“СБАГАЛ проф. д-р. Д. Стаматов – Варна” ЕООД

March 18, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_41563 Jun. 07 16.36„СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България и е една от трите специализирани болници в България.
Болницата е с адрес гр. Варна, Бул. „Цар Освободител” № 150. Разположена е в центъра на града и е в близост с МБАЛ „Св. Анна” ЕАД и УМБАЛ „ Св. Марина” ЕАД.

СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е акредитирана през 2013г. с отлична оценка за срок от 5 години. Болничните отделения в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД съответстват на изискванията на националните медицински стандарти, както и на изискванията за квалификация и медицинско оборудване. Осъществяваните медицински дейности в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД имат трето ниво на компетентност.

В болницата се лекуват бременни жени с тежка патология на бременността и раждането. Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология. През последните години в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД нараства дела на безкръвните ендоскопски оперативни интервенции.

Неонатологичното отделение в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени. В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.

В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги като: фетална морфология на плода; изследване на хормони; цитопатохистологични изследвания; микроинвазивна лапароскопска хирургия – диагностична и терапевтична; извършване на трансвагинална лапароскопия; хистероскопии; течностно базирана цитология – LBS; вземане на стволови клетки от кръв на пъпна връв; късно проследяване на рискови новородени; криотерапия на недоносени новородени; изследване на слуха на всички новородени и други.

В РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ всяка втора сряда от месеца се провежда „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, на който могат да присъстват всички желаещи бъдещи родилки и техните семейства за запознаване с условията в отделението.
В болницата се провеждат курсове по кърмене за настоящи и бъдещи родители.
Лечебното заведение е акредитирано за „БОЛНИЦА – ПРИЯТЕЛИ НА БЕБЕТАТА”.

„СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД сключва договор с РЗОК по 25 клинични пътеки в областта на акушерство, гинекология и неонатология.

ДЕЙНОСТИ

В „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД се осъществяват следните дейности:

Диагностика и лечение на гинекологични заболявания;
Родилна помощ (акушерска);
Учебна и научна дейност.
Пoследните основни и/или профилни специалности:

Акушерство и гинекология;
Анестезиология и интензивно лечение;
Минимално инвазивни ендоскопски (лапароскопски) операции/процедури;
Онкологични oперации;
Диагноза и лечение на стерилитет;
Рехабилитация;
Обща и клинична патология.
В болницата със заповед на управителя се формират:

Медицински съвет;
Лечебно – контролна комисия;
Комисия за профилактика и борба с ВБИ;
Съвет по здравни грижи;
Комисия по лекарствена и антибиотична политика;
Комисия по етика;
Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба;на кръвта и кръвните съставки.

ПЕРСОНАЛ

В “СБАГАЛ проф. д-р. Д. Стаматов – Варна” ЕООД работят висококвалифицирани специалисти. Пациентите могат да избират лекар или екип от специалисти, в зависимост от нуждите на пациента.

Връзка с докторите тук

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

В „СБАГАЛ проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД с помощта на работещите в нея лекари, други медицински и немедицински специалисти и помощен персонал, апаратурна окомплектованост и разкритите структури се осъществяват следните дейности:

Наименование на клиничните пътеки
КП 141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
КП 142.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
КП 142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително
КП 143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
КП 144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
КП 145 Нерадикално отстраняване на матката
КП 146 Радикално отстраняване на женски полови органи
КП 147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
КП 148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
КП 149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазионо изследване на женските полови органи
КП 150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
КП 151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
КП 152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
КП 153.1 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
КП 154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
КП 155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
КП 268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
КП 269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
КП 270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
КП 271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
КП 272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
КП 275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
КП 276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
КП 277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
КП 278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
КП 279 Грижи за здраво новородено дете

В случаите, когато пациентите не са здравноосигурени и постъпват за лечение по свой избор, или избират лекар/екип, то те заплащат оказаното им лечение по ценоразпис на болницата.

Чуждите граждани заплащат стойността на медицинската услуга по ценоразпис утвърден от управителят на болницата.

Заплащането на болничното лечение е в денят на изписването. Пациентът задължително попълва „Декларации за информирано съгласие за източника на заплащане и за реда на заплащане”.

ОТДЕЛЕНИЯ
1. РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – 50 легла, от които 2 легла за пациентки с повишен инфекциозен риск, предродилни зали, родилни зали, собственни операционни зали 2 – с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.

Началник отделение: Д-р Д. Николов

Старша акушерка Й. Стефанова , телефон за връзка – 052/613 792

Лекари, работещи в РО:

Доц. д-р Емил Ковачев, д.м.
Д-р Танев
Д-р Г. Георгиев
Д-р К. Цветков
Д-р Н. Мирчева
Д-р П. Барбаянев
Д-р П. Липчев
Д-р Трендафилова
2. ОТДЕЛЕНИЕ НЕОНАТОЛОГИЯ – 50 легла, от които 2 легла за пациенти с повешен инфекциозен риск, с трето ниво на компетентност в съответствие с утвърдения стандарт по неонатология.

Началник отделение – Д-р С. Цветкова

Старша акушерка И. Великова, телефон за връзка – 052/613 793

Лекари, работещи в НО:

Д-р Р. Ефремова
Д-р Н. Недева
Д-р Р. Ангелова
Д-р В. Богданова
Д-р И. Димова
Д-р П. Златинова
Д-р П. Гилева
Д-р Д. Йорданова
3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 10 легла, с първо ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение.

Началник отделение – Д-р Д. Кондаков

Лекари, работещи в ОАИЛ:
Д-р Ю. Николова
Д-р К. Попова
Д-р М. Гирская
Д-р Д. Николова
Д-р Ф. Митев
Д-р З. Славов
4. ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЯ – 15 легла, със собствена операционна зала с трето ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.

Началник отделение – Д-р П. Маджаров

Старша акушерка Т. Стрелникова , телефон за връзка – 052/613 794

Лекари, работещи в ГО:

Проф. Д-р С. Иванов
Д-р Р. Минков
Д-р В. Германов
Д-р К. Александров
Д-р Д. Чолаков
Д-р М. Мичев
Д-р С. Кисьов
Д-р Ст. Димитрова
5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА -15 легла, с второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.

Началник отделение – Д-р П. Панчев

Старша акушерка Б. Христова , телефон за връзка – 052/634 131
Лекари, работещи в ПО:

Д-р Ж. Ганчев
Д-р И. Кочева
Д-р М. Илиев
Д-р А. Цонев
Д-р Д. Славова
Д-р В. Иванова
Д-р З. Димитрова

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_41554 Jun. 07 16.25ScreenHunter_41555 Jun. 07 16.26ScreenHunter_41556 Jun. 07 16.26ScreenHunter_41557 Jun. 07 16.26ScreenHunter_41558 Jun. 07 16.26ScreenHunter_41559 Jun. 07 16.26ScreenHunter_41560 Jun. 07 16.26ScreenHunter_41561 Jun. 07 16.26
КОНТАКТИ

“СБАГАЛ проф. д-р. Д. Стаматов – Варна” ЕООД – agvarna.bg
Адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №150,
Тел.: 052 634 132; 052 634 129; 052 613 789; 052 613 796
Моб.тел.: 0879 599 919; 0879 599 901
Е-mail: ag_varna@ abv.bg; agvarna@ gmail.com; agvarna_id@ abv.bg

Текст и изображения: agvarna.bg

Comments are closed.