Многопрофилна болница за активно лечение АД град Хасково

September 30, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_2479 Sep. 30 15.11Многопрофилна болница за активно лечение АД град Хасково изпълнява целия спектър от медицински дейности за лечебни заведения за болнична помощ на областно ниво и осигурява много добро качество на оказваните здравни услуги.

Лечебното заведение функционира при спазване на всички законови изисквания при много добри взаимоотношения с МЗ, РЗИ, НЗОК, лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в областта и страната. Макар и павилионен тип, материално-техническата база е в добро състояние /извършени са основни ремонти в основните структурни звена и текущи ремонти в други/.

Медицинската апаратура и оборудване съответстват на вида и предмета на дейност на лечебното заведение, на изискванията от медицинските стандарти и НЗОК и гарантират оказване на качествени здравни услуги. Осигурени са безопасни и здравословни условия на пациенти и персонал. Осигурен е достъп за трудно подвижни пациенти на всички сгради. Кадрите се характеризират с много добра професионална квалификация. От лекарите 83.46 % имат придобита специалност, 17.12 % имат две признати специалности, 97.3 % от специалистите имат стаж повече от 5 г. след придобиване на специалност. Дейността отговаря на изискванията на медицинските стандарти и клиничните пътеки и се характеризира с много добри показатели.

Цялостната дейност се реализира при ефективно управление и контрол на паричните потоци, ефективно използване на ресурсите, въвеждане на стриктни правила за трудови възнаграждения и осигуряване на адекватно лекарствено лечение.

Мисия

Мисията на лечебното заведение е да оказва качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта, инвалидността и смъртността, повишаване качеството на живота на пациентите и техните близки. Основните приоритети, които се поставят пред болницата, произтичат от нейната мисия: повишаване качеството на оказваните здравни услуги в съответствие с приетите медицински стандарти, осигуряване на максимално разширен пакет дейности, стабилизиране на финансовото състояние на болницата, осъвременяване на материално-техническата база, подобряване квалификацията на персонала, повишаване конкурентно способността на лечебното заведение и др.

Структура

Структурата на болницата съответства напълно на законовите изисквания и се състои от: Консултативно – диагностичен блок, включващ Приемно – консултативни кабинети, Отделение по образна диагностика, Медико – диагностични лаборатории /Клинична и Микробиологична/, Отделения без легла /Клинична патология, Съдебна медицина, Отделение по вътреболнична хигиена и Трансфузионна хематология/; Стационарен блок с 15 отделения с общо 370 легла, Спешно отделение, Хемодиализа, ТЕЛК, Болнична аптека и Административно – стопански блок.

Специалности

Спектърът на разкритите специалности съответства на функциите на болницата като помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство по основни и профилни специалности, учебна и научна дейност, описани в Разрешението за дейност от 27.11.2012 г.

Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на роля на лекарите и специалистите по здравни грижи. Общият брой на длъжностите в болницата е 667, от които 141 лекари, 314 длъжности за специалисти по здравни грижи – в т.ч. 220 медицински сестри, 46 акушерки, 20 клинични лаборанти, 9 рентгенови лаборанти, 11 рехабилитатори, 5 медицински фелдшери, 3 помощник-фармацевти, 94 – друг персонал и 120 санитари.

Така представена МБАЛ Хасково АД изпълнява адекватно своята мисия и отговаря на критериите за съвременно болнично заведение, отговарящо на нуждите на населението от Хасковска област.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Болничното лечение се осъществява в отделенията по различните медицински специалности. Подробности за начина за постъпване вижте в меню “Полезна информация”.

МБАЛ Хасково е болнично заведение на високо равнище. Болницата е многопрофилна. Тя разполага с модерни операционни блокове, организация за еднодневна хирургия, пълен обем на хирургичните специалности, в т.ч. кардиохирургия и неврохирургия.

В болницата работи реанимационно отделениe, в което екип от опитни реаниматори и анестезиолози се грижи денонощно за пациенти в тежко състояние.

Болните се настаняват в удобни и хигиенични стаи, като според възможностите си могат да изберат самостоятелна “ВИП” или “Лукс стая”. Условия за максимална самостоятелност и комфорт има и в стаите с 4 легла.

Всяка стая има отделен санитарен възел – тоалетна и баня.

Храненето е на съвременен принцип. Всеки болен получава прясно приготвена на място храна според заболяването си и предписанието на лекаря и диетолога. Храненето се извършва в стаите, като качеството е гарантирано чрез контролиран пренос на храната в херметически контейнери от кухнята до пациента.

ОТДЕЛЕНИЯ
Многопрофилно отделение със сектори от функционален тип ,,Ендокриногогия и болести на обмяната” и ,,Пулмология и фтизиатрия”

Отделението е разположено в първи корпус на МБАЛ ХАСКОВО АД, на втория етаж. Сградата е снабдена с асансьор, което дава възможност за улеснено движение на пациентите, персонала, посетителите.

Първо вътрешно отделение разполага с 25 легла, разположени в 11 стаи – всяка със самостоятелен санитарен възел и кабелна телевизия. В структурата на отделението са включени също център за обучение на болни със захарен диабет и стая за спирометрии и инхалации на белодробноболните.

Отделението разполага с необходимото оборудване за лечение на критични състояния, включващо апаратура за контрол на жизнените функции. На територията на отделението има и ехограф с трансдюсер с възможност за изследване на щитовидна жлеза.

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

В отделението се диагностицират и лекуват заболявания на вътрешните органи, които могат да се групират вследните системи :

I. Ендокринологични заболявания: Захарен диабет – диагностика, лечение на диабетна кетоацидоза, диабетна кома и усложнения на захарния диабет /диабетна ангиопатия – ретинопатия и диабетна гангрена, диабетна нефропатия и диабетна невропатия/.
- Базедова болест – диагностика, лечение, проследяване, подготовка за оперативна интервенция – Нодозни струми, тиреоидити, карцином на щитовидната жлеза, микседем, адисонова болест, хиперкортицизъм, заболяване на паратиреоидните жлези и хипофизата – Диагностика и лечение.

II. Заболявания на на дихателната система /пневмонии, бронхити, пневмофибрози, белодробен енфизем, плеврити, карцином на белия дроб, саркоидоза и белодробен тромбоемболизъм, бронхиална астма/- диагностика, изследвния ехография на бял дроб, плеврална пункция, подготовка за оперативно лечение.

III. Заболявания на стомашно – чревния тракт: /хронични гастрити, язвена болест на стомаха, хронични колити, карцином на стомаха, хронични колити, карцином на дебелото черво, ХУХК, усложненията на язвената болест, стеноза на пилора – диагностика, лечение, подготовка за оперативно лечение.

IV. Заболявания на черния дроб и жлъчната система – хронични хепатити, цироза на черния дроб и усложненията /кървене, енцефалопатия, асцит/ карцином на черния дроб, жлъчна калкулоза, холецистити, механичен иктер – диагностика, ехографско излеване,коремна пункция, поставяне сонда на Блек Мор и медикаментозно лечение.

V. Кръвни заболявания – заболявания на лимфната система, болест на Ходжкин, левкози, анемии, тромбоцитопения, хемофилия – диагностика, изследвания, лечение, кръвопреливане.

VI. Бъбречни заболявания – бъбречна калкулоза, остри хронични пиелонефрити, остри хронични глумерулонефрити колагенози, диабетна нефропатия, болни с ХБН и хрониохемодиализа – диагностика ехографско изследване, лечение, подготовка за включване на хемодиализа.

VII. Болни с отравяния /медикаментозни, гъбни, промишлени отрови, алкохол/ и болни с алергии, остро настъпили /при ухапване от насекоми/ усложнени със шокови състояния – диагностика и лечение.

VIII. В отделението са преминали и лекувани болни, които са имали сърдечно съдови заболявания /хипертонична болест, застойна сърдечна недостатъчност, ИБС и кардиомиопатии.

Повече подробности ще намерите тук

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2449 Sep. 30 15.02ScreenHunter_2464 Sep. 30 15.04ScreenHunter_2465 Sep. 30 15.04ScreenHunter_2466 Sep. 30 15.04ScreenHunter_2467 Sep. 30 15.05ScreenHunter_2468 Sep. 30 15.05ScreenHunter_2469 Sep. 30 15.05ScreenHunter_2470 Sep. 30 15.05ScreenHunter_2471 Sep. 30 15.05ScreenHunter_2472 Sep. 30 15.05ScreenHunter_2473 Sep. 30 15.06ScreenHunter_2474 Sep. 30 15.06ScreenHunter_2475 Sep. 30 15.06ScreenHunter_2463 Sep. 30 15.04ScreenHunter_2462 Sep. 30 15.04ScreenHunter_2450 Sep. 30 15.02ScreenHunter_2451 Sep. 30 15.02ScreenHunter_2452 Sep. 30 15.02ScreenHunter_2453 Sep. 30 15.02ScreenHunter_2454 Sep. 30 15.02ScreenHunter_2455 Sep. 30 15.03ScreenHunter_2456 Sep. 30 15.03ScreenHunter_2457 Sep. 30 15.03ScreenHunter_2458 Sep. 30 15.03ScreenHunter_2459 Sep. 30 15.03ScreenHunter_2460 Sep. 30 15.03ScreenHunter_2461 Sep. 30 15.04
КОНТАКТИ

Многопрофилна болница за активно лечение АД град Хасково – mbal-haskovo.com
Адрес: гр. Хасково
Тел.: 038 606 700; 038 606 800; 038 606 999; 038 606 703
Е-mail: mbal@ mbal-haskovo.com; mbal_haskovo@ mail.bg

Текст и изображения: mbal-haskovo.com

Comments are closed.