Служба по трудова медицина “Укассо Трейдинг”

November 8, 2018
ЗА НАС

UCASSOСлужба по трудова медицина Укассо Трейдинг EООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с удостоверение № 254 от 19.05.2008 г.

Като звено към Медико-дентален център МЕДСТОМ тя съществува още от 2003 г. като успешно консултира и подпомага работодатели и служители в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, обнародвана в ДВ бр.14, Службата е пререгистрирана през 2008 г. под новото си име.
Техническите и кадрови ресурси на СТМ Укассо Трейдинг ЕООД дават възможност да се прояви гъвкавост в организацията на дейностите и да се гарантира своевременно, качествено и съответстващо на всички нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд обслужване.

В екипа са включени лекари с висше медицинско образование, специалисти по Трудова медицина, Хигиена на труда, Професионални болести, както и инженери с висше икономическо образование. Персоналът ежегодно участва в курсове и специализации, с цел поддържане на висока квалификация и добро познаване на нормативните документи.

Гъвкавата ценова политика на СТМ Укассо Трейдинг ЕООД е съобразена с оптималното задоволяване изискванията на клиентите, с коректността и лоялността в партньорствата. Задачите се формират съгласно особеностите на обслужваните предприятия, фирми или организации.

ДЕЙНОСТ

Основните стъпки от дейността на службата в процеса на оценката на работното място са групирани в няколко цикъла от действия:
- формулиране на цели, изготвяне на програми, подходи и методи за оценка на работното място. Самите констатации за пригодността на работното място за безопасен и здравословен труд са изводи от оценките на пространството и разположението, мебелировката, физическото натоварване(продължително използване на сила, тежка работа и пр.), умственото натоварване, стрес, емоционално напрежение, работното време и почивките;
- провеждане на задължителните профилактични прегледи, документиране на всички резултати в индивидуални здравни досиета и изготвяне на анализи и препоръки за превенция;
- оценка на риска и опасностите при работа, определяне на контролните мерки;
- организиране на изследвания и измервания, свързани с физичните и химичните фактори на работната среда (шум, вибрации,осветление, микроклиматични характеристики, химични вещества, радиация, газове, пари, прах, биологични агенти).с цел получаване на подробна информация относно проблеми, свързани с условията на труд.

КОНТАКТИ

Служба по трудова медицина “Укассо Трейдинг” – stm-ukasso.com

Адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски”, № 86 вход А, ет.4, ап. 11
Тел./факс: 02 989 06 06
Моб. тел.: 0896 693 223
E-mail: medstom_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: stm-ukasso.com

Comments are closed.