МБАЛ “Пловдив” АД

April 13, 2016
ЗА НАС

MBAL-PlovdivAD“МБАЛ-Пловдив” АД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

 • Диагностично-консултативен блок с представени приемно-диагностични кабинети, представляващи всички профили на стационарните отделения и диагностични звена;
 • Стационарен блок;
 • Административно-стопански блок;
 • Болнична аптека.

Болницата гарантира своевременност и достъпност на медицинската помощ в съответствие с изискванията на добрата клинична практика.

Основно изискване в дейността на “МБАЛ – Пловдив” АД е високия професионализъм на служителите й.

През целия този период болницата се утвърждава като лечебно заведение, обезпечено със съвременна медицинска техника и оборудване, което осигурява приложението на съвременни техники за диагностика и лечение.

Наред с лечебната работа лекарите в болницата се занимават и с научна работа, участие в симпозиуми и конгреси с научна доклади, публикации в медицински списания и др.

Лекари със защитени научни степени са: д-р Иван Цончев, д-р Стойчо Янев, д-р Кирил Симеонов, д-р Димитър Бакърджиев, доц. Нисим Калев, д-р Борис Дочев, доц. Иван Василев, д-р Тодор Тотев, д-р Николай Белев, д-р Николина Конарева, д-р Анеса Георгиева, доц. Андрей Танев, д-р Райна Ангелова, доц. д-р Илия Баташки, доц. д-р Г. Йорданов, д-р Димитър Шишков, д-р Димитър Матеев, д-р Иван Мануков.

Непрекъснато се усъвършенства квалификацията на работещите в лечебното заведение.

Организирани са четири научно-практически конференции:

 • 1973г. – по случай 20 години от основаването на болницата;
 • 1977г. – по случай 25 години
 • 1982г. – по случай 30 години
 • 1987г. – по случай 35 години
 • 2007 г. – по случай 55 години.
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Ендокринологично отделение е създадено през 1986 г. Отделението е стационирано на 13-тия етаж.

В отделението се лекуват болни с:

- Захарен диабет – пациенти с остри и хронични усложнения на диабета, както и пациенти, нуждаещи се от корекция на провежданото лечение.

- Болести на щитовидната жлеза – неуточнени заболявания на щитовидната жлеза, болни с хипотиреоидизъм и тиреотоксикоза – тежки клинични форми, хронични и усложнени състояния, с очна и сърдечно-съдова симптоматика, болни нуждаещи се от предоперативна подготовка и оценка на състоянието на щитовидната жлеза.

В отделението се извършва ехографско изследване на щитовидната жлеза. Към отделението е разкрит център за обучение на диабетно болни, в който се извършват и консултации със специалист, относно диабетни усложнения.

Обучават се специализанти по ендокринология. Лекарският състав е представен от квалифицирани лекари със специалност по Вътрешни болести и Ендокринология.

Базата на МБАЛ – Пловдив АД с наличните структури осигуряват съвременна диагностика и лечение на ендокринните заболявания.

Болните се приемат през цялото денонощие – спешен и планов прием, съобразно с изискванията на НЗОК – по клинични пътеки и срещу заплащане.

Телефони:

Нач. отделение – 032 905 428

Лекари – 032 906 187

Ст. Мед. Сестра – 032 906 188

Отделението има сключен договор с РЗОК Пловдив по следните клинични пътеки

Ценоразпис на отделението за платени услуги

Цени за избор на лекарски екип от медицински специалисти

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

Началник отделение: д-р Янка ГЕОРГИЕВА

 • Отделението се намира на 10-тия етаж, сектор “Б” и разполага с 30 легла.
 •  Приемат се пациенти над 18 г. за диагностика и лечение на заболявания на отделителната системи.
 • Извършва се съвременна диагностика:
 • Клинико-лабораторни изследвания;
 • Имунологични изследвания;
 • Микробиологични тестове;
 •  Ултразвукова диагностика;
 • Пункционна бъбречна биопсия;
 • КГА и др.

Лечението се провежда по най-съвременните изисквания на  нефрологията .

В отделението работят 6-ма лекари – 5 от които с по две клинични специалности – Вътрешни болести и Нефрология и 1 пред защита на специалност по Нефрология.

                        Телефони

                        Началник отделение: 032/ 906 148, 961 814

                        Лекари: 032/ 905 367, 905 467

                        Старша мед. сестра: 032/ 905 467

Отделението има сключен договор с РЗОК Пловдив по следните клинични пътеки за 2011 г.

Ценоразпис на отделението за платени услуги

Цени за избор на лекарски екип от медицински специалисти

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Кардиологично отделение на МБАЛ “Пловдив” АД е структурирано през 1984 г. Разкрито е на 13 етаж с 40 легла. Предоставя висококвалифицирана лечебно-диагностична и консултативна помощ в областта на сърдечно-съдовите заболявания. База за следдипломна квалификация на лекари.
Приемно-консултативен кардиологичен кабинет към ДКБ работи по утвърден график, в него се извършват контролни прегледи на пациенти, консултации на пациенти, насочени от медицински извънболнични звена, планова хоспитализация.

Консултативна дейност и прием на пациенти по спешност се извършва в СПО.
Медицинският екип притежава необходимата квалификация за работа със специфичната за отделението апаратура при диагностика и лечение на пациенти с ИБС – остър коронарен синдром; сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения; белодробен тромбоемболизъм, заболявания на миокарда и перикарда, инфекциозен ендокардит и др. В отделението се извършват ЕКГ, ЕКГ 24 часов холтер мониторинг, 24 часов холтер мониторинг на артериално налягане, АБИ, велергометричен ЕКГ стрес тест, медикаментозен ЕКГ стрес тест, изследване на като маркери за ранна диагностика на сърдечна недостатъчност, изследване и проследяване нива на миоглобин и Д димер при съответните патологии, диагностика на сънна апнея, ЕХОКГ, ИТМ, % мастна тъкан с импеданс, дигностични и терапевтични пункционни манипулации и др. Провежда се съвременно лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност, остра медикаментозна регуларизация при пациенти с ритъмна патология, диагностика, стратификация и лечение на пациенти с ОКС.
Център за провеждане на клинични изпитвания ІІ, ІІІ фаза.
В отделението работят 8 лекари с признати специалности по вътрешни болести и кардиология, 13 медицински специалисти по здравни грижи.
Лекарите участват в национални и международни форуми със собствени разработки в нет-форуми, консултанти в медицински рубрики, лектори на регионални и национални кардиологични формати, с над 30 публикации в специализирани медицински издания.

Телефони:
032/ 961 794
032/ 905 324

Отделението има сключен договор с РЗОК Пловдив по следните клинични пътеки за 2011 г.

Ценоразпис на отделението за платени услуги

ПЪРВО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Отделението е приемник на хирургичното отделение на създадената през 1952 г. околийска болница. От 2006 г. отделението носи името на доц. Нисим Елиезер Калев – един от основоположниците на пловдивската хирургична доктрина.

Хирургичното отделение се намира се на 9-тия етаж и разполага с 35 легла.

Хирургичната дейност се осъществява в 2 операционни зали, оборудвани със съвременна медицинска апаратура, 2 манипулационни и превързочна.

За своето съществуване отделението се е утвърдило като висококвалифицирано болнично заведение за оказване на специализирана планова и спешна хирургична помощ. Водещи направления в диагностичната и лечебната дейност са:

 • Заболявания в областта на коремната хирургия;
 • Заболявания в областта на жлъчно-чернодроб-натахирургия;
 • Лапароскопска хирургия;
 • Заболявания на правото и дебелото черво.

В отделението работят 9 лекари с призната специалност по хирургия, като един от тях е с втора специалност- онкология.

Сестринският екип се състои от 12 медицински сестри в отделението и 3 – в операционния блок.

Отделението е база за обучение на лекари, специализиращи хирургия.

Телефони за връзка:

Началник отделение: 032/ 961 815, 906 147

Лекари: 032/ 906 124

Старша мед. сестра: 032/ 906 125

Отделението има сключен договор с РЗОК Пловдив по следните клинични пътеки за 2011 г.

Ценоразпис на отделението за платени услуги

ВСИЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ
КОНТАКТИ

МБАЛ “Пловдив” АД – mbal.net

Адрес: гр. Пловдив, бул. България 234
Тел.: 032 95 92 21
E-mail: mbalplovdiv_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображния: mbal.net

Comments are closed.