Служба трудова медицина Русе

July 16, 2013
ЗА НАС

STM-Ruse_220x10

Tрудова медицина Русе – „СТМ Евро-Булмедик” ООД

Служба по трудова медицина Русе предлага обслужване от служба по трудова медицина съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд и изготвяне на всички необходими документи пред инспекция по труда.

Фирма „СТМ Евро-Булмедик”ООД се грижи за удобството на своите клиенти и за това ние ще Ви посетим на Вашето работно място (офис, магазин, цех и т.н) в удобно за Вас време за сключване на договор за обслужване от СТМ и за извършване оглед на работните места с цел оценяване на риска на работното място и изготвянето на необходимата документация за пред инспекция по труда!

ОБСЛУЖВАНЕ

Обслужването от Служба по трудова медицина се извършва съгласно ЗЗБУТ и Нардеба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, включва:
- Всички дейности по ОЦЕНКА НА РИСКА;
- Съдействие за извършване измервания на ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА;
- Организиране провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа при започване на работа;
- Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите/работниците за извършване на даден вид работа след преминаване през задължителен периодичен медицински преглед;
- Изготвяне и поддържане на Лични здравни досиета на работещите на електронен и хартиен носител;
- Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка съобразно с натоварването на труда и вредностите на работната среда; – Организиране и провеждане на обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ; – Консултации свързани с изготвяне на всички видове заповеди; – Консултации свързани със закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативна доментация; – Консултации свързани с изготвянето на Инструкции за безопасност при работа;
- Консултации свързани с изготвянето на длъжностни характеристики;
- Консултации свързани с учредяване на КУТ (ГУТ);
- Консултации във връзка с необходимите за използване лични предпазни средства; – ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 !!!

ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

“СТМ ЕВРО – БУЛМЕДИК”ООД организира провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване Заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие с Наредба № 3 на МЗ/ 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и с Наредба №3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Във връзка с проследяването на здравословното състояние на работещите ”СТМ ЕВРО – БУЛМЕДИК”ООДразработва ежегодни анализи на здравословното състояние въз основа на проведените периодични медицински прегледи, издава Заключения на пригодността на работниците и служителите да извършват даден вид работа и дава препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работещите.

При необходимост се работи и с медицински специалисти от следните области:

- УНГ;
- Офталмология;
- Стоматология;
- Образна диагностика (ехография на вътрешни органи);
- Неврология;
- Хирургия и ортопедия;
- Клинична лаборатория;

ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценката на риска се извършва в съответствие с Наредба №5 от 11.05.1999 г. за оценка на риска за здравето и ефективността на работата на системите и средствата за отстраняване на риска и за начина и периодичността на оценката на риска. Тук са включени следните дейности:
- Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали и определяне на изложените на риск лица;
- Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
- Изработване на карти за оценка условията на труд на всяко работно място;
- Изработване на карти за за идентифициране на опасностите и оценка на риска за безопасност и здраве;
- Разработване на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
- Разработване на проект на план-програма за намаляване и ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, според степента на установения риск;
- Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;

ОЦЕНКА НА РИСКА СЕ ИЗГОТВЯ БЕЗПЛАТНО!!!

СПИСЪК НА ИЗГОТВЯНИ ОТ НАС ДОКУМЕНТИ

1.Изготвяне на декларация по чл.15
2.Книга за начален инструктаж
3.Книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж
4.Заповед за работно време
5.Заповед координатор при пожар
6.Заповед за медицинско свидетелство при постъпване на работа

7.Заповед за провеждане на профилактични прегледи;

8.Заповед – място за оказване на първа помощ, аптечка;

9.Заповед – място за пушене;

10.Заповед – ЛПС;

11.Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;

12.Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве

13.Заповед за определяне на видовете инструктаж

14.Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж

15.Програма за провеждане на начален инструктаж и периодичен инструктаж

16.Програма за провеждане на инструктаж на работното място

17.Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец

18.Заповед за провеждане на изпит с новопостъпили

19.Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО

20.Ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство

21.Регистър за регистриране на трудовите злополуки.

22.Заповед лице, водещо регистъра на трудови злополуки.

23.Декларация за трудова злополука – образец

24.Организация за изграждане на Комитет/група по условия на труд – документи

25.Програма за провеждане обучение на Комитета/Групата по условия на труд

26.Длъжностни характеристики- допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд

27.Инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/

28.Заповед за прилагане на физиологичен режим на труд и почивка

29.Правила/инструкции / за безопасни и здравословни условия на труд

30.Инструкция по електробезопасност и план програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване

31.Правила за първа долекарска помощ

32.Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО

33.Дневник за контрол годността на ръчните преносими електрически уреди и инструменти

34.Програма за извършване на оценка на професионалния риск

35.Оценка на риска

36.Програма за намаляване или премахване на професионалния риск

37.Списък за специалното облекло и лични предпазни средства.

38.Правилник за вътрешния трудов ред

39.ПАБ-План за действие на личният състав при природни бедствия, пожари и аварии.

40.Книга за регистриране на положения извънреден труд

41.Протоколи за измерване параметрите на работната среда

42.Протоколи от измервания на електрооборудването

43.Наличие на квалифициран електротехнически персонал за поддържане на електрооборудването.

44.Ежегодна преквалификация.

45.Книга за регистриране на движението на трудоустроените.

46.Противопожарен режим

47.План за евакуация

48.Книга за отчитане на удълженото работно време

49.Противопожарно досие в връзка с Наредба № 1-209 /22.11.2004г.

ИЗМЕРВАНИЯ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

“СТМ ЕВРО-БУЛМЕДИК”ООД съдейства при необходимост за извършване на необходимите измервания на факторите на работната среда в съответствие с всички нормативни документи – ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г., Нар. № 13 ДВ бр. 81/1992 г., Нар. № 7 ДВ бр.88/1999 г. . Издават се Сертификати и

Протоколи за годност на обекта или работното място.

Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.

Измерванията на факторите на работната среда, във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са следните:

- Измерване стойностите на микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
- Измерване осветеност;
- Измерване Импеданса “Zs” на контура “Фаза-защитен проводник”;
- Измерване на шум;
- Измерване съпротивление на изолацията;
- Измерване съпротивление на заземители и мълниеотводи;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

-Списък на работниците,подлежащи на обслужване(всички на трудов,граждански или договор за управление), включващ трите имена,точната длъжност и дата на раждане, подписан и подпечатан от управителя на фирмата;
-Длъжностна характеристика за всяка длъжност (при необходимост предлагаме консултации за изготвянето им);
-Фирмен печат и подпис на упълномощено лице.

СЕРТИФИКАТИ

STM-Ruse_220x10sertifikatsertifikat2
КОНТАКТИ

Tрудова медицина Русе – „СТМ Евро-Булмедик” ООД – trudovamedicina-ruse.com

Адрес: гр.Русе, ул.Кръстец №59
Тел.: 0888 002 869; 0895 640 197; 0879 695 945


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: trudovamedicina-ruse.com

Comments are closed.