Медицински Център “Интегративна медицина” – София

August 24, 2020
ЗА НАС

IntegraВ резултат на редица обективни причини, най-вече свързани с протичащата в страната здравна реформа, качеството на медицинските услуги, предлагани на хронично и онкологично болните не отговарят на необходимите изисквания. В същото време не намират практическо приложение редица перспективни методи за лечение, които са със сериозни възможности за подобряване на ефективността на лечебните резултати и качеството на живот на лекуваните болни. Този вакуум може да бъде запълнен с изграждането на модерен Медицински център, използващ за лечение най-новите достижения в областта на интегративната медицина и високите медицински технологии.

Екип от лекари и учени подготви изграждането на нов медицински център, в който наред с утвърдените методи за лечение ще се използват научно доказани методи от алтернативната и комплементарна медицина, както и нови, високо-технологични методи. Проектът за изграждане на този център е основан на водещи достижения от световния опит в областта на интегративната медицина. Ръководители на проекта са д-р Христо Дамянов – доктор по медицина и проф. Лъчезар Аврамов – доктор по биофизика.

След продължителен подготвителен и проучвателен период на опита на водещи клиники в областта на интегративната медицина: (Huffeland clinic, Germany; Medical Center Cologne, Germany; Carring Medical Cancer Center, USA; The Kroiss Cancer Center, Austria; Oasis of hope hospital, Tijuana, Mexico) бяха определени основните направления за дейност и развитие на центъра, с които можете да се запознаете в тази интернет страница.

ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

Интегративната медицина е ново направление в съвременната медицина, което съчетава класическите методи на лечение с научно доказани алтернативни и комплементарни методи и има за цел да повиши ефективността на лечението и качеството на живот на пациентите.

Основен приоритет в тази област е максимално ефективното използване на възможностите на различни методи от традиционната и алтернативната медицина. Задължително изискване е даване на приоритет на природосъобразни, нискоинвазивни, нетоксични методи на лечение, както и методи, които подпомагат естествените защитни функции на организма.

Предимство на интегративната медицина е възможността за по-тясна връзка и взаимодействие между лекуващ лекар и болен, което е един от сериозните недостатъци на съвременната медицина, която не задоволява изискванията на болните за персонално внимание и ангажираност към техните проблеми.

Основните принципи, на които се основава интегративната медицина са:

 • взаимодействие и сътрудничество между лекуващ лекар и пациент;
 • използване на подходящи конвенционални и алтернативни методи, подпомагащи вродените оздравителни възможности на организма;
 • да не се игнорират възможностите, както на конвенционалната медицина, така и на алтернативната медицина и да не се приемат безкритично предлаганите алтернативни методи;
 • да се отдава нужното значение на фактори като тяло, ум и душевност за хода и изхода от заболяването;
 • широко приложение на интегративната медицина за подобряване на общото здраве и превенция на онкологичните и хроничните заболявания;
 • ангажиране на практикуващите интегративна медицина с научно-изследователски проблеми, както и непрекъснато развитие на знанията и уменията им;
 • оптимални резултати от лечението могат да се очакват при умело използване на научните достижения в медицината и отвореност към нови методи и възможности.

В нашата страна в момента интегративната медицина не е намерила сериозно практическо приложение и остава област, непозната за преобладаващата част от медиците. Налице са разпокъсани, единични опити за приложение на принципите на интегративната медицина, но в не малка част от случаите възможностите са значително ограничени и не отговарят на очакванията на болните. Поради това в много случаи пациентите са принудени сами да търсят алтернативи за подобряване резултатите от приложеното им лечение, което крие възможности за сериозни неблагоприятни последици.

Не по-добро е положението с приложението на високо технологични методи и апаратура. Модерни методи на лечение като термотерапия, фотодинамична терапия, криохирургия, брахитерапия и др. имат изключително ограничено приложение в нашата страна. В онкологичната практика, като изключим използването на лазерната хирургия, не е намерил приложение нито един от изброените по-горе методи.

ИНТЕГРАТИВНА ОНКОЛОГИЯ

Д-р Христо Дамянов дм,

Публикувано в “GP News”, бр. 8, (64) година 6, август 2005

По данни от WHO от 2000 г. общият брой на диагностицираните нови ракови заболявания в света надхвърля 4 мил., а починалите през същата година са 2,5 мил.

По данни на Национален раков регистър през 1997 г. в България са регистрирани 24 290 нови случая на ракови заболявания, а починалите през годината наброяват 15 991.

Въпреки несъмнените достижения на съвременната онкология, тя си остава един от най-важните и актуални проблеми в медицината. Постигнатите резултати до момента по отношение на онкологичните заболявания са все още далеч от желаното, както за пациенти, така и за лекари.

Все повече болни с онкологични заболявания, в стремежа да се преборят със страданието, насочват вниманието си към алтернативната медицина. В основата на този интерес е желанието за търсене на нови перспективи за подобряване резултатите от традиционната медицина, както и активното им участие в решаването на лечебните проблеми. В повечето случаи, болните с онкологични заболявания използват алтернативни методи паралелно с традиционните методи на лечение, като очакванията им са за намаляване на страничните явления от класическите методи на лечение, удължаване на живота и подобряване на имунната функция.

Естествено е, тези и други болни, на първо място да се обърнат за информация и съвет към лекуващия лекар за възможностите и евентуалните неблагоприятни последици от използването на алтернативни методи за лечение на тяхното заболяване. За съжаление, в повечето случаи онколозите не притежават сериозни познания в областта на алтернативната медицина и не могат да отговорят на очакванията на болните.

Непрекъснато нарастващият брой на онкологично болни, използващи при лечението си един или друг алтернативен метод, както и изискванията им за компетентно мнение и съвет, са реален повод да се преустанови практиката на игнориране на алтернативната медицина и да се пристъпи към ангажиране вниманието на все повече онколози към проблемите в тази област.

Определение и терминология

Терминът алтернативна медицина включва широк ареал от лечебни методи, практикувани и използвани вместо наложилите се в конвенционалната (традиционна) медицина, а термина „комплементарна медицина” е специфичен и включва методи от алтернативната медицина, които се прилагат интегрирано с лечебните методи от традиционната медицина, с цел да се повиши качеството на живот на пациентите. В практиката и специализираната литература широко се използва термина комплементарна и алтернативна медицина и неговия акроним КАМ (САМ – Соmplementary and alternative medecine) В широкото си понятие алтернативната медицина включва методи на лечение които не се използват в традиционната медицина. Практика е при доказани лечебни възможности на алтернативните методи те да станат конвенционални, а конвенционалните да станат алтернативни в случаите в когато се използват при недоказани индикации (1,2). В последно време все по-голяма популярност добива термина интегративна онкология, с който се определя синтеза между най-добрите класически методи на лечение и научно утвърдени комплементарни методи за лечение на онкологични заболявания (9,10).

Съгласно терминологията и определенията, които дават Националния център за алтернативна и комплементарна медицина (NCCAM) и Националния раков институт (NCI) в САЩ, интегративната онкология предлага следните възможности:

 • лечение на симптомите на заболяването;
 • подобряване на общото състояние и качеството на живот на болните;
 • подобряване лечебната ефективност.

Принципите на които се основава интегративната онкология включват:

 • взаимодействие и сътрудничество между лекуващ лекар и пациент;
 • използване на подходящи конвенционални и алтернативни методи подпомагащи вродените оздравителни възможности на организма;
 • да не се игнорират възможностите както на конвенционалната медицина, така и на алтернативната медицина и да не се приемат безкритично предлаганите алтернативни методи;
 • да се отдава нужното значение на фактори като тяло, ум и душевност за хода и изхода от заболяването;
 • оптимални резултати от лечението могат да се очакват при умело използване на научните достижения и отвореност към нови методи и възможности;
 • използване, при възможност, на природосъобразни, малкоинвазивни методи;
 • широко приложение на интегративната онкология за подобряване на общото здраве и превенция на онкологичните заболявания;
 • ангажиране на практикуващите интегративна онкология с изследователските проблеми в областта на КАМ, както и непрекъснато развитие на знанията и уменията им (9).
КАБИНЕТИ

Здравните услуги в Медицински центьр “ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА” се осьществяват по график в следните кабинети:

 • консултативен терапевтичен кабинет, в който по график работят кардиолог, гастроентеролог, нефролог, пулмонолог, ендокринолог, невролог, онколог.
 • консултативен хирургичен кабинет, в който по график консултират сьщо уролог, хирург, травматолог, гинеколог.
 • кабинет за ехографски изследвания.

Кьм Медицински центьр “ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА” са обособени специализирани диагностични/лечебни сектори:

 • лабораторен сектор, включващ клинична лаборатория;
 • сектор физиотерапия, включващ процедурни кабини за фоно-ултразвук, лазерна терапия, рефлексотерапия, акупунктура, електропунктура, ДИАДЕНС-терапия, магнитотерапия.
 • сектор ендоскопска диагностика и малка амбулаторна хирургия, включващ операционна-ендоскопска зала и стерилизационна.
 • сектор еднодневен стационар, включващ две стаи с по две легла.
ДЕСЕТТЕ МИТА ЗА РАКА И МОДЕРНАТА ОНКОТЕРАПИЯ

“Митът е нещо, което никога не може да бъде истина, независимо колко хора вярват в него” д-р Рос А. Хаузър

Книга

Treating Cancer with Insulin Potentiation Therapy
Ross A. Hauser, M.D., Marion A. Hauser, M.S. R.D., Beulah Land press, Illinois 60301, 2002

Повечето хора търсят помощта на алтернативното здравеопазване, защото алопатичното лечение (лечение чрез противодействие) се е оказало неефективно. Това не е най-благоприятното обстоятелство, защото алтернативната терапия на рака, като ИПТ (инсулин-потенцирана терапия) дава най-добри резултати, когато е приложена още в самото начало. В подобен случай, това най-често се оказва единственото необходимо лечение.

Болните от рак търсят помощта на традиционните онколози, защото и те както и онколозите вярват в десетте мита за рака и съвременната терапия на рака. Възможно най-тежки са случаите, когато някой прочита в интернет за дадена билка и решава да я използва като единствено средство за лечение на рак. Това съвсем не е пътят за справяне с такова тежко заболяване. Когато болния види, че тумора продължава да нараства, тогава прибягва до опитни алтернативни лечители. Това съвсем не е най-оптималния начин, защото един много голям тумор с метастази е много по-труден за лечение, отколкото локализирания рак. Както обикновено посочваме на пациентите, лесно е да се намали един тумор, но е трудно излекуването на рак. Основната причина за тази трудност е, защото хората идват при нас и другите ИПТ лекари, след като са преминали през изключително токсичните режими на своите онколози. Тези лечения могат необратимо да унищожат имунната и органна система на пациента. Следователно, от голямо значение за раковоболните е добре да се запознаят с десетте мита за съвременната терапия на рака, така че да могат да бъдат прилагани подходящи лечения.

Мит първи: Ракът представлява туморна маса

Повечето болни от рак и онколози гледат на рака като на тумор или маса от неконтролируеми клетки. В резултат, лечението се насочва към премахването на тумора, облъчването му или подлагането му на химиотерапия. Понякога това се оказва ефективно за премахването на всички ракови клетки за известно време, за да се възобнови раковото образование, много често съвсем на различно място, далеч от първоначалното. Това е индикация, че туморната маса се формира само защото организма й позволява. По същество, ракът представлява системно влошаване на биохимията на организма, което в крайна сметка поражда физиологията на рака. Казано по-просто, разликата между нормалната раковата физиология може да се види на Табл.1. Много ясно може да се види, че физиологията на рака е противоположна на нормалната.

Истината: Ракът е състояние на системата, а не локализирано явление.

Табл.1: Разлики между нормална физиология и ракова физиология
Ракова физиология Нормална физиология
рН на кръвта Алкална Нормална
рН на тумора Киселинна Нормална
Кръвни тромбоцити Прилепнати Нормални
Енергийност Анаеробна Аеробна
Ангиогенезис Висок Нисък
Апопотоза (програмирана клетъчна смърт) Ниска Висока
Кръвна коагулация Висока Ниска
Клетъчна адхезия Висока Ниска
Колагенозна дейност Висока Ниска
Диференциация Ниска Висока
Женски естроген Висок Нормален
Глюкозна консумация Висока Ниска

Мит втори: Ракът е остро (акутно) заболяване

Поради това, че раково болните и онколозите разглеждат рака като внезапно възникнал остър проблем представляващ разрушителна локализирана маса клетки, които ще убият организма, препоръчват се хирургическа намеса, лъчева терапия и високи дози химиотерапия, за да унищожат това нещо. Случва се пациенти да посетят лекари ИПТ специалисти, след като са били подложени на първото си третиране с химиотерапия, защото се чувстват изключително зле, а преди лечението са се чувствали чудесно и жизнерадостни. Тези пациенти са били подложени на химиотерапия, защото ракът, от който страдат, е бил счетен за много остър /акутен/ и терапията е трябвало да започне незабавно. Никой не се е постарал да обясни на пациентите, че ракът се е образувал в продължение на години, вероятно от десетилетия и че единственото, което се е случило в последно време е, че ракът е бил открит.

Раковоболните трябва да знаят, че повечето видове рак се развиват с години. Болният е имал и поддържал ракова физиология в продължение на дълги години. Най-добре е да не се избързва и да се потърси мнението на няколко лекари, особено на лекар практикуващ ИПТ, преди да се започне режим на лечение. На повечето хора им е необходимо години, за да развият рак и поради това е най-добре да не се избързва със започването на терапията *.

 • При пациенти с неизбежна дисфункция на централната нервна система, която застрашава мозъка или гръбначния стълб, лечението трябва да започне незабавно. Съществуват и други обстоятелства, при които се налага незабавна намеса, но огромното болшинство от пациенти могат да изчакат, преди да се подложат на терапия.

Истината: Ракът е хроническо състояние.

КОНТАКТИ

Медицински Център “Интегративна медицина” – integramed.org

Адрес: гр. София, ЖК “Дружба 2″, ул. “Делийска воденица” бл.330
Тел: 02 442 46 87; 02 442 47 31
Моб. тел.: 0889 103 483; 0889 104 095
E-mail: integramed_at_mail.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: integramed.org

Comments are closed.