Службата по трудова медицина (СТМ) “Дасян” – София

June 29, 2014
ЗА НАС

Dasian_logo.

Службата по трудова медицина (СТМ) Дасян е организирана съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ. 124/1997 г. и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването /ДВ. 95/1998 г/. Регистрирана е в МЗ с Удостоверение № 474/22.01.2004 г.Пререгистрирана е в Министерството на здравеопазването под № 131-1/23.04.2008 г. в изпълнение на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на МЗ и МТСП.Задачите на службата са отчитане, консултиране и подпомагане работодателите при изпълнение изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и всички допълнителни разпоредби на Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Нашият екип включва специалисти познаващи съвременните изисквания в областта на безопасност и здраве при работа.Стремим се всички клиенти да изпълняват задълженията си свързани с ЗБУТ, да бъдат своевременно информирани за настъпили промени в нормативната база регламентираща ЗБУТ, да посрещат безпроблемно проверките от Главна инспекция по труда, като поддържат работния процес в здравословна и безопасна среда.

Какво да очаквате от нас, ако останете или станете наши клиенти? Висока професионална култура на партньорството – точност, акуратност и сигурност на обслужването, при поддържане на високо качество.Оценка на работното място, работните процеси, оборудването, помещенията, организацията на труда, използвани суровини и материали.Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г. Документацаия и резултати от измерванията в хартиен и електронен варианти, за поддържане на фирмено тематично документално стопанство в реално време.

Ако с това представяне сме предизвикали Вашия интерес и се нуждаете от повече информация, посетете нашата интернет страница на адрес: http://www.dasian-bg.com. или се свържете с нас на посочените координати.

СТМ Дасян се представлява и управлява от Лидия Петкова магистър по здравен мениджмънт

Фирмата разполага със собствен офис намиращ се в центъра на София, ул. “Софроний Врачански” № 107 

ОФЕРТА

Правомощията на СТМ, респективно дейностите, с които можем да ви бъдем полезни, включват:

  1. 1.      Изследване, профилактика и оздравяване на работното място.

1.1. Оценка на работното място, работните процеси, оборудването, помещенията, организацията на труда, използвани суровини и материали.

1.2.Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г.

1.3 Обработва информацията за обслужвания обект, води документацията съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3 и я представя и защитава пред контролните органи /Главна Инспекция по труда/.

  1. 2.      Наблюдение на здравословното състояние на работещите и анализирането му във връзка с извършваната работа

2.1 Определяне на периодичността и организиране на задължителните профилактични медицински прегледи съгласно Наредба № 3/20.01.1997 г. при поискване от работодателя. Прегледите се извършват от лицензирано здравно заведение.

2.2. Изготвяне и поддържане на електронни здравни досиета на всеки работещ,

2.3. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд

На задължителни периодиодични медицински прегледи подлежат всички работещи по време на трудовата им дейност както следва:

  • до 18 год. възраст- ежегодно;
  • от 18- 40 год възраст- един път на пет години;
  • над 40 год. възраст- един път на три години.

3. Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

/КТ Чл.281; ЗЗБУТ Чл.16; Наредба № РД–07–2 от 16 декември 2009 г./

3.1 Подпомагане в комитетите  и групите по условията на труда (КУТ/ГУТ) – изготвяне на необходимата документация по създаването им, уточняване на функциите и задълженията на КУТ/ГУТ, подпомагането им пряко с документи и други.

3.1. Обучение на комитетите (групите) по условията на труд, за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно – хигиенните норми и изискванията на работната среда и трудовия процес.

СТМ „Дасян” притежава сертификат за провеждане на обучение и издава удостоверения за получена квалификация по безопасност и здраве при работа.

Цената на едногодишно комплексно обслужване на работещ е 36 /тридесет и шест/ лева

Върху определената стойност не се начислява ДДС. В цената влизат всички консумативи и командировъчни.

В случай, че цената или условията на тази оферта Ви се струват неприемливи или имате друга визия за възможностите на нашето сътрудничество, моля да се свържете с мен за уточняване или предоговаряне.

НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, В ОЧАКВАНЕ НА ДЕЛОВИ КОНТАКТИ

  • Измерванията на факторите на работната среда, електрическите и други измервания не се включват в цената на договора.
  • Измерванията се извършват от външни акредитирани лаборатории по избор на клиента.

С уважение,   Управител:  Лидия Петкова Магистър по здравен мениджмънт

КОНТАКТИ

Службата по трудова медицина (СТМ) “Дасян” – dasian-bg.com

СТМ Дасян се представлява и управлява от Лидия Петкова магистър по здравен мениджмънт.

Фирмата разполага със собствен офис
намиращ се в центъра на София,
ул. “Софроний Врачански” № 107

Телефони:
Vivacom (02) 832 40 93, 0878 962 578
Mtel: 0888 822 014
Е-mail: dasian@abv.bg

Текст и изображения: dasian-bg.com

Comments are closed.