“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

October 25, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_29911 Oct. 01 08.46Онкологичният център в гр.Стара Загора започва своята история през 1956г. с откриване на първите онкологични кабинети, базирани в сградата на І-ва поликлиника.

През 1964г. е разкрит стационар за онкологични болни.

През 1976г. е построена допълнителна сграда и Центърът се обособява като самостоятелно лечебно заведение – Окръжен Онкологичен Център, който разполага с необходимите за дейността му отделения, лаборатории и поликлинична част.

През ноември 2000г. Центърът е преструктуриран като търговско дружество – “Междуобластен Център за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора”ЕООД.

“ КОЦ- Стара Загора” ЕООД обслужва населението от 15 общини на Старозагорска и Сливенска области с обща численост 569 897. В областта на лъчелечението с телегама терапия и кюри терапия се обслужват пациенти и от региона на Хасковския онкологичен диспансер. По отношение на комплексното лечение на онкологичните заболявания на ЛОР органите “КОЦ-Стара Загора”ЕООД обслужва населението на Хасковска, Кърджалийска, Ямболска и Бургаска области.

Структурата на “КОЦ -Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с нормативната база на функционално блоков принцип, както следва:

Консултативно Диагностичен Блок включващ 11 приемно – консултативни кабинета, включително и Профилактичен кабинет; Отделение Нуклеарна медицина, за образни изследвания; Патоморфологична и цитологична лаборатория, Клинична лаборатория.

Стационарният Блок е със 7 отделения: Радиологично, Хирургично, Дерматологично, Гинекологично, Химиотерапевтично, УНГ отделение, Анестезиологично – реанимационно отделение и Операционен блок с 3 операционни зали.

“КОЦ- Стара Загора” ЕООД разполага със собствена болнична аптека, лицензирана за работа с опиати.

Годишно през “КОЦ- Стара Загора” ЕООД за стационарно лечение преминават 6600 пациента, а за диспансерно наблюдение се извършват 42 690 прегледа.

По традиция в “КОЦ – Стара Загора ” EOOD регулярно се сключва колективен трудов договор между работодателя и легитимните синдикални организации , заверен от Инспекция по труда.

Въз основа на активната дейност на Комитета по условия на труд и Службата по трудова медицина се извършват регулярно обследване на работните места , профилактични прегледи на персонала.

В съгласие с нормативните документи за безопасни условия на труд, изискванията на медицинските стандарти, предложения и решения на комитета по условия на труд редовно се осигурява работно облекло, лични предпазни средства , а за работещите с компютри и очила.

Ежедневно се извършва дозиметричен контрол на местата с йонизираща радиация, осигурява се необходимата предпазна храна и витамини.

Подобри се осветеността в работните помещения и се поставиха климатици. За работещите в диспансера се осигуряват ежегодно противогрипни ваксини.

„Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с № КОЦ – 46/30.08.2016г. на МЗ осъществява следните дейности:

• активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;

• периодично наблюдение консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;

• регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;

• създаване и поддръжане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри

• промоция и превенция на онкологичните заболявания;

• информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;

• експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;

• научноизследователска дейност в областта на онкологията;

• провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;

• клинични изпитания на лекарствени продукти;

• реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;

• осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;

• извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания;

по следните медицински специалности:

Медицинска онкология
Хирургия
Урология
Акушерство и гинекология
Кожни и венерически болести
Ушно-носно-гърлени болести
Лъчелечение
Образна диагностика
Нуклеарна медицина
Клинична лаборатория
Обща и клинична патология
Анестезиология и интензивно лечение
ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Комплексен онкологичен център – Стара Загора ЕООД

ДЕЙНОСТИ

Уважаеми дами и господа,

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД оказва болнична помощ на задължително здравноосигурени лица по следните медицински дейности:

№ по ред и № АПр

Амбулаторни процедури

1 5 Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия

2 6 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

3 7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

4 8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

5 18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

6 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

7 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

8 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

9 35 Сцинтиграфски изследвания

10 38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО

11 99 Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

№ по ред и № КП

Клинични пътеки

1 136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност , при лица над 18 години
2 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност , при лица над 18 години
3 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност, при лица над 18 години
4 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система , при лица над 18 години
5 152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища, при лица над 18 години
6 160 Нерадикално отстраняване на матката , при лица над 18 години
7 161 Радикално отстраняване на женски полови органи, при лица над 18 години
8 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи, при лица над 18 години
9 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, при лица над 18 години
10 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, при лица над 18 години
11 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
12 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
13 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
14 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
15 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома, при лица над 18 години
16 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство, при лица над 18 години
17 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, при лица над 18 години
18 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
19 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
20 199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
21 200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния, при лица над 18 години
22 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност, при лица над 18 години
23 225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност, при лица над 18 години
24 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност, при лица над 18 години (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)
25 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност, при лица над 18 години
26 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията, при лица над 18 години
27 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения , при лица над 18 години
28 241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ, при лица над 18 години
29 241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР, при лица над 18 години
30 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
31 247 Брахитерапия с ниски активности
32 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
33 250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
34 250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
35 251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
36 251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
37 252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
38 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания, при лица над 18 години
39 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

СТРУКТУРА

Структурата на „КОЦ-Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с чл.26 б ал.3 на Закона за лечебните заведения и се състои от:

І. Диагностично – консултативен блок:

II. Клинична лаборатория

ІІІ. Отделения без легла:

ІV. Отделения с легла – Стационарният блок на „КОЦ-Стара Загора” ЕООД включва следните отделения:

V. Аптека

VІ. Административно – стопански блок

ЗА ПАЦИЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

В ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК

Чл.20 За диагностика и лечение в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се приемат:

1. Задължително осигурени пациенти при условие, че е спазен реда посочен в чл.21 от Наредбата за достъпа на здравно осигурените лица до лечебните заведения, приета с Постановление № 206/ 1999г на МС.

2. Осигурени в доброволни здравноосигурителни дружества пациенти при условие, че съответното доброволно здравно осигурително дружество е в договорни отношения с „КОЦ-Стара Загора”.

3. Неосигурени пациенти или такива, които не са спазили реда по посочената в т.1 Наредба, при условие, че са попълнили писмена декларация за директно заплащане на оказаната им медицинска помощ. Онкологично болните се освобождават от заплащане по ред утвърден от българското законодателство.

4. Пациенти – чуждестранни граждани, при гарантиран източник на заплащане.

Чл.21 /1/ Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в диагностично- консултативните кабинети на диагностично- консултативния блок, в който чрез прецизиране основаващо се на критерии за спешност и неотложност пациентите:

1. се приемат незабавно;

2. се включват в “лист на чакащи”, чрез който се планира датата на приема;

3. се връщат когато нямат показания за хоспитализация на изпратилите ги лечебни заведения и общопрактикуващи лекари с указания за лечение в извънболнична обстановка.

/2/ В деня на хоспитализацията лекарят от съответния приемно – консултативен кабинет извършва или назначава:

1. попълване на изискуемата медицинска документация;

2. провеждане на необходимите диагностични изследвания, а в случаите на спешност и съответни медицински манипулации;

3. пълна или частична санитарна обработка, като стриктно се спазва регламентираната в Правилника за вътрешния ред организация за движение на потока и хоспитализацията.

/3/Плановата хоспитализация на пациенти се извършва:

1.Ежедневно с изключение на почивните и празничните дни;

2 След представяне на талон-направление от съответното лечебно заведение, етапна епикриза, набор от клинични, параклинични и образни изследвания;

3.Пациентите се приемат от дежурните лекари в приемния кабинет на стационара;

4. Лекарят-специалист в кабинета има право на преценка и решение за приемане на пациента за стационарно лечение;

5. При планиране на хоспитализацията, пациентът се уведомява за датата на приема;

6. Отказ от хоспитализация на пациент, насочен с медицинско направление се допуска, когато приемащия лекар прецени, че няма показания за лечение в Стационарния блок. Лекарят, направил отказа, вписва мотивите и уведомява писмено лечебното заведение, издало медицинското направление за приема, със съответни препоръки за лечение.

7. Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листата на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.

Чл.22 /1/ Регистрация и диспансеризация се провежда на всеки заболял от злокачествено новообразувание с настоящ адрес в обслужвания район на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД

/2/ Лицата с доброкачествени новообразувания, преканцерози и карцином in situ се обособяват в отделна група и се проследяват до една година след проведеното лечение.

/3/ Периодично наблюдение,проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози се осъществява от съответния специалист по профила на заболяването, съгласно методичните указания за диагностика, лечение и проследяване на болните със злокачествени новообразувания.

/4/ активното наблюдение на болните е в полза на пациента и продължава до края на живота му.

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНАТА, ЛЕЧЕБНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК

Чл.23 /1/ Организацията на диагностичната, лечебната и рехабилитационна дейност във всяко стационарно отделение на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се осъществява от началник отделението, който отговаря за:

1. планирането, организацията и контрол на цялостната медицинска дейност в отделението, в т.ч. и за изпълнението на разпоредбите на чл.19 и от чл.24 до чл.30 на този правилник;

2. изготвянето на длъжностните характеристики на работещите в отделението и контрола по изпълнението на записаните в тях права, задължения и отговорности;

3. информационната дейност в отделението;

4. икономическата ефективност в отделението;

5. организация на дейности по специализация на лекари по специалности и бази регламентирани ежегодно със заповед на Министъра на МЗ.

6. изготвяне на правилник за вътрешен ред на отделение

/2/ В организацията, провеждането и контрола на дейностите по ал.1 началник отделението се подпомага от:

1. Старши ординатор и специалисти с висше медицинско и не медицинско образование

2. Старша медицинска сестра по отношение на:

n общите и специфични грижи за болния

n изпълнението на синхронизирания денонощен график за режима на болните – тоалет, закуска, подготовка за визитация, извършване на лекарски назначения, обяд, почивка, посещения, подготовка за следобедна визитация, вечеря, сън и др.

n спазване на хигиенните и противоепидемични правила от страна на персонала и болните.

n снабдяването на отделението с болнично бельо, консумативи, дизинфектанти и други материали, необходими за поддържане на образцов болничен бит.

3. Колегиум състоящ се от всички специалисти с висше медицинско и немедицинско образование и старшата медицинска сестра, който консултира началник отделението по:

а/ съставянето на годишния план и отчет за цялостната дейност на отделението.

б/ налагащи се промени в организацията на диагностичните и лечебни дейности и грижите за болните, на тяхната координация и оптимизиране в медицински и икономически план.

в/ организацията и провеждането на следдипломна квалификация на работещите в отделението.

/3/ Колегиумът по ал.2 т.3 заседава един път в месеца и се председателства от началник отделението. Заседанията се протоколират.

Чл.24 Преди извършване на оперативна интервенция пациентите задължително се изследват за:

1. кръвногрупова принадлежност

2. изискуемия клинико-лабораторен и функционално -диагностичен минимум

3. свръхчувствителност към използваните анестетични средства;

4. Степен на оперативния риск по ASA.

Чл.25 Всякакъв вид оперативни интервенции, както и анестезии, водещи до временна промяна в съзнанието се извършва със съгласието на пациента или на неговия законен представител.

Чл.26 /1/ Пациентите лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД имат право:

1. Да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла на необходимите изследвания и лечение, за причините налагащи хоспитализация и за мерките които следва да провеждат за предпазване от рецидиви и усложнения;

2. Да приемат или отхвърлят предлаганото им лечение;

3. Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред в отделението, в което се лекуват;

4. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на съвременни методи и средства, а съпътстващите грижи да се полагат с необходимата вещина, внимание и уважение;

5. Да се гарантира тайната на данните за болестното им състояние;

6. Да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на болничното лечение;

7. Да поддържат връзка с живота извън болницата чрез предоставянето им на възможност за телефон, комуникации и свиждане, съгласно правилника за вътрешния ред.

/2/ За лицата, които не са навършили 18г или са под по попечителство, правата по ал.1 се предявяват от техните законни представители.

Чл.27 /1/ Пациентите, лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД са длъжни:

1. Да съдействат на лекуващите лекари и на другия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи.

2. Да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.

3. Да спазват правилника за вътрешния ред

4. Да съблюдават правата на другите пациенти

/2/ Задълженията по ал.1 на ненавършилите 18 год. възраст и на поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова, доколкото те разбират характера и значението на постъпките и могат да ги ръководят.

Чл.28 /1/ Диагностичните, лечебните и рехабилитационни дейности се осъществяват чрез използване на съвременни методи за изследване и лечение.

/2/ Специални клинико – лабораторни, образно – диагностични, ядрено – магнитно резонансна томография, функционално – диагностични изследвания, както и клинични такива, изискващи консултации със специалности от други незастъпени в болницата специалисти се провеждат на договорна основа в други лечебни заведения.

Чл.29 Медицинските специалисти в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД разясняват по подходящ начин на пациента или на неговия законен представител характера на заболяването; обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащите от тях рискове и вероятен изход от заболяването.

Чл.30 В “КОЦ – Стара Загора” ЕООД не могат:

1. Да се извършват лечебни дейности, които не влизат или не са във връзка с посоченият чл.19 предмет на дейност

2. Да се извършват диагностични, лечебни и рехабилитационни методи, средства и процедури, които не са утвърдени от медицинската наука или противоречат на правилата за добра медицинска практика и медицински стандарти.

Чл.31 Своевременността и последователността на дейностите по диагностиката, лечението, рехабилитацията и грижите за болните, като гаранция за постигане на висока медицинска и икономическа ефективност, се урежда със синхронизиран график регламентиращ както изпълнението им вътре в отделенията така и в централизираните общо болнични структури.

РАЗДЕЛ ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ

Чл.32 Хоспитализиран в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД пациент се изписва при:

1. Приключване на лечението му или когато то може да продължи в извънболнични условия по решение на началник отделението.

2. Волеизява на пациента, а когато той не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство – волеизява от неговия законен представител, освен в предвидените от законите на страната случаи.

3. Груби нарушения на задълженията на пациента посочени в чл.27 на този Правилник, освен ако той се намира в състояние, застрашаващо живота му.

Чл.33 /1/ При изписване на пациент, отделението в което е бил на лечение, изготвя епикриза в три екземпляра: за пациента, за лечебното заведение за извънболнична помощ или за общо практикуващия лекар, където пациента е регистриран и за “онкологичното досие” или за листа “История на заболяването”.

/2/ Вида на онкологичната епикриза и нейните атрибути се утвърждават със заповед на Управителя;

/3/ При необходимост за активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни или домашни условия това изрично се записва в епикризата.

Чл.34 При изписване на носител на микробни агенти, причинители на остри и хронични заразни болести, отделението изпраща бързо известие до РИОКОЗ- Стара Загора и съответното лечебно заведение по местоживеене на пациента.

Чл.35 При изписване на пациент, чието състояние налага придружител, отделението организира предаването му на неговите близки, ако пациента не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство, той се предава на неговия законен представител.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРЕДАВАНЕ ТРУПА НА ПОЧИНАЛ ПАЦИЕНТ

Чл.36 /1/ Трупът на починал пациент престоява в болничната стая на съответното отделение два часа при полагане на необходимите грижи за запазване външния му вид.

/2/ След изтичане на времето посочено в ал.1, трупът се изпраща в Дисекционна зала на Патологоанатомично отделение в ЛЗБП с което има сключен договор , с ИЗ, онкологично досие и предаутопсионна епикриза.

/3/ Ако смъртта е настъпила през нощта и аутопсията ще се извърши на другия работен ден, дежурният екип взема предвидените от закона мерки за съхранение по подходящ начин на тялото на починалия до аутопсията.

/4/ Когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза, патологоанатомична аутопсия не се извършва и същият се изпраща в отделение за съдебна медицина на МБАЛ”Проф.Д-р Стоян Киркович” АД – гр.Стара Загора придружен с документацията посочена в ал.2 .

Чл.37 Лекуващият или дежурният лекар от “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, констатирал смъртта, попълва “Съобщение за смърт” в два екземпляра, които изпраща на длъжностното лице по гражданско състояние в общината по местоживеене.

Чл.38 /1/ На починалите в стационара на ““КОЦ – Стара Загора” ЕООД задължително се извършва аутопсия;

/2/ Изключения се допускат с разрешение на Управителя, само в отделни конкретни случаи след писмено мотивирано желание на близките с резолюция на завеждащия отделение, че пациентът не представлява диагностичен проблем и причините за смъртта са недвусмислено ясни.

Чл.39 /1/ Трупът се предава на близките от лекар в патологоанатомичното отделение след предоставяне на “Акт за смърт”, издаден от общината

/2/ Редът за предаване на труповете се определя със заповед на Управителя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл.40 /1/ Вътрешния ред на ““КОЦ – Стара Загора” ЕООД се определя от настоящия правилник,приет на Медицински съвет.

/2/ Организацията за недопускане и ранно откриване на вътреболничните инфекции, както и мерките за ликвидирането им се урежда с Правилник, съгласуван с РИОКОЗ – Стара Загора и утвърден от Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.

Чл.41 /1/ Стерилизацията на операционното бельо, инструментариум, превързочни материали, пособия за инвазивна диагностика и посуда за хранене, се извършва с одобрена от РЗИ- Стара Загора стерилизационна техника.

/2/ Методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и редът за осъществяване на правилата за асептика и антисептика, се определят с писмено указание на Управителя, съгласувано с РИОКОЗ- Стара Загора.

Чл.42 /1/ Редът за изписване на лекарствата, тяхното съхраняване и сдаване, както и начина за водене на съответната документация се определя със заповед на управителя.

/2/ В манипулационната зала на всяко отделение се оборудва спешен лекарствен шкаф.

Чл.43 Храненето на болните и редът за внасяне на хранителни продукти от техни близки се урежда със заповед на управителя..

Чл.44 Работещите в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се задължават:

1. Да спазват установените в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД хигиенни противоепидемични правила и изискванията за техническа, пожарна и радиационна безопасност.

2. Да проявяват колегиалност помежду си, както и висока култура във взаимоотношенията им с пациентите.

3. Да пазят медицинската тайна, освен в предвидените от закона случаи.

КОНТАКТИ

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД – oncosz.com
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Д-р Т. Стоянович” 15
Тел.: 042 614 196 – Регистратура
042 627 125 – Управител
042 614 172 Главна медицинска сестра
042 628 628 Главен счетоводител
Факс: 042 600 959
Е-mail: oncosz@abv.bg

Текст и изображения: oncosz.com

Comments are closed.