Mедицински център “Авицена”

July 10, 2013
ЗА НАС

AvicenaMедицински център Авицена започва своята дейност в началото на 2000 г. като частно лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ.

От 2012 г. Медицински център „Авицена” функционира на нов адрес:

• В кв. Стрелбище на ул. „Орехова гора” № 17 Б /близо до Южен парк/

Ние сме клиника в София , изградена  като многопрофилен медицински център , предлагащ услугите на висококвалифицирани специалисти.

Качеството на предлаганата медицинска помощ, професионализмът, персоналното  отношение и грижа за всеки пациент са водещи принципи в работата ни.

Нашата частна клиника предлага множество изследвания – клинични ,биохимични , микро-биолигични и ехографски.

Това, което обединява екипът на напата клиника, е теорията на древния персийски лечител и философ Авицена. Той е считал, че „болестта е разногласие между душата и съзнанието на човека”. Лекарят трябва да ”лекува заедно с тялото и душата на човека”.

Екипът на медицински  център Авицена  се ръководи от неговата философия в лечението. За нас пациентът е единство между физическо тяло и духовна същност.

Практикуваното от нас лечение се основава на няколко основни метода:

  •    конвенционалната /официална/ медицина,
  •   алтернативни /нетрадиционни/ подходи
  •    българска народна медицина.
КАБИНЕТИ

Meдицински център Авицена разполага с  кабинети оглавени от специалсти в различни области на  медицината. Ние сне сплотен екип от лекари , работещи също така и   във водещи болници в София.

Нашите кабинети са в различни области на медицината.С това целим да предложим разнообразна лекарска помощ на хората като я концнтрираме на едно място и  така да  спестим   време в обикаляне на  различни болници и поликлиники.

Различните  кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура , защото медицината и високите технологии трябва да вървят ръка за ръка , за да можем по- детайлно и точно да помогнем на нашите пациенти.

Основната ни цел винаги е да съберем колектив от специалисти , които са едни от най- добрите лекари в своята сфера.

Всички в нашия екип сме  обединени  от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името на здравето на хората.

Вярваме, че с етичност, професионализъм, коректност и отговорност във взаимоотношенията с всеки един от вас, ще успеем да помогнем да подобрите качеството си на живот, за да има повече здраве и радост в него.

ЕКИП
Медицински център Авицена предлага услугите на едни от най-добрите лекари в различни специалности на медицината.
Ние предлагане качествено обслужване и прегледи в области като :
вътрeшни болeсти , професионални болести , хомеопатия , нефрология , ендокринология , кожни и венерически болести , акушер-генекология , уши- нос – гърло , хирургия , неврология , очни болести , ортопедия и травматологиа ,псхиатрия ,  психология

На равно с това нашият  екип разполага и със специалисти в по- алтернативни области на лечението , които също са неделима част от бъдещето на медицината. Това са сфери като:

диетология , билколочение и народна медицина ,  електро акупунктура


Целият екип на медицински център Авицена е обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името на вашето здраве.

В нашата клиника вярваме , че с етичност, професионализъм, коректност и отговорност във взаимоотношенията с всеки един от вас, ще успеем да помогнем за подобряването на вашето здраве и начин на живот.

 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА- ДЕЙНОСТИ

Службата по трудова медицина АВИЦЕНА ЕООД предлага и осигурява своевременно и качествено комплексно обслужване, което включва всички изисквани от законодателството в България дейности:

• Измервания по факторите на работната среда и трудовия процес
• Оценка на риска за всяко работно място
• Обучение в Комитет или група по условията на труд
• Профилактични прегледи на работещите
• Обобщени анализи за здравното състояние в зависимост от условията на труд
• Промоция на здравето на всяко работно място

Основната дейност на Службата по трудова медицина „Авицена” е да консултира и подпомага на експертно ниво работодателите при изпълнение на изискванията, посочени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и всички подзаконови нормативни разпоредби на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.
Службата по трудова медицина е регистрирана в МЗ под № 253/13.06.2001 г. на основание чл. 16 от наредба № 14 на МЗ от 07.08.1998 г. Пререгистрация – № 253-1/17.12.2004 г. Актуална регистрация на основание чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ под № 340-1/3.11.2009 г.

От 2006 г. СТМ АВИЦЕНА откри офис и в гр.Бургас – ул. ”Патриарх Евтимий” №111. За контакти: инж. Стоян Рашков, тел: 0887233761.

От създаването си СТМ АВИЦЕНА се ръководи от принципа за професионално обслужване на своите клиенти. Тяхната удовлетвореност е водещ стимул в работата на екипа. Сред фирмите, с които сме работили и продължаваме да обслужваме, са:

- Индустриална Холдингова Компания АД, с дъщерни фирми 

- ПАРК–ХОТЕЛ „ВИТОША”

- „БОДУ” ООД

- „ГРИНИ – ГН” ЕООД – текстилна фабрика

- „ДИТА ММ” ООД – печатница

- Столична общинска агенция за приватизация – СОАП

- НЗОК 

- СЗОК и много други.

Екипът на СТМ АВИЦЕНА се състои от високо квалифицирани специалисти, доказали се в областта на трудовата медицина, физиката, химията, техническите науки и др. Техният професионален подход гарантира на клиентите на СТМ АВИЦЕНА качествено и навременно обслужване.

ОЦЕНКА НА РИСКА

Служба по трудова медицина „Авицена” предлага комплексно обслужване, включващо разработка на мерки за отстраняване и/или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите чрез:

І. Оценка на условията на труд

1. Преглед на условията на труд

2. Определяне на източниците на опасности

3. Анкетиране на персонала във връзка със състоянието на условията на труд

4. Оценка / Преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите

5. Определяне на персонала, изложен на опасности

6. Разработване на Програма за предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска за здравето и безопасността на персонала

7. Измерване факторите на работната среда – физични, химични, прах

ІІ. Мониторинг на здравословното състояние на персонала

1. Експертно заключение за пригодност на кандидатите за работа, съобразено с характеристиките на длъжността

2. Организиране и извършване на периодични медицински прегледи съгласно Наредба №3/87 г.

3. Анализ на резултатите от периодичните профилактични прегледи

4. Заключение относно пригодността на всеки работещ за извършваната от него дейност

5. Изготвяне и поддържане на здравни досиета на персонала и отразяване на резултатите от мониторинга (в т.ч. болнични листове, експертни решения и др.)

6. Анализ на здравословното състояние на персонала въз основа на:

- резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания

- показателите за временна и трайна нетрудоспособност

- показателите за професионална заболеваемост

- показателите за трудов травматизъм

7. Годишен обобщен анализ на здравното състояние на персонала във връзка с условията на труд.

ІІІ. Консултации, съдействие и препоръки

1. Консултиране на работниците и служителите:

- във връзка със здравето и безопасността при работа

- предоставяне на информация за здравните рискове, свързани с работата

- насочване при необходимост към личния лекар

2. Консултиране на работодателя относно:

- определяне на мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда

- оптимизиране на трудовия процес от гледна точка на ЗБУТ /Здравословни и безопасни условия на труд/

- организация на работното място и ергономични показатели на работното място

- избор на средства за колективна и лична защита

- подобряване на санитарно-битовото обслужване

3. Подпомагане на работодателя от специалисти по трудова медицина към СТМ „Авицена” при:

- проверки и разследване на трудови злополуки и професионални заболявания

- проверки от Инспекцията по труда

- работа на Групата или Комитета по условия на труд

ІV. Промоции на здравето и обучение по ЗБУТ /Здравословни и безопасни условия на труд/

1. Реализиране на програми за промоция на здравето на работещите

2. Обучение на ръководния персонал, работещите и техните представители в Комитета и групите по условия на труд по ЗБУТ.

3. Издаване на законовите документи за проведеното обучение.

ОБУЧЕНИЯ

Поради различните държани изисквания екипът на СТМ ‚‚Авицена‘‘ провежда курсове за СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД ПРИ РАБОТА. Kурсове могат да се организират и проведат в в градовете София и Бургас.

1. Обучението е предназначено за:

- управители на фирми

- фирмени инспектори по здравословен и безопасен труд

- членове на КУТ* / ГУТ**- първоначално и ежегодно обучение на представителите в КУТ и ГУТ !

* Комитет по условия на труд

**Група по условия на труд

2. В Република България обучението е задължително според следните закони:

- чл.281 ал.1 и 5 от Кодекса на труда;

- чл.4 ал.1 т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- чл.2 ал.1 от Наредба №РД -07-2 от 16.XII.2009 г. за условията и реда за провеждане на обучение и инструктаж на работниците и служителите по БЗР ( БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ).

3. След преминаване на курса всеки от участниците получава легитимен сертификат за проведеното обучение

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Медицински център “Авицена” предлага научно обосновани профилактични прегледи и изследвания по трудова медицина. Предвид ежедневния стрес , на който са подложени всички работещи в нашата страна, предлагаме пакет от прегледи и изследвания, който ще даде цялостна картина за работоспособността на служителите Ви. Целта ни е с помощта на тези профилактични прегледи да следим и подобрим тяхното здравословно състояние , което ще доведе и до повишаване на трудоспособността им. А това е предпоставка за по-висока ефективност на вашата фирма и увеличение на печалбите.

I. Основният пакет от медицински прегледи и изследвания по трудова медицина включва:

1. Анкета и тестове за оценка на рисковите фактори за здравето (наследственост, небалансирано хранене, липса на достатъчно движение, повишен стрес, вредни лъчения и други).

2. Обстоен преглед от специалисти по вътрешни и професионални болести, както и офталмолог за работещите с видеодисплей , УНГ – за работещи с висока степен на шум ,невролог , дерматолог , и други специалисти / специалистите се определят съгласно Нар.№3/87 г.. или според изискванията на клиентите/

3. Електрокардиографско изследване, изследване на урина , ПКК, биохимия и други кръвни изследвания.

4. Изследване с професионален анализатор на състава на тялото TANITA. Определя теглото с точност до 0.1 кг, процента на мазнини в тялото, водното съдържание на тялото, количество на мускулната маса и степента на затлъстяването (бодимас индекс).

5. Изготвяне на индивидуални препоръки за подобряване на здравословното състояние на работещите.

II. За да постигнем максимално удобство на клиентите си прегледите и изследванията могат да бъдат извършени ,както на територията на Медицински център „Авицена” ,така и на територията на вашето предприятие или офис.

КОНТАКТИ

Медицински център и служба трудова медицина “Авицена” – mc-avicena.com

Адрес: гр.София, кв. Стрелбище, ул. “Орехова гора” № 17 Б

Медицински център “Авицена”
Тел./факс: 02 866 55 80
Моб. тел.: 0894 363 074; 0888 818 837
E-mail: clinic_at_mc-avicena.com


Вижте по-голяма карта

Служба по трудова медицина „Авицена”:
Тел./ факс: 02 866 55 80
Моб. тел: 0888 818 837; 0894 364 988
Е-mail: clinic_at_mc-avicena.com

Работно време на медицински център “Авицена”:
понеделник – петък: от 8:00 до 20:00 ч.; събота: от 8:00 до 18:00 ч.

Текст и изображения: mc-avicena.com

Comments are closed.