МБАЛ Христо Ботев АД

November 5, 2015
ЗА НАС

mbal-hristo-botev-vracaВрачанската болница е разкрита през месец септември 1888 год. в частна къща с 40 легла, разпределени в две отделения – мъжко и женско. Първи неин управител е Д-р Светозар Арновлеевич.

През 1905 год. е построена нова сграда и от второкласна държавна болница тя се превръща в първокласна с 80 легла, разпределени в две отделения – вътрешно и хирургично. През 1932 год. се надстроява втори етаж на сградата, а през 1939 год. разширяването продължава с построяването на още два павилиона: първия – административен с амбулатории, аптека и пансион за милосърдни сестри, а втория – за заразно болни. През същата година в болницата са разкрити: АГ отделение, противотуберкулозен и кожно-венерически диспансери и противобясна станция. Болницата вече разполага със 130 легла.

През 1945 год. се разкриват рентгеново отделение, очно и ушно отделение, а през 1952 год. и детско отделение. Построена е и нова сграда на болницата.
В навечерието на своята 100-годишнина през 1987 год. Първостепенна Окръжна Болница “Христо Ботев” гр. Враца е най-мощното в Северозападна България лечебно-профилактично заведение, разполагащо с 900 легла, разпределени по профили. През този период в болницата се провежда и активна научно-изследователска дейност. Отначало тя е свързана с така наречената балканска ендемична нефропатия. През 1956 год. Доц. Йото Танчев и колектив правят първата в света публикация за това заболяване (проучване на нефритите във Врачанска околия). Тези научни прояви не са единствените в болницата. Терапевти, хирурзи и други специалисти развиват творческа дейност, разработвайки различни проблеми в теоретичен, организационно-методичен и практичен аспект.

    Със Заповед № РД-19-09/18.08.2000 год. на Министъра на Здравеопазването, болницата е преобразувана в търговско дружество, с 475 легла разпределени по профили. Общия брой на персонала е 671 души.

Към момента болницата е с разкрити 375 легла и 653 души персонал. Мисията на болницата е да осигури висококачествена и комплексна здравна помощ в диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност, осигуряване на стационарно и амбулаторно лечение, съответстващи на равнището на добрата медицинска практика; да повишава качеството на живот чрез медицинското обслужване, като се използват съвременните постижения в медицината; да осигури равни възможности за лечение на населението в региона; да помогне за непрекъснатото обучение на персонала за усъвършенстване на професионалните им умения; да поддържа и увеличава удовлетвореността на пациентите от оказаната им надеждна и високоспециализирана помощ.
Управлението  на болницата се осъществява в съответствие със Закона за лечебните заведения от Изпълнителен директор – Орлин Веселинов Цветков, директор Медицински дейности – д-р Цветанка Генкова, директор Финансово икономически дейности – Силвия Георгиева и главна медицинска сестра – Валя Тодорова Цветкова.

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Приемно – консултативни кабинети

 • ендокринологичен и хематологичен кабинет
 • кабинет функционално изследване на дишането
 • гастро-ентерологичен кабинет
 • ревмо-кардиологичен кабинет
 • общ хирургичен кабинет
 • урологичен кабинет
 • ортопедо-травматологичен кабинет
 • общ гинекологичен кабинет
 • неврологичен кабинет
 • ЕЕГ кабинет
 • общ детски кабинет
 • общ УНГ кабинет
 • общ очен кабинет
 • инфекциозен кабинет
 • нефрологичен кабинет
 • кабинет професионална патология
 • психиатричен кабинет

Спешно отделение

Началник отделение д-р Тихомир Донов Кирков с призната специалност по Вътрешни болести

Старша медицинска сестра Цветелина Симеонова Ценова – бакалавър по управление здравни грижи

Спешно отделение е създадено като стрктура на МБАЛ ”Хр.Ботев”АД гр.Враца от 01.02.2007г. като отделение с легла за диагностично уточняване до 24 часа.Медицинска помощ, която се оказва включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи състояния и поддържане жизнените функции на организма.

Спешно отделение разполага с 9 легла, 2 от които противошокови, разположени в 5 кабинета: детски, хирургичен, 2 кабинета за преглед и наблюдение на пациенти, противошокова зала, с осигурена апаратура за наблюдение и реанимационни действия

КОНТАКТИ

МБАЛ Христо Ботев АД – mbalvratsa.org

Адрес: гр. Враца, бул. “Втори юни” № 66
Тел.: 092 62 04 19; 092 66 51 10
E-mail: mbal_vratza_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbalvratsa.org

Comments are closed.