“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

October 25, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter_29911 Oct. 01 08.46

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

ул. Д-р Тодор Стоянович №15, тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959

 

Онкологичният център в град Стара Загора започва своята история през 1956г. с откриване на първите онкологични кабинети, базирани в сградата на І–ва поликлиника.

През 1964г. е разкрит стационар за онкологични болни.

През 1976г. е построена допълнителна сграда и Центърът се обособява като самостоятелно лечебно заведение – Окръжен Онкологичен Център, който разполага с необходимите за дейността му отделения, лаборатории и поликлинична част.

През ноември 2000г. Центърът е преструктуриран като търговско дружество – “Междуобластен Център за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора” ЕООД.

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД обслужва населението от 15 общини на Старозагорска и Сливенска области с обща численост 569 897. В областта на лъчелечението с телегама терапия и кюри терапия се обслужват пациенти и от региона на Хасковския онкологичен диспансер. По отношение на комплексното лечение на онкологичните заболявания на ЛОР органите “КОЦ – Стара Загора ”ЕООД обслужва населението на Хасковска, Кърджалийска, Ямболска и Бургаска области.

Структурата на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с нормативната база на функционално блоков принцип, както следва:

I. Диагностично–консултативния блок се състои от:

1. Регистратура;

2. Манипулационна;

3. Диагностично – консултативни кабинети:

3.1. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкологична хирургия и урология;

3.2. Два специализирани диагностично–консултативни кабинета по медицинска онкология;

3.3. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкогинекология;

3.4. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкодерматология;

3.5. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкоУНГ;

3.6. Специализиран диагностично–консултативен кабинет по лъчелечение;

3.7. Специализиран диагностично–консултативен кабинет за преданестезиологична подготовка;

II. Медико–диагностични лаборатории

1. Клинична лаборатория;

III. Отделения без легла:

1. Отделение „Нуклеарна медицина” с кабинет за УЗ диагностика;

2. Отделение „Образна диагностика”;

2.1. Кабинет за УЗ диагностика;

2.2. Кабинет за мамография;

2.3. Кабинет за рентгенография и рентгеноскопия;

2.4. Кабинет за компютърно–томографски изследвания;

3. Отделение „Клинична патология” с дейност по цитология и имунохистохимия;

3.1. Хистологична и Имунохистохимична лаборатории;

3.2. Цитологична лаборатория;

IV. Стационарният блок на „КОЦ Стара Загора” ЕООД, включващ следните отделения:

1. Отделение „Медицинска онкология”;

2. Отделение „Онкологична хирургия;

3. Отделение „Лъчелечение”;

4. Отделение „Онкогинекология;

5. Отделение Онко УНГ”;

6. Отделение „Анестезиология и интензивно лечение”;

7. Операционен блок, обслужващ оперативните отделения;

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД разполага със собствена болнична аптека, лицензирана за работа с опиати.

По традиция в “КОЦ – Стара Загора” EOOД регулярно се сключва колективен трудов договор между работодателя и легитимните синдикални организации, заверен от Инспекция по труда.

Въз основа на активната дейност на Комитета по условия на труд и Службата по трудова медицина се извършват регулярно обследване на работните места, профилактични прегледи на персонала.

Ежедневно се извършва дозиметричен контрол на местата с йонизираща радиация, осигурява се необходимата предпазна храна и витамини.

„Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с № КОЦ – 46/30.08.2016г. на МЗ осъществява следните дейности:

1. Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;

2. Периодично наблюдение консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;

3. Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;

4. Създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри

5. Промоция и превенция на онкологичните заболявания;

6. Информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;

7. Експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;

8. Научноизследователска дейност в областта на онкологията;

9. Провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;

10. Клинични изпитания на лекарствени продукти;

11. Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;

12. Осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;

13. Извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания по следните медицински специалности:

- Медицинска онкология;

- Хирургия;

- Урология;

- Акушерство и гинекология;

- Кожни и венерически болести;

- Ушно-носно-гърлени болести;

- Лъчелечение;

- Образна диагностика;

- Нуклеарна медицина;

- Клинична лаборатория;

- Обща и клинична патология;

- Анестезиология и интензивно лечение

ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТИ КЪМ НЗОК

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД оказва болнична помощ на задължително здравноосигурени лица по следните медицински дейности:

 

№ по ред

№ АПр

Амбулаторни процедури

1

5

Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия

2

6

Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

3

7

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

4

8

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

5

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

6

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

7

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

8

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

9

35

Сцинтиграфски изследвания

10

38

Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО

11

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

 

 

 

 

№ по ред

№ КП

Клинични пътеки

1

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност , при лица над 18 години

2

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност , при лица над 18 години

3

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност, при лица над 18 години

4

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система , при лица над 18 години

5

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища, при лица над 18 години

6

160

Нерадикално отстраняване на матката , при лица над 18 години

7

161

Радикално отстраняване на женски полови органи, при лица над 18 години

8

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи, при лица над 18 години

9

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, при лица над 18 години

10

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, при лица над 18 години

11

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

12

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

13

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

14

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

15

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома, при лица над 18 години

16

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство, при лица над 18 години

17

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, при лица над 18 години

18

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1, при лица от 10 до 18 години и над 18 години

19

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, при лица от 10 до 18 години и над 18 години

20

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години

21

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години

22

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния, при лица над 18 години

23

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност, при лица над 18 години

24

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност, при лица над 18 години

25

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност, при лица над 18 години (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)

26

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност, при лица над 18 години

27

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията, при лица над 18 години

28

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения , при лица над 18 години

29

241.1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване, при лица над 18 години

30

241.2

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с МРT, при лица над 18 години

31

246

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

32

247

Брахитерапия с ниски активности

33

249

Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

34

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания. Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни.

35

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания. Приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението 30 и повече дни.

36

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни

37

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания Приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението 30 и повече дни

38

252.1

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

39

253

Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания

40

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

СТРУКТУРА

Структурата на „КОЦ-Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с чл. 26 б ал. на Закона за лечебните заведения и се състои от:

І. Диагностично – консултативен блок:

1. Диагностично – консултативни кабинети:

- Регистратура

- Манипулационна

- Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкологична хирургия и урология

- Два специализирани диагностично–консултативни кабинета по медицинска онкология

- Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкогинекология

- Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкодерматология

- Специализиран диагностично–консултативен кабинет по онкоУНГ

- Специализиран диагностично–консултативен кабинет по лъчелечение

- Специализиран диагностично–консултативен кабинет за преданестезиологична подготовка

2. Звено за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания

Работно време с пациенти от 7,30 часа до 13,30 часа. Телефон за връзка с Регистратура за вземане на час за преглед :

042/ 614 196, 042 / 614 193

Началник ДКБ д-р Диана Кирова
Лекар кожни и венерически болести и медицинска онкология д-р Петя Пеева
Старша медицинска сестра Тинка Дамянова

 

II. Клинична лаборатория

Телефон:042/ 614 180

Началник клинична лаборатория д-р Цонка Хабиб
Лекар клинична. лаборатория д-р Веселина Иванова
Старши клиничен лаборант Маруся Ангелова

 

ІІІ. Отделения без легла:

Отделение Нуклеарна медицина

Телефон: 042 / 614 163

Началник отделение д-р Диана Гешева
Лекар нуклеарна медицина д-р Златко Русев
Лекар нуклеарна медицина д-р Соня Митевска
Химик Димитър Бойчев
Старша медицинска сестра Лилия Салпарова

 

Отделение Образна диагностика

Телефон: 042 / 614 198

Началник отделение д-р Иван Йонков
Лекар рентгенолог д-р Тенко Шунанов
Лекар рентгенолог д-р Валя Миланова
Старши рентгенов лаборант Гергана Йорданова

 

Отделение Клинична патология

Телефон: 042 / 614 183

Началник клинична патология д-р Костадин Димитров
Лекар обща и клинична патология д-р Димитър Найденов
Биолог Румяна Господинова
Старши медицински лаборант Пламена Иванова

 

IV. Отделения с легла – Стационарният блок на „КОЦ-Стара Загора” ЕООД включва следните отделения:

Отделение Медицинска онкология

Телефон : 042 / 614 179

Началник отделение д-р Татяна Тодорова-Андреева
Лекар медицинска онкология д-р Павел Тотев
Лекар вътрешни болести д-р Росица Георгиева
Лекар вътрешни болести д-р Дончо Славов
Лекар д-р Вяра Захариева
Лекар д-р Марияна Христова
Лекар д-р Божидара Костова
Лекар д-р Мария Ангелова
Старша медицинска сестра Мария Тодорова

 

Хирургично отделение

Телефон : 042 / 614 173

Началник отделение д-р Ангел Димов
Лекар хирург д-р Николай Арабаджиев
Лекар хирург и уролог д-р Петър Т. Петров
Лекар хирург д-р Маргарит Върбанов
Лекар хирург д-р Тома Божинов
Лекар хирург д-р Петър Атанасов
Лекар хирург д-р Станислав Русев
Старша медицинска сестра Росица Димитрова

 

Отделение Лъчелечение

Телефон : 042 / 614 168

Началник отделение д-р Анета Борисова
Лекар лъчелечение д-р Неда Костова
Лекар лъчелечение д-р Иван Панайотов
Лекар д-р Галина Николова
Физик Евдокия Костова
Физик Десислава Александрова
Физик Цветомира Христова
Физик Тоня Добрева
Старша медицинска сестра Теодора Момчева

 

Отделение Онкогинекология

Телефон : 042 / 614 176

Началник отделение д-р Желчо Желев
Лекар гинеколог д-р Христо Тъмнев
Лекар гинеколог д-р Петър Мишев
Старша акушерка Красимира Енева

 

Онко УНГ

Телефон : 042 / 614 185

Началник отделение д-р Иван Дринков
Лекар УНГ болести д-р Радостина Пашоолу
Старша медицинска сестра Петя Пеева

 

Отделение анестезия и интензивно лечение

Телефон : 042 / 614 188

Началник отделение д-р Ангел Будаков
Лекар ОАИЛ д-р Митко Стоянов
Лекар ОАИЛ д-р Димитър Терзиев
Лекар ОАИЛ д-р Виолета Божкова
Лекар ОАИЛ д-р Светослав Славов
Лекар д-р Олга Кривошеева-Василева
Старша медицинска сестра Здравка Александрова

 

V. Аптека

Аптека

Телефон : 042 / 258 101

Управител аптека Цветана Кирева – магистър фармацевт
Марина Кьосева – магистър фармацевт

 

VІ. Административно – стопански блок

Административно – стопански блок

Управител

д-р Петьо Чилингиров

Главна медицинска сестра

Павлина Койчева

Телефон: 042 / 614 172

Ръководител финансов отдел

Петя Александрова

Телефон и факс: 042 / 600 959

Главен счетоводител

Даниела Драгиева

Телефон: 042 / 628 628

 

ЗА ПАЦИЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК

Чл. 22. За диагностика и лечение в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се приемат:

- Задължително здравно осигурени пациенти при условие, че е спазен реда посочен в чл.20 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119/ 22.05.2006г. на МС.

- Застраховани в застрахователни дружества пациенти при условие, че съответното застрахователно дружество е в договорни отношения с „КОЦ-Стара Загора” ЕООД.

- Неосигурени пациенти или такива, които не са спазили реда по посочения в т.1, при условие, че са попълнили писмена декларация за директно заплащане на оказаната им медицинска помощ. Планирането и обслужването на пациенти срещу заплащане, извън заплащането от НЗОК, не може да нарушава планирането и обслужването на задължително здравноосигурените лица.

- Онкологично болни пациенти се освобождават от заплащане на потребителска такса по ред утвърден от българското законодателство.

- Пациенти – чуждестранни граждани, при гарантиран източник на заплащане.

- Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури.

- Допълнителни услуги по ценоразпис на лечебното заведение.

Чл. 23. (1). Приемът на пациенти, насочени от лечебни заведения за извънболнична помощ или на самонасочили се пациенти се осъществява в диагностично- консултативния блок чрез диагностично-консултативните кабинети, където:

- Се извършват диагностични и лечебни дейности, включително при спешни състояния;

- Въз основа на преценка, основаваща се на оценка на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности, се пристъпва към:

а) Незабавен прием на пациента в стационарните звена;

б) Планиране на датата на приема на пациента чрез включването му в листа за планов прием в случаите, когато това не създава риск от влошаване на състоянието му и не нарушава качеството му на живот;

в) Организиране на подходящ междуболничен транспорт на спешен пациент в друго лечебно заведение, което може да осигури необходимия обем спешна медицинска помощ;

г) Насочване към друго лечебно заведение за болнична помощ в случаите, когато на пациента са необходими диагностично-лечебни дейности, за които болницата няма разрешение за осъществяване на лечебна дейност;

д) Установяване на липса на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия по отношение на пациента, като за целта

- Се попълва необходимата медицинска документация;

- Се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента.

(2). Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента в диагностичнно-консултативния блок, съгласно образец – приложение № 2а от Наредба № 49. Отказът на пациента от продължаване на започналия престой в лечебното заведение се изготвя по образеца по приложение № 3 от Наредба №49.

(3). Информирането на пациента за насочването му към друго лечебно заведение и за липсата на необходимост от диагностика и лечение в болнични условия се извършват заедно с информиране на пациента и за неговото състояние от специалиста, извършил прегледа, което се документира в листа за преглед на пациента, който се изготвя в два екземпляра, един от които се предоставя на пациента.

(4). Плановата хоспитализация на пациенти се извършва:

1. Ежедневно от 7.30 часа до 13,30 часа с изключение на почивните и празничните дни;

2. След представяне на направление за хоспитализация или за лечение по амбулаторни процедури, както и амбулаторен лист от извършения преглед на пациента от лекаря от извънболнична помощ при спазване на изискванията и образците въведени с Националните рамкови договори, набор от клинични, параклинични и образни изследвания;

3. Пациентите се приемат от лекарите в диагностично-консултативните кабинети на Диагностично-консултативния блок на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

4. Лекарят в кабинета има право на преценка и решение за приемане на пациента за стационарно лечение;

5. Болни, чието състояние заплашва живота им се приемат незабавно;

6. При планиране на пациент за хоспитализация се извършват следните действия:

6.1. Вписването на пациента в листата за планов прием се извършва при негово писмено съгласие за това, изразено, след като му бъде предоставена информация за възможните обичайни рискове от необходимите диагностични и лечебни дейности и алтернативи, за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, както и за възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение. Уговаря се писмено начина за контакт и уведомяване помежду си.

6.2. Лицата, включени в листата по т.1, получават пореден номер и дата за хоспитализация. Хоспитализацията на лицата се извършва при спазване последователността на поредните им номера.

6.3. Срокът, за който може да бъде планиран приемът на здравноосигурените лица за дейности, включени в пакета здравни дейности в областта на болничната помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК, извън тези, които се извършват незабавно, е не повече от два месеца и може да бъде удължен само:

 По желание на пациента за отлагане на хоспитализацията, удостоверено писмено след информирането му за наличието или липсата на медицински риск от отлагането на планираните дейности;

 По медицински показания, ако състоянието на пациента не позволява провеждане на планираните дейности или е необходимо достигане на определени показатели, изпълнение на определена терапевтична схема и други обстоятелства от медицински характер, налагащи отлагане на планираното лечение в болнични условия;

 Ако е настъпило подобрение в състоянието на пациента и е отпаднала необходимостта от клинична намеса в болнични условия в планирания срок.

7. Определени със заповед на управителя лица публикуват актуална информация за листата за планов прием, в т.ч. за поредността на вписаните в нея пациенти и определените дати за приема. Публикуваната информация не съдържа лични данни на пациентите. Същата информация се вписва в националната листа за планов прием пациентите, пожелали да бъдат планирани за прием в лечебно заведение.

8. Лечебните заведения са длъжни да информират по уговорения начин записаните в листата пациенти и да потвърдят предстоящия прием в срок 2 дни преди планираната дата за приема.

9. Здравноосигурените лица информират незабавно по уговорения начин лечебното заведение, в чиято листа за планов прием са вписани, ако са провели лечение на друго място или е отпаднала необходимостта от него.

10. В случаите на епидемична ситуация или друга внезапно възникнала обективна причина, когато не може да се осигури в съответния медицински обоснован срок плановия прием на лице, насочено за хоспитализация по пакета от здравни дейности, незабавно информират за това пациента по уговорения начин.

(5). Спешна хоспитализация в лечебното заведение се извършва от лекарите в Диагностично-консултативните кабинети, а след 13.30 часа от дежурния по стационар лекар, който при необходимост ползва консултациите на специалистите на разположение.

Чл. 24. (1). Регистрация и диспансеризация се провежда на всеки заболял от злокачествено новообразувание с настоящ адрес в обслужвания район на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД

(2). Лицата с доброкачествени новообразувания, преканцерози и карцином in situ се обособяват в отделна група и се проследяват до една година след проведеното лечение.

(3). Периодично наблюдение, проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози се осъществява от съответния специалист по профила на заболяването, съгласно методичните указания за диагностика, лечение и проследяване на болните със злокачествени новообразувания и Наредба №39 от 16.11.2004г. последно изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

(4). Пациенти със злокачествени новообразувания се представят на обща онкологична комисия/онкологична комисия по локализации за определяне терапевтичното поведение и диспансерно наблюдение, като за целта се попълва бланка образец на НЗОК, като единият екземпляр се предоставя на пациента, втория се прилага в медицинската документация, а третият се изпраща в РЗОК.

(5). Активното наблюдение на болните е в полза на пациента и продължава до края на живота му.

РАЗДЕЛ ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНАТА, ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ И НА ГРИЖИТЕ ЗА ПАЦИЕНТА

Чл. 25. (1) Диагностичната, лечебната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите във всяко болнично отделение и лаборатория се организират и осъществяват под ръководството на началник на отделението или лабораторията, който е лекар с призната специалност по профила на отделението или лабораторията, и старша медицинска сестра (акушерка, лаборант), която е бакалавър или магистър по специалността “Управление на здравните грижи”.

(2) Диагностичната и лечебната дейност, както и грижите за пациентите се извършват от лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и др.

(3). При приема пациентът получава информация за служебно определения му от началника на отделението лекуващ лекар, който води случая и лекува, наблюдава и организира необходимите диагностични и лечебни дейности по отношение на пациента през цялото време на престоя му в лечебното заведение, а след назначаване на оперативна или друга интервенция или манипулация – за служебно определените му един или повече медицински специалисти, които ще ги изпълнят. Лекуващите лекари/медицинските специалисти за извършване на назначени оперативни и други интервенции или манипулации при пациентите се определят равнопоставено измежду всички медицински специалисти в лечебното заведение. Служебно определените лекари и медицински специалисти се вписват в историята на заболяването на пациента.

(4). В организацията, провеждането и контрола на дейностите началник отделението се подпомага от старша медицинска сестра и специалисти с висше медицинско и немедицинско образование

Старша медицинска сестра подпомага по отношение на:

1. Общите и специфични грижи за болния;

2. Изпълнението на синхронизирания дневен режим на болните – тоалет, закуска, подготовка за визитация, извършване на лекарски назначения, обяд, почивка, посещения, подготовка за следобедна визитация, вечеря, сън и др.;

3. Спазване на хигиенните и противоепидемични правила от страна на персонала и болните;

4. Снабдяването на отделението с болнично бельо, консумативи, дизинфектанти и други материали, необходими за поддържане на образцов болничен бит.

(5). Колегиум състоящ се от всички специалисти с висше медицинско и немедицинско образование и старшата медицинска сестра, който консултира началник отделението по:

1. Съставянето на годишния план и отчет за цялостната дейност на отделението;

2. Налагащи се промени в организацията на диагностичните и лечебни дейности и грижите за болните, на тяхната координация и оптимизиране в медицински и икономически план;

3. Организацията и провеждането на следдипломна квалификация на работещите в отделението.

(6). Спазването на Етичния кодекс на работещите в „КОЦ – Стара Загора” ЕООД с цел да се установят морално-етичните норми, правила и принципи на поведение при осъществяване на техните служебни задължения. Етичният кодекс се прилага от всички служители на лечебното заведение, включително и временно наетият персонал.

Чл. 26. Преди извършване на оперативна интервенция пациентите задължително се изследват за:

- Кръвногрупова принадлежност;

- Изискуемия клинико-лабораторен и функционално -диагностичен минимум;

- Свръхчувствителност към използваните анестетични средства;

- Степен на оперативния риск по ASA.

Чл. 27. (1) За прилагането на методи за диагностика и лечение, които водят до временна промяна на състоянието на човека, като упойвания, се взема предварителното съгласие на лицата, върху които ще се прилагат, а ако те са недееспособни – на техните законни представители или попечители.

(2) Изключение се допуска от посоченото в ал.1 при необходимост от провеждане на животоспасяващи медицински процедури. Всякакъв вид оперативни интервенции, както и анестезии, водещи до временна промяна в съзнанието се извършва със съгласието на пациента или на неговия законен представител.

Чл. 28. (1). Пациентите лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД имат право:

- Да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла на необходимите изследвания и лечение, за причините налагащи хоспитализация и за мерките които следва да провеждат за предпазване от рецидиви и усложнения;

 Да приемат или отхвърлят предлаганото им лечение;

 Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред в отделението, в което се лекуват;

 Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на съвременни методи и средства, след даване на писмено информирано съгласие от тях или от техните законни представители, а съпътстващите грижи да се полагат с необходимата вещина, внимание и уважение;

 Да се гарантира тайната на данните за болестното им състояние;

 Да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на болничното лечение;

 Да поддържат връзка с живота извън болницата чрез предоставянето им на възможност за телефон, комуникации и свиждане, съгласно правилника за вътрешния ред и дневния режим;

 Да бъдат запознати предварително с тяхното евентуално финансово участие в диагностично-лечебния план, видовете изследвания и лечение, които се финансират от НЗОК.

 Серопозитивните лица, пациенти със СПИН, инфекциозни заболявания или психични разстройства имат същите права за получаване на медицинска помощ, съчувствие и зачитане на човешкото им достойнство и не могат да бъдат дискриминирани въз основа на тяхното заболяване;

 Да прекъснат по всяко време осъществяваните медицински дейности, като бъдат информирани за съответните усложнения, които биха могли да настъпят от прекъснатото лечение.

(2). За лицата, които не са навършили 18г. или са под по попечителство, правата по ал.1 се предявяват от техните законни представители.

Чл. 29. (1). Пациентите, лекувани в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД трябва:

 Да съдействат на лекуващите лекари и на другия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи;

 Да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.

 Да спазват правилника за вътрешния ред и дневния режим;

 Да съблюдават правата на другите пациенти.

(2). Задълженията по ал.1 на ненавършилите 18 год. възраст и на поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова, доколкото те разбират характера и значението на постъпките и могат да ги ръководят.

Чл. 30. (1). Диагностичните и лечебните дейности и грижата за пациентите се осъществяват чрез използване на съвременни методи за изследване и лечение.

(2). Специални клинико – лабораторни, образно – диагностични, ядрено – магнитно резонансна томография, функционално – диагностични изследвания, както и клинични такива, изискващи консултации със специалности от други незастъпени в „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД специалисти се провеждат на договорна основа в други лечебни заведения.

Чл. 31. Медицинските специалисти в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД разясняват по подходящ начин на пациента или на неговия законен представител характера на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащите от тях рискове и вероятен изход от заболяването.

Чл. 32. Своевременността и последователността на дейностите по диагностиката, лечението и грижите за болните, като гаранция за постигане на висока медицинска и икономическа ефективност, се урежда със синхронизиран график регламентиращ както изпълнението им вътре в отделенията така и общо за комплексния център.

Чл. 33. В “КОЦ – Стара Загора” ЕООД е осигурено 24 часа в денонощието наблюдение и лечение на пациентите

(1). За отделенията в Стационарен блок – от медицински специалисти от отделенията и дежурен по стационар лекар.

(2). В ОАИЛ – от лекар анестезиолог и медицински специалисти.

Чл. 34. (1) Пациент, настанен на лечение в стационарния блок на лечебно заведение, при който в хода на диагностиката и лечението се установи необходимост от определен обем спешна медицинска помощ, която не може да бъде осъществена в лечебното заведение, се превежда своевременно в друго лечебно заведение, което може да осъществи тази дейност.

(2) Превеждането се извършва след осъществяване на контакт и получаване на съгласие за това от приемащото лечебно заведение.

(3) Превеждащото лечебно заведение осигурява подходящ транспорт и съпровождащи пациента медицински специалисти в зависимост от състоянието и потребностите му.

(4) Превеждащото лечебно заведение изготвя епикриза, към която се прилагат всички медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности.

Чл. 35. Дейността по този раздел се осъществява от медицински и други специалисти на базата на утвърден от Управителя месечен график, изготвен от съответния началник отделение или лаборатория.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ

Чл. 36. Хоспитализиран в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД пациент се изписва при:

1. Приключване на лечението му или когато то може да продължи в извънболнични условия по решение на началник отделението.

2. Волеизява на пациента, а когато той не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство – волеизява от неговия законен представител, освен в предвидените от законите на страната случаи.

Груби нарушения на задълженията на пациента посочени в чл.29 на този Правилник, освен ако той се намира в състояние, застрашаващо живота му.

Чл. 37. (1). В деня на изписването на пациента, отделението в което е бил на лечение, изготвя епикриза в три екземпляра: за пациента, за лечебното заведение за извънболнична помощ или за общо практикуващия лекар, където пациента е регистриран и за “онкологичното досие” или за листа “История на заболяването”. В случай, че в деня на изписването лечебното заведение все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването му.

(2). Вида на онкологичната епикриза и нейните атрибути съответстват на изискванията на медицинските стандарти и НРД.

(3). При необходимост за активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни или домашни условия това изрично се записва в епикризата.

Чл. 38. При изписване на бацилоносител носител по служебен път отделението изпраща бързо известие до РЗИ на чиято територия е настоящият адрес на лицето.

Чл. 39. При изписване на пациент, чието състояние налага придружител, отделението организира предаването му на неговите близки, ако пациента не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство, той се предава на неговия законен представител. При липса на близки, при невъзможност да се осъществи контакт с тях или при изразено несъгласие да приемат изписаното лице, се информира съответната Дирекция „Социално подпомагане“ за необходимостта за осигуряване на пациента на подходяща социална услуга по реда на Закона за социално подпомагане. В този случай пациента се предава на служител от съответната дирекция или на служител от съответната социална услуга.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДАВАНЕ ТРУПА НА ПОЧИНАЛ ПАЦИЕНТ

Чл. 40. (1). Трупът на починал пациент престоява в болничната стая на съответното отделение два часа при полагане на необходимите грижи за запазване външния му вид.

(2). След изтичане на времето посочено в ал.1, трупът се изпраща в Патологоанатомично отделение на УМБАЛ „проф. д-р Стоян Киркович“ с което „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД има сключен договор, с ИЗ/онкологично досие.

(3). Ако смъртта е настъпила през нощта и аутопсията ще се извърши на другия работен ден, дежурният екип взема предвидените от закона мерки за съхранение по подходящ начин на тялото на починалия до аутопсията в помещението за покойници находящо се на 4-тия етаж на стационарния блок.

(4). Когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза, патологоанатомична аутопсия не се извършва и същият се изпраща в отделение за съдебна медицина на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр.Стара Загора придружен с документацията посочена в ал.2 .

Чл. 41. Лекарят констатирал смъртта, попълва “Съобщение за смърт” в три екземпляра, които се изпращат на длъжностното лице по гражданско състояние в общината по местоживеене, на РЗИ – гр.Стара Загора и един екземпляр се съхранява в Регистър на починали болни към „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД.

Чл. 42. (1). На починалите в стационара на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД задължително се извършва аутопсия;

(2). Изключения се допускат само в отделни конкретни случаи след писмено мотивирано желание на близките с резолюция на началник отделение.

(3). В случаите по ал.2 освобождаването от аутопсия става със Заповед на управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД .

Чл. 43. (1). Трупът се предава на близките от лекар в патологоанатомичното отделение след предоставяне на “Акт за смърт”, издаден от общината.

(2). Редът за предаване на труповете се определя със заповед на Управителя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл. 44. (1). Вътрешния ред на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се определя от настоящия правилник, приет на Медицински съвет.

(2). Организацията за недопускане и ранно откриване на вътреболничните инфекции, както и мерките за ликвидирането им се урежда с план-програма, съгласувана с РЗИ гр.Стара Загора и утвърдена от Управителя на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД. Програмата е разработена при спазване на изискванията на медицински стандарт за вътреболничните инфекции.

Чл. 45. (1). Стерилизацията на операционното бельо, инструментариум, превързочни материали, пособия за инвазивна диагностика се извършва с одобрена от РЗИ гр.Стара Загора стерилизационна техника.

(2). Методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и редът за осъществяване на правилата за асептика и антисептика, се определят с утвърдена от Управителя Програма за осъществяване на качествена дезинфекция и стерилизация, съгласувана с РЗИ – Стара Загора.

Чл. 46. (1). Редът за изписване на лекарствени продукти и медицински изделия, тяхното съхраняване и предаване, както и начина за водене на съответната документация се определя със заповед на управителя.

(2). В манипулационните на всяко отделение се оборудва спешен лекарствен шкаф, съдържанието на който е утвърдено от управителя.

Чл. 47. Храненето на болните е съобразено с дневния режим в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД.

Чл. 48. Работещите в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД се задължават:

1. Да спазват установените в “КОЦ – Стара Загора” ЕООД хигиенни противоепидемични правила и изискванията за техническа, пожарна и радиационна безопасност;

2. Да проявяват колегиалност помежду си, както и висока култура във взаимоотношенията им с пациентите;

3. Да пазят медицинската тайна, освен в предвидените от закона случаи;

4. Нямат право да предоставят на трети лица данни, отнасящи се до личността и здравословното състояние на пациентите, станали им известни при оказване на медицинска помощ, освен в предвидените в закона случаи;

5. Нямат право да разпространяват сведения уронващи имиджа на лечебното заведение;

6. Да проявяват колегиалност и лоялност в отношенията помежду си;

7. Професионалните взаимоотношения между „КОЦ-Стара Загора” ЕООД и другите лечебни заведения се основават на принципите на взаимно уважение, професионална етика и лоялна конкуренция.

КОНТАКТИ

Град Стара Загора 6003, улица „Д-р Тодор Стоянович” №15

Регистратура ДКБ /Поликлиника/: тел.: 042/ 614 196 / 614 193

Регистратура ОНМ /сцинтеграфии/: тел.: 042/614 163

Ръководител Финансов отдел: тел/факс: 042 /600 959

Главен счетоводител: тел.: 042 / 628 628

Главна медицинска сестра: тел.: 042 / 614 172

e-mail: oncosz@abv.bg
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Длъжностно лице по защита на данните: Янко Тодоров Янков

тел.: +359 889306006, 
e-mail: dpo.kocst@bsjbg.com

Текст и изображения: oncosz.com

Comments are closed.