СТМ 2000 ЕООД

October 23, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_23817 Jun. 23 17.41Служба по трудова медицина. Оценка на риска.

Обслужване по закона за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение на комитети и групи по условия на труд.

Организиране на периодични медицински прегледи.

Консултански услуги за безопасност и здраве при работа.

ДЕЙНОСТ

Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа.
Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по трудова медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.
Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.
СТМ ФОНЕКОМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:
- Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;
- Правила, норми и инструкции във фирмите и предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа, като дава съвети за правилното им прилагане.
- Мерки за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания. Формулиране на задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
- Обучение на работниците / служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
- Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места;
- Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
- Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
- Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
- Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
- Длъжностни характеристики;
- Графици за работа;
- Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
- Изготвяне на схема за евакуация.
- Информира всеки работник или служител за здравните рискове, свързани с работата му за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Дава индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето им и отностно безопасността при работа;
- Предоставя трудово – правни консултации.
Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им.

КОНТАКТИ

СТМ 2000 ЕООД
Адрес: гр. Шумен, ул. Васил Левски 42, ет. 2, ап. 3
Тел.: 054 802 002
Е-mail: stm_2000@ mail.bg; v_paskalev@ abv.bg

Comments are closed.