Медикус 2001 ЕООД – Служба по трудова медицина

December 10, 2018
ЗА НАС
logoMedikusСЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
- Комплексно обслужване по всички въпроси свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа – Одит, консултации, изготвяне на всички необходими основни документи на системата за управление по ЗБУТ. Консултации и обучения на Комитетите и Групите по условия на труд /КУТ и ГУТ/.
- Оценки на професионалния риск по работни места – идентифициране рискове, оценки и анализи. Разработване Програми за управление на професионалния риск в приоритетен ред, с конкретни мерки за отстраняването му. Участие при разследване на трудовизлополуки и професионални заболявания.
- Организиране и провеждане профилактични медицински прегледи на работещите. Здравен мониторинг, здравни досиета на работещите, здравни анализи и промоция на здраве и безопасност.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД  А и С при «МЕДИКО ГРУП» ЕООД – специализирани измервания фактори на работна, битова и околна среда:
- Електроизмервания на Електрически уредби и съоръжения до 1000V / импеданс Zs на контура „фаза – защитен” проводник; съпротивление на защитни заземителни уредби;  съпротивление на мълниезащини заземителни уредби;контрол на дефектно-токови защити; съпротивление на изолация.
- Физичнифактори: Микроклимат /температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха/; Топлинно облъчване – ИЧР /инфрачервена радиация/; Осветление; Шум: Работна среда; Шум в помещения на жилищни и обществени сгради, населени места – урбанизирани територии и извън тях, Околна среда; Вентилационни инсталации
- Химични агенти – газове и пари, прах;
- ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА – преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ и ежегоден периодичен основен контрол по Наредба №1/2009г.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  ЛИЦЕНЗИРАН КЪМ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Обучения с придобиване на степен за професионална квалификация по следните професии и специалности: Електротехника и енергетика – Електротехник – Електрически машини и апарати, Електрообзавеждане на производството, Електрически инсталации.
Обучения за придобиванена  квалификационна степен по електробезопсност по правилата за безопасност при работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000V.
Обучения за Комитети и Групи по условия на труд, на ръководния персонал, длъжностните лица по безопасност и здраве и лицата които провеждат инструктажите, съгласно изискванията на Наредба № РД 07-2/2009г.
Обучения за оказване на Първа долекарска помощ при увреждане на здрвето при работа.

КОНТАКТИ
Медикус 2001 ЕООД
Адрес: гр. Пловдив, ул. Кукуш №8Б
Тел.: 032 69 38 45
Моб. тел.: 0888 342 185
Е-mail: medikus_2001@ abv.bg
www.medikus2001.com


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.