УМБАЛ “Света Марина” ЕАД

September 23, 2016
ЗА НАС

marinaУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД – Варна

Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” ЕАД, гр. Варна е правоприемник на Варненска университетска болница. Тя е най-големия диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с 1017 легла, най-модерна апаратура и високо квалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.

Уникални услуги
Уникални за региона на Североизточна България, по профила и специализацията на дейността си, са клиниките по:
• Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)
• Интервенционална кардиология
• Гама-камера
• Детска онкохематология
• Детска ендокринология
• Детска пулмология и алергология
• Детска психиатрия
• Наркология
• Геронтопсихиатрия
• Психосоматика
• Медицина на съня
• Лаборатория по имунология
• Медико-генетична консултация и диагностика
• Неврохирургия
• Ортопедия и травматология
• Орална и лицево – челюстна хирургия
Работа по клинични пътеки:
МБАЛ “Света Марина” ЕАД – Варна има сключен договор с РЗОК за 247 клинични пътеки (изключение са само акушеро-гинекологични и ортопедични заболявания и изгаряния).
Уникална апаратура
Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва:
• PET компютърен томограф (скенер), 128-срезов, висока резолюция, 4-измерен – единствен в България
• Ядрено-магнитен резонанс – последно поколение
• Остеометър за цяло тяло с висока резолюция – единствен в България
• Доплер-ехограф от последно поколение
• Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология
• Циклотрон – единствен в България

Управление на качеството
Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД – Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България. След придобиването на второ ниво, болницата кандидатства за следващото ниво на признание. Цялостната дейност се проследява и контролира от интегрирана болнична информационна система, която обхваща всички болнични структури.
Условия за пациентите
Повечето болнични стаи са с две легла. Обособени са и самостоятелни VIP стаи. Всяка стая има самостоятелна баня и тоалетна, климатик, кабелна телевизия, и всички видове медицнски инсталации.
Диагностично-консултативен блок
Болницата разполага с богат диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, център за образна диагностика, център за клинична патология и център по съдебно-медицинска експертиза. В него се извършват:
• висококачествена образна диагностика (компютърна томография и КТ с биопсия, ангиография, динамични и статични сцинтиграфии, еднофотонна и емисионна КТ, мамографии, хормонална радиоизотопна диагностика);
• всички лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК – анализ) и медицинска генетика;
• инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология и неврология, ендокринология (диабетно стъпало), инвазивни изследвания на всички органи отделителната, гастроинтестиналната система;
• ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;
• мониториране на лекарствени средства;
• превантивни центрове за лечение на множествената склероза, за борба с епилепсията и паркинсоновата болест;
• рехабилитационни програми и физикална терапия и водолечение с естествена геотермална вода;
• скринингови изследвания.

Стационарен блок – включва клиники по:
• КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ, ХИМИОТЕРАПИЯ И ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ
• КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
• (ВКЛ. ПО ПНЕВМОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕМАТОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ)
• ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
• ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
• КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ С ИРО
• ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
• ДЕЙНОСТ ПО МЕДИЦИНА НА СЪНЯ И НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ
• ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ С ДЕЙНОСТИ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА НА СЪНЯ И НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ
• ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ И АСТМА
• ИНВАЗИВНО РЕСПИРАТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ И НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ
• (ВКЛ. ДЕЙНОСТ НЕВРОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ)
• КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
• ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОЛЕКУВАНЕ
• ПЪРВА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ С ИКО
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА КАРДИОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТ ПО НЕИНВАЗИВНА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
• ИНВАЗИВНО КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С ДЕЙНОСТ ПО ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ИНВАЗИВНА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ
• ВТОРА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
• ДЕЙНОСТ ПО АНГИОГРАФСКА И ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ
• КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
• (ВКЛ. ДЕЙНОСТ ПО КАРДИОЛОГИЯ)
• КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, ОСТРА И ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
• ДЕЙНОСТ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
• ДЕЙНОСТ ПО СПЕШНА ДИАЛИЗА И АФЕРЕЗА
• ДЕЙНОСТ ПО ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
• КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
• КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
• КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
• ПЪРВА КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
• ДЕЙНОСТ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
• ВТОРА КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ С ОИЛНБ
• ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТ ПО АНГИОГРАФСКА И ИНВАЗИВНА НЕВРОЛОГИЯ
• МНОГОПРОФИЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА КЛИНИКА С ДОИЛНН
• ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
• ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, ДИАБЕТ, МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НЕВРОЛОГИЯ И НЕФРОЛОГИЯ
• ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ
• ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, НЕВРОЛОГИЯ, И НЕОНАТОЛОГИЯ
• СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ
• ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ, ПАНКРЕАС И ТЪНКО ЧЕРВО
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ, ЕНДОСКОПСКА, ЛАЗЕРНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ
• ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
• ДЕЙНОСТ „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“
• ДЕЙНОСТ „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
• КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (КАИЛ)
• ДЕЙНОСТ “АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ”
• ДЕЙНОСТ „ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ“
• ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
• КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
• КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
• КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
• КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ
• ДЕЙНОСТ „КАРДИОХИРУРГИЧЕН СТАЦИОНАР“
• ДЕЙНОСТ „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“
• ДЕЙНОСТ „ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ С ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕКК И ЕКМО“
• КЛИНИКА ПО УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТ ПО АУДИОЛОГИЯ
• КЛИНИКА ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО – ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
• ПЪРВА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА
• ПЪРВО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – ДЕСКО – ЮНОШЕСКО
• ВТОРО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
• ТРЕТО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
• ДЕЙНОСТ ДНЕВЕН СТАЦИОНАР
• ВТОРА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА
• ПЪРВО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – СЪДЕБНО ПСИХИАТРИЧНО
• ВТОРО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
• ТРЕТО ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – НАРКОЛОГИЧНО
• ТРЕТА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА ПО ГЕРОНТОПСИХИАТРИЯ
• КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
• ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
• ДЕЙНОСТ ПО „СПИН“
• ДЕЙНОСТ „ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ“
• ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

Диагностично-консултативен блок

СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Спешно отделение-деца
Спешно отделение-възрастни

КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ
Централна клинична лаборатория (вкл. за хормонални изследвания, лекарствено мониториране и имунохимична лаборатория)
Дейност инфекциозни болести
Лаборатория по клинична имунология
Лаборатория по микробиология и вирусология (вкл. серологична и копрологична лаборатория)
Лаборатория по медицинска и молекулярна генетика

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ
Клиника по образна диагностика (вкл. дейност KT)
Дейност по ангиографска и инвазивна диагностика (вкл. катетеризационна лаборатория)
Дейност ядрено-магнитен резонанс
Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение
Дейност РЕТ/СТ
Дейност радиоизотопна диагностика (гама камера)
Дейност метаболитна терапия
Дейност лъчелечение
Клиника по обща и клинична патология
Дейност по имунохистохимия
Клиника по съдебна медицина
Клиника по диализа

ТЕЛК

ЛЕЧЕБНИ СТРУКТУРИ

Медико-диагностичен блок
ТЕРАПЕВТИЧНИ КЛИНИКИ
Клиника по медицинска онкология
Отделение по медицинска онкология, химиотерапия и палиативни грижи
Клиника по вътрешни болести (вкл. по пневмология, кардиология, нефрология, ендокринология, гастроентерология, хематология и интензивни грижи)
Първо отделение по вътрешни болести
Второ отделение по вътрешни болести
Клиника по пневмология и фтизиатрия с интензивно-респираторно отделение
Първо отделение по пневмология и фтизиатрия
Второ отделение по пневмология и фтизиатрия с дейности по клинична алергология и медицина на съня, и неинвазивна вентилация
Дейност по клинична алергология и астма
Дейност по медицина на съня и неинвазивна вентилация
Интензивно респираторно отделение и неинвазивна вентилация
Отделение по професионални болести (вкл. дейност неврология и ревматология)
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Отделение за рехабилитация и долекуване
Първа клиника по кардиология с ИКО
Отделение по обща кардиология с дейност по неинвазивна и функционална диагностика
Интензивно-кардиологично отделение с дейност по електрокардиостимулация и нвазивна електофизиология
Втора клиника по кардиология
Дейност по ангиографска и инвазивна кардиология
Клиника по ревматология(вкл. дейност по кардиология)
Клиника по нефрология, диализа и токсикология
Дейност по трансплантация
Дейност по спешна диализа и афереза
Дейност по перитонеална диализа
Клиника по клинична хематология
Клиника по ендокринология и болести на обмяната
Клиника по гастроентерология
Първа клиника по нервни болести
Дейност по невроофталмология
Втора клиника по нервни болести с ОИЛНБ и детска неврология
Отделение за интензивно лечение на нервни болести с дейност по ангиографска и инвазивна неврология

ДЕТСКИ КЛИНИКИ
Многопрофилна специализирана детска клиника с ДОИЛНН
Първо отделение по пневмология и клинична алергология
Второ отделение по ендокринология, диабет, метаболитни заболявания, неврология и нефрология
Трето отделение по кардиология, гастроентерология и ревматология
Детско отделение за интензивно лечение, неврология и неонатология
Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология

ХИРУРГИЧНИ КЛИНИКИ
Първа клиника по хирургия
Отделение по коремна хирургия, трансплантация на черен дроб, панкреас и тънко черво
Отделение по еднодневна хирургия, ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия
Отделение за оперативно лечение
Дейност “Оперативно лечение по неврохирургия”
Дейност “Оперативно лечение по ортопедия и травматология”
Отделение по детска хирургия
Отделение по гастроентерология
Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ)
Дейност “Анестезиология”
Дейност “Интензивни грижи”
Втора клиника по хирургия
Отделение по гинекология
Клиника по гръдна хирургия
Клиника по урология
Отделение по съдова хирургия
Клиника по неврохирургия
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по кардиохирургия
Дейност “Стационар, реанимация и анестезиология и интензивно лечение”
Дейност “Оперативно лечение с оборудване за ЕКК и ЕКМО и анестезиология”
Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология
Клиника по лицево-челюстна хирургия

ПСИХИАТРИЧНИ КЛИНИКИ
Първа обща психиатрична клиника
Първо психиатрично отделение – детско
Второ психиатрично отделение
Трето психиатрично отделение
Дейност дневен стационар
Втора обща психиатрична клиника
Първо психиатрично отделение-съдебно психиатрично
Второ психиатрично отделение
Трето психиатрично отделение -наркологично
Трета обща психиатрична клиника по геронтопсихиатрия

ИНФЕКЦИОЗНИ КЛИНИКИ
Клиника по инфекциозни болести
Първо отделение по инфекциозни болести
Дейност “СПИН”
Дейност “Интензивни грижи”
Отделение по инфекциозни болести с дейност по паразитология
Отделение по кожни болести и венерология

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

НЕВРОЛОГИЯ
1
Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3
Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4
Субарахноиден кръвоизлив
5
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6
Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7
Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
8
Диабетна полиневропатия
9
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10
Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
11
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0—18 г.), засягащи ЦНС
12
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
13
Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) спродължителна апаратна вентилация
14
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
15
Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
16
Мултиплена склероза
17
Епилепсия и епилептични пристъпи
18
Епилептичен статус
19
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
20
Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
21
Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
22
Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
23
Паркинсонова болест
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
24
Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
25
Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
26
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
27
Болест на Крон и улцерозен колит
28
Заболявания на тънкото и дебелото черво
29
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
30
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
31
Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
32
Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
33
Хронични вирусни хепатити
34
Хронични чернодробни заболявания
35
Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
КАРДИОЛОГИЯ
36
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
37
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
38
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
39
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматиченкардиовертер дефибрилатор
40
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
42
Забележка: НЗОК заплаща не повече от четири стента в рамките на една календарна година, като стойността на стентовете е отделно от цената на пътеката.
43
Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
44
Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
45
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
46
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
47
Забележка: НЗОК заплаща не повече от четири стента в рамките на една календарна година, като стойността на стентовете е отделно от цената на пътеката.
48
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
49
Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
50
Забележка: НЗОК заплаща не повече от четири стента в рамките на една календарна година, като стойността на стентовете е отделно от цената на пътеката.
51
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация
52
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
53
Инфекциозен ендокардит
54
Заболявания на миокарда и перикарда
55
Ритъмни и проводни нарушения
56
Артериална хипертония при деца
57
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
58
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
59
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
НЕФРОЛОГИЯ
60
Остър и обострен хроничен пиелонефрит
61
Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—новооткрити, при лица над 18 години
62
Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—новооткрити, при лица под 18 години
63
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица над 18 години
64
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица под 18 години
65
Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
66
Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
67
Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
68
Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
УРОЛОГИЯ
69
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
70
Трансуретрална простатектомия
71
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
72
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
73
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение
74
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
75
Оперативни процедури върху мъжка полова система
76
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
77
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
78
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
79
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
80
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
81
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
82
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
83
Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
84
Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация
85
Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
86
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
87
Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
88
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
89
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години
90
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
91
Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
92
Бронхоскопски процедури—диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система
93
Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
94
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
95
Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
96
Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
97
Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
98
Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
99
Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
100
Заболявания на щитовидната жлеза
101
Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
102
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
103
Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
104
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
105
Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
106
Метаболитни нарушения при лица над 18 години
107
Метаболитни нарушения при лица под 18 години
УНГ
108
Глухота—диагностика и консервативно лечение
109
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
110
Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
111
Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
112
Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
113
Хирургично заболяване при хронични заболявания на сливиците
114
Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
115
Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази
116
Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия
117
Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
118
Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
119
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
120
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
ХИРУРГИЯ
121
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
122
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
123
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
124
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
125
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
126
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
127
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
128
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
129
Оперативни процедури върху апендикс
130
Хирургични интервенции за затваряне на стома
131
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
132
Оперативни процедури при хернии
133
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
134
Конвенционална холецистектомия
135
Лапароскопска холецистектомия
136
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
137
Оперативни процедури върху черен дроб
138
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
139
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
140
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
141
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
142
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
143
Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
144
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
145
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
146
Оперативно лечение при остър перитонит
147
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
148
Консервативно лечение при остри коремни заболявания
149
Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение
150
Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания
151
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
152
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
153
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
154
Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
155
Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
156
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
157
Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити
158
Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
159
Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
160
Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеална диализа
НЕВРОХИРУРГИЯ
161
Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение
162
Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение
163
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
164
Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
165
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
166
Хирургично лечение при травма на главата
167
Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение
168
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
КАРДИОХИРУРГИЯ
169
Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
170
Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение
171
Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение
172
Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
173
Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
174
Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробн
175
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
176
Спешни състояния в гръдната хирургия
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
177
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
178
Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
179
Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
180
Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
181
Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
182
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
183
Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
184
Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
185
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
186
Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
187
Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
188
Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
189
Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
190
Остър вирусен хепатит А и Е
191
Остър вирусен хепатит В, С и D
192
Паразитози
193
Покривни инфекции
194
Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения
195
Вирусни хеморагични трески
ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
196
Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
197
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
198
Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
199
Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
200
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
201
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
ДЕРМАТОЛОГИЯ
202
Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
203
Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата
204
Тежкопротичащи форми на псориазис—обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
205
Еритродермии
206
Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити
207
Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
ХЕМАТОЛОГИЯ
208
Левкемии
209
Лимфоми
210
Хеморагични диатези. Анемии
211
Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
212
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи активности
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
213
Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност
214
Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
215
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
216
Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност
217
Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
218
Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област
219
Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
220
Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости
НЕОНАТОЛОГИЯ
221
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
222
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
223
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
224
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
225
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
226
Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения – след 28 ден
227
Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
228
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
229
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
230
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
231
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
232
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
233
Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
234
Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
235
Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
236
Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
237
Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)
ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ
238
Токсоалергични реакции при лица над 18 години
239
Токсоалергични реакции при лица под 18 години
240
Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
241
Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
ОНКОЛОГИЯ, ХИМИОТЕРАПИЯ И ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ
242
Палиативни грижи при онкологично болни
243
Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години с минимален болничен престой 3 дни
КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
1
“Хрониохемодиализа”
2
“Перитонеалнадиализа с апарат”
3
“Перитонеалнадиализа без апарат”
4
“Диализно лечение при остра бъбречна недостатъчност”
5
“Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания”
6
“Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания”
7
“Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия”

ЗА ПАЦИЕНТА

Условия за пациентите
ПРИСТИГАНЕ В БОЛНИЦАТА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – автобуси с номера:
13 и се слиза:
до 10 часа – на светофарите на бул. Хр. Смирненски и ул. Генерал Колев
след 10 часа – на спирка “Мир”
32 и се слиза на спирка МБАЛ “Св. Марина” ЕАД
209 и се слиза на спирка МБАЛ “Св. Марина” ЕАД
12 и се слиза на спирка МБАЛ “Св. Марина” ЕАД
121 и се слиза на спирка МБАЛ “Св. Марина” ЕАД

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА НОСИТЕ
• Документ за самоличност или Акт за раждане за децата до 14 г.
• Направление за хоспитализация
• Здравно-осигурителна книжка
• Епикризи, изследвания, карта за кр. група, имунизационен календар, лекарствени схеми и др.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМ
В МБАЛ “Света Марина” ЕАД – Варна се приемат пациенти от цялата страна. Начините, по които това става са:
• с Направление за хоспитализация от лекар или болница;
• по собствено желание – срещу заплащане;
• постъпилите по спешност пациенти биват преглеждани от съответните консултанти и ако състоянието им го налага биват приемани в някоя от клиниките на болницата.

ПРИЕМАНЕ В БОЛНИЦАТА
ИНФОРМАЦИЯ
Информация за разположението на кабинетите и клиниките можете да получите на главния вход във високата сграда, от където ще бъдете насочени:
• към регистратурата на Диагностично-консултативния блок – при планов прием или
• към приемно-спешните кабинети на 1 ет. – при спешни състояния

ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ
За успешното протичане на диагностично-лечебния процес е необходимо:
• да се придържате към установените мерки и правила в болницата;
• да спазвате Правилника за вътрешния ред;
• да уважавате другите пациенти в стаята;
• да уважавате и да съблюдавате указанията на персонала;
• да го информирате за извършени и предстоящи манипулации и изследвания;
• да не пушите в болничните стаи;
• да не консумирате алкохол;
• да не ползвате на мобилни телефони в близост до животоподдържаща апаратура.

БОЛНИЧНАТА СТАЯ
В болницата стаите са две категории: стандартни и луксозни (VIP)
Желанието да преминете във VIP стая може да бъде осъществено след заплащане на касата на болницата. За повече информация се обръщайте към обгрижващия персонал.

ХРАНЕНЕТО
Часовете за хранене в болницата са както следва:
• Закуска от 7:00 до 7:30 часа
• Обяд от 12:00 до 12:30 часа
• Вечеря от 17:30 до 18:00 часа
При желание можете да си поръчате храна по Ваш избор срещу заплащане.

СВИЖДАНИЯТА
• Клиничен стационар: четвъртък и неделя от 14 до 16 ч.
• Детски клиники: четвъртък и неделя от 14 до 16 ч., през другите дни от 17 до 19 ч.
• Интензивни: часовете са в зависимост от състоянието на пациента.

МАРШРУТНИ ТАКСИТА – по автобусните линии

СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ
В случай че пристигате с кола, можете да я оставите в паркинга на болницата.

ЗА ИНВАЛИДИ И ХОРА, КОИТО СЕ ПРИДВИЖВАТ ТРУДНО в Спешния център са подготвени инвалидни колички. За вземането и докарването на тези пациенти е разрешено краткосрочно паркиране пред главния вход. При престой повече от 15 минути ще трябва да оставете колата си в паркинга на болницата.

ХОТЕЛ
Когато Ваши близки или роднини трябва да пренощуват във Варна, ние Ви препоръчваме хотелите:
• Строител (сп. Електрон по линията на автобус 13 зад Кметство “Приморски”)
• Персей (Бриз 1) и Бриз 2 (сп. Студентска по пътя за Златни пясъци – автобуси 8, 9 и 409), тел: 30-22-78 и тел: 30-22-63

УДОБСТВА
ЗА УДОБСТВОТО НА НАШИТЕ ПАЦИЕНТИ НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

ТЕЛЕВИЗИЯ в болничната стая
В болничните стаи са инсталирани и работят 210 телевизора. Срещу минимално заплащане можете да гледате около 30 канала.

ТЕЛЕФОНИ
С фонокарти и с жетони на повечето етажи на болницата.

БОЛНИЧЕН СТОЛ
С възможност да се храните на място или да си поръчате в стаята срещу заплащане.

СНЕК-БАРОВЕ
Срещу главния вход и на втория етаж.

МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
На главния вход и до болничния стол.

МАГАЗИН ЗА КОНФЕКЦИЯ
Намира се на 2 ет. Работно време от 8:30 до 16:00 часа.

САНИТАРЕН МАГАЗИН
Санитарния магазин се намира на 2 етаж.

АПТЕКИ
“Марешки” – на портал “ВХОД” на болницата (бариерата на бул. Хр.Смирненски)

БАНКОМАТИ
В приземния етаж на болницата.

КНИЖАРНИЦА
Книжарница “Знание” (до главния вход) с работно време от 7:00 до 16:30 часа. Предлага богат асортимент от вестници, списания, художествена и медицинска литература и учебници, както и канцеларски материали.

КОПИРНИ УСЛУГИ
В партерния етаж до главния вход се намира деловодството на болницата, където можете да ползвате копирни услуги.

НАПУСКАНЕ
Напускането на болницата е важен момент и включва следните няколко стъпки:
• заплащане на потребителската такса
• заплащане на лечението (по цени на лечебното заведение, ако пациентът е постъпил по свое желание или без направление за хоспитализация)
• Свободен разговор с Вашия лекуващ лекар;
• Рецепти, които ще Ви бъдат изписани;
• Насрочване на дата за контролен преглед;
• Информиране на близките за деня на изписването Ви;
• Организиране на транспорта от болницата до дома Ви – при заплащане от болницата може да Ви се осигури медиицнски транспорт до дома;
• Прибиране на личните вещи;
• Известяване на обслужващия персонал за напускането на болницата.

КОНТАКТИ

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД – svetamarina.com

Адрес: гр. Варна,Бул. “Хр. Смирненски” 1
Тел: 052 30 28 51 (до 59) – централа (с оператор); 052 97 82 11
Факс: 052 30 28 74
Е-mail: officeub_at_mail.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: svetamarina.com

Comments are closed.