“СТМ Превент” ЕООД

August 7, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_774 Aug. 07 07.25“СTM Превент” ЕООД е регистрирана в МЗ с Удостоверение №400 от 17.04.2009г. и пререгистрирана с Удостоверение за промяна на регистрацията №400-1 от 10.09.2009г.
Политиката на „СTM Превент” ЕООД е да предлагаме на нашите партньори високо качество на услугите, гарантирано чрез професионализъм на целия екип, коректност и съгласуваност на дейностите със специфичните изисквания на клиентите ни.

Специалистите от „СTM Превент” ЕООД ще Ви подпомогнат при създаване и поддържане на фирмена политика по здравословни и безопасни условия на труд.
Надяваме се в наше лице да откриете партньор, който ще удовлетвори Вашите изисквания. За нас ще е чест да Ви предоставим нашият опит и професионализъм в областта на трудовата медицина и с общи усилия да работим за просперитета на Вашата фирма.

УСЛУГИ

СTM Превент ЕООД предлага следните услуги :

Оценка на риска

Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки. Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 1999 година за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Разработване на програма за извършване на оценка на риска
Събиране на необходимата информация за идентифициране на опасностите и оценка на рисковете. За целта СТМ Превент е разработила идентификационни карти за всяка обследвана длъжност

 • Оценяване на рисковете
 • Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска
 • Даване на препоръки за минимизиране, управление и контрол на рисковете
 • Актуализиране оценката на риска съгласно чл.11 от Наредба №5.

Измервания факторите на работната среда

Консултации при определяне на необходимите измервания на факторите на работната среда и местата на измерването им.

Съдействие при организиране измерването от акредитиран орган за контрол на :

Фактори на работната среда :

 • микроклимат / температура, скорост на движение на въздуха, относителна влажност, ИЧР /
 • осветление
 • експозиция на звуково налягане – шум
 • вибрации
 • ЕМП
 • прах и химични агенти.

Електробезопасност
Вентилация
Профилактични прегледи

 • Организиране, анализ и оценка на резултатите от задължителните профилактични медицински прегледи. Същите могат да бъдат извършени и на територията на фирмата възложител при минимален брой тридесет човека подлежащи на преглед и при подходящи условия за извършване на същите.
 • Определяне на подлежащите на задължителни периодични медицински прегледи работещи
 • Изготвяне на персонални карти за провеждане на периодични прегледи
 • Изготвяне на заключение за пригодност на работещите на база на резултатите от периодичните медицински прегледи
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение

Здравен мониторинг

 • Службата изготвя и поддържа Лично здравно досие съгласно Чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 на МЗ, Д.В.бр. 14/2008 година на хартиен и електронен носител на работещите и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентирани
 • Ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на: резултатите от извършените периодични медицински прегледи и изследвания, информация за временната неработоспособност по данни от болнични листове, информация за трайната неработоспособност, информация за регистрирани професионални болести, информация за трудовите злополуки.
 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на резултатите от предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания, нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд.
 • Участвие в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители.
 • Разработване физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен вид труд, съгласно Наредба № 15, ДВ бр.54/1999 година
 • подготвяне на производствените характеристики за освидетелстване от ТЕЛК на заболели служители, в частта касаеща условията на труд и работното място.

Консултации и съдействие

Обучение

 • Първоначално и ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ в предприятията съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 одина.
 • Обучение по работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
 • Обучение по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
КОНТАКТИ

“СTM Превент” ЕООД – stm-prevent.free.bg
Адрес: гр. София, ж.к. Овча Купел – 1; бл. 408, вх.Б, ап. 54
Моб. тел.: 0888 373 952; 0878 458 557
E-mail: stm_prevent@ abv.bg

Текст и изображения: stm-prevent.free.bg

Comments are closed.