Служба по трудова медицина – “СТС Инженеринг”

June 13, 2013

 

STS-Injenering-220x110СТС Инженеринг е частно дружество, създадено през 2003 год. На основание Удостоверение № 009-1 от 20.03.2008, издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 14 от 7.08.1998 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 год.

СТС Инженеринг организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка, графици за работа и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи. certificate_web

През 2006 год. Дружеството се сертифицира по ISO 9001:2000 от SGS България (сертификат за одобрение №. BG 07 / 528QA и Certificate HU 007 / 2368). Системата за управление на качеството е приложима за “Обучение по безопасност и здраве; организиране, анализ и оценка на резултатите от профилактичните прегледи; промоция на здравето; консултации по безопасност и здраве при работа; оценка на риска и необходими програми за превенция”. Услугите, които предлага Дружеството се проверяват за актуалност и съответствие към съществуващата нормативна база и са съобразени с препоръките на Националния и Европейски центрове по опазване на общественото здраве.

УСЛУГИ

Оценка на риска

За изготвяне на Оценка на Риска СТС инженеринг има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Процесът по изготвянето включва следните етапи:

 • Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете;
 • Идентифициране на рисковете;
 • Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване;
 • Препоръки за намаляване и контрол на рисковете;
 • Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска.

Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е
Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Обучения по безопасност и здравеiso_certificate_bg_web

СТС Инженеринг провежда обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми, както следва:

Квалификационни групи по електробезопасност
За придобиване на квалификационни групи по електробезопасност, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V . Участниците в обучението предварително се запознават с условията, регламентирани в Правилника за получаване на квалификационна група. Курсовете се провеждат на групи, сформирани по фирмен или браншов профил и включват всички необходими теми по Правилника. Обучението се провежда в подходящи зали или на място, заявено от клиента. Проверката на получените знания се извършва чрез тестове. Издава се удостоверение на всеки успешно покрил теста участник;

Обучения на КУТ / ГУТ
Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в търговските дружества с обем, обхват и продължителност, регламентирани в Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ , бр. 133 от 11.11.1998 г. За проведеното обучение СТС инженеринг уведомява писмено през м. Януари на текущата година съответната регионална дирекция на ИА”ГИТ”;

Обучения на длъжностни лица / органи по БЗРiso_certificate_en_web
Обучения на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд. Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. на министъра на труда и социалната политика и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най – ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд;

Проиграване на програми за предотвратяване на пожари и правила за поведения при бедствия и аварии.
Лекторите, провеждащи обучението в СТС Инженеринг са изявени специалисти в съответните области (инженери, юристи и лекари), с богат професионален опит.

Организиране, Анализ и Оценка на резултатите от профилактични медицински прегледи

Службата по трудова медицина организира и извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности. Анализите, които се изготвят възоснова на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.

Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа.
Трудово-правни консултации.
Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по Трудова Медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.
Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.
СТС Инженеринг предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:

Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;

Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа;

Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим;

 • Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
 • Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
 • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
 • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
 • Длъжностни характеристики;
 • Графици за работа;
 • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
 • Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им.

КОНТАКТИ

Служба по трудова медицина – СТС Инженеринг – ctc-bg.com

Адрес: гр.София, бул. Цар Борис III N 215, сградата на Геопланпроект, ет.7, офис 10
Телефони: 02 / 955 61 99; 0887 45 29 55
Skype ID: ctcskypeline
Е-mail: ctc_at_ctc-bg.com; office_at_ctc-bg.com; support_at_ctc-bg.com

Текст и изображения: ctc-bg.com

STS-Injenering-220x110certificate_webiso_certificate_bg_webiso_certificate_en_webIMG_13062013_133018

Comments are closed.