МБАЛ – Търговище АД

October 19, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_5460 Oct. 19 14.29Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище”АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности. През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид.

Историята на здравеопазването има своите дълбоки корени в Търговище. Отнася се още в първите години след Освобождението – 1978 г., когато вероятно през месец ноември е открито първото здравно заведение в града. Няколко месеца след това болницата в Ески Джумая /Търговище/ става държавна третостепенна. Първият назначен лекар е Д-р Димо Куюмджиев завършил медицина във Виена. Зданието, използвано за болница е обикновено жилище, в което са разположени 20 легла. Основните специалности, по които са били лекувани пациентите са вътрешни болести, хирургия и инфекциозни болести.

От декември 1906 г. е открита официално новата сграда /масивна, едноетажна/ на болницата. Веднага след това болницата е била обявена за второстепенна и леглата увеличени от 20 на 40. Болните продължават да се обгрижват от 1 лекар и 2 фелдшери.

Годините на войните поставят пред много изпитания болницата. Не достигат финансови средства, снабдяването с лекарства е затруднено, а болести като туберкулозата вземат застрашителни размери. Съставът на болницата остава почти непроменен – 1 лекар, 1 фелдшер /другият преминава на работа в градската амбулатория/, 2 болногледачки, медицински сестри все още не са назначени.

През 1945 г. в таванските помещения на бивша аптека се открива първия родилен дом в Търговище. Първият завеждащ е Д-р Пенев, след него – Д-р Смоленски. Дейността на лекаря подпомагат 3 акушерки и 2 санитарки.

През 1951 г. се открива Околийска болница с главен лекар Д-р Лазаров, която разполага със 65 легла, увеличени до 100 през 1952 г. До този момент град Търговище разполага с поликлиника, родилен дом и тубдиспансер със стационар. С откриването на болницата в стационара се разкриват трите отделения: акушеро-гинекологично със завеждащ Д-р Смоленски, детско отделение със завеждащ Д-р Лазаров и вътрешно, което също се ръководи от Д-р Лазаров. През третото тримесечие се разкрива и хирургическото отделение със завеждащ Д-р Попсавов, който същевременно става и главен лекар. Разкрива се и клинична лаборатория.

В поликлиниката започват да работят кабинети, съответни на отделенията в стационара и още рентгенов к-т със завеждащ Д-р Хинков, к-т УНГ със завеждащ Д-р Рувим Попов и зъболекарски к-т.

По спомени на Д-р М Попов главен лекар по това време „като цяло болницата работеше при много трудни условия поради обстоятелството, че бе разкъсана на различно отдалечени една от друга сгради в града /…/ големи трудности в разкарване /…/. Лекарите бяха затруднени, поради липсата на истинска клинична лаборатория, тъй като в съществуващата имаше само един микроскоп, взет от ветеринарната лечебница.”

През 1959 г. е обособена Окръжна болница гр. Търговище след новото административно-териториално деление на страната и създаването на Търговищки окръг.

На 30 ноем. 1963 г., в присъствието на Министъра на народното здраве тържествено е открита сградата на Окръжна болница, която съществува и до днес като част от целия болничен комплекс.

През 70-те години на миналия век се обособяват като отделения ОАРИЛ, Ортопедия, Урология, вътрешните отделения се профилират: първо със кардио-ревматологичен профил, а второ пулмологичен и нефрологичен профил. Болницата разполага с около 930 души персонал. Едно от имената, което изпъква е това на доц. Чатрафилов завеждащ Хирургично отделение – 1971-1978 г.

Развитието на лечебното заведение продължава интензивно и през 80-те години. Легловият фонд е вече от 760 легла /1980 г/, през 1986 – 820 легла, обслужван от 1 063 души персонал. През тези години са разкрити: хемодиализен център с 6 поста, ІІІ вътрешно отделение, ІІ –ро неврологично, централно приемно отделение, съдебна медицина, за подобряване на детското здравеопазване се разкриват две филиални детски консултации, в поликлиниката се разкрива профилактичен и алергологичен кабинет, в паталогоанатомичното отделение се създава втора хистологична лаборатория, Акушеро-гинекологичен комплекс със 130 легла, включващ родилно отделение, патологична бременност и гинекология, неонатологично отделение, детско стационарно отделение се разделя на детско кърмаческо с 45 легла с ентероколитен сектор и сектор за интензивно лечение и активно наблюдение и детско вътрешно отделение с 35 легла, към Хирургично отделение се разкрива сектор по неврохирургия, Център за психично здраве. Изгражда се и дезинфекционна камера за обработка на постелъчно бельо и дюшеци след всеки изписан болен.

През периода 1980-1986 г. с усилията на целия колектив и неуморната работа на ръководството на Окръжната болница се разширява обхвата на медицинската помощ, усъвършенства се организацията на труда, въвеждат се нови методи на работа. През м. ноември 1984 г. е проведена юбилейна научна сесия, посветена на 108 годишнината от създаването на Окръжна болница Търговище. Отпечатани са научни трудове на болницата, съдържащи научни съобщения и обобщен практически опит от работата на колектива. Болницата започва експериментално внедряване на автоматизирана информационна система от 1985 г. Този експеримент за тогавашните параметри се прави успоредно и в Пловдивската окръжна болница.

През 1987 г. Окръжна болница Търговище е преименувана на Първостепенна общинска болница, а от 1989 г. се нарича Обединена районна болница. Това е свързано с административно-териториалните промени в България. Ръководството полага усилия и в развитието на стопанската и административната дейност на болницата. От 01/01/1988 г. се създава отделение “Информационни и здравно-организационни технологии”; стопанските дейности се обособяват в самостоятелна единица – Дирекция за стопански и спомагателни дейности.

90-те години са време на структурни промени от обективно наложените фактори на „преходния период”: ІІІ-то вътрешно отделение – филиал гр. Омуртаг се преструктурира в Рехабилитационно отделение и се разполага в Профилакториума в местността “Парка” край Търговище; от 01/01/1995 г. Центърът за спешна медицинска помощ се отделя от Обединена районна болница, към нея остава звеното за неотложна медицинска помощ; през 1996 г. се закрива Акушеро-гинекологичният комплекс, създаден 1986. През същата година в сградата на болницата е оборудвана съвременна стерилизационна, дарение от Швейцарския червен кръст. От 1995 г. паровата централа работи с природен газ. В лечебното заведение започва да функционира компютър-томограф.
1999-2000 г. реформите в здравеопазването оказват своето влияние и върху ОРБ Търговище – разделят се стационара и поликлиниката

През 2000 г. “МБАЛ-Търговище”АД – гр. Търговище става правоприемник на Обединена Районна болница – Търговище със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-19-17/18.08.2000 г.

МБАЛ-Търговище АД – гр. Търговище директно обслужва населението от Търговищка община, включваща следните населени места: гр. Търговище и селата: Стража, Разбойна, Пролаз, В.Левски, Пробуда, Вардун, Черковна, Копрец, Преселец, Търновца, Драгановец, Руец, Овчарово, Баячево, Надарево, Кралево, Певец, Ловец, Острец, Осен, Маракиополско, Буховци, Алваново, Бистра, Съединение, Г. Соколово, Ралица, Давидово, Подгорица, Здравец, Момино, Лиляк, Александрово, Божурка, Г. Кабда, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко, Буйново, Пресяк, Твърдинци, Мировец, Дралфа, Кръшно, Маково, Миладиновци, Голямо Ново, Росина, Кошничари.

МБАЛ – Търговище АД – гр. Търговище като областна болница обслужва и населението от следните общини на Търговищка област:
- Община Омуртаг
- Община Попово
- Община Антоново
- Община Опака
- Общият брой на обслужваното население от “МБАЛ-Търговище”АД – гр. Търговище е над 120 000 жители.

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 г.

СТРУКТУРА
Със Заповед № РД-15-249/19.03.2013 е утвърдена структура на „МБАЛ-Търговище”АД. Структурата е съобразена с Наредба 49 от 18.10.2010 год.за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството,дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и включва:

І. КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
1. Приемно-консултативни и функционални кабинети
кабинет вътрешни болести и функционална диагностика
кабинет нервни болести
кабинет хирургия
кабинет по неврохирургия
кабинет акушерство и гинекология
кабинет урология и ортопедия
кабинет педиатрия и клинична алергология
кабинет очни болести и УНГ болести
кабинет психиатрия
кабинет детска психиатрия
кабинет преданестезиологична подготовка
кабинет кожно-венерически болести
кабинет доплерова сонография на СС заболявания и ангиография / І-во
Вътрешно отделение
кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение
Кабинет ендоскопски / Хирургично отделение
Електрофизиологична лаборатория –ЕЕГ;ЕМГ; доплерова сонографя; кабинет евокирани потенциали/Нервно отделение
Кабинет по ФИД и КГА- Педиатрично отделение
Ендоскопски кабинет / АГО
Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести
Кабинет по флурисцентна ангиография /Очно отделение
Кабинет ултразвукова диагностика/Очно отделение

2. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
5 легла за 24 часово наблюдение
3. Клинична лаборатория

4. Микробиологична лаборатория

5. Лаборатория Медицинска паразитология

6. Отделение Образна диагностика

7. Отделение Съдебна медицина

8. Хемодиализен център
- в т-ч- кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН
9. Отделение по трансфузионна хематология

10. Териоториална експертна лекарска комисия

11. Отделение Клинична патология

12. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина /15 легла на функционален принцип от съответните отделения – ІВО, ІІВО, ХО,ДО,НО, Очно и ОТО/

ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК с 402 легла
1. Отделение по вътрешни болести – Първо вътрешно отделение с легла по кардиология, ендокринология и болести на обмяната, токсикология, гастроентерология, физикална рехабилитационна медицина 42 легла
/2 легла –ОФРМ/

2. Отделение по вътрешни болести – Второ вътрешно отделение с легла по пневмология и фтизиатрия, нефрология, хематология, ревмокатология и кардиология
44 легла
/2 легла –ОФРМ/

3. Отделение по хирургия 48 легла
/2 легла –ОФРМ/

4. Отделение по ортопедия и травматология 18 легла
/2 легла ОФРМ/
5. Отделение по урология 11 легла
Операционни зали – 2
В.т.ч. – отворени операции
-ендоскопски изследвания и операции
6. Операционен блок
Хирургична операционна зала – 2
Ортопедо травматологична зала – 1
Септична превързочна ХО и ОТО- 1
Зала събуждане и приспиване- 1
7. ОАРИЛ 8 легла

8. Отделение по нервни болести 33 легла
/3 легла ОФРМ/
9. Отделение по педиатрия 34 легла
/2 легла –ОФРМ/

И разкрити:
- сектор по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система
– учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет /занималня/

10. Отделение по акушерство и гинекология 37 легла
В т.ч. Сектор родилен 14 легла
Сектор гинекология 6 легла
Сектор патологична бременност 16 легла
Раждане с повишен риск 1 легло

И разкрити :
2 операционни зали /септична и асептична/
2 родилни зали /септична и асептична/
1 предродилна зала

11. Отделение по неонатология 14 легла
12. Отделение по инфекциозни болести 09 легла за лица над 18 год. 04 легла за лица под 18 год. /базирани в основната страда на „МБАЛ Търговище” АД – І-ви етаж северно крило/
13. Отделение по кожни и венерически болести 15 легла
14. Отделение по УНГ 8 легла

И разкрити:
–аудиологичен сектор и отоневрологични изследвания
-операционна зала – 1
– Ендоскопски кабинет

15. Отделение по очни болести 9 легла
Операционна зала -1
/2 легла –ОФРМ/
16. Отделение по психиатрия 68 легла
в т.ч.
Психиатрия – 58 легла
Детска психиатрия – 10 легла
Дневен стационар – с 10 места

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКИ БЛОК
1. Административни дейности
- счетоводство
- статистика
- човешки ресурси
- деловодство
2. Обслужващи дейности
- Транспортно звено
- Перилно стопанство
- Парова централа
- Поддръжка на МТБ
-Звено за оперативно медицинско осигуряване с АТЦ
3. Централна стерилизационна

ІV. Болнична аптека

ОБУЧЕНИЕ
Съгласно разрешението за осъществяване на лечебна дейност МБ – 166/ 24.10.2012 г. т. 10., болницата има разрешение да осъществява учебна и научна дейност. Вътрешно-нормативната база на болницата също регулира провеждането на такава дейност.

„МБАЛ –Търговище” АД е лечебна институция с областни функции и дългогодишна история, с респектиращ опит в изпълняването на своята обществена мисия за предоставяне на достъпна и качествена медицинска помощ и заема водещо място в системата на областното здравеопазване.

Успоредно с това болницата има опит и в осигуряването на адекватна база за обучение на лекари специализанти по определени медицински специалности. Болницата е била определена като база за СДО по ред медицински специалности и съответно на това е приемала специализанти за практическо обучение.

При проведена процедура за акредитация през 2008 г., със Заповед № РД-01-64/13.02.2009 г. на МЗ на болницата е присъдена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност за срок от четири години „много добра”.

Акредитационна оценка за практическо обучение, съгласно Заповед № РД-01-64/13.02.2009 г. на МЗ е както следва:

За практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър” – „много добра” за срок от 4 години;
За практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” – „много добра” за срок от 4 години;
За следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност:

Клинична лаборатория,
Образна диагностика,
Нервни болести,
Вътрешни болести,
Хирургия,
Анестезиология и интензивно лечение,
Акушерство и гинекология,
Детски болести,
Инфекциозни болести,
Ортопедия и травматология,
Очни болести,
Урология – „много добра” за срок от 4 години.
- за следдипломно обучение на лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „професионален бакалавър” по професионално направление „Здравни грижи” за придобиване на специалност Анестезиология и интензивни грижи, Болнична хигиена /превенция и контрол на инфекциите/, „Операционна и превързочна техника”- „много добра” за срок от 4 години;

Следва да се отбележи и факта, че болницата винаги е обучавала специализанти и следва стремеж към развитие на тези възможности и към момента има 10 специализанти по различни специалности. Опитът в създаването на подходяща обстановка за изпълнение на всички изисквания и условия, които се поставят от редица нормативни документи – ЗВО, Закона за здравето, Наредба 34 за СДО, Наредба 18 за акредитацията на лечебни заведения, също е налице.

Ежегодно в медицинските структури на лечебното заведение провеждат учебна практика или пред дипломен клиничен стаж студенти по „Медицина” и студенти от факултетите по „Обществено здраве”.

ПРОУЧВАНИЯ
В МБАЛ Търговище АД се провеждат клинични проучвания. Клиничното проучване е научно-изследователско изпитание сред хора, с цел да отговори на конкретни въпроси за ново медицинско лечение (ваксини, нови терапии и нови начини за използване на известни вече лечения). Клиничните проучвания (наричани също медицински изследвания и проучвания, научни изследвания) са използвани, за да се определи дали новите лекарства или лечение са безопасни и ефективни. Лекарствените клинични проучвания се провеждат на фази.

Клиничните проучвания са по линия на редица световни организации като Otsuka Covance – един от световните гиганти-лидер в разработка на лекарства с повече от 11 000 служители в 60 страни, Covance е помогнал фармацевтични и биотехнологични компании да разработят една трета от всички лекарства с рецепта на пазара днес.

В лечебното заведение функционира местна комисия по етика, регистрирана в Изпълнителна агенция по лекарствата. Създадени са отлични условия за провеждане на клиничните проучвания – материална база, специалисти, административни облекчения за желаещите да провеждат клинични проучвания. Работата по тях е основана на добрата медицинска практика и съгласувана и изпълнена по правилата и нормите, заложени от ИАЛ стандартни оперативни процедури.

Заключенията от направените международни одити на лечебното заведение са за показан висок професионализъм и отлично изпълнение на заложените програми.

Работещите в МБАЛ Търговище АД специалисти непрекъснато повишават своята квалификация, включително и чрез участия в национални, европейски и световни форуми, на които изнасят собствени научни доклади и публикации.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5456 Oct. 19 14.24ScreenHunter_5457 Oct. 19 14.24ScreenHunter_5455 Oct. 19 14.24ScreenHunter_5453 Oct. 19 14.23ScreenHunter_5454 Oct. 19 14.24ScreenHunter_5451 Oct. 19 14.23ScreenHunter_5452 Oct. 19 14.23ScreenHunter_5450 Oct. 19 14.23ScreenHunter_5448 Oct. 19 14.23ScreenHunter_5449 Oct. 19 14.23ScreenHunter_5446 Oct. 19 14.22ScreenHunter_5447 Oct. 19 14.23ScreenHunter_5445 Oct. 19 14.22ScreenHunter_5443 Oct. 19 14.02ScreenHunter_5444 Oct. 19 14.02ScreenHunter_5441 Oct. 19 14.02ScreenHunter_5442 Oct. 19 14.02ScreenHunter_5440 Oct. 19 14.01ScreenHunter_5438 Oct. 19 14.01ScreenHunter_5439 Oct. 19 14.01ScreenHunter_5436 Oct. 19 14.01ScreenHunter_5437 Oct. 19 14.01ScreenHunter_5434 Oct. 19 14.00ScreenHunter_5435 Oct. 19 14.01ScreenHunter_5433 Oct. 19 14.00ScreenHunter_5432 Oct. 19 14.00
КОНТАКТИ

МБАЛ – Търговище АД – mbalturgovishte.com
Адрес: гр. Търговище, кв. Запад
Тел.: 0601 688 88
E-mail: info@ mbalturgovishte.com

Текст и изображения: mbalturgovishte.com

Comments are closed.