“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

September 24, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_47574 Sep. 24 22.34Онкологичният център в гр.Стара Загора започва своята история през 1956г. с откриване на първите онкологични кабинети, базирани в сградата на І-ва поликлиника.
През 1964г. е разкрит стационар за онкологични болни.
През 1976г. е построена допълнителна сграда и Центърът се обособява като самостоятелно лечебно заведение – Окръжен Онкологичен Център, който разполага с необходимите за дейността му отделения, лаборатории и поликлинична част.
През ноември 2000г. Центърът е преструктуриран като търговско дружество – “Междуобластен Център за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора”ЕООД.
“ КОЦ- Стара Загора” ЕООД обслужва населението от 15 общини на Старозагорска и Сливенска области с обща численост 569 897. В областта на лъчелечението с телегама терапия и кюри терапия се обслужват пациенти и от региона на Хасковския онкологичен диспансер. По отношение на комплексното лечение на онкологичните заболявания на ЛОР органите “КОЦ-Стара Загора”ЕООД обслужва населението на Хасковска, Кърджалийска, Ямболска и Бургаска области.
Структурата на “КОЦ -Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с нормативната база на функционално блоков принцип, както следва:
Консултативно Диагностичен Блок включващ 11 приемно – консултативни кабинета, включително и Профилактичен кабинет; Отделение Нуклеарна медицина, за образни изследвания; Патоморфологична и цитологична лаборатория, Клинична лаборатория.
Стационарният Блок е със 7 отделения: Радиологично, Хирургично, Дерматологично, Гинекологично, Химиотерапевтично, УНГ отделение, Анестезиологично – реанимационно отделение и Операционен блок с 3 операционни зали.
“КОЦ- Стара Загора” ЕООД разполага със собствена болнична аптека, лицензирана за работа с опиати.
Годишно през “КОЦ- Стара Загора” ЕООД за стационарно лечение преминават 6600 пациента, а за диспансерно наблюдение се извършват 42 690 прегледа.
По традиция в “КОЦ – Стара Загора ” EOOD регулярно се сключва колективен трудов договор между работодателя и легитимните синдикални организации , заверен от Инспекция по труда.
Въз основа на активната дейност на Комитета по условия на труд и Службата по трудова медицина се извършват регулярно обследване на работните места , профилактични прегледи на персонала.
В съгласие с нормативните документи за безопасни условия на труд, изискванията на медицинските стандарти, предложения и решения на комитета по условия на труд редовно се осигурява работно облекло, лични предпазни средства , а за работещите с компютри и очила.
Ежедневно се извършва дозиметричен контрол на местата с йонизираща радиация, осигурява се необходимата предпазна храна и витамини.
Подобри се осветеността в работните помещения и се поставиха климатици. За работещите в диспансера се осигуряват ежегодно противогрипни ваксини.
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с № КОЦ – 46/21.02.2013г. на МЗ осъществява следните дейности:
• активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
• периодично наблюдение консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
• регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
• създаване и поддръжане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри
• промоция и превенция на онкологичните заболявания;
• информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
• експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
• научноизследователска дейност в областта на онкологията;
• провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
• клинични изпитания на лекарствени продукти;
• реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
• осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
• извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания;
по следните медицински специалности:

 • Медицинска онкология
 • Хирургия
 • Урология
 • Акушерство и гинекология
 • Кожни и венерически болести
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Лъчелечение
 • Образна диагностика
 • Нуклеарна медицина
 • Клинична лаборатория
 • Обща и клинична патология
 • Анестезиология и интензивно лечение
ДЕЙНОСТИ

Уважаеми дами и господа,
„КОЦ – Стара Загора” ЕООД оказва болнична помощ на задължително здравноосигурени лица по следните медицински дейности:

1 5
Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия

2 6
Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

3 7
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

4 8
Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

5 18
Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

6 25
Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

7 28
Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

8 34
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

9 35
Сцинтиграфски изследвания

10 38
Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО

11 99
Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

1 136
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност , при лица над 18 години

2 137
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност , при лица над 18 години

3 138
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност, при лица над 18 години

4 147
Оперативни процедури върху мъжка полова система , при лица над 18 години

5 152
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища, при лица над 18 години
6 160
Нерадикално отстраняване на матката , при лица над 18 години

7 161
Радикално отстраняване на женски полови органи, при лица над 18 години

8 162
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи, при лица над 18 години

9 163
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, при лица над 18 години
10 164
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, при лица над 18 години
11 171
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
12 173
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
13 175
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
14 177
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
15 180
Хирургични интервенции за затваряне на стома, при лица над 18 години

16 181
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство, при лица над 18 години
17 190
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, при лица над 18 години
18 193
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
19 194
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
20 199
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
21 200
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния, при лица над 18 години

22 202
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност, при лица над 18 години

23 225
Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност, при лица над 18 години
24 226
Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност, при лица над 18 години (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)
25 227
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност, при лица над 18 години

26 228
Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията, при лица над 18 години
27 240
Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения , при лица над 18 години
28 241.1
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ, при лица над 18 години
29 241.2
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР, при лица над 18 години
30 246
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
31 247
Брахитерапия с ниски активности

32 249
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
33 250.1
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия

34 250.2
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
35 251.1
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
36 251.2
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
37 252
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

38 253
Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания, при лица над 18 години
39 999
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
И

СТРУКТУРА

Структурата на „КОЦ-Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с чл.26 б ал.3 на Закона за лечебните заведения и се състои от:
І. Диагностично – консултативен блок:
II. Клинична лаборатория
ІІІ. Отделения без легла:
ІV. Отделения с легла – Стационарният блок на „КОЦ-Стара Загора” ЕООД включва следните отделения:
V. Аптека
VІ. Административно – стопански блок

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_47556 Sep. 24 22.24ScreenHunter_47570 Sep. 24 22.27ScreenHunter_47569 Sep. 24 22.26ScreenHunter_47568 Sep. 24 22.26ScreenHunter_47567 Sep. 24 22.26ScreenHunter_47566 Sep. 24 22.26ScreenHunter_47565 Sep. 24 22.26ScreenHunter_47564 Sep. 24 22.26ScreenHunter_47563 Sep. 24 22.26ScreenHunter_47562 Sep. 24 22.25ScreenHunter_47561 Sep. 24 22.25ScreenHunter_47560 Sep. 24 22.25ScreenHunter_47559 Sep. 24 22.25ScreenHunter_47558 Sep. 24 22.25ScreenHunter_47557 Sep. 24 22.25
КОНТАКТИ

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД – oncosz.com
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Т. Стоянович” 15
Тел.: 042 614 196; 042 614 163; 042 614 172; 042 628 628
Факс: 042 600 959
Е-mail: oncosz@ abv.bg

Текст и изображения: oncosz.com

Comments are closed.