МБАЛ Св. Врач – Сандански

June 27, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_13529 Mar. 27 09.01Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Врач“ ЕООД е разположена на спокойно и отдалечено от градския шум място, в обособената Парковата зона на гр.Сандански.
Мисия
Многопрофилна Болница за активно лечение с териториален обхват, но и с перспектива за привличане на пациенти с остри заболявания от други райони и области на България (лечение на остри или обострени заболявания на Сърдечно-съдовата система).
Цели
Обърнато към потребностите на населението и пациентите предоставяне на медицински услуги
Задоволяване на потребностите от болнична помощ на население и гости като многопрофилна болница за активно лечение от общ локален профил със застъпени предимно диагностика и лечение на често срещащи се, широко разпространени сред населението заболявания, родилна помощ, лечение на травматизма, консултативна помощ за Спешна помощ, общопрактикуващи и специалисти от доболничната медицинска помощ
Предоставяне на високоспециализирана медицинска помощ на амбулаторно лекувани пациенти
Работа по национални програми и приоритети, участие в Европейски програми и проекти (Интеррег, Регионално развитие и др.)
Център за поддържане на квалификацията на специалисти от болничната, доболничната помощ и общопрактикуващи лекари
Постигане на ефективност и качество на медицинските услуги, изцяло удовлетворяващи потребностите на пациентите
Инвестиции в посока подобряване качеството на услугите, достъпността и с доказан медицински и икономически ефект за типа болница – многопрофилна за активно лечение на широко разпространени заболявания
Финансов просперитет и постигане на положителни финансови резултати, като с печалбата от дейността да се реинвестира в подобряване качеството на услугите.

СТРУКТУРА

МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД е многопрофилна болница за активно лечение с териториален обхват на дейността – населението и гостите на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна, разположени в югозападната част на България, на юг от Кресненското дефиле до Беласица и югозападните склонове на Пирин планина.
Многопрофилна Болница за активно лечение “Свети врач” ЕООД се състои от четири функционално обособени структурни блока:
Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативния блок се състои от:
I. Приемно-консултативни кабинети
Терапевтичен
Неврологичен
Педиатричен
Кардиологичен
Хирургичен
Офталмологичен
Гинекологичен
Ортопедо-травматологичен
Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни продукти
II. Лаборатории
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
III. Отделения без легла
Образна диагностика (Рентген)
Клинична патология
Стационар

Стационарът включва:
I. Терапевтичен блок
Кардиологично отделение
Вътрешно Отделение
Неврологично отделение
II. Хирургично отделение
III. Очно отделение
IV. Ортопедо-травматологично отделение
V. Акушеро-гинекологично отделение
VI. Детско отделение
VII. ОАИЛ
VIII. Отделение за физиотерапия, рехабилитация и водолечение
IX. Отделение по хемодиализа с 10 поста за Хемодиализа
Звено “Операционни зали”, което разполага със 7 операционни зали, Кабинет за преданестезиологична консултация, оборудване и инструментариум, за различните отделения с хирургичен профил.
Административно-стопански блок

Административно-стопанския блок се състои от:
Фирмено и административно ръководство
Фирмено счетоводство, ТРЗ и каса
Отдел “Информационно-статистическо, Административно-правно обслужване, Маркетинг и Анализ”
Перилен комплекс
Болнична кухня
Парова централа
Складово стопанство
Автотранспорт
Стерилизационна
Болнична аптека
Болничната аптека е обособена структура в рамките на АСБ за снабдяване на болничните отделения и др. звена с необходимите медикаменти и консумативи.
Учебен отдел

Звено за практическо обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи” по специалностите: медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и медицински лаборант
Звено за следдипломно обучение на лекари-магистри за придобиване на специалност по Кардиология, Образна диагностика и Хирургия
Звено за административно обслужване

УСЛУГИ

В МБАЛ „Св. Врач“ ЕООД се осъществяват следните медицински и немедицински дейности:
Осъществяване на болнично лечение
Диагностика, лечение и наблюдение на болни, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извън болничната помощ
Родилна помощ
Рехабилитация
Диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения
Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство
Квалификационна, учебна и научна дейност
Експертизи за временна нетрудоспособност
Дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации
Издаване на документи, свързани с дейността
Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, лабораторни и други видове изследвания
Извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност

ОТДЕЛЕНИЯ
  • Административно стопански блок
  • Акушеро-гинекологично отделение
  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Екип Вътрешно отделение
  • Вътрешно отделение
  • Детско отделение
  • Диагностично-консултативен блок
  • Екип Кардиология
  • Кардиология
  • Клинична лаборатория
  • Клинична патоанатомия
  • Микробиология
  • Неврология
  • Операционни зали
  • Травматология
  • Ортопедия и травматология
  • Очно отделение
  • Рентгеново отделение
  • Физиотерапия
  • Хемодиализа
  • Хирургия
КОНТАКТИ

МБАЛ Св. Врач – Сандански – mbalsandanski.com
Адрес: гр. Сандански, Паркова Зона
Тел.: 0746 34 390; 0746 34 347
Факс: 0746 34 341
E-mail: mbal_st_vrach@ abv.bg; sveti_vrach@ mbalsandanski.com

Текст и изображения: mbalsandanski.com

Comments are closed.