Фетекс Консулт ООД

July 31, 2013
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

FetexИзвършва:

1. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд.
2. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
· предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
· периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
3. Извършване одит на работните места за установяване несъответствията с минималните изисквания на Наредба № 7/1999 г. на МТСП и МЗ.
4. Извършване на аналитичен преглед на наличната вътрешно ведомствена документация и оценка съответствието й с нормативното законодателство по БЗР.
5. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
6. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика.
7. Консултации по всякакви въпроси касаещи опазване на здравето на работещите.
8.Изпълнение на функциите на орган по БЗР при договорка с работодателя

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

Мобилна лаборатория.
Oбхватът на акредитация включва контрол на:

1. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:
· Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
· Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност /Дефектно токови защити – Fi прекъсвачи/
· Електрическо съпротивление на изолацията
· Преходно съпротивление на защитна заземителна уредба
· Преходно съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба

2. Физични фактори на работна среда:
· Осветление
· Шум
· Микроклимат
· Вибрации

3. Физико-химични фактори на работна среда – прахове във въздуха на работната зона и околна среда.

4. Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха на работната зона.

5. Климатични и вентилационни инсталации.

Орган за Контрол от вид “С” в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА е акредитиран от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация” със СЕРТИФИКАТ Рег. номер 135 ОКС валиден до 31.01.2013 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
Обучение, разработване и консултиране при внедряване на системи за управление

 • ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството
 • ISO 14001:2004 – Системи за управление на околната среда
 • BS ОHSAS 18001:2007 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа
 • 22000:2005 – Системи за управление на безопасността на храните.

Интегрирани системи:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • ISO 9001:2008
 • BS ОHSAS 18001:2007
 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • BS ОHSAS 18001:2007
 • ISO 14001:2004,
 • BS ОHSAS 18001:2007 и 22000:2005

НАССР – Система за безопасност на храните – правила, изисквания, процедури

Извършване на вътрешни одити.

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

- малък и мобилен екип, покриващ територията на цяла България
- цени по договаряне, до 20% по-ниски от тези на конкурентите
- гъвкава политика спрямо клиентите, тяхното врене и възможности
- поддържането на висок професионализъм
- постоянно повишаване на квалификацията на нашите специалисти
- стриктно спазване на изискванията по БДС EN ISO/EC 17020.2005 и за добрата лабораторна практика;
- ползване на най-съвременната апаратура
- при поискване можем да предоставим имена, позиции и телефони на доволни клиенти
- безплатни консултации – 7 дни в седмицата
- съвременна апаратура за осигуряване на най-високо качество на контролната дейност
- методите и процедурите ни за контрол са изцяло съобразени с най-новите нормативни документи утвърдени в РБългария

КОНТАКТИ

Фетекс Консулт ООД – fetex.free.bg
Моб. тел.: 0884 717 128; 0878 187 006
Професионални консултации: д-р Савова

Teкст и изображения: fetex.free.bg

Comments are closed.