Медицински център „Павел баня”

September 25, 2013
ЗА НАС

PAVELBANQМедицински център „Павел баня” ЕООД е частно здравно заведение. Основан е през 2003 г. от потомствените лекари –фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от професор Георги Гечев начало на физиотерапията и рехабилитацията в гр. Павел баня, както и да се съхранят традициите, професионализма, кадрите и оригиналните методики /подводна екстензия/ на лечение и рехабилитация на вертеброгенните  /гръбначни/ заболявания, прославили курорта и донесли му известност през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век.

Медицински център” Павел баня” ЕООД  е със  седалище и адрес на управление: град Павел баня, ул. „Освобождение” № 2 и има разкрити 5 /пет/ основни филиала, в които извършва своята медицинска дейност – профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация, както и няколко адреса в страната и чужбина.

Медицински център “Павел баня” ЕООД е лицензиран да извършва специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно Закона за лечебните заведения. Персоналът на МЦ ”Павел баня” ЕООД към настоящия момент включва: 55 медицински специалиста, в това число  – лекари – специалисти от почти всички области на медицината, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри, акушерка, фелдшер, масажисти, помощен персонал.

МЦ „ПАВЕЛ БАНЯ” ЕООД е единственото лечебно заведение на територията на община Павел баня, което работи по Договор с НЗОК за оказване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ с направление за специалист – бланка №3. Медицински център „Павел баня” ЕООД има сключени договори за извършване на специализирана извънболнична помощ, профилактика, лечение и рехабилитация и със следните застрахователни компании:

 • ЗОК „Надежда” АД,
 • ЗОК „Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД,
 • ЗОК „България Здраве” АД,
 • ЖЗК  ДСК „Гаранция” АД,
 • ЗОК „Медико 21” АД,
 • ДЗИ „Здравно осигуряване” АД,
 • „Евроинс здравноосигуряване” АД,
 • „Дом Здраве” ЕАД
ИСТОРИЯ, МИСИЯ, ВИЗИЯ

Медицински център „Павел баня” ЕООД е регистриран с решение № 1172 от 2003 г. по фирмено дело № 694 по описа за 2003 г. и вписан в съдебния регистър на Старозагорски Окръжен съд – Дружество с огра-ничена отговорност, съответстващо на изискванията на чл. 36 от ЗЛЗ, с което удостоверява вписването на лечебното заведение в регистъра на РЦЗ Стара Загора, под номер 27, партида 3 том 2.
“Медицински център – Павел баня”  ЕООД е с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична медицинска помощ по:
Физиотерапия, курортология и рехабилитация, Вътрешни Болести, Нервни болести, Кожни и венерически болести, АГ, Кардиология и ревматология, Ортопедия и травматология, Образна диагностика, Детски болести, Неврохирургия, Урология, Хирургия и Детска хирургия, Гастроентерология, Очни болести и др.
Адреса на управление на дружеството е гр. Павел баня, ул. ”Освобождение” № 2.
Дейността, осъществявана от лечебното заведение, съответства точно на изискванията посочени в  ЗЛЗ за наименованието и предмета на дейност. Има пълно съответствие между дейността осъществявана от Медицински център” Павел баня” ЕООД, гр. Павел баня и вписаната в удостоверението за регистрация.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Звеното разполага с цялата гама от естествени и преформрани фактори на съвременната физикална медицина: екстензионна терапия, балнео- и топлолечение, кинезитерапия, масаж, аеро-, магнито- и електротерапия, както ултразвукова и лазертерапия и др.
Гордост за нас е, извършването на основната лечебна процедура, прославила името на Павел баня – подводната екстензия по метода на проф. Гечев, прилагана в оригиналния й вариант, както и някой собствени терапевтични методи, разработени от екипа под ръководството на управителя и прилагани единствено и само при нас.
Звеното по физиотерапия и рехабилитация се състои от няколко функционално свързани сектора:

 • Сектор по електро-, светло- и аерозололечение
 • Сектор – кинезитерапия
 • Сектор – рефлексотерапия – помещения за лазерпунктура, акупунктура, акупресура.
 • Сектор – топлолечение (помещения за лечение с озокерит, пелоиди, компреси с луга и др.).
 • Сектор – водолечение (балнеолечение)
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Акушерството и гинекологията е една от основните медицински специалности. Тя се занимава най – общо с профилактика, диагноза и амбулаторно лечение на гинекологичните заболявания при жените от всички възрасти, с ранно откриване и наблюдение на бременноста, раждането, следродовия период.
•    Цялостна грижа за женското здраве – онкологична профилактика.
•    Профилактика на климактериума и остеопорозата.
•    Абдоминална и вагинална ехография.
•    Ехография на гръдна жлеза.
•    Женска консултация.
•    Цитологично изследване.
•    Хистологично изследване.
•    Поставяне на спирала.
Колпоскопско изследване с биопсия.
Един от основните, водещи кабинети във филиал “МАЗАЛАТ”, целящ :
•    високо професионално ниво на прегледи и консултации.
•    ехография на гинекологични органи с вагинален и коремен трансдюсер в помощ на диагностиката при АГ заболявания.
•    активно работеща, много добре организирана женска консултация. Новородените бебета се поемат от педиатъра в детския кабинет и така  осъществяваме  необходимата приемственост между двата кабинета. Това особено много се харесва на младите майки.
•    извършва се активна профилактика  за борба с рака на женските органи чрез колпоскопия, ехография на гърда и гинекологични  органи, вземане на материал за цитонамазка, диагностика с остеодензитометрия и  консултация с ендокринолог.
•    екипът от АГ специалисти и акушерка извършва на високо прфесионално ниво  прегледи,  консултации и изследвания в клинична и микробиологична  лаборатории.
•    за да бъде пълноценна работата на нашите гинеколози, те активно  взаимодействат с всички специалисти в медицинския център, с физиотерапевтичния сектор, с кабинета по лазертерапия и клинична и микробиологична лаборатории.
•    в послеродовия период немалко млади майки се обръщат за компетентно мнение и лечение към нашите специалисти по физиотерапия, рехабилитация .

Пациентките се обслужват:
•   по линия на здравната каса
•   на свободен прием
•   по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове
АГ кабинетът работи от понеделник до петък по определени графици на гинеколозите.

В кабинета се диагностицират заболявания на женските полови органи, злокачествени и доброкачествени новообразувания,женска консултация, проследяване на бременността, ехограф, колпоскопия.

д-р Детелина Динева

д-р Детелина Динева

Призната специалност:
• Акушерство и гинекология, София
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Педиатрията е специалност, която се занимава с проследяване на физическото и нервно – психическо развитие на детския организъм, диагностиката и лечението на заболяванията при децата. Детските болести имат своите особености, отличаващи ги от тези на възрастния човек, което изисква тяхното добро познаване и професионално лечение.Провеждане на детската консултация, която проследява: физическото и нервно -  психическото развитие – хранене – имунизации – профилактика на рахит, затлъстяване, хипотрофия – профилактика на някои фамилни обременености.
Качествено и съвременно лечение на най – честите заболявания в детската възраст.
В новата здравна система МЦ „Павел баня”„Мазалат” запази наблюдението и грижите на децата си от специалист педиатър. Професионализма на лекарите ни, а така също и уютната обстановка в детския кабинет, създават настроение и спокойствие за  вашите деца, доверие на майките в нашите педиатри, което несъмнено улеснява процеса на лечение.
Работи много добре организирана детска консултация (измерване на тегло и ръст, имунизации, индивидуални съвети за отглеждане, за хранене и профилактика), детска консултация и  в дома на бебета за активно медицинско наблюдение.
Извършват се задължителните имунизации при децата.
Ежедневната работа на клинична и микробиологична лаборатории, включително и в събота, неделя и празничните дни, и наличието на денонощен стационар създават условия за високо ниво на активна взаимовръзка между диагностичния и терапевтичен процес при децата.
- ЛКК „Детски болести”

Децата могат да бъдат преглеждани и наблюдавани:
• по линия на здравната каса
• на свободен прием
• по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове

Д-р Яна ЧакъроваКабинетът работи през цялата седмица.
Извършват се посещения по домовете.

Д-р Яна Чакърова

Призната специалност:
• педиатрия, София
НЕВРОЛОГИЯ

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Анализът на резултатите от цялостното изследване на неврологично болния, което обхваща анамнезата, соматичния, неврологичния и психичния статус и редица лабораторни и апаратурни изследвания, дава възможност да се постигне крайната цел на неврологичното изследване – поставяне на диагнозата на болестния процес и уточняване на най – подходящото лечение. Големият прогрес, който беше направен в последните десетилетия в биохимията, имунологията, генетиката и молекулярната биология, оказа благоприятно влияние върху развитието на неврологията. Едновременно с това бяха разработени и въведени нови информативни и неинвазивни диагностични методики: ултразвукови, компютърна томография, ядрено – магнитен резонанс, позитронна емисионна томография.

Кабинетът по неврология работи от 2003 г. За това време той създаде постоянна пациентела, която получава внимание и грижи, компетентност и сигурност в лечението, съчетано с висок професионализъм  на нашите специалисти по неврология.

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории с оглед  профилактика и лечение на:

 •  неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
 •  прединсултни и слединсултни сътояния
 •  големия кош от диагнози наречен “дископатии”
 •  заболявания на периферната нервна система
 •  мигрена
 •  своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, доплер на съдове,  рьонтгенови изследвания.

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение.
Стационар за реанимация при неотложна неврологична патология по преценка на невролога.

 • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

 • на свободен прием
 • по линия на здравната каса
 • по линия на в доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.
Кабинетът работи от понеделник до петък по график с предварително записани часове.
Диагностика и лечение на различни видове заболявания на централната и периферна нервна система. Проведени на компютърна томография (скенер), електроенцефалография, ЕМГ.

д-р Иглика Ковачева

д-р Иглика Ковачева

Призната специалност:
• Неврология, Медицинска академия – гр.София
ЗА КУРОРТА

Думата „курорт” в буквалния превод означава – „лечебно място”. В съвременния смисъл като курорт се разбира високоефективен, природо-оздравителен център притежаващ лечебно-профилактична база, специализиран медицински персонал и увеличен брой на лечебните фактори с оглед постигането на определен терапевтичен резултат.

Курортът Павел баня, заедно с казанлъшката Розова долина се причислява към преходно-континенталната област, разположена, южно от Стара планина и обхващаща Източна Средна България и малка част от Западна Средна България. Това е познатата от климатологията –Задбалканска нископланинска балнео-климатична зона, включваща още балнеологичните курорти с надморска височина 400 – 500 m като: Момин проход, Долна баня, Баня, Стрелча, Панагюрище, Оборище (Пазарджижка област); Столетово (Пловдивска област); Старозагорски минералн бани.

Зимата тук е много по-мека, поради защитната роля на Стара планина, преграждаща силните северозападни ветрове. Средната януарска температура е между 1, 5 и + 1° C, а броят на дните със снежна покривка е около два пъти по-малък, отколкото в Северна България. Лятото е също така горещо (средната юлска температура е 22 – 24° C), но годишната амплитуда е по-малка. Поради средиземноморското влияние, тук количеството на летните и зимни валежи е почти еднакво.

Балнеолечебните курорти с по-изразени надкомфортни и прегряващи климатични условия – Кюстендил, Сандански, Хисаря, Хасковски бани, Бургаски бани, Павел баня, Старозагорски бани и др., са показани от балнео-климатична гледна точка предимно за заболявания, които са чувствителни към простудни фактори (заболявания на опорно-двигателния апарат, гинекологични, неврологични, бъбречно-урологични и др.). Обратно, балнеологичните курорти, които се характеризират с негорещи и по-прохладни летни месеци – Банкя, Вършец, Велинград, Нареченски бани, са утвърдени като лечебно показани предимно за заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система, функционални заболявания на нервната система, обменно–еднокринни заболявания

Основни курортни фактори включвани в лечебно-възстановителните процеси в Павел баня

 1. Балнеологични – минералната вода
 2. Климатични

Допълнителни  курортни фактори:

 1. Преформираните физикални фактори – електро-светлинни, топлинни, механични, кинезитерапия (лечебен масаж, екстензии, механотерапия, теренолечение, спортни игри и др.), психотерапия, рефлексотерапия, билколечение и пр.
 2. Откъсване от стресови въздействия
 3. Лечебно-профилактичният режим

Принципи на куротното лечение прилагани в курорта Павел баня:

1. изключване на патогенните причинители /eliminatio/  ;

2. допълване на липсващи субстанции /substitutio/;

3. непосредствено направлявана намеса  върху органи и функции на организма /direktio/;

предизвикване на свойствени за тялото реакции чрез умерени дразнители /stimulatio/.

 

КОНТАКТИ

Медицински център „Павел баня” – mc-pavelbania.com

Адрес: Павел Баня
Тел.: 0431 20 08
Моб. тел.: 0887 015 883


Вижте 42.598745, 25.214029 на по-голяма карта

Текст и изображения: mc-pavelbania.com

Comments are closed.