МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД – гр. Сливен

August 17, 2020
ЗА НАС

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”АД – ГР.СЛИВЕН

MBAL SlivenПрез пролетта на 1879 г. се открива първата градска болница в гр.Сливен в базата на военния лазарет, който се закрива след заминаването на руските войски от България. Болницата функционира с 15 легла и се помещава в стара турска къща с ниски стаи и един коридор. За издръжката и управлението на болницата се грижи благотворителното дружество “Свети Пантелеймон”. През 1888 г. е направено предложение да бъде разширена в “губернска болница” с 50 легла и е обявена за първокласна. Първият управител на болницата е д-р Георги Вълков Миркович, а окръжен лекар е д-р Начо Планински. Първата старша сестра е Елена Черкас – изпратена от Руския Червен кръст, да подготви жени от местното население за милосърдни сестри, които не само да я заместят след нейното заминаване в Русия, но и да обучават новопостъпващите.

В началото на м.август 1898 г. болницата е преместена в две нови сгради и разполага с аптека, операционна стая и амбулатория. Нараства постепенно и броят на лекуваните граждани – стационарно са лекувани 207 болни, а амбулаторно 1917. През 1893-1894 г. са доставени първите необходими хирургически инструменти, а първият лекар-хирург е д-р Калатинов. През м.октомври.1985 г. се обособяват две отделения – вътрешно и хирургично.

Много по-добри условия за работа се създават след изграждането на нова болница през 1903 г. – сегашната централна сграда на пневмо-фтизиатричната болница. В 1907 г. броят на лекуваните стационарно болни нараства на 1381, а броят на амбулаторно болните е 4611.

Периода 1923-1944 г. не бележи такова развитие в лечебната дейност на болницата, което да отговаря на растящите нужди на населението. По същото време функционират и частни добре уредени болници, превъзхождащи условията в държавните болнични заведения.

Съществено развитие и увеличаване на болничните легла в Сливенската болница се осъществява през 1930 г.. 100 са болничните легла. Персоналът се състои от 23 души, от които 4 лекари, 1 аптекар, 1 фелдшер, 2 медицински сестри и 15 болногледачки. През 1938 г. леглата нарастват на 120, а отделенията са вече 3 – вътрешно, хирургично с гинекология и отделение за гръдноболни. През този период в града ни възникват епидемии от коремен тиф, петнист тиф, тежки форми на малария, бяс, детски паралич, туберкулоза и др., завършващи с много смъртни случаи. Това е период, характеризиращ се с рязко снижение на жизненото равнище на населението.

В годините непосредствено преди 9.ІХ.1944г. болницата заема три сгради – един централен павилион, в който се помещава вътрешно и хирургично отделение, един павилион за заразно болни и един павилион за гръдно болни. Увеличен е отново броят на болничните легла на 150, разпределени в горните 4 отделения. Персоналът също се увеличава на 42 души, от които 6 лекари и 7 среден медицински персонал. По това време в болницата липсват лаборатория, рентген, а изследванията се извършват от самите лекари в съвсем ограничен обем, които се уповавали най-вече на своите познания и опит. Последователно през дългите години на съществуване на здравното заведение, са работили известните лекари д-р Марин Шишков, д-р Исак Израилов, д-р Нейчо Иванов, д-р Иван Станчев, д-р Крум Камбосев, д-р Иван Наумов, д-р Стефан Камбосев, д-р Васил Станев, д-р Тимев, д-р Касабов, д-р Пташников и др., които са спомогнали за развитието и утвърждаването на Сливенската болница.

През 1943 г. раждаемостта в гр.Сливен е 16,9%о, детската смъртност 130,5%о, обща смъртност – 14,3%.

През 1955 г. в гр.Сливен е построена нова сграда, в която е преместена и се помещава и днес болницата. В разстояние само на няколко години се разкриват акушеро-гинекологично, очно, ушно, кожно, неврологично и инфекциозно отделения. Изгражда се клинична лаборатория, рентгеново, физиотерапевтично и патологоанатомично отделения, оборудвани със съвременна апаратура, в които започват да работят млади, ентусиазирани специалисти.

Верни помощници на лекари са полувисшите и средни медицински работници. Колективът на тогавашната Окръжна болница има реални постижения в своята дейност, които са отразени в редица показатели, характеризиращи здравното състояние на населението в окръга. Раждаемостта през 1978 г. е 21,20%о, детската смъртност е снижена до 20,18%о. Въвеждат се много нови методи за изследване и лечение, подобрява се културата на медицинското обслужване и хигиенното състояние в болницата. Полагат се много усилия за повишаване квалификацията на младите лекари и полувисши медицински кадри. Поставя се началото на научна дейност в болницата.

Извършва се огромна работа по разширяване, реконструкция и модернизация на болничната база. През 1975 г. е построена нова, отговаряща на съвременните изисквания ІІІ-та поликлиника, и разширение на І-ва поликлиника. През 1979 г. се създава нова база за детско отделение с 85 легла, създава се второ ентероколитно кърмаческо отделение. Построена е надстройка на болницата за 140 легла. Реконструира се кухненският блок, патологоанатомичното отделение и целия приземен етаж на болницата. Подменена е старата парна инсталация и болницата е включена към централно топлофициране. Разширяват се филиалите за хронично болни в с.Боров дол и с.Блатец. Помещенията на болницата се обзавеждат с нова естетична и ергономична мебел.

Пред Окръжна болница-Сливен се очертава възходящ път на развитие. През тези години започва строителство на нов, на съвременно ниво болничен комплекс с 1200 легла, с 2 поликлиники – за деца и за възрастни, обзаведен с модерна апаратура и техника. Построява се нова детска и женска консултация в кв. “Пею Дачев” на гр.Сливен. Завършен е Дом “Майка и дете” с 240 легла. Разкрива се и ІІ-ра работническа поликлиника. Постоянно се въвежда в болницата съвременна, модерна медицинска апаратура. Увеличават се и се създават нови, тясно специализирани и интензивни сектори и кабинети. С бързи темпове се повишава квалификацията на висшите и полувисши медицински кадри.

Към 1979 г. работят 1396 души. От тях 231 лекари – 94 с призната специалност, 14 с две специалности и четирима кандидати на медицинските науки. Медицинските сестри достигат до 600, а останалите са помощен персонал. Обръща се внимание на диспансеризацията.

Създадени са към болницата перилен блок и стерилизационна, открито е отделение на Минералните бани с гастроентерологичен профил. Функционират филиалите в с.Блатец с кардиологичен профил, с.Ичера – ортопедичен профил и с.Боров дол – неврологичен профил.

Реални показатели през 1979 г. са следните: раждаемост 19,67%о, детска смъртност 17,15%о, обща смъртност 5,97%о. Естествен прираст 13%. В годините между 1982-1990 г. главен лекар е д-р Димитър Димитров – завеждащ очно отделение. През този период болницата се дооборудва със съвременна диагностична апаратура – ехограф и монитори за проследяване на тежко болни. Създават се интензивни сектори. Разкрива се ново Детско ентероколитно кърмаческо отделение, което през 1990 г. прераства в Детко инфекциозно отделение. Тогава главен лекар е д-р Васил Петкански. Започват трудните години на преходния период. В продължение на една година – 1991-1992 г. болницата се ръководи от Управителен съвет, избиран на Общо събрание. Негов председател е д-р Евгения Денчева.

През годините 1992-1995 г. настъпва разделяне на ръководните длъжности на Медицински директор и Икономически директор. След конкурс за Медицински директор на болницата е назначена д-р Емилия Консулова. Тогава се открива новата сграда на Първа поликлиника, която до този момент се помещава в бараки, намиращи се в двора на болницата.

От 1995 до 1997 г. болницата се ръководи от д-р Андон Василев. Това са най-трудните години от преходния период, когато икономическата криза се задълбочава и се въвежда валутен борд.

От 1998г. директор на болницата е д-р Николай Саров. Това е периода на подготовка на здравната реформа. При проведената през същата година акредитация в МЗ, леглата са фиксирани на 700. Работят 1322 души. От тях 280 висш медицински персонал, 21 висш немедицински персонал, полувисш медицински персонал 676 и друг персонал 344. Демографски показатели през същата година са раждаемост 10.83%о, детска смъртност 17.06%о и обща смъртност 14.05%о. Естествен прираст 3.22%0. Наблюдава се драстично увеличаване на показателя обща смъртност и същевременно намаляване на показателя естествен прираст вследствие на задълбочената икономическа криза в страната, водеща до рязко влошаване на жизнения стандарт на населението. Въпреки всичко целият персонал изпълнява своя дълг и дарява здраве и живот на своите съграждани. Същата година благодарение на общинското ръководство начело с г-н Янко Янков – кмет на гр.Сливен, е закупена най-съвременна апаратура за лапароскопска хирургия и анестезиологична техника за ОАРИЛ.

От м.юли 1999 г. до 2009 г. директор на болницата е д-р Методи Попстойков. Следват нови структурни промени във връзка с напредването на здравната реформа, а именно разделяне на поликлиниките от стационара, въвеждането на здравно-осигурителната система. Болницата става търговско дружество. Разкрито е консултативно отделение, а на Минералните бани – рехабилитационно отделение.

През 2001г. болницата получи акредитационна оценка “Много добра” с четири звезди за срок от три години, за цялостната дейност на лечебното заведение, както и за възможностите, за обучение на студенти и специализанти.

През този период с навлизането на финансиране и от НЗОК в болницата са отделени средства за основен ремонт на Ортопедо – травматологичното отделение, Урологичното отделение, Кардиологичното отделение и Клинична лаборатория. Преместено бе отделение за лечение и рехабилитация на болни с психични заболявания. Частични ремонти са направени на Болнична аптека, Детското отделение и Акушеро -гинекологичното отделение и Неонатологично отделение. През 2003г. МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД болницата кандидатства и спечели проект за ремонт и реконструкция на фасадата на централния вход, операционния блок и Отделение по анестезиология и интензивно лечение. Финансирането на проекта е осигурено от Американското посолство. Ремонтът е приключен в края на 2004г.

Със собствени средства е закупено обзавеждане и апаратура за оборудване на ремонтираните отделения. Напредването на здравната реформа и утвърждаването на новите медицинските стандарти, както и нарастващите изисквания на населението за по – добро качество на медицинското обслужване, удовлетворяване на потребностите от стационарна медицинска дейност, и засилващата се конкуренция от други шест лечебни заведения в региона МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД се утвърди като водещо в медицинската дейност лечебно заведение в областта. Този стремеж е основен мотиватор за развитието и за в бъдеще на лечебното заведение.

През 2009 година за изпълнителен директор на болницата бе назначен д-р Йордан Котов, един от най-добрите специалисти по уши, нос и гърло в областта. Сред основните задачи пред новото ръководство бе повишаване нивото на качеството на здравните услуги в болницата, предприемане на мерки за запазване на персонала и строги санкции срещу евентуални корупционни практики. Новият директор и неговият екип получиха много добра оценка от Министерството на здравеопазването заради подобряването на финансовите показатели за болницата. Ръководството изготви и план-програма за преодоляване на последиците от икономическата криза.

От пролетта на 2010 година изпълнителен директор на болницата е д-р Васислав Петров. Той бе управител на Медицински център “Д-р Георги Вълков Миркович”, създаден с Учредителен акт на Съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД.

Под негово ръководство се извършват редица промени, които водят до повишаване стабилността на болницата, подобряване условията на работа на персонала и обслужване на пациентите. Към момента МБАЛ “Д-р Иван Селимински”-Сливен е предпочитано лечебно заведение не само от Сливенска област, но и от Бургаска и Ямболска област. Тук работят около 800 човека, а леглата са 521. 2011 г. бе успешна за МБАЛ “Д-р Иван Селимински”-Сливен. Драстично са намалени просрочените задължения, заделени са средства за ремонти и закупуване на нова апаратура – два апарата за реанимация, респиратор и анестезиологичен апарат, нов апарат за хемодиализа, операционна лампа, която бе инсталирана в отропедичната операционна, 12 монитора, с които са дооборудвани някои отделения, закупен е и нов ехографски апарат. Направен е ремонт на бившата кино-зала, където са създадени отлични условия за отделението по неврохирургия, в което работят двама много добри специалисти. Въвеждането на стандартите в края на 2010 година доведе до откриване на ново вътрешно отделение и разделянето на пулмологично и нефрологично отделение в две отделни отделения. Болницата построи нова сграда за болните от туберкулоза. Средствата бяха отпуснати от Министерството на здравеопазването. Възстановено е отделението по лицево-челюстна хирургия, в което работят двама млади специалисти от Пловдив. Голям успех за болницата е одобреният проект за около 8 милиона лева, по който ще бъдат извършени ремонти на отделенията по ренгенология и лабораторията, както и саниране на цялата болнична сграда. Ще бъде доставена модерна рентгенова и лабораторна апаратура. Проектът е на стойност 7 839 365 лева и е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските конгломерации”, чийто бенефициент е Министерството на здравеопазването. Проектът на болницата се нарича “Осигуряване на ефективна здравна структура и модернизация на МБАЛ “Д-р Иван Селимински”-Сливен”. Реализирането му ще улесни достъпа на пациенти, нуждаещи се от ранна диагностика на онкологичните заболявания и достъп до високоспециализирана помощ.

ПРИЕМНО – КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
 • Хирургичен кабинет;
 • Ревмокардиологичен кабинет;
 • Ортопедичен кабинет;
 • Неврологичен кабинет;
 • Неврохирургичен кабинет;
 • УНГ кабинет; Очен кабинет;
 • Гастроентерологичен кабинет;
 • Ендокринологичен кабинет;
 • Кабинет по нефрология и пулмология;
 • Кабинет детски болести;
 • АГ кабинет;
 • Урологичен кабинет;
 • Психиатричен кабинет;
 • Анестезио-логичен кабинет;
 • Кабинет по физикална терапия и рехабилитация.
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Структура

МДЛКИ е структура към МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД -гр.Сливен. Разположена е на първия етаж. Осигурява 24-часово обслужване на лежащо болни и спешни амбулаторни болни от ОСМП. Обслужва пациенти по желание на достъпни цени.

Задачи

Лабораторията извършва:

 • Висококачествени лабораторни услуги чрез спазване на медицинските стандарти по клинична лаборатория и правилата за “добра медицинска практика”;
 • Въвеждане на ефективни, проверени в клинично – лабораторната практика технологии за анализ на биохимични и имунологични показатели;
 • Постоянно повишаване квалификацията на медицинския персонал МДЛКИ с цел подобряване ефективността на работа в лабораторията.

Клинично-лабораторна дейност:

 • 2-ма лекари със защитена специалност по клинична лаборатория
 • 1 инженер-химик със защитена специалност по клинична химия
 • медицински лаборанти с образователно-квалификационна степен “Специалист по здравни грижи”
 • помощен персонал, поддържащ високо качество на хигиена

В материално-техническо отношение МДЛКИ е оборудвана със следните автоматични анализатори

Автоматични Биохимични анализатори:

 • Xpand plus – Dede Bering
 • BS 300
 • Expres plus

Автоматични хематологични:

 • ADVIA 60-18 параметъра
 • BC – 3 000 Plus – 18 параметъра

Автоматичен хемостазиологичен анализатор

 • TROMBOLYZER- Compact X

Автоматичен имунологичен анализатор

 • ELEXIS – Roch

Хормони на щитовидната жлеза – FT4, TSH и антитела – A-TPO / MAT / и A-TG / TAT /

Полови хормони – E2, TESTO, PRL, LH, FSH, и PROG

уморни маркери – PSA, Ca-15-3, Ca-19-9, Ca-125, CEA

Сърдечни маркери-ТРОПОНИН

Йон селективни електролитни K / NA анализатори

 • CIBA CORNING
 • EASY LYTE

Автоматични глюкоанализатори

 • KABE – GM-2
 • GM9 – Analox

Автоматичен уринен анализатор

 • DIRUI-500

Тест за наркотици – 1-3-6-12

Наличната апаратура осигурява качество на лабораторния анализ в съотвествие с медицинския стандарт за “добра медицинска практика”. Лабораторията участва в Национална система за оценка на качеството на изследванията. Притежава сертификати за качество.

Началник отделение:
Д-р Галина БАКЪРДЖИЕВАД

Ординатори:
Д-р  Елена ЛЕЩАКОВА
Инж. Химик – Румяна МИТЕВА
Старши мед.лаборант- Мария ФРАНСЪЗОВА

Телефони: 044/611 772, 611 789

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

Дейност

 • Поставя микробиологична диагноза като предоставя на клиницистите точна информация относно наличието /отсъствието/ в биологични материали на значими за болестния процес микроорганизми.
 • Проучва чувствителността на изолираните патогени, спрямо антимикробните препарати и съдейства за оптимизиране на антибактериалната терапия.
 • Комбинациите от антибиотици са подбрани съобразно изискванията на междуна- родните стандарти. Включени са най-новите генерации цефалоспорини, хинолони и др.
 • Съдейства за разработването и актуализирането на болничната антибиотична политика.
 • Извършва диагностика.
 • Провежда микробиологичен мониторинг /на пациенти и на околна среда/ в отделенията с висок риск. Открива възникналите вътреболнични инфекции, разработва и провежда мероприятия за ограничаването им.

Началник лаборатория – Д-р Мария ТЕРЗИЕВА
Старши лаборант – Галина ДЖАГАРОВА
Телефон: 044 / 611 784

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Структура

Разположено е на втория етаж на лечебното заведение.

В отделението работят 2-ма лекари с придобита специалност и 9 рентгенови лаборанти.

Отделението разполага с кабинет за: конвенционална рентгенова диагностика, мамография, ехография и компютър-аксиална томография. На разположение на пациентите са регистратура, рентгенови кабинети, съблекални.

Възможности

В Отделението по Образна диагностика се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълна гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, ретроградни цистографии, хистеросалпингографии, всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, миелографии.

Мамографии – в кабинета за мамографии се извършват изследвания на млечната жлеза, необходими при всички заболявания на жлезата.

Ехоскопии – в кабинета се извършват изследвания на коремни органи; повърхностни структури – щитовидна жлеза, млечна жлеза, скротум.

Компютърна томография – спирален компютърен томограф “TOMOSCAN AV – FILLIPS” – извършват се всички видове нативни и контрастни изследвания на главен мозък, гръдна клетка, гръбначен стълб и коремни органи.

Обслужват се пациенти от цялата Сливенска област и от други населени места по желание на пациента.

Диагностично-лечебни подходи

В отделението по Образна диагностика работят специалисти с доказани възможности и квалификация.

Пациентите се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч. всеки работен ден, а през останалото време са осигурени специалисти на разположение. За спешни случаи е осигурено 24 часа екипно обслужване – лекар и рентгенов лаборант.

Началник отделение:
Д-р Л.СТОЯНОВ

Ординатор д-р Зл.БОНЕВА
Ст.рентгенов лаборант – М.КОЙНОВА

Телефони:
Рентгенова регистратура – 044 / 611 745
Лекарски кабинет и компютърен томограф – 044 / 611 748

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

Отделението по функционална диагностика е с дългогодишни традиции при диагностиката на сърдечно-съдови заболявания.

Съвременното оборудване дава възможност за качествени, високоспециализирани диагностични изследвания на сърдечно-съдовата и дихателна системи.

Висококвалифицирани специалисти извършват ехокардиография, доплер-сонография, стрес тест.

В отделението е осигурено 24-часово обслужване на пациентите по отношение на кръвно-газов анализ, функционално изследване на дишането, електрокардиограма.

Началник отделение – Д-р Йовка СТОЙЧЕВА
Лекар – д-р Костандиня КАЦАРОВА
Старша мед.сестра – Мария КАРАРАДЕВА

Телефон: 044 / 611 767, 044 / 611 768

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Обособени звена към отделението:

Лабораторен комплекс с изградени и оборудвани в него:

 • Хистологична лаборатория
 • Цитологична лаборатория
 • Лаборатория за имунохистохимични изследвания
 • Хистотека – помещение за съхраняване на парафинови блокчета от биопсии и некропсии и на изготвените от тях препарати

Аутопсионен комплекс, състоящ се от:

 • Секционна зала
 • Предзала за предаване на покойници

Диагностична дейност

В отделението се работят над 6 000 хирургични и инструментални биопсии годишно от над 2 000 пациента и над 1 500 хистологични, некропсични изследвания. В Патологоанатомично отделение към МБАЛ ” Д-р Иван Селимински” АД – гр. Сливен се извършват всички задължителни медицински дейности за структура по клинична патология в областно болнично заведение:

 1. Спешна интраоперативна консултация / Гефрир /, при която хистологичният резултат се дава до 15 мин.
 2. Цитологични изследвания
  • Цитологично изследване / цитонамазка / на спонтанно отделени материали
  • Цитологично изследване / цитонамазка/ от лаважна течност
  • Цитологично изследване / цитонамазка / от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали, взети чрез ТАБ
 3. Биопсично изследване
  • Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия
  • Микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло
 4. Имунохистохимични изследвания при хистологично доказан карцином на гърдата
 5. Извършване на патологоанатомични аутопсии с прилагане на всички процедури, изисквани от стандарта / хистологично, микробиологично, цитологично изследване /

Отделението разполага със съвременна апаратура, състояща се от микротом, криостат, хистокинет, термостати, микроскопи и др., както и е оборудвано за имунохистохимични изследвания.

Началник отделение:
Д-р Йордан СТОЙКОВ
Ст. лаборант Пепа ГЕНЧЕВА
Телефон : 044 / 611 730

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Структура

Състои се от:

 • амбулаторно-консултативен кабинет
 • секционна зала с хладилна камера
 • хистологична лаборатория.

Задачи

 • Изучаване и разработване на медико-биологични въпроси, възникващи в работата на органите на правораздаването – следствие, съд, прокуратура и МВР при разследването и съдебното разглеждане на наказателни и граждански дела;
 • Разработване на деонтологично-правните въпроси в медицинската практика.

Диагностични подходи

 • Съдебно-медицински аутопсии
 • Хистологични изследвания на органни части и биологични материали;
 • Изготвяне на съдебно-медицински експертизи по материали от следствени и съдебни дела.
 • Изследване на веществени доказателства – кръв, сперма, косми и др.
 • Установяване на данни за упражнено домашно насилие и др.

В отделението се извършват прегледи, освидетелствания и експертизи на живи лица за установяване на медико-биологичните показатели на телесните повреди; причинна връзка между престъпното деяние и налична телесна повреда; здравословно състояние, загуба на работоспобност във връзка с телесна повреда; полово състояние и полови проявления; медицинска идентификация; престорени заболявания и самоувреждания, опиване с алкохол, безпомощност и др.

Началник отделение – Д-р Тома Чаушев
Телефон: 044 / 611 757

БОЛНИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Събиране и транспорт на контаминираните материали по отделенията, измиване, дезинфекция, поддръжка, монтаж, функционален тест, опаковане и означаване, стерилизиране и освобождаване, междинно съхранение, транспорт до съответните отделения.

Разполагаме с:

 • Миално-дезинфекционна машина “Белимед”-Швейцария
 • Процес-термична и химична дезинфекция до 6 автоматични програми на работа
 • Автомат за измиване, дезинфекция и изсушаване на медицински инструменти
 • Машина за рязане на фолио за стерилизация
 • Опаковъчна машина за стерилизация – Германия

Централната стерилизационната е от европейски тип. Опаковането на материалите се извършва по европейските стандарти. Изискванията са установени в DIN – 58953 и в EN 868 част 1-10.

Епидемиолог – Д-р Алексиева
Ст.мед. сестра – Панделиева

Телефон: 044 / 611 824

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

Отделението по хемодиализа в МБАЛ “Д-р Иван Селимински”-Сливен се стреми да изпълнява мисията си “Живот с хемодиализа” така, че да се намалят страданията на пациентите, като им върне радостта от живота, чрез провеждане на качествени и ефективни диализи. Целта е предпазване на пациентите от социална изолация, подпомагане да интегрират хроничното заболяване в живота си и да постигнат баланс в семейната, обществената и професионалната среда.

Извършва:

 • Програмно хемодиализно лечение при пациент с ХБН, ОБН, предоперативни и следоперативни хемодиализи.
 • Хемоперфузии, карбохемоперфузии при болни с екзогенни и ендогенни остри интоксикации.
 • Подготовка, обучение и диспансерно наблюдение на пациенти с различна степен на бъбречни увреждания в преддиализният стадий.
 • Подготовка на пациенти и донори за бъбречна трансплантация.
 • Поставяне на временен съдов достъп за хемодиализа.
 • Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен и диализен стадий с еритропоетин и желязо. Амбулаторно лечение на реналната остеодистро-фия на преддиализни и диализни пациенти.
 • Обучение на пациенти на постоянна амбулаторна перитонеална диализа.
 • Лечение на усложненията на перитонеалната диализа.
 • Стационарно лечение на нефрологичните заболявания.

Техническа съоръженост:

Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Възможности за индивидуализиране на бикарбонатната хемодиализа: избор на хемодиализатор, индивидуален профил на ултрафилтрация и натриев градиент по време на хемодиализата.Осигурява се денонощна консултативна помощ и животоспасяващо диализно лечение на всички пациенти с остра и терминална бъбречна недостатъчност от региона.

Персонал:

Квалифициран, съвременен, отзивчив и любезен, висш, полувисш и технически персонал, предлагащ качествено лечение и приятна атмосфера за работа.

Началник отделение – Д-р Снежана Димова

Телефон: 044 / 662 698

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Трансфузионната хематология е основна медицинска специалност с интердисциплинарен характер. Стандартът по Трансфузионна хематология регламентира, че в отделението, като част от структурата на МБАЛ, се извършват следните дейности:

 • Планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на лечебните заведения в областта
 • Промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители-съвместно с БЧК, други лечебни и здравни заведения, органите на централната и местна власт
 • Подбор на донори и вземане на кръв и кръвни съставки
 • Съхранение и дистрибуция на кръвни съставки
 • Поддържане на резерв от кръвни съставки
 • Имунохематологични изследвания и подбор на кръв и кръвни съставки за кръвопреливане:
  • определяне на кръвна група от система АВО
  • определяне на резус фактор/Rh система-D антиген/
  • определяне на антигени C,c,E,e и антигени на с-мата Kell
  • изследване на анти еритроцитни антитела
  • претрансфузионни тестове за in vitro съвместимост
 • Оказване на консултативна помощ по отношение използването на кръв и кръвни съставки.
 • Осъществявяне на трансфузионен надзор и др.

Всеки, който желае да дари кръв може да направи това на адрес:

Гр.Сливен 8800
Ул.”Стефан Караджа” №2
/ОТХ се намира на територията на ДКЦ II-етаж I/
Всеки работен ден от 08.00 до 14.30 часа.

За контакти:

Д-р Павлина Щилиянова – началник ОТХ-лекар
Д-р Рая Мутавчиева – лекар
Гинка Шарланджиева – старша мед.сестра
Телефон: 044-66-26-23
Факс: 044-62-43-26
Е-mail: othvd_sl@abv.bg

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА

Разкриването на Спешно отделение с легла за диагностично уточняване до 24 часа в структурата на Диагностично – консултативния блок на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен се осъществява на 01.02.2007 г. на основание Наредба № 29 от 23 ноември 1999г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, издадена от Министерството на здравеопазването.

В своята история в състава на МБАЛ, отделението постепенно се утвърждава като основна единица на Диагностично-консултативния блок и “вход” на пациентите към болницата.

Дейност:

Отделението осигурява денонощен прием на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Необходимият обем от спешна медицинска помощ се оказва на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статус.

Спешно отделение е единствената болнична структура на територията на Област Сливен, която е специализирана за оказване на спешна диагностика и лечение на следните категории пациенти:

 • всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 • болни и пострадали, потърсили сами помощ в отделението;
 • лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 • жени със започващо раждане или аборт;
 • деца до 1 година, за които е потърсена медицинска помощ;
 • болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Отделението разполага:

 • с две интензивни стаи за диагностично уточняване на пациенти до 24 часа
 • изолатор за клинична диагностика при съмнения за инфекциозно и заразно носителство
 • шокова зала за интензивно наблюдение и готовност за активна реанимация
 • манипулационна и терапевтичен кабинет, в който се снема първична анамнеза и регистрация
 • иформатор който се намира на втория етаж в приемно -консултативната част на болницата. От скоро отделението разполага с оборудвана микрооперационна за платени медицински услуги. Отделението по спешна медицина е в постоянна връзка с консултантите на останалите отделения в болницата и тясно взаимодейства с Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Началник отделение:
Д-р Тодор СУВАНКОВ,
притежаващ призната специалност по спешна медицина и курс- здравен мениджмънт.
Старша мед. сетра:
Пепа Атанасова – бакалавър – управление на здравни грижи.
Телефони – 044/ 611 813 , 044/ 611 717

ТРУДОВО – ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

Задачи

Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактична дейност на лечебните заведения.

ТЕЛК освидетелства лицата по повод на:

 • Временна неработоспособност;
 • Трайно намалена работоспособност на лица на и над 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане.
 • Вид и степен на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО
 • Искане на застрахователи и застраховани лица
 • Трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност
 • Определяне характера на заболяванията – професионален или общ
 • Други случаи, предвидени в нормативни актове

Персонал

В състава на ТЕЛК работят квалифицирани специалисти – по вътрешни болести, нервни болести, хирургични болести, лекар-представител на съответното ТП на НОИ и технически сътрудници, които осъществяват качествена експертиза на работоспособността.

Председател – Д-р Лиляна НИКИФОРОВА

Телефони: 044 / 623 062

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Структура

Приемно-консултативен кабинет

Стационар – 20 легла

Приемът на болни е обособен в три сектора на стационара:

 • хематологичен,
 • гастроентерологичен,
 • ревматологичен

Задачи

Основните задачи на отделението са диагностично-лечебни. Отделението разполага със сектор за провеждане на ендоскопски и ехографски изслевания в областите гастроентерология и ревматология.

Началник отделение:

 • Д-р Иван Стайков

Ординатори:

 • д-р Николай Кожухаров
 • д-р Атанас Несторов
 • д-р Димитър Панайотов
 • д-р Емил Милев
 • Ст.мед.сестра: Стоилка Колева

телефон – 044 611 805

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

Дейност

Отделението предлага качествена диагностика и лечебна дейност в област “Нефрология”. Извършва дейности по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В отделението работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравните грижи и специалисти по нефрология, вътрешни болести и здравни грижи.

Отделението е и база за следдипломна квалификация по нефрология на лекари от областта, както и на специалисти по здравни грижи.

В нефрологичното отделение се осъществява ехографска и доплерова диагностика и своевременно лечение на болестите на отделителната система, превенция на хроничната и остра бъбречна недостатъчност, подготовка за хемодиализно лечение.

Приемът в отделението се осъществява в планов порядък чрез Приемно-консултативния кабинет от 10,30 до 12,30 ч. всеки ден от понеделник до петък включително, а в останалото време – чрез Центъра за спешна медицинска помощ.

Лекарите от отделението оказват консултативна помощ на останалите стационарни отделения, на ПКО и на ЦСМП, както и ползват консултативна помощ от специалисти от другите отделения в МБАЛ, а когато е необходимо и от специалисти от медицинските институти.

Началник отделение:

 • Д-р Георги Костов – специалист по вътрешни болести и нефрология

Ординатори:

 • Д-р Иван Вълчанов – специалист по нефрология и вътрешни болести
 • Д-р Мария Николова-специалист по вътрешни болести, специализира нефрология

Старша мед. сестра:

 • Галина Георгиева – магистър по управление на здравните грижи

Телефон: 044 / 611 818

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Структура

 • Интензивен коронарен сектор
 • Кардиологичен сектор
 • Кабинет функционална диагностика

Задачи

В отделението се извършва:

 • Активно лечение на всички сърдечно-съдови заболявания;
 • Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови усложнения;
 • Съвременно мониториране на всички жизнени функции;
 • Селекция и насочване на подходящи болни за интервенционална кардиология и кардиохирургия;
 • Поставяне на временен водач на сърдечния ритъм и насочване на пациенти за постоянна електростимулация;
 • Профилактика, рехабилитация и здравно обучение на болните;
 • Амбулаторно-консултативна лечебно-диагностична оценка;
 • Провеждане на следдипломна квалификация на специализанти по вътрешни болести.

Отделението разполага с 4-ма специалисти-кардиолози, 4-ма интернисти и 2-ма специализиращи ‘Кардиология’. За осъществяване на диагностичната си дейност ползва болничните клинико-лабораторна, рентгенова и скенерова оценка, според съвременните методични изисквания на терапевтичните пътеки, както и високоспециализирани консултанти при съпътсващи заболявания. Притежава собствен ехокардиограф, велоергометър, пейсмейкър : 1 бр. епикутанен и 1 бр. временен трансвенозен, холтер ЕКГ- 2 бр. Диагностичната апаратура осигурява неинвазивно и инвазивно мониториране на жизнените функции, пълен денонощен профил на тяхната динамика. Стандартни протоколи осигуряват велоергометрия, трансторакална ехокардиография с доплерова оценка на кръвотока. Лечебните протоколи са съобразени и осигурени с всички нови постижения на лекарствено, реанимационно и рехабилитационно контролиране на сърдечно-съдовите заболявания.

Осигурен е денонощен прием на болни по спешност, 12-часов планов прием и 24-часова диагностика.

Осъществява лечение на болни с критично нарушени жизненоважни функции на организма и/или имащи данни за непосредствена фатална декомпенсация. Интензивно 24 – часово наблюдение и лечение на болни с остри и обострени хронични кардиологични заболявания.

Мониторирани показатели: ЕКГ, сърдечна честота, артериално налягане, дишане, кислородна сатурация, АКР, температура, диуреза.

Диагностично лечебни възможности: Конвенционална ЕКГ, аспирация, кислородотерапия, кардиоверсия, временна електро-кардиостимулация и своевременни ресустационни мероприятия.

Началник отделение:
Д-р Силвия Сюлемезова

Ординатори:
- Д-р Росица Вълчева
- Д-р Христина Петкова
- Д-р Петър Пенчев
- Д-р Тодор Ганчев
- Д-р Георги Кутийски
- Д- р Емил Сотев
- Д-р Георги Минчев
- Д-р Костадинка Блецова
- Д-р Костандиня Кацарова

Старша мед. сестра – Петя Драгиева – Ганчева
Телефон : 044: 611 747

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Структура

Териториално обособената площ на Ендокринологичното отделение се намира на втория етаж в основната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински”-Сливен и включва:

 • 16 болнични легла
 • Амбулаторно-консултативен кабинет
 • Център за обучение по диабетно стъпало

Задачи

Отделението извършва:

 • консултативни прегледи
 • диагностика и лечение на:
  Декомпенсиран захарен диабет, лечение на острите усложнения кетоацидоза и хипогликемия.
  - провеждане на лечение и профилактика на диабетните усложнения – неврологични, бъбречни, очни и периферни съдови
  Тиреоидна патология
  Състояние на хипертиреоидизъм
  - Базедова болест активен стадий
  - Нодозна базедовифицирана струма
  - Токсичен аденом
  Състояние на хипотиреоидизъм
  - Идеопатичен

В отделението работи квалифициран медицински персонал, който провежда лечението и обучението на хоспитализираните пациенти на диетолечение, самоконтрол, техника на инжектиране с убождащи устройства и диабетно стъпало.

Началник отделение – Д-р Димитър ДИМИТРОВ
Консултант – доц. ГЕРЕНОВА
Д-р Донка ИЛИЕВА -ендокринолог
Д-р Милена МАРИНОВА – терапевт
Д-р Наталия КАНЕВА – специализант
старша медицинска сестра – Марина КУКОВА
тел 044/ 611 786

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Структура

Гастроентерологичното отделение е разположено на първия етаж в основния корпус на болницата. Разполага с 22 легла.Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативния кабинет, а ендоскопските изследвания се извършват в модерно обзаведени ендоскопски кабинети.

Материалната база на отделението по отношение на диагностично-лечебна апаратура и обзавеждане включва: видео-гастроскоп, видео-колоноскоп, ректоскоп, сигмоидоскоп, конвенционален ехограф и доплер, инфузионни помпи, кислородна и аспирационна инсталация.

Задачи и дейности:

Професионалната дейност, осъществявана от лекари и други медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри или хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт. В отделението се извършва диагностика, лечение, инжекционна ендоскопска хемостаза, екстракция на чужди тела от хранопровода и стомаха.

Отделението работи по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В гастроентерологичното отделение работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравни грижи. Приемът на болни се осъществява в приемно-консултативния кабинет с работно време от 10,30 до 12,30 ч. Болни по спешност се приемат 24 часа в денонощието.

Персонал:

В отделението работят петима лекари. Началникът на отделението е с две специалности – “вътрешни болести” и “гастроентерология”, един от лекарите също е с тези две специалности, друг е с “вътрешни болести”, друг е специализант по “гарстроентерология” и един е без специалност. В отделението работят и 10 медицински сестри и 6 души помощен персонал.

Началник отделение – Д-р Цветан Данчев
Ординатори:
д-р Илияна МИТЕВА
д-р Петър ПЕТРОВ
д-р Цветан ДАНЧЕВ
д-р Коста КОСТОВ
Старша медицинска сестра – Живка ДОБРЕВА
Телефон: 044 / 611 787

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

В Отделението се извършва физикално лечение и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания, хирургични и вътрешни заболявания, УНГ заболявания, хронични гинекологични заболявания, детски заболявания – от възпалително естество и последици от родова травма.

Рехабилитация на последици от увреждания вследствие лечение на онкологични заболявания.

Структура

ОРРФ се състои от два сектора:

 • сектор в МБАЛ - където се осъществява ранната клинична рехабилитация при леглото на болния.
 • сектор, разположен на територията на Сливенски минерални бани, разполагащ със собствена леглова база за лечение на пациенти по клинични пътеки. Там се прилага и балнеолечение с минерална вода от местния водоизточник.

Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и покрива изискванията за второ ниво на компетентност, съгласно Медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”.

Терапевтични и диагностични възможности:

Електролечение: Терапия с ниско-, средно-, високо- и свръхвисоко-честотни токове (включително и електростимулации на паретични, скъсени и удължени мускули, йонофореза и т.н.). Терапия с нискочестотно магнитно поле. Терапия с ултразвук.

Светлолечение: Терапия с инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчи, нискоинтензивна лазерна терапия.

Термотерапия: топлотерапия и криотерапия.

Водолечение и балнеотерапия: Подводноструев масаж ( тангентор), джакузи, вани. Процедурите се провеждат с минерална вода

Кинезитерапия с механотерапия: Лечебна гимнастика, лечебен масаж ( мануален и апаратен), акупресура. Фитнесоборудване. Диагностични тестове и изследвания.

Мануална терапия.

Инхалационно лечение.

Неврална терапия.

Акупунктура.

 

Началник отделение:

Д-р Веселин ВАСИЛЕВ – специалист по Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина

Ординатори:

Д-р Анеля ИВАНОВА – специалист по Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Юлия САВОВА
Д-р Соня РАДКОВА
Старши рехабилитатор – Росица СТОЙЧЕВА

Телефони: сектор МБАЛ- 044 / 611 836
сектор Сливенски минерални бани – 04511/2839

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Структура

 • Амбулаторно-консултативния кабинет
 • Стационар

Задачи

Основните задачи на инфекциозно отделение са лечебно-диагностични и противоепидемични (изолация на болните).

В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болните, вторични прегледи след изписването им и се провежда противобясна имунизация.

В стационара се хоспитализират всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, съгласно чл. 36 от Закона за народно здраве, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичане и усложнения на инфекциозните заболявания, съмнителни за инфекциозни заболявания болни.

Извършват се микробиологични изследвания на чревните заболявания и серологични изследвания на вирусните хепатити и други инфекциозни заболявания.

Диагностично-лечебни подходи

Диагностично-консултативния кабинет работи от 7,30 ч. до 19,30 ч. в работни дни. Лекарите в отделението осигуряват целодневни дежурства. През останалото време има инфекционист на разположение.

Началник-отделение – Д-р Милена Ченкова
Старша мед. сестра – Радостинка САРОВА
Телефон: 044 / 667 522

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ

Неврологично отделение съществува от 1952 година и претърпява постоянно структурно подобрение

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет (ПКК)
 • Стационар с 24 болнични легла и 6 легла за интензивно лечение.
 • Функционално-диагностичен и терапевтичен сектор, включващ кабинет по Доплерова сонография, кабинет ЕЕГ – електроенцефалография и кабинет ЕМГ – електромиография.

Задачи

Първични и вторични неврологични прегледи. Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения. Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение (ОРМК) по клинични пътеки. Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчно-съдова болест (МСБ).

Диагностично-лечебни подходи

Консултативният неврологичен кабинет приема болни всеки работен ден. В сектора за интензивна терапия се приемат болни по спешност 24 часа в денонощието, включително и в празнични дни. Отделението разполага със специалисти невролози, работещи и в кабинети по Доплерова екстра и транскраниална сонография, ЕМГ, ЕЕГ. Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. Винаги е възможна връзка с началник- отделение. При нужда може да се осъществи консултация с профилирани специалисти от болницата и такива от републиканската консултативна помощ.

В отделението се извършват денонощно спешни консултации и хоспитализация на болни с ОРМК. Всекидневно планова хоспитализация за диагностично уточняване и лечение на болни със заболявания на Централната нервна система (ЦНС) и Периферната нервна система (ПНС).

Приемно-консултативния кабинет (ПКК) – работи всекидневно и осъществява консултации, плануване и хоспитализация на планово болни.

Осъществява се 24-часово наблюдение на всички болни и при нужда насочване на болните към водещи Републикански стационари.

Началник отделение – Д-р Донка Миланова
Старша мед.сестра – Янка ТЕНЕВА
Телефон: 044 / 611 790

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет с регистратура
 • Стационар

Задачи:

Извършва лечение на остри и обострени психични и невротични разстройства, изискващи хоспитализация и прилагане на психофармакотерапевтични и психотерапевтични процедури, както и общосоматично лечение.

Диагностично-лечебни подходи:

Използват се съвременни диагностични методики – клинични, психологически, електрофизиологични, образни, клинико-лабораторни. Прилага се екипният подход в лечението на пациентите, което включва прилагането на медикаменти, индивидуална и групова психотерапия. При възникнали соматични проблеми се осигуряват консултации с профилни специалисти.

В отделението работят лекари с призната специалност по психиатрия, психолог и квалифицирани медицински сестри. В стационара се приемат пациенти по спешност 24 ч. в денонощието, вкл. и в празнични дни.

Началник отделение:
Д-р Розалина ПЕТРОВА

Ординатори:
Д-р Апостол АПОСТОЛОВ
Д-р Десислава САВОВА
Старша мед.сестра – Дияна ВЕЛИКОВА
Клиничен психолог – Минка БОЗУКОВА

Телефон: 044 / 611 835 ; 611 769

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Детско отделение е част от структурата на МБАЛ – Сливен и обслужва деца до 18-годишна възраст от целия Сливенски регион. Намира се в самостоятелна сграда със собствен парк срещу централния болничен корпус. Поради бързата динамика, с която протичат заболяванията в детска възраст, Детско отделение осигурява денонощен прием на пациенти по спешност.

Основна цел на Детско отделение е осигуряване на качествена и своевременна диагностика и лечение, денонощно наблюдение и грижи за децата.

Структура

 • Интензивни легла
 • Изолационни легла
 • Неврологични легла
 • Легла до 2 г.
 • Легла от 3 г. до 13 г.
 • Легла от 14 г. до 17 г.
 • Приемно-консултативен кабинет

Дейност

В отделението се извършват:

 • Диагностично – консултативни дейности;
 • Лечебно-диагностични манипулации: мониторинг на жизнените показатели, аспирация, кислородолечение, инхалаторно лечение, дозирано инфузионно лечение.
 • Селекция и насочване към специализирани здравни грижи;
 • Здравно обучение на деца и родители;
 • Обучение и специализация на лекари и студенти от Тракийски университет гр. Стара Загора;
 • В Детско отделение работят 6 лекари-педиатри с допълнителна квалификация по пулмология, ендокринология, неврология, нефрология и 21 медицински сестри с педиатричен профил и отлична професионална компетентност.

Началник отделение:
Д-р Люба БЪЧВАРОВА

Ординатори:

Д-р Росица РАЙНОВА
Д-р Ивелин ПЕТКОВ

Старша мед.сестра – Пламена ТОДОРОВА
Телефон: 044 / 611 743

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Неонатологично отделение е разположено в непосредствена близост до Родилен сектор на Акушеро-гинекологично отделение и е единственото по рода си отделение за новородени деца на територията на Сливенска община.

Структура:

 • Звено за здрави новородени деца;
 • Звено за специални грижи;
 • Звено за интезивно лечение I-во ниво.

Основна цел:

Основната цел на отделението е осигуряване на първична реанимация на рисковите новородени, ранна и висококвалифицирана диагностика и лечение, денонощно наблюдение и грижи за всички новородени деца. Неонатологично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура за диагностика и интензивно лечение. За новородените деца денонощно се грижи висококвалифициран медицински персонал. Стараем се да осигурим на родилките комфорт, спокойствие и възможност за бързо възстановяване.

Доверете ни се и изцяло се насладете на щастието, което ви е споходило – раждането на Вашето дете – ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Началник отделение:
Д-р  Таня КАМБУРОВА- специалист по детски болести и неонатология

Д-р Комня Минчева – специалист по детски болести
Д-р Тиха СЕРГЕВА – специалист по детски болести
Д-р Кети Терзиева – специалист по детски болести
Детски кардиолог – Д-р Женева Ангелова
Д-р Невена Стефанова
Д-р Стела Кръстева

Старша мед.сестра – Пенка Христова
Телефон: 044 / 611 724

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Ортопедо-травматологично отделение е част от структурата на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД- Сливен. Обособено е като самостоятелно отделение през 1963г. Намира се на последния етаж в централния корпус на лечебното заведение. Отделението отговаря на съвременните европейки стандарти и осигурява удобство и комфорт на пациентите. Разполага с VIP стая със самостоятелен санитарен възел. Операционните са оборудвани със съвременна апаратура за оказване на ортопедо-травматологична помощ.

Дейност:

В отделението се извършват следните медицински дейности:

 • ендопротезиране – подмяна на тазобедрени и коленни стави
 • оперативни интервенции на фрактури и травматични увреждания на горни и долни крайници
 • безкръвни, артроскопски оперативни интервенции
 • въведени заключващи пирони на тибия
 • диагностично-консултативна дейност
 • рехабилитационна дейност.

В порядъка на спешност се правят обработка на рани, шев на сухожилие и периферни нерви, безкръвни репозиции и др. Отделението по ортопедия и травматология се превърна в търсено отделение не само за пациенти от Сливенска област, но и пациенти от Ямбол, Карнобат, Бургас.

За една година в отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ “Д-р Иван Селимински”-Сливен се извършват между 1 200 и 1 500 операции. Всеки ден се правят от три до пет интервенции. В отделението основно се извършват операции на тежки многофрагментни счупвания на костите на горни и долни крайници. Поставят се всички остеосинтезни съвременни материали – заключващи пирони, плаки, външни фиксатори. Лекуват се заболявания на сухожилия, нерви, мускули, изискващи оперативна интервенция.

От две години се извършва и ендопротезиране – подмяна на тазобедрени и коленни стави, като за периода са направени над 200 такива операции. Ортопедите в областната болница извършват още всички мекотъканни операции. Отделението разполага с артроскоп, което позволява да се правят артроскопски операции, но към момента само на коленна става. Плануват се курсове и обучения за специалистите и се очаква в скоро време да се извършват артроскопии и на други стави.

От 2011 година отделението е определено за база за специализация.

В отделението работят 8 лекари, от които 6 със защитена специалност по ортопедия и травматология – Д-р Хрисантов, Д-р Стоянов, Д-р Турсунлийска, Д-р Федин, Д-р Александров, Д-р Христова и двама много переспективни млади лекари – Д-р Савов и Д-р Сотиров, които оказват своевременна , висококвалифицирана и ефективна здравна помощ.

Отделението разполага с 20 болнични легла. За пациентите се грижат 12 медицински сестри с квалификация и богат опит в грижите за травматично болни и 10 дългогодишни санитари, също с опит в гледането и обслужването на оперирани ортопедично болни пациенти.

Началник отделение:
Д-р Хрисант Хрисантов
Старша мед. сестра:
Боряна Инджова
Телефони за връзка с отделението:
044/ 611 807 044/ 611 799

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Стационар с 10 легла
 • Самостоятелна операционна зала с анестезиологичен апарат

Задачи:

В отделението се извършва:

Първична хирургична обработка и лечение на всякакви рани в областта на главата, шията и лицето

Консервативно и оперативно лечение на заболявания на:

 • ушите /корекция на ушна мида, мирингопластика, тимпаностомии, тимпатопластика, радикална трепанация, слухоподобряващи операции, отосклероза/
 • носа /полипектомии, септопластика, операции за възстановяване на нормалното носно дишане, заболявания околоносни кухини, реконструктивна пластика на нос, радиохирургия/
 • гърлото /аденотомии, тонзилектомии, микроларингохирургия/

Инвазивни диагностични и лечебни интервенции / езофагоскопии, директни ларингоскопии/

Изследвания – аудиометрии, тимпанометрия, слухови и вестибуларни проби, електронистагмография (ЕНГ), стабилометрия

Пациентите за стационарно лечение се приемат от 09,00 ч. до 13,30 часа чрез приемно-консултативен кабинет в работни дни и от 13,30 в отделението. Спешните случаи се обслужват от специалисти на разположение след 13,30 ч.

Лекарският състав е с дългогодишна практика и богат клиничен опит. В отделението работят 3 лекари, 7 медицински сестри и един лекар-специализант.

Началник отделение:
Д-р Йордан КОТОВ – специалист оториноларинголог
Д-р ДРАГНЕВ – оториноларинголог
Д-р ДИМИТРОВ – специализант

Старша мед.сестра – Мартина ВАСИЛЕВА – магистър по управление на здравни грижи
Телефон: 044 / 611 793, 044/ 611 795

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Акушеро-гинекологично отделение се намира на 3-тия етаж на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД. В отделението работи екип от изключително компетентни професионалисти – лекари и акушерки с дългогодишен стаж и отлична квалификация. Поради високия имидж на отделението, тук се обслужват бременни, родилки и гинекологично болни не само от гр. Сливен и региона, но и от съседни области, като Ямбол и Бургас.

Акушеро-гинекологично отделение обслужва и по-тежките и специфични случаи, с които не могат да се справят другите лечебни заведения в гр. Сливен. Основната цел е осигуряване на качествено медицинско обслужване и лечение на един обществено приоритетен контингент – бъдещи майки и гинекологично болни жени.

Структура

Родилен сектор:

 • Предродилна интензивна стая с ЗDехограф и 4 акушерски монитора за наблюдение на раждащите
 • Родилна зала, оборудвана с 2 модерни родилни легла, осигуряващи необходимия комфорт на раждащи жени и детски реанимационен кът
 • Операционна зала за планови и спешни раждания по оперативен път
 • ВИП родилна зала, в която раждането става в присъствие на бащата
 • Следродилен сектор с 7 стаи с по 3 легла и телевизор, 2 стаи за лечение на патологично протичаща бременност.
 • Луксозна единична стая със самостоятелен санитарен възел, TV, телефон, кът за гости и тераса
 • Изолационно – карантинен сектор с родилна зала, самостоятелен санитарен възел, стаи с по 2 легла и TV

Гинекологичен сектор

 • Операционна зала за планови и спешни гинекологични операции
 • Микрооперационна за амбулаторни операции и манипулации
 • Интензивна стая за наблюдение на оперираните до 24 ч.
 • Пет стаи с по 3 легла и TV
 • Една стая с 2 легла и TV за пациенти с възпалителни заболявания

На пациентките е осигурено 24-часово компетентно медицинско обслужване, което се осъществява от минимум 1 лекар, 3 акушерки и 2 санитарки.

Началник отделение:
Д-р Диана Гугова

Ординатори:
Д-р Ангел Митков
Д-р Гинка Николова
Д-р Екатерина Семитчиева
Д-р Иван Димов
Старша акушерка – Анка Димитрова
Телефон: 044 / 611 781, 611 788

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Кабинет функционална диагностика – периметрия, ехография, офталмоскопия
 • Стационар – 5 легла
 • Операционна зала

Задачи

Отделението извършва:

 • Консултативни прегледи.
 • Прием на пациенти за консервативно и оперативно лечение.
 • Оказва високоспециализирана офталмологична помощ на пациентите от Сливен, Твърдица, Нова Загора, Котел, Ямбол.
 • Диагностика и лечение на възпалителни и дегенеративни заболявания на преден и заден очен сегмент.
 • Оперативно лечение на катаракта без и с вграждане на вътреочна леща, глаукома, операции на клепачи и конюнктива, травми и наранявания на окото с и без интрабулбарни чужди тела, чиято локализация се извършва на скенер.

Оперативното лечение на катаракта се извършва с ултразвуков апарат за факоемулсификацияна американската фирма “Алкон”.

Диагностично – лечебни подходи

Пациентите за стационарно лечение се приемат от 8,00 до 19,30 часа, чрез приемно-консултативния кабинет в работни дни. Спешните случаи се обслужват от специалист-офталмолог на разположение след 19,30 ч. и празнични, същите се приемат в отделение незабавно. При необходимост се осъществяват консултации със съответни специалисти.

Лекарският състав е с дългогодишна офталмологична практика и богат клиничен опит. В отделението работят квалифицирани медицински сестри и помощен персонал.

Болничните стаи са с 2 или 3 легла, като във всяка стая има на разположение телевизор.

Началник отделение - Д-р Димитър РУСЧЕВ
Консултант – Д-р Пламен ХУБАНОВ
Старша мед.сестра – Пепа БУКЕРЕШКА – Магистър по управление на здравните грижи
Телефон: 044/ 611-737-лекари
044 / 611 773- медицински сестри,

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Общопрофилно хирургично отделение
 • Интензивен сектор на хирургично отделение

Задачи

Осъществяват се:

 • Първични, вторични и консултативни хирургични прегледи.
 • Диагностика, оперативно и консервативно лечение на болни със заболявания на целия гастроинтестинален тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и заболявания на панкреаса.
 • Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и гнойносептични заболявания.
 • Заболявания на млечната жлеза и заболявания на щитовидната жлеза.
 • Изгаряния
 • В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артерални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало.
 • Травми – ТСТ

Диагностично – лечебни подходи

Хирургичният кабинет приема пациенти от 7,30 ч. до 13,30 ч. в работните дни. Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. Пациенти по спешност се приемат денонощно чрез Спешно отделение. При нужда се осъществяват консултации с всички специалисти от останалите профили.

Сектори

Асептичен сектор със следните дейности:

 • Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия
 • Миниинвазивна ( лапароскопска ) хирургия
 • Хирургия на гастроинтестиналния тракт
 • Хирургия на щитовидната жлеза, млечна жлеза
 • Съдова хирургия
 • Онкохирургия
 • Спешна хирургия
 • Тумори на кожа и подкожие

Септичен сектор със следните дейности:

 • Диабетна гангрена
 • Атеросклеротична гангрена
 • Раневи инфекции
 • Инфекция на кожа и подкожие
 • Гнойни процеси в коремната и плевралната кухина

Интензивен сектор – пациенти с:

 • Кървене от ГИТ
 • Травми гърди, корем
 • Постоянна аспирация на бял дроб
 • Следоперативни интензивни грижи

Детски сектор – всяка хирургическа патология на пациенти до 18 години

Началник отделение:
Д-р Станимир КОЛАРОВ

Старша мед.сестра – Пенка ДИНКОВА
Телефон: 044 / 611 750

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

Структура:

Отделението по Лицево-челюстна хирургия възстанови своята дейност.

Разполага с 5 легла на територията на УНГО.

Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативен кабинет от 8.00ч. до 13.30 ч. / на четвъртия етаж – до Хирургично отделение/ в работни дни. Спешните случаи се приемат чрез отделението по спешна медицинска помощ и се обслужват от специалистите на разположение.

 

Дейност:

Отделението по ЛЧХ предлага високоспециализирана професионална дейност, осъществена от двама лекари и мед.специалисти, насочена към болни в отделението, постъпили по спешност, или планови пациенти със заболявания на лицево-челюстната област. Отделението работи по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В отделението се извършват:

 • Безболезнено и атравматично изваждане на мъдреци и други ретинирани зъби
 • Хирургично лечение на зъбни кисти
 • Оперативно лечение на тумори в лицево-челюстната област
 • Лечение на фрактури на челюстните и лицеви кости
 • Първична обработка и лечение на всякакви рани в лицево-челюстната област
 • Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област и шия.
 • Травми в устната кухина и лицево-челюстната област.
 • Оперативно лечение на заболявания на слюнчени жлези.
 • Разкриване на зъби за последващо ортодонтско лечение.
 • Вродени малоформации.
 • Поставяне на зъбни импланти.
 • Оперативни интервенции под обща и местна анестезия.
 • Консултативни прегледи.

Апаратура, с която разполага отделението:

Отделението по Лицево-челюстна хирургия разполага с много добър инструментариум и е оборудвано с необходимата апаратура.

 

Персонал:

Началник отделение:
Д-р Венцислав РАЛЕВ

Старша мед. сестра
Мартина ВАСИЛЕВА

Началникът на отделението е лекар по дентална медицина, с призната специалност по лицево-челюстна хирургия. В ЛЧХО работи един ординатор – лекар по дентална медицина, с призната специалност по лицево-челюстна хирургия.

Лекарите са с много курсове, квалификации, участие в научни симпозиуми в областта на лицево-челюстната хирургия и денталната медицина.

Ст.мс. е с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността “Здравни грижи” и “Магистър” по специалността “Обществено здраве”.

В отделението работи и една операционна мед. сестра, а грижите за пациентите на втора, нощна смяна и празничните дни, се поемат и от медицинските сестри и санитари от УНГО.

Телефон: 044 611 – 727

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Структура

 • Стационар с 6 легла, намиращи се а територията на хирургично отделение – детски сектор
 • Самостоятелна операционна зала

Задачи

В отделението се извършва:

 • Първична обработка и лечение на всякакви рани в областта на главата и лицето
 • Консервативно лечение при сътресение, контузия, оток на главен мозък; сътресение, контузия и оток на гръбначен мозък
 • Оперативно лечение при доброкачествени и злокачествени новообразувания на главен и гръбначен мозък, мозъчни кисти, вътречерепни абсцеси, вътречерепни кръвоизливи, пластични операции на череп, фрактури на череп, дискови хернии и други дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, хирургично лечение на периферни и черепно-мозъчни нерви
 • Изследвания – миелографии

Диагностично-лечебни подходи

Пациентите за стационарно лечение се приемат от 08,00 ч. до 13,30 часа чрез консултативен кабинет в работни дни. Спешните случаи се приемат от отделението за спешна медицинска помощ и се обслужват от специалисти на разположение след 13,30 ч.

Лекарският състав е с дългогодишна практика и богат клиничен опит. В отделението работят 3-ма лекари, 6 медицински сестри.

Началник отделение – Д-р Атанас ЯНКАБАКОВ

Ординатори:
Д-р Йордан ЙОРДАНОВ

Старша мед.сестра – Радка МЛАДЕНОВА
Телефон: 044 / 611 754

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ОАИЛ осъществява дейността си в два сектора:

 • Анестезиология
 • Интензивно лечение

Дейност

Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение

Анестезиологична и интензивно-лечебна дейност съгласно приетия “Национален стандарт по Анестезиология и интензивно лечение”.

Операциите на всички оперативни специалности се обезпечават с подходящи по вид и обем анестезии и обезболяване в следоперативния период. Извършва се обезболяване на раждане.

В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание, както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове. Показани за лечение са и пациенти със застрашаващи живота отклонения в хомеостазата, както и пациенти след тежки оперативни интервенции, при които се очаква развитие на горепосочените нарушения.

Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват денонощни дежурства и животоспасяващи дейности в цялата болница. Има и екип на разположение 24 часа.

Началник отделение:
Д-р Юлия БЯНКОВА

Ординатори

Д-р Дора ТРИФОНОВА
Д-р Николай ИВАНОВ
Д-р Юлия БЯНКОВА
Д-р Кирил СЛАВОВ
Д-р Саша ЙОРДАНОВА

Старша мед.сестра – Галина ВЪЛКОВА
Телефон: 044 / 611 739

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

Структура

 • Разполага с 10 легла
 • ВИП стая
 • Операционен блок
 • Ендоскопска зала за трансуретрална диагностика и хирургия – апарат “Щорц”
 • Урологичен кабинет към диагностично-консултативен блок при МБАЛ “Д-р Иван Селимински”АД – гр. Сливен
 • Зала за ЕКЛТ за конкрименти в бъбрек и уретер

Задачи

 • Осигурява пълен обем урологична помощ – оперативно и консервативно лечение на пациентите от региона;
 • Екстракорпорална литотрипсия на конкременти в бъбрек и уретер;
 • Трансуретрална хирургия на аденом на простатната жлеза, на туморни формации на пикочен мехур, литотрипсия на конкременти в пикочния мехур;
 • Перкутанна нефростомия;
 • Профилактика и здравно обучение на болните;
 • Провеждане на следдипломна квалификация на специализантите по хирургически специалности.

Диагностично – лечебни подходи

 • Отделението разполага с 4 специалисти уролози
 • За осъществяване на диагностичната си дейност ползва болничните клинично-лабораторна, скенерова и рентгенова оценка
 • Работи според методичните изисквания на съответните урологични пътеки
 • Осигурява се денонощен прием на болни по спешност, 12-часов прием и 24-часова диагностика.

Началник отделение:
Д-р Димитър МИТЕВ

Ординатори
Д-р Алексей АЛЕКСИЕВ
Д-р Петър ПЕТРОВ

Старша мед.сестра – Полина Цветкова
Телефон : 044 / 611 749

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ ФТИЗИАТРИЯ

Отделението по Пневмология и Фтизиатрия преминава на територията на І-ВО, считано от 1.01.2011г.

Структура

Териториално обособената площ на ОПФ се намира на ІІ-рия етаж в основната сграда на МБАЛ – АД. Разполага с 33 болнични легла и 15 легла за Фтизиатрия, разположена на територията на ликвидираната СБАЛББ – Сливен ЕООД.

Отделението разполага с приемно – консултативен кабинет и специализиран бронхологичен кабинет.

Задачи и дейности

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри или изострени белодробни заболявания, които се нуждаят от активно болнично лечение. В отделението по Пневмология и Фтизиатрия постъпват пациенти, насочени от общипрактикуващите лекари, след консултация с други специалисти или чрез структурите за Спешна медицинска помощ. В ОПФ се диагностицират и лекуват болни с остри и хронични белодробни болести, когато това е невъзможно да се осъществи успешно в условията на извънболничната помощ. Към ОПФ се насочват и пациенти, при които заболяването е с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

В отделението се лекуват болни със следните заболявания:

 • ХОББ
 • Бронхопневмония и Бронхиолит
 • Бронхиална астма
 • Гнойно – възпалителни заболявания за Бронхо – Белодробната система
 • ДХДН
 • Туберколоза във Фтизиатрия.

Консултативният кабинет приема болни всеки работен ден от 10.30 – 12.30 ч. Болни по спешност се приемат 24 часа в денонощието.

Персонал

В отделението работят 8 лекари. Началникът на отделението е със 2 специалности: “Вътрешни болести” и “Пневмология и Фтизиатрия”. Един от лекирите е със специалности : “Вътрешни болести” и “Алергология”. Двама от лекарите са със специалност “Бронхология”.

В ОПФ работят 15 медицински сестри и един технически секретар. Старшата медицинска сестра е с образователно – квалификационна степен Бакалавър по Управление на “Здравните грижи”.

Началник отделение - Д-р Петьо ПЕТКОВ

Ординатори:
Д-р Георги ГЕОРГИЕВ
Д-р Христо ТЕРЗИЕВ
Д-р Снежана КОЛЕВА
Д-р Павлина ЧАНЕВА

Старша мед. сестра Бонка ЖЕЛЕВА

Телефон : 044 / 611771

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации.

Лекарствените продукти се отпускат по лекарствени листи поотделно за всеки пациент.

Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарства и се придържа към утвърдената есенциална листа. При необходимост от лекарствени продукти извън сключените договори по ЗОП, аптеката ще ги достави при следните обстоятелства. Докладна до Изп.Директор от лекуващия лекар с необходимото количество от лекарственото средство. При одобрение – аптеката ще го достави в най-кратък срок от време.

Аптеката участва в процедурата за внос на нерегистрирани лекарствени продукти.

Информира отделенията за синоними, аналози, ред на предписване, начин на съхранение, временно липсващи и новополучени лекарствени продукти.

Управител аптека – м.ф. Ваня КОЖУХАРОВА – член на Медицинския съвет и участва в дейността на две комисии към МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – Комисия по лекарствената политика и Лечебно-контролна комисия

Телефон: 044 / 662 824

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ЦЕНТРАЛА : 044 611 700

Aдминистрация:

Изпълнителен директор, Адм.секретар – 611 701

Зам.директор “Медицински дейности” – 611 703
Зам.директор “Административни дейности” – 611 711
Главна медицинска сестра – 611 725
Главен счетоводител – 611 738
Деловодство – 611 726
Счетоводство – 611 761
ТРЗ – 611 802
Каса – 611 760
Личен състав – 611 728
Маркетинг, статистика, соц. работник – 611 778
Мед.формуляри и Архив – 611 815
Правен съветник – 611 710

Отделение по вътрешни болести:

Лекарски кабинет – 611 812
Сестри – 611 805

Нефрологично отделение:

Лекарски кабинет – 611 771
Сестри – 611 818

Отделение по пневмология и фтизиатрия:

Лекарски кабинет – 611 771
Сестри – 611 774
Бронхологичен кабинет – 611 762
Фтизиатричен сектор – 0879405394

Отделение по кардиология:

Началник отделение – 611 704
Секретар – 611 747
Интензивен сектор – 611 838

Отделение по ендокринология:

Лекарски кабинет – 611 786
Секретар – 611 775

Отделение по гастроентерология:

Началник отделение – 611 734
Сестри – 611 787
Фибро-гастроскопичен кабинет – 611 777

Урологично отделение:

Лекарски кабинет – 611 751
Сестри – 611 749
Операционна зала – 611 759

Отделение по реанимация – ОАИЛ:

Началник отделение – 611 742
Сестри – 611 739

Неонатологично отделение:

Лекарски кабинет – 611 724

Отделение Уши Нос Гърло:

Началник отделение – 611 793
Сестри – 611 795
Операционна зала – 611 753

Хирургично отделение:

Старша мед.сестра – 611 750
Секретар – 611 752
Интензивен сектор – 611 733
Детски сектор – 611 756
Операционна зала – 611 765

Акушеро-гинекологично отделение:

Началник отделение – 611 788
Старша акушерка и секретар – 611 781
Родилна зала – 611 731
Родилен сектор – 611 746
Родилен изолатор – 611 780
Гинекологичен сектор – 611 770
ВИП стая – 611 764

Ортопедо-травматологично отделение:

Началник отделение – 611 779
Лекарски кабинет – 611 758
Старша медицинска сестра – 611 807
Операционна зала – 611 759
Гипсовъчна зала – 611 735

Отделение по неврохирургия:

Началник отделение – 611 754

Неврологично отделение:

Началник отделение – 611 755
Лекарски кабинет – 611 791
Страша медицинска сестра и секретар – 611 790

Детско отделение:

Началник отделение – 611 820
Лекарски кабинет – 611 806
Старша медицинска сестра и секретар – 611 743
Интензивен сектор – 611 834

Отделение по образна диагностика:

Лекарски кабинет – 611 748
Регистратура – 611 745
Рентг.техници – 611 792

Отделение по функционална диагностика:

Началник отделение – 611 768
Старша медицинска сестра – 611 767

Очно отделение:

Началник отделение – 611 737
Старша медицинска сестра – 611 773
Операционна зала – 611 833

Клинична лаборатория:

Началник отделение – 611 772
Лаборанти – 611 789

Микробиологична лаборатория:

Началник отделение – 611 784

Отделение по съдебна медицина:

Началник отделение – 611 757

Патологоанатомично отделение:

Началник отделение – 611 732
Старша лаборантка – 611 730

Отделение по ранна рехабилитация:

Началник отделение – 611 836
Рехабилитатори – 611 782
База Минерални бани – 045112839

Психиатрично отделение:

Началник отделение – 611 769
Сестри – 611 835

Отделение по хемодиализа:

Началник отделение – 662 698

Инфекциозно отделение:

Началник отделение – 667 522

Спешно отделение:

Началник отделение – 611 717
Сестри – 611 813
Информатор – 611 804

Приемно-консултативно отделение:

Хирургичен кабинет – 611 708
Терапевтичен, нефрологичен и пулмологичен кабинет – 611 766
Неврологичен кабинет – 611 729
Ендокринологичен и кардиологичен кабинет – 611 729
УНГ кабинет – 611 783
Гастроентерологичен кабинет – 611 777
АГО кабинет – 611 808

Кръвен център:

Началник отделение – 662 623
Кръвна банка – 611 823

Информационно осигуряване и контрол на медицински дейности – ИОКМД:

Началник отдел – 611 707
Медицинска статистика – 611 778
Кодировчици – 611 841

ТЕЛК:

Председател – 623 062

Стерилизационна – 611 763
Склад – 611 821
Пералня – 611 785
Дезинфектор – 611 736
Ремонт и поддръжка – 611 817
Строителен техник – 611 819
Снабдител – 611 818
Ел.техници – 611 816
Кислородни техници – 611 830
Дърводелец и водопроводчик – 611 827
Шлосер – 611 822
Котелно – 611 828
Пералня – 611 785
Сектор Автотранспорт – 611 803
Сектор Хранителен – 611 840

Охрана

Административен вход – 611 839
Централен вход – 611 825
Югоизточен портал – 611 826

МЦ “Миркович”:

Регистратура – 611 797
Старша медицинска сестра – 611 799
Неотложна помощ и Детски кабинет – 611 796
Ортопедичен кабинет – 611 801
Неврологичен кабинет – 611 800
Ендокринологичен кабинет – 611 796

ГАЛЕРИЯ

MBAL Sliven1567910
КОНТАКТИ

МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД – гр. Сливен - mbal.sliven.net

Адрес:гр.Сливен, ул. “Хр. Ботев” 1
Тел.: ЦЕНТРАЛА: 0440611700,  044 611 701
Факс: 044 624 326
E-mail: mbal.sl@iradeum.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbal.sliven.net

Comments are closed.