. Класификацията се извършва по следния начин:

 • операция на основните процеси;
 • дейности, свързани с обслужване на производството;
 • дейности, свързани с управлението на складовото стопанство;
 • дейности, свързани с внедряването на нови продукти;
 • дейности, свързани с транспорт на готови продукти.

      Идентифицират се опасностите и възможната вреда върху здравето, в т.ч. по време на извършване на оценката на риска и потенциална оценка на риска по работните места.
Цялата документация се оформя в Доклад с резултатите от оценката, комплектован с карти за оценка на риска на работните места и конкретни предложения за ограничаване проявлението на риска.

Оценката на риска се преразглежда, когато:

1.  настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
2.  след настъпили промени в нормативната уредба;
3.  оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
4.  има условия оценката да бъде подобрена;
5.  прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.
Преразглеждане на оценката се извършва по преценка на работодателя или по предписание на контролните органи.
Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на безопасността и здравето при работа. Оценката на риска е процес на анализ, оценка и вземане на решения, свързани с наличието на конкретни опасности. Резултатите от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране – финансови, човешки, времеви и други.

За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността е необходимо обучение, както за лицата изпълняващи длъжността „отговорник безопасност и здраве при работа” (ОБЗР), лицата провеждащи инструктажите, така и за ръководния персонал с оглед запознаване със спецификата на дейността по здравословни и безопасни условия на труд и предотвратяване на евентуални аварии и производствени инциденти.

Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа би спомогнала за:

 • повишаване на информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от изграждането на по-продуктивни , по безопасни и здравословни работни места;
 • осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означава добър бизнес;
 • намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари от загуба на временна неработоспособност;
 • намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение при „ЛОТ – КОНСУЛТ” ЕООД осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/, с Лицензия № 200812597 за извършване и удостоверяване на професионалното обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение, включващ 9 професии и 23 специалности, приоритетно от сферата на строителството.

   

Центърът е Вашият коректен партньор както в квалификацията и преквалификацията на заети и безработни, така и по отношение на обученията, съгласно изискванията на нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд. Разработените учебни програми са с различна продължителност, съобразени са с изискванията на работодателите и са успешно реализирани в български и международни програми.

Основна цел на Центъра е да спомага желаещите да придобият квалификация по професия чрез непрекъснато усъвършенстване на качеството й, овладяване на съвременни професионални знания, умения и добра производствена практика.

Основните задачи на Центъра са извършване и удостоверяване на професионалното обучение по рамкови програми.
Формата на обучение в Центъра е дневна, вечерна, задочна и самостоятелна. Обучението е теоретично и практическо. За обучение в Центъра се приемат лица, които са навършили 16 години и са завършили основно или средно образование.

Съдържанието на учебния процес за съответните квалификационни курсове се определя с учебни планове и учебни програми.
Знанията и уменията на курсистите се оценяват чрез устни или писмени изпити, тестове, решаване на практически задачи и зачоти.
Завършването на професионалното обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, а обучението по част от професията сУдостоверение за професионална квалификация.

„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД има значителен опит в предлаганите услуги на български фирми, познавайки условията и особеностите на българския пазар.Обогатихме своя потенциал с кадри, които имат дългогодишен опит в обучението на персонала на фирмите, в разработването, осъществяването и оценката на програмите за обучение. Оценявайки вашите приоритети, кадрите ни ще Ви предложат програмата, която може да Ви подкрепи в преките и дългосрочните ви стремежи по отношение на вашата работа.

„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД планира предложенията си за обучение със същото качество и отговорност, които я утвърдиха като една от водещите фирми в областта на хигиената и безопасността.

„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД знае как и може да подкрепи фирмите да развият човешкия си капитал в днешните особено антагонистични условия.

Във връзка с приемането на Закон за Камарата на строителите от 29.12.2006 г. и създаването на Централен професионален регистър на строителя се увеличават изискванията към персонала. Според чл. 15, ал. 1, т. 6 наетите работници трябва да притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности.

В ЦПО при „ЛОТ – КОНСУЛТ” ЕООД се провеждат следните обучения:

 • ОБУЧЕНИЕ ПО “БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, за провеждането на което притежаваме следните лицензи: Запиши се тук
  • Удостоверение № 6 от 11.02.1999 г. на МТСП – ИА “Главна Инспекция по труда”, валидно за   цялата страна, за всички отрасли, браншове и предприятия.
  • Удостоверение за промяна на регистрация № 091-1/17.04.2008 г.,издадено от Министерство на здравеопазването на основание чл. 25д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с §25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ, бр. 40/2007 г./

Основание за провеждане на семинара:

 • Изпълнение на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, включително и определените лица за провеждане на инструктажите (начален, периодичен, инструктаж на работното място, ежедневен и извънреден) е задължително ежегодно да преминават обучение по посочените теми.

Удостоверенията, които се издават за обучението се изискват и във връзка с вписване на фирмите в Централния професионален регистър на Строителя, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4, б. В от Закона за Камарата на Строителите.

Семинарът е предназначен за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /ръководители на предприятия и ръководители от структурните звена в предприятията/; длъжностните лица по безопасност и здраве; работещите в отделите “Човешки ресурси”; специалистите от службите по трудова медицина; лицата, провеждащи инструктажите по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.; специалисти, отговарящи за обучението и др.

Обученията се провеждат на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд. Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., в сила от 01 януари 2010 година и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най-ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд;

Полза от обучението: Получаване на знания и умения за цялостния комплекс от дейности в областта на здравето и безопасността при работа.

Тематични направления:

 • Нови и актуализирани актове по ЗБУТ
 • Промените в Кодекса на труда във връзка с трудовото законодателство по здравословни и безопасни условия на труд
 • Здравословни работни места – модел на Световната здравна организация
 • Оценяването на съответствието на работната среда с изискванията към нея
 • Инспектиране по труда от контролните органи и изисквания към фирмите (предприятията) по ЗБУТ
 • Административно-наказателна отговорност по ЗБУТ
 • Задължения на работодателя за осигуряване и спазване на здравословни и безопасни условия на труд – по-важни нормативни актове по ЗБУТ, европейски директиви.
 • Основни вътрешни актове и документи в сферата на условията на труд, които следва да се познават и водят.
 • Организиране дейността на ЗБУТ – системи за организация и управление – OHSAS 18001.
 • Права и задължения на органите (длъжностните лица) по здраве и безопасност при работа.
 • Права и задължения на Комитетите (групите) по условия на труд. Подходи за активизиране и усъвършенстване на дейността им.
 • Действия на работодателя и работещите при възникване на сериозна и непосредствена опасност по време на работа и при авария.
 • Товаро-разтоварни работи.
 • Изисквания при потенциален риск от експлозивна среда.
 • Допускани нарушения при провеждане на инструктажите и обучението по безопасността на труда, хигиената на труда и противопожарната охрана.
 • Действия и процедури при настъпване на трудова злополука и професионално заболяване.
 • Колективни и лични средства за защита.

На завършилите обучението се издава удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.; Удостоверенията важат пред Инспекциите по труда, както и пред браншовите камари в България.

Лектори: инж. Веселин Цоневски, инж. Димитър Коларов, инж. Борис Петров – експерти по ЗБУТ.

 • ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОТВЪРЖДАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ. Запиши се тук

 Основание за провеждане на курса:

 • Заповед № РП-14-170 от 27.05.2005 г. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Разрешително № 2600/0005 от 22.01.2003 г., издадено от ИА „Главна инспекция по труда”.
 • Изисквания на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта.
 • Изисквания на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Курсът е предназначен за:  енергетици, електротехници, електромонтьори, дежурен енергиен персонал, механици, електроженисти, машинисти на машини, задвижвани с електроенергия, работещи с ръчни електрически инструменти, уреди, съоръжения и др.

Програма за провеждане на курса:съгласно изискванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ИА «Главна инспекция по труда».

Полза от обучението:

 • Получаване на знания по изискванията на най-новите нормативни документи по електробезопасност.
 • Придобиване на актуално удостоверение (след положен изпит) за квалификационна група по електробезопасност, изискуемо от контролните органи по труда.

Лектори:  инж. Димитър Коларов, инж. Борис Петров.

 • ОБУЧЕНИЕ с издаване на удостоверения по Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения /ДВ, бр.32 от 20.04.2004 г./, съгласно Заповед РД-16-1242/01.11.2010 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
 • ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО) Запиши се тук

Курсът е предназначен зазадължителното ежегодно обучение на лицата, отговарящи за безопасната работа на съоръжения с повишена опасност (СПО) – парни котли, съдове, работещи под налягане, газови съоръжения и инсталации, хладилни и компресорни уредби, повдигателни съоръжения.

Обучението е по чл. 7, ал.5, т.4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., в сила от 01 януари 2010 г.

Лектори:
инж. Веселин Цоневски – експерт по безопасна работа със СПО
инж. Борис Петров – експерт по безопасна работа със СПО
инж. Сашка Калеканова – експерт по безопасна работа със СПО

 • ОБУЧЕНИЕ ЗА КООРДИНАТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В СТРОИТЕЛСТВОТО, съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн.П ДВ,  бр. 37 от 2004 г., изм. обн. ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.).Притежавани лицензи:
  • Удостоверение № 6 от 11.02.1999 г. на МТСП – ИА “Главна Инспекция по труда”, валидно за цялата страна, за всички отрасли, браншове и предприятия.
  • Удостоверение за промяна на регистрация № 091-1/17.04.2008 г.издадено от Министерство на здравеопазването на основание чл. 25д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с §25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн., ДВ, бр. 40/2007 г./

Курсът е предназначен заръководители на фирми, проектанти, технически ръководители, бригадири, отговорници на структурни звена, органи по ЗБУТ и др.

Темите, включени в програмата, са:
 • Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в строителството.
 • Принципи, на които се основава Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.
 • План по безопасност и здраве. Съдържание и задължения.
 • Участници в строителния процес. Задължения на възложителя. Информационна табела.
 • Задължения на проектанта и координатора в инвестиционното проектиране.
 • Задължения на строителя. Инструкции за безопасна работа.
 • Задължения на техническия ръководител, бригадира, работника.
 • Дейност на координатора по безопасност и здраве при изпълнение на СМР. Работа с плана по безопасност и здраве, актуализация. Срещи по безопасност.
 • Причини за допускане на трудови злополуки при СМР.
 • Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на различните СМР.
 • Разглеждане План по безопасност и здраве. Критерии за оценка качеството на плана.
 • Оценка на риска. Задължения и изпълнение.
 • Примери за безопасна работа от Европа и България.

Лектори: инж. Борис Петров – експерт по ЗБУТ в строителството и участник при изготвянето на Наредба № 2 (обн. ДВ 37/2004 г.), инж. Димитър Коларов – експерт по ЗБУТ.
На завършилите обучението се издава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ,  бр. 37 от 2004 г.) и изменението и (обн., ДВ, бр. 102 от19.12.2006 г.).

 • ОБУЧЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
 • ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА НА РАБОТНИЦИ /ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ/ по управление на строителни машини и механизми, електро и мотокаристи, заварчици, оператори на машини и съоръжения, автокранисти, зидари, мазачи, кофражисти, арматуристи, огняри на парни котли, работещи с газови инсталации и уредби, монтажници, общи работници и други видове професии, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ и чл. 281 ал. /1/ от Кодекса на труда.
 • Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в търговските дружества с обем, обхват и продължителност, регламентирани в Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ , бр. 133 от 11.11.1998 г.

Лектори:

 • инж. Димитър Коларов
 • д-р Радостина Герасимова
 • инж. Сашка Калеканова
 • инж. Боряна Лазарова
 • Мариана Йосифова
 • Даниела Стоичкова
 • Обучение на работниците и служителите по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Ако нямате време, ако не искате да присъствате на семинар заедно с други, ако трябва да “ тичате” по-бързо,„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД може да организира вашата индивидуална програма на обучение на територията на дружеството ви.

ОПИТ

„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД познава отлично българските фирми и разполага с кадри, които имат голям опит в създаването и провеждането на фирмени обучения.

Ние предоставяме образователни услуги, специално разработени за българските фирми така, че персоналът на фирмите непрекъснато да повишава своята ефективност.

Обучените кадри могат да поставят цели, да планират, да организират, да осъществяват и да измерват производителността на работата си. Знаят какво трябва да извършат, кога и как.

СРАВНИТЕЛНО ПРЕИМУЩЕСТВО

Експертите на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД ви помагат да определите точните нужди за обучението на кадрите във фирмите. Разработва така програмите на обучение, че да не се пилеят излишно време и ресурси.

Опитните преподаватели на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД гарантират резултатно обучение. Преподаващите и програмите се оценяват непрекъснато. Всяка програма има резултат, който се измерва.
Преподавателите на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД използват всички съвременни методи и техники на обучение. Изучаването на различни случаи, упражнения, оптико-акустичен материал, работни занятия и т.н., представляват неделима част от процеса на обучението и помагат за постигането на възможно най-добър резултат.

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

За провеждане на периодични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите, „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД работи в тясно сътрудничество с Медицински център „МЕДИКЪЛ ЛОТ” ЕООД - гр. София, ул. „Добрила” № 10.

Медицински център „МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ” ЕООД е частно здравно заведение с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Притежава Удостоверение, издадено от МЗ, Регионален център по здравеопазване – София с № 7346/07.01.2010 г. на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

            Медицинският център е изграден като звено в помощ на службите по трудова медицина при провеждане на задължителни периодични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ, бр. 16/1987 г., изм. и доп. бр. 78/2005 г.).

            „МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ” ЕООД разполага със съвременна техника и високо квалифицирани специалисти по:

 • вътрешни болести
 • очни болести

- определяне на визус

 • компютърна диагностика;
 • нервни болести

- неврологичен статус

Медицинският център предлага висок професионализъм и етика при извършване на медицинските услуги. Дейностите в „МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ” ЕООД отговарят изцяло на европейските медицински стандарти.

Центърът разполага с мобилен екип от специалисти, оборудвани с необходимата преносима апаратура, което позволява прегледите да бъдат провеждани както на място в заведението, така и на територията на цялата страна.

След определяне на видовете производствени вредности и степента на потенциалния риск във фирмите и предприятията, сключили договор с „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД, Службата по трудова медицина извършва следните видове медицински услуги, съгласно изискванията на Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите :

 • Медицински контрол при постъпване на работа, съгласно приложение № 4 към чл. 5,  ал. (2) от Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.

Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел преценка на възможностите на работещите да изпълняват определена професия, производствена дейност или да заемат длъжността, за която кандидатстват, с оглед на здравословното им състояние.
На задължителен предварителен медицински преглед, съгласно чл. 2 от Наредба № 3 подлежат:
1. лицата, които постъпват на работа за първи път;
2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.
4. Постъпващите на работа в производствата и професиите, посочени в Списъка на производствата и професиите, при които са задължителни предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на работещите с вредности и срокове за провеждането им (приложение № 2), подлежат на предварителен медицински преглед от лекари-специалисти, съгласно Списъка на лекарите-специалисти, участвуващи при провеждането на предварителните и периодичните прегледи на работещите с вредности и на необходимите изследвания (приложение № 3).
5. Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, подлежат на комплексен предварителен медицински преглед от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог. Заключение за постъпването им на работа се дава при установяване на добро физическо развитие и здравословно състояние, което позволява изпълнението на професията (длъжността, производствената дейност), за която кандидатстват, без риск за тяхното здраве.

 • Съставяне на график за извършване на задължителните периодични профилактични медицински прегледи и изследвания, съгласно приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредбата.

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести.
На задължителни периодични медицински прегледи, съгласно чл. 9 (1) подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност, както следва:
1. до 18-годишна възраст – ежегодно;
2. от 18 до 40-годишна възраст – един път на пет години;
3. над 40-годишна възраст – един път на 3 години.

Сроковете за провеждане на задължителните периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на труд се определят, съгласно  Приложение № 2 към чл.2,ал.2 от Наредба № 3:

Списък на производствата и професиите, при които са задължителни предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на работещите с вредности, и срокове за провеждането им.

Задължителните периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на труд имат за цел системното наблюдение на здравното състояние на тези групи работници и служители за ранно откриване на професионални увреждания и общи заболявания.

Работещите с компютри  подлежат на задължителни медицински прегледи от очен лекар по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи /обн. ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г./, както следва:

 • преди започване на работа с видеодисплей
 • до 40 годишна възраст – веднъж на три години
 • над 40 годишна възраст – ежегодно
 • при оплакване от смущения в зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплей.
 •  В срок от един месец след извършване на профилактичните прегледи, се изготвя анализ на резултатите, съгласно приложение № 8 към чл. 29, ал. 2 от Наредбата, който обхваща характеристика на условията на труд в предприятието; посочва се броят на лицата с отклонения в тестовете за биохимична експозиция, водещите заболявания и тяхната връзка с условията на труд; брой на работниците, насочени за трудоустрояване; обща оценка на здравословното състояние на служещите и препоръки за подобряването му.

Съгласно Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /ДВ, бр. 14/2008 г./, СТМ при «ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлага:

 • Изготвяне на списък на професиите и длъжностите, подлежащи на задължителен периодичен преглед, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждане.
 • Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
 • Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания
 • Уведомяване на общопрактикуващия лекар за заболяване или отклонение във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение
 • Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
 • Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.
 • Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

На съвременния пазар се появяват голeми възможности за финансиране на  организациите от национални и европейски програми и фондове, чрез коeто се цели подпомагане на хармоничното развитие, увеличение на заетостта и на конкурентоспособността на икономиката, подкрепа на предприемачеството, промоция на технологичните промени и на новаторството, спестяване на енергия и др.

Консултантите на «ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлагат цялостни услуги за оползотворяване на горепосочените възможности, като поемат задължението за създаването, внасянето и изпълнението на инвестиционни проекти на фирмите.

От 2002 г. “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД много успешно и динамично развива консултантска дейност по отношение на разработването и управлението на проекти, финансирани по Европейски, Национални и международни фондове и донорски програми, за която дейност притежава Сертификат по БДС EN ISO 9001:2008.

 

«ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлага високопрофесионални комплексни услуги, които обхващат всички етапи на реализирането на една проектна идея:

 • Предпроектно консултиране и информация по национални и европейски програми и фондове.
 • Подготовка на цялостната проектна документация за кандидатстване, вкл. избор на най-подходящ източник за финансиране, намиране и осъществяване на контакт с потенциални партньори и др.
 • Разработване на проектно предложение за финансиране по европейски, национални и международни фондове и донорски програми.
 • Управление и мониторинг на проекти.

Дейностите ни са насочени към консултантска помощ за представители на публичния сектор, на частния сектор, организации с нестопанска цел.
Водещи принципи в нашата дейност:

 • поддържане на висока корпоративна и социална отговорност
 • качествено обслужване и коректност
 • пълна конфиденциалност
 • създаване на стойност за клиента и обществото
 • изграждане на дългосрочни взаимоотношения и партньорство
 • синергетичен подход на работа

Нашите предимства:

 • Нашият екип от специалисти от различни области притежава изключително богат професионален опит, знания и умения в разработването и управлението на проекти.
 • Непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните продукти и услуги.
 • Внедрени и серфицирани Системи за управление на качеството и на здравето и безопасността при работа.
 • Ефективно изградена национална и международна мрежа от партньори с водещи български и европейски организации.
 • През 2007-2009 г. “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД успешно изпълни проект по програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации:ASMAS – Съвременно обучение по безопасност за малки и средни предприятия с автоматизирани системи.www.asmas-bg.com
 • През 2010г. в “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД беше внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 по ОП «Конкурентноспособност», «Покриване на международно признати стандарти».

Обхватът на СУК е: 

Консултантска дейност в областта на безопасните и здравословни условия на труд, Служба по трудова медицина, Орган за контрол от вида „С” за измерване на параметрите на работната среда и електрически уредби и съоръжения до и над 1000V, Център за професионално обучение, Управление на международни и национални проекти.

Част от програмите, по които “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е работило са:
Оперативни програми; Lifelong Learning Programme; Health Programme; South East Europe; INTERREG; CBC Bulgaria – Greece; CBC Bulgaria – Romania; CBC Bulgaria – Serbia и много други.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

„ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД предлага консултантски услуги по разработване, внедряване и подготовка за сертификация на:

 • Системи за управление на качеството (СУК), съгласно БДС EN ISO 9001:2008 “Системи за управление на качеството. Изисквания” - повече
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), съгласно BS OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания” - повече
 • Системи за управление на околната среда (СУОС), съгласно ISO 14001:2004 “Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за използване” - повече
 • Системи за управление на информационната сигурност (СУИС), съгласно ISO 27001:2005 “Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” -повече
 • Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ/НАССРП), съгласно ISO 22000:2005 “Системи за управление на безопасността на храните – изисквания към организациите от хранителната верига” - повече
 • Системи за анализ на риска и контрол на критичните точки (НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points) - повече
 • Стандарт за социална отговорност – SA 8000:2008. - повече


Интегрирани системи за управление, представляващи различни комбинации от посочените по-горе системи за управление;

Корпоративни системи за управление;

Консултантски услуги при поддържане и подобряване на внедрените системи за управление:

 • Провеждане на вътрешни одити от първа и втора страна за нуждите на организацията;
 • Консултантска помощ при подготовка за провеждане на контролни и ресертификационни одити;

- на ръководители и специалисти по управление на качеството, околната среда, здравe и безопасност при работа, безопасност на хранителните продукти, информационна сигурност, съгласно изискванията на съответните стандарти;

- практически подходи при разработването и внедряването на системите за управление;

- вътрешни одитори и представители на ръководството за съответните системи за управление.

 • Тясно сътрудничество с Възложителя, пълна координация на дейностите и съгласуване в процеса на работа;
 • Съвместно изпълнение с Възложителя на задачите по реализация на проекта чрез изграждане на съвместен екип, съвместно обсъждане и приемане на всички задачи;
 • Обучение в процеса на работа, пряко свързано с изпълнението на конкретните задачи;
 • Максимално използване и вграждане в системата за управление на положителния опит и практика на Възложителя;
 • Изграждане на практически приложими и ефективно действащи системи за управление, съответстващи на стратегията и на специфичните особености на конкретните предприятия;
 • Проявяване на акуратност, доверие и уважение към клиентите, защитаване на техните интереси и гарантиране пълното запазване на търговската и производствена тайна на Възложителя;
 • Създаване на организация, осигуряваща срочното и качествено изпълнение на проекта;Установяване на взаимно партньорство и сътрудничество с клиента при поддържането и развитието на сертифицираната система за управление;

Обучение:

 • на ръководители и специалисти по управление на качеството, околната среда, здравe и безопасност при работа, безопасност на хранителните продукти, информационна сигурност, съгласно изискванията на съответните стандарти;
 • практически подходи при разработването и внедряването на системите за управление;
 • вътрешни одитори и представители на ръководството за съответните системи за управление.

Предлаганите услуги „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД осъществява във всички отрасли на промишлеността и строителството, както и във всички сфери на търговията и услугите, в т.ч. административни услуги.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА
 • Тясно сътрудничество с Възложителя, пълна координация на дейностите и съгласуване в процеса на работа;
 • Съвместно изпълнение с Възложителя на задачите по реализация на проекта чрез изграждане на съвместен екип, съвместно обсъждане и приемане на всички задачи;
 • Обучение в процеса на работа, пряко свързано с изпълнението на конкретните задачи;
 • Максимално използване и вграждане в системата за управление на положителния опит и практика на Възложителя;
 • Изграждане на практически приложими и ефективно действащи системи за управление, съответстващи на стратегията и на специфичните особености на конкретните предприятия;
 • Проявяване на акуратност, доверие и уважение към клиентите, защитаване на техните интереси и гарантиране пълното запазване на търговската и производствена тайна на Възложителя;
 • Създаване на организация, осигуряваща срочното и качествено изпълнение на проекта;
 • Установяване на взаимно партньорство и сътрудничество с клиента при поддържането и развитието на сертифицираната система за управление;
КОНТАКТИ

„Лот-консулт” ЕООД – lot-consult.com

Адрес: гр. София, ул. Троянски проход 16
Тел./факс: 02 917 29 21
E-mail:office_at_lot-consult.com


View Larger Map

Текст и изображения: lot-consult.com

Comments are closed.