Служба по трудова медицина “Марпол” ООД

July 31, 2013
ЗА НАС

MarpolСлужба по трудова медицина към “Марпол” ООД, с удостоверение №413/ 26.06.2009г. на Министерство на здравеопазването, консултира своите клиенти в сферата на здравословни и безопасни условия на труд от 2001 година. Дългогодишният опит ни позволи да изградим трайни професионални отношения с редица големи български и международни фирми на територията на страната.

Служба по трудова медицина “Марпол” има за цел да помогне на работодателите в България да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

Служба по трудова медицина “Марпол” предлага пълен пакет от услуги, от които се нуждаят нашите клиенти при изпълнение на техните задължения във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Нашата упорита и професионална работа позволява на клиентите ни да виждат в наше лице един доказан и надежден партньор.

УСЛУГИfirst_page

Като лицензирана Служба по трудова медицина, ние изготвяме подробна оценка на риска на работните места, съгласно изискванията на Наредба №3 и организираме задължителните профилактични медицински прегледи.

Дейността на Служба по трудова медицина “Марпол” включва още изготвяне на пълен пакет от документация по охрана на труда, провеждане на обучения на групите/комитетите по условия на труд и измерване факторите на работна среда и параметрите на електробезопасност, което напълно затваря кръга от услуги по спазване на ЗЗБУТ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗБУТ

Чл. 15. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.)

(1) Лицата по чл. 14, ал. 1 подават годишна декларация в териториалната дирекция “Инспекция по труда” по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

(2) Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.

(3) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация, за което лицата по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция “Инспекция по труда” в срока по ал. 1

ОЦЕНКА НА РИСКА

обучениеОценката на риска е процес за намаляване и предотвратяване на риска при работа, обхващащ и отчитащ работните процеси, работното оборудване, работните места и други фактори, които могат да породят риск. Изискванията, на които трябва да отговаря всяко едно работно място са зададени подробно в нормативната база и следва да бъдат буквално изпълнявани и документирани. При изготвяне на оценката на риска се взимат предвид и факторите на работна среда, както и анализа на заболеваемост при работниците и служителите.

Оценката на риска се изготвя в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 11 май 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска и е насочена в две направления:

Идентифициране на опасностите – събиране на информация за всички видове източници с увреждащо действие във фирмата и извън нея.

Оценяване, което трябва да доведе до решение за взимане на възможните мерки за предотвратяване на рисковите фактори върху здравето и безопасността на работещите във фирмата.

Основната задача при оценяването на риска при работа във всяка фирма е да се подобрят условията на труд, като се ограничат съществуващите рисковете и като следствие от това да се получат по-добри резултати от работния процес.

Изготвя се и задължителната за всяка фирма Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с дейността и потенциалните опасности за всяка фирма. Тя има за цел да посочи конкретни срокове и отговорници на всяко мероприятие за премахване и ограничаване на риска. При изготвяне на програмата е важно тя да бъде и финансово обезпечена.

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

оценка на рискаСлужба по трудова медицина “Марпол” организира задължителните профилактични прегледи на персонала, които се извършват на място или в специализирани медицински кабинети. За всеки служител се изготвя и съхранява “Лично здравно досие” при спазване на изискванията от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за защита на личните данни.

Изготвят се и препоръки за периодичността и вида на провеждане на задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала.

Служба по трудова медицина “Марпол” изготвя Анализ на здравословното състояние, след извършени медицински прегледи и описва заболяваемостта на служителите, като следва единна методика с Министерство на здравеопазването.

ОБУЧЕНИЕ

обучение

Обученията на персонала целят да запознаят служителите с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и да ги подпомогнат в създаването на фирмена политика за превантивност.

 

 

 

Видовете обучения биват:

 •  Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Групите и Комитетите по условия на труд;
 •  Обучения в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В съответствие с Наредбата се обучават:

 •  длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 •  лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 •  членовете на комитета/групата по условия на труд;
 •  работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
 •  длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 •  работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
ОХРАНА НА ТРУДА

occupational_medicine_mainСлужба по трудова медицина “Марпол” предлага на своите клиенти разработване на всички видове заповеди, програми, инструкции за безопасна работа и други документи в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

 

 

 

 •  Програми и заповеди за всички видове инструктажи на служителите в съответствие с изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 •  Разработване на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения, инсталации, инструменти, при работа на височина и работа с тежести и др.
 •  Създаване на Група/комитет по условия на труд, съгласно изискванията на чл.27 и чл.28 от ЗЗБУТ.
 •  Разследване, документиране и отчитане на трудовите злополуки.
 •  Разработване и актуализиране на списък за личните предпазни средства и специално работно облекло.
 •  Създаване на орган по безопасност и здраве съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗБУТ и в съответствие с изискванията
 • на Наредба № 3 от 27 юли 1998г.
 •  Разработване на програма за намаляване и минимизиране на рисковете.
 •  Разработване на физиологичен режим на труд и почивка на служителите
 •  Разработване на План за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии.
 •  Разработване на правилник за Вътрешния трудов ред съгласно чл.127 от КТ.
 •  Консултации за необходимите документи за наемане на работа на лица под 18 г.
 •  Консултации за необходимите знаци и сигнали по безопасност на труда, съгласно Наредба Nо 4, ДВ, бр.77/1995г.
 •  Консултации за необходимите действия по Пожарна и Аварийна Безопасност във вашата фирма, съгласно Наредба I – 209.
 •  Обслужване на Възложителя съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и
 • безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
ИЗМЕРВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

измерване

Съвместно със Службата по трудова медицина работи Орган за контрол от вида “С” при “Марпол – 2″ ЕООД със сертификат за акредитация №88 ОКС / 11.05.2012г. валиден до 31.05.2016г. издаден от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”.

Обхвата на акредитацията включва контрол на:

1. Електрически уредби и съоръжения до 1000V по параметри:

 •  съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
 •  съпротивление на защитни заземителни уредби
 •  съпротивление на изолация
 •  импеданс на контура “фаза – защитен проводник”
 •  защитни прекъсвачи

2. Физични фактори на работната среда

 Измервания на микроклимат

Измерване параметрите на микроклимата – скорост, влажност и температура на въздуха е задължителна процедура за всяко работно място на закрито.

 Измервания на осветеностИзмерванията на осветеност са задължителна процедура и се извършва съгласно изискванията на нормативната база свързана с осветлението на работните места.

 Измерване на шумИзмерванията на шум са задължителна процедура съгласно нормативната база свързана с минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

 Контрол на вентилационни инсталации скорост на въздушен поток [m/s];

дебит на въздуха [m3/h];

КОНТАКТИ

Служба по трудова медицина “Марпол” ООД – marpol-bg.com

Адрес: гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 25, ет.4, офис 403
Тел.: 052 61 56 79; 052 95 39 04
Моб. тел.: 0894 407 714; 0894 407 713; 0887 413 652


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София, ул. Алабин 56, ет.4
Тел.: 02 418 38 42;
Моб. тел.: 0899 916 708; 0896 662 151


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: marpol-bg.com

Comments are closed.