Агенция “ВЕЛЕС”

April 24, 2014
ЗА НАС

velesАгенция “ВЕЛЕС” развива дейност от 2007г. Компанията предлага цялостни решения в сферата на управление на човешките ресурси. Фирмата има офиси в София и Варна, както и създадена мрежа за партньорство при подбора на персонал в градовете Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Търговище и Бургас. От 2009 г. фирмата създава квалификационен център и получава лиценз от Национална агенция за професионално образование и обучение да издава сертификати на завършилите успешно.

Екипът ни от квалифицирани специалисти е натрупал професионален опит в различни стопански отрасли. Този опит ни спомага да разбираме нашите клиенти, да ги консултираме в тяхната специфична област на развитие и да сме съпричастни към съвместните ни бизнес начинания.

Мисия
Да развиваме и създаваме професионални взаимоотношения между най-добрите кадри на трудовия пазар и най-добрите работодатели, като съдействаме за тяхното усъвършенстване и просперитет.

Ценности
Нашата корпоративна етика и стандарти за работа са основани на ценностите:

Надеждност: да съумеем да изпълним изискванията на отсрещната страна, при поет ангажимент от наша страна;
Коректност: да изграждаме отношения и поддържаме дух на почтеност и добронамереност с нашите партньори;
Ефективност: да се адаптираме към променящия се трудов пазар и изискванията на партньорите, за да предлагаме иновативни решения за реализиране на поставените цели.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Уважаеми Работодатели, ако Вие:

търсите не просто квалифициран служител, а най-подходящия член за Вашия екип, защото имате ясни цели, изградена фирмена култура и стил на работа;
очаквате партньорство, професионализъм и компетентно съдействие при цялостния процес на подбора;
цените етиката, ангажираността и личното отношение;
Ние можем да отговорим на Вашите изисквания и максимално да подпомогнем Вашия избор, като Ви предоставим една различна услуга.

Защо бихте ни предпочели за Ваш партньор?
Ние сме ориентирани към бъдещето и се стремим да изграждаме дългосрочни партньорства, защото сме уверени, че колкото по-добре се познаваме, толкова по-полезни можем да бъдем за Вас и Вашия бизнес.
Нашата база данни включва само специално селектирани кадри, притежаващи специфичен трудов опит, познания и лични качества; подкрепени с добри препоръки от работодатели.
Ние извършваме директен подбор за набирането на квалифицирани и ръководни кадри с опит.Можете да научите повече за нас от наши настоящи клиенти – работодатели:
Когато търсите кадри:

Ние разбираме какви са точно Вашите изисквания и изготвяме детайлен и прецизен профил за вакантната позиция, съобразен с пазара на труда и условията, които Вие предлагате.
Спестяваме Вашето време, като представяме само кандидатите, които в най-голяма степен покриват профила на идеалния кандидат за обявената позиция.
Ви предлагаме избор от психологически тестове за определяне на личните качества на кандидатите, съобразени със спецификата на позицията.
Ви представяме препоръки за одобрените кандидати от последните им работодатели.
Винаги присъстваме при провеждане на интервютата и консултираме страните по време на процеса на подбор.
Поддържане на обратна връзка с назначените чрез нас кандидати за тяхната удовлетвореност (защо?).Уважаеми Работодатели, ако Вие:

търсите не просто квалифициран служител, а най-подходящия член за Вашия екип, защото имате ясни цели, изградена фирмена култура и стил на работа;
очаквате партньорство, професионализъм и компетентно съдействие при цялостния процес на подбора;
цените етиката, ангажираността и личното отношение;
Ние можем да отговорим на Вашите изисквания и максимално да подпомогнем Вашия избор, като Ви предоставим една различна услуга.

Защо бихте ни предпочели за Ваш партньор?
Ние сме ориентирани към бъдещето и се стремим да изграждаме дългосрочни партньорства, защото сме уверени, че колкото по-добре се познаваме, толкова по-полезни можем да бъдем за Вас и Вашия бизнес.
Нашата база данни включва само специално селектирани кадри, притежаващи специфичен трудов опит, познания и лични качества; подкрепени с добри препоръки от работодатели.
Ние извършваме директен подбор за набирането на квалифицирани и ръководни кадри с опит.Можете да научите повече за нас от наши настоящи клиенти – работодатели:
Когато търсите кадри:

Ние разбираме какви са точно Вашите изисквания и изготвяме детайлен и прецизен профил за вакантната позиция, съобразен с пазара на труда и условията, които Вие предлагате.
Спестяваме Вашето време, като представяме само кандидатите, които в най-голяма степен покриват профила на идеалния кандидат за обявената позиция.
Ви предлагаме избор от психологически тестове за определяне на личните качества на кандидатите, съобразени със спецификата на позицията.
Ви представяме препоръки за одобрените кандидати от последните им работодатели.
Винаги присъстваме при провеждане на интервютата и консултираме страните по време на процеса на подбор.
Поддържане на обратна връзка с назначените чрез нас кандидати за тяхната удовлетвореност (защо?).

СТМ

Велес МТ е регистрирана служба по трудова медицина с рег. № 448/ 25.03.2010г. Нашата фирма предлага
• Коректност и срочност при изпълнение на поетите договорни задължения.

• Качество на предлаганата услуга

• Ние работим и разполагаме с квалифицирани специалисти за изпълнение на всички услуги за прилагане на ЗЗБУТ и Наредба №3 /2008г./

Ние се грижим за следните функции:

1. Превенция на професионалните рискове

2. Контрол при спазване на здравословните и безопасни условия на труд, както и трудовото законодателство.

3. Осигуряване на безопасност и здраве на работното място, както и организацията на труда → повече

4. Обучение по здраве и безопасност при работа на работното място. → повече

Приоритети:

1. Извършване на всички специализирани измервания на факторите на работната среда: производствен микроклимат, осветеност, шум, вибрации, прах, токсични вещества, електромагнитни полета, психологични и ергономични изследвания. Съблюдава се спазването на всички нормативни документи – ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г., Нар. №13 ДВ бр. 81/1992г.,Нар.№7 ДВ бр.88/1999г.

2. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица/ЗЗБУТ ДВ бр.124/19997г./

3. Оценка на риска по работни места./Нар.№5 ДВ бр47/1999г., ЗЗБУТ ДВ бр.124/1997г/

4. Разработване на препоръки и мерки за снижаване на риска/ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997г., Нар. №3/2008г/

5. Обучение на ръководния персонал и на работещите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на нормативните разпоредби.

6. Анализиране на здравословното състояние на работещите и връзката му с условията на труд и здравно наблюдение на работещите.

7. Организиране и извършване на периодичните профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба №3

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Ние осъзнаваме ценността и ролята на човешкия фактор за успеха на Вашия бизнес. За това, като Ваши партньори и професионални консултанти, ние Ви подпомагаме в търсенето и избора на квалифицирани специалисти, на хора с качества, амбиции и желание за работа и развитие в конкретната сфера.

В зависимост от спецификата на всяка конкретна позиция, ние Ви консултираме за най-подходящата стратегия за набор на кандидати. Винаги тръгваме с идеята, че колкото по-дълбоко разбиране имаме за бизнеса на своите клиенти, знаем тяхното място на пазара, познаваме екипите, на които разчитат и стандартите на работа, които те са утвърдили и наложили, толкова по-ефективно ще успеем да си партнираме в търсенето на човекът, който да задоволи актуалната им потребност като личностен потенциал.

Нашата роля е да планираме и организираме конкурс, включващ няколко етапа:

Съвместно изготвяне на профил на вакантната позиция – ясно дефиниране на изискванията на конкретната позиция;
Идентифициране на значимите професионални умения и личностни качества;
Изготвяне и публикуване на обява в медийното пространство, с цел привличане на максимален брой кандидати, отговарящи на формалните изисквания на позицията;
Провеждане на първоначални събеседвания с подбраните по документи кандидати и проследяване за наличието на значимите за позицията личностни качества;
Установяване на контакт с бивши работодатели на кандидатите, с цел получаване на обратна връзка за техните работни навици и постижения;
Избор на кандидатури, които в най-голяма степен удовлетворяват изискванията на клиента-работодател;
Организиране на заключителните интервюта;
Консултиране в процеса на взимане на решение към кой от кандидатите да бъде отправено предложение за работа;
Даване на възможни насоки за мотивиране на новопостъпилите служители и за посоката на тяхното развитие в новата компания.

Изборът на начин за работа е строго индивидуален и зависи от конкретните желания на клиента и от спецификата на заявката му.

ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЯ

Нашата стратегия е винаги да анализираме актуалната ситуация на клиента, заявил желание за провеждане на специфичен тренинг или обучение. Резултатите от проучванията в този начален етап, както и запознаването с корпоративните цели и желаните посоки за развитие на компанията ни дават отправната точка при изготвянето на най-ефективния план за съвместна работа с клиента, съобразен изцяло с конкретните му нужди. Така се осигурява от една страна максимална ефективност на тренинга, а от друга страна се осигурява измеримост на тази ефективност чрез постигнатите цели и положителните бизнес резултати. Вие винаги можете да разчитате на нашето съдействие за достигане на желаните резултати

Какви са ползите от тренингите и обученията, които Ви предлагаме?

В зависимост от предварително поставените задачи и набелязаните цели, обученията постигат:

намаляване на конфликтните ситуации на работното място;
повишаване на ефективността на служителите;
значително подобряване на резултатите.

Независимо от спецификата и тематиката на проведения тренинг или обучение, винаги се постига:

повишаване мотивацията на сътрудниците и служителите;
подобряване на емоционалния климат на колектива;
подобряване на екипната работа.

Ние провеждаме тренингите и обученията като Ваш партньор, с грижа за служителите Ви, за развитието на техните личностни качества и професионални умения.

КОНТАКТИ

Агенция “ВЕЛЕС” – veles-bg.com

Адрес: гр. Варна, ул. д-р Пискюлиев № 78, ет.1, Офис 1
Тел.: 052 647 647
Моб. тел.: 0884 49 67 76
E-mail: office@ veles-bg.com

Адрес: гр. София, ул. Царибродска, № 70, ет. 2, офис 3
Moб. тел.: 0884 47 99 88
E-mail: sofia@ veles-bg.com

Адрес: гр. Добрич, бул.”България” 1 , офис 408
Моб. тел.: 0885 54 50 70
E-mail: galina.pancheva@ veles-bg.com

Адрес: гр. Търговище,
Моб. тел.: 0889 33 03 05
E-mail: preslava.byalkova@ gmail.com

Адрес: гр. Габрово
Моб. тел: 0888 93 65 98

Адрс: гр. Бургас
Моб. тел: 0886 54 44 04

Адрес: гр. Пловдив
Моб. тел: 0888 272 444
E-mail: lyudmil@ veles-bg.com

Текст и изображения: veles-bg.com

Comments are closed.