МБАЛ “Света Екатерина – Димитровград” ЕООД

December 2, 2013
ЗА НАС

SV-EKATERINAМногопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина – Димитровград” ЕООД е правоприемник на Общинска болница гр. Димитровград. През 2000 г. Общинска болница – Димитровград се преобразува в Многопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина – Димитровград” ЕООД

МБАЛ”Света Екатерина – Димитровград” ЕООД е самостоятелно юридическо лице с основен предмет на дейност – осъществяване на болнична помощ със седалище гр. Димитровград , ул. Христо Ботев № 29 и осъществява дейността си на територията на Община Димитровград.

Цялостната дейност на болницата е насочена към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната стационарна дейност за активно лечение чрез:

 • Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
 • Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с нестопански организации и други институции;
 • Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането и запазването на високите стандарти в болничната помощ.

Основните приоритети в дейността на болницата са:

 • Повишаване качеството на медицинската помощ, отговарящо на възприетите в страната медицински стандарти;
 • Възвръщане позициите на болницата като пазарен субект на пазара на медицинските услуги в региона;
 • Финансова стабилизация чрез увеличаване обема на дейност и налагането на изключителен контрол върху разходите за медицински и административно-стопански дейности;
 • Внедряване на съвременни управленски модели;
 • Усъвършенстване на системата за квалификация на персонала за постигане на по-висока продуктивност и качество на оказваните болнични услуги.
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЯ

В отделението са разкрити четири сектора – Родилен, Неонатологичен, Патологична бременост и Гинекологичен. Общо леглата са 18.

ДЕЙНОСТИ

Родилен сектор разполага със собствена операционна и родилна зала, оборудвана с необходимия инструментариум и апаратура за съвременно водене на ражданията – електронни слушалки, кардиотокограф, реанимационна масичка за новородени на фирма “Дрегер”, осигуряваща топлинен комфорт, аспирация и подаване на кислород на всички новородени в първите часове след раждането. Разполага с 3 кувьоза, дрегер предназначени за отглеждане на рискови новородени, недоносени и деца със забавена кардиопулманална адаптация. Извършват се всички видове гинекологични операции. Разполага с колпоскоп. В отделението работят 4 лекари с призната специалност и дългогодишен опит.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Разположено на IV етаж на централния корпус на болницата, отделението осигурява денонощен прием в спешен и планов порядък по своите профили, основно по клинични пътеки, както и пациенти извън тях. В отделението има разкрити 25 броя болнични легла в три медицински профила:

 • Иинтензивен кардиологичен сектор с 6 легла за лечение на остри сърдечно-съдови заболявания, където се осигурява съвременно неинвазивно моноториране на сърдечно-съдовите показатели; поставяне на временен венозен водач на сърдечния ритъм; съвременно инвазивно мониториране с термодилуционни катетри в белодробната артерия; селекция и насочване при необходимост за интервенционална кардиология и кардиохирургия при особено тежко болни. По спешност се извършват трансторакална и трансезофагиална ехография.
 • Кардиология – 10 болнични стаи с по две легла, с осигурени перфектни битови условия, където се лекуват болни със сърдечно-съдови заболявания
 • Пневмология – разполага с 9 броя легла за лечение на остри и хронични белодробни заболявания със възможности за кислородолечение и инхалаторна терапия.

Отделението разполага с: Ехограф с възможност за трансезофагиална ехография “Алока” с цветен доплер; Велоергометър, бягаща пътека, ехограф за трансторакална ехография с доплер; Холтер за ЕКГ; Холтер за 24-часов запис и запаметяване на алтернативно кръвно налягане; Спирограф.

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
 • Приемно-консултативен кабинет;
 • Стационар – 20 легла, от които 2 в Интензивен сектор и 18 легла в общия сектор;
 • Интензивна стая – оборудвана с ехограф и друга съвременна медицинска техника. Непрекъснато 24-1асово наблюдение от висококвалифицирани специалисти с готовност да посрещнат нуждите тежко болните деца;
 • Детска стая – функционира на територията на АГО. Добре оборудвана, с осигурен непрекъснат педиатричен корпус контрол.
 • ЛКК.

ДЕЙНОСТИ

Активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.

Експертна дейност в рамките на ЛКК. В отделението работят 26 души персонал – 6 лекари, 13 мед. Сестри и 7 санитари. Всички лекари са със защитена специалност по Детски болести и специализации в Медицински университет – София.

Сестринския екип е подготвен и мотивиран за работа в интензивно педиатрично звено. Посещават се редовно организирани специални курсове към Мед. Университет и колежи по следните специалности:

 • Функционално изследване на дишането;
 • Съвременни насоки при храненето на деца и т.н

Две от сестрите са със степен “Бакалавър”. А част от останалите са в процес на подготовка. Ежемесечно се провеждат колегиуми по съвременни проблеми в лечението и грижите при болно дете.

Диагностично-лечебните протоколи са съобразени със съвременните постановки във всички профили на педиатрията. Осигурен е денонощен планов прием в стационара.

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Приемно-консултативен кабинет;

Стационар с 20 легла, в т.ч. 4 легла в Интензивен сектор;

Функционално-диагностичен сектор, включващ кабинет Доплерова сонография, кабинет ЕКГ, кабинет ЕМГ.

ДЕЙНОСТИ

Отделението осигурява прием на болни по спешност 24 часа в денонощието, в т.ч. интензивна терапия и лечение на пациенти с общо разстройство на мозъчното кръвообращение по клинични пътеки. Осигурява се и планов прием на пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения.

Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. При нужда се осъществява консултация с профилирани специалисти както от болницата, така и от републиканската консултативна помощ.

КОНТАКТИ

МБАЛ “Света Екатерина – Димитровград” ЕООД – mbalstekaterina.eu

Адрес: гр. Димитровград, бул.”Хр. Ботев” № 29
Teл.: 0391 6 40 24
Факс: 0391 6 40 29
e-mail: info_at_mbalstekaterina.eu


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbalstekaterina.eu

Comments are closed.