Служба по трудова медицина “Медико” ЕООД

June 11, 2016
ЗА НАС

STM-MedikoEOOD-220x110

„МЕДИКО” ЕООД разработва и изготвя Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Целта на анализа е да се направи оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на производството и производителността на труда както и установяване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта.

Анализът се базира на преглед на наличната документация в дружеството, свързана с осигуряването на безопасността на труда, интервюта с ръководството и персонала, преглед и анализ на приложимата нормативна база, преглед на добрите практики по отношение на безопасността в сферата на дейност на дружеството.

„МЕДИКО” ЕООД разполага с необходимите специалисти и има опит при изпълнението на оперативни програми.

Повече информация и консултации във връзка с “Подобряване на условията на труд”, “Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” и “Безопасен труд” може да получите от д-р Стойнова на 0888 266 940

ДЕЙНОСТИ

Службата по трудова медицина при “МЕДИКО” ЕООД е създадена през 2000г.

“МЕДИКО” ЕООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с
Удостоверение №168 от 28.11.2000г. на МЗ, пререгистрирано с Удостоверение за промяна на регистрация №190-2/28.01.2009 г.

mediko-300x242Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

Клиентите на дружеството са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

Основните функции на Службата по трудова медицина /СТМ/ при “Медико” ЕООД са:

 • Изготвяне на оценка на риска за безопасността и здравето на работещите по работни места.
 • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
 • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
 • Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124 от 1997 г./ и НАРЕДБА № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

УСЛУГИ
 • Комплексно обслужване от служба по трудова медицина
 • Пожарна безопасност
 • Съоражения с повишена опасносност
 • Орган за контрол “ФРС” от вида “C”
 • Оценка на риска
 • Профилактични медицински прегледи
 • Обучение
 • Лични предпазни средства
КОНТАКТИ

Служба по трудова медицина “Медико” ЕООД – mediko.org

Адрес: гр. София, ул. Пиротска 115 (вход от към ул. Одрин)
Тел.: 02 / 971 98 09
Факс: 02 / 48 37 337
Е-mail: stm_at_mediko.org


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mediko.org

Comments are closed.